Міністэрства культуры рэспублікі беларусь установа адукацыі «беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі»Дата канвертавання15.05.2016
Памер125.21 Kb.


МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ

«БЕЛАРУСКАЯ ДЗЯРЖАЎНАЯ АКАДЭМІЯ МУЗЫКІ»
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ»

Ф. Шапэн

і шляхі развіцця еўрапейскага рамантызму
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
17-19 лістапада 2010 г., Мінск

Ф. Шопен

и пути развития европейского романтизма
Международная научно-практическая конференция
17-19 ноября 2010 г., Минск

Арганізацыйны камітэт:
Дулава Кацярына Мікалаеўна — рэктар Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, доктар мастацтвазнаўства, прафесар
Дадзіёмава Вольга Уладзіміраўна — загадчык кафедры беларускай музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, доктар мастацтвазнаўства, прафесар
Алейнікава Эльвіра Анатольеўна — загадчык кафедры гісторыі музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт
Лісава Алена Васільеўна — загадчык Праблемнай навукова-даследчай лабараторыі музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства
Ганул Наталія Рыгораўна — загадчык аддзела міжнародных сувязей Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства

Организационный комитет:
Дулова Екатерина Николаевна — ректор Белорусской государственной академии музыки, доктор искусствоведения, профессор
Дадиомова Ольга Владимировна — заведующая кафедрой белорусской музыки Белорусской государственной академии музыки, доктор искусствоведения, профессор
Олейникова Эльвира Анатольевна — заведующая кафедрой истории музыки Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения, доцент
Лисова Елена Васильевна — заведующая Проблемной научно-исследовательской лабораторией музыки Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения
Ганул Наталия Григорьевна — начальник отдела международных связей Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения


Праграма / Программа
17 лістапада / 17 ноября
10.00 – 11.00 — рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі ў холе Канцэртнай залы

Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі


Регистрация участников конференции в холле Концертного зала

Белорусской государственной академии музыки


Канцэртная зала Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі
Концертный зал Белорусской государственной академии музыки

11.00

Прывітальнае слова Міністра культуры Рэспублікі Беларусь П. П. Латушкі

Прывітальнае слова рэктара БДАМ К. М. Дулавай

Музыка Ф. Шапэна ў выкананні лаўрэата міжнародных конкурсаў І. Сяргея
Приветственное слово Министра культуры Республики Беларусь П. П. Латушко

Приветственное слово ректора БГАМ Е. Н. Дуловой

Музыка Ф. Шопена в исполнении лауреата международных конкурсов И. Сергея

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ / ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Вядучыя: Кацярына Дулава, Вольга Дадзіёмава
Ведущие: Екатерина Дулова, Ольга Дадиомова

11.30Зенкін Канстанцін Уладзіміравіч, прарэктар па навуковай рабоце Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі імя П. І. Чайкоўскага, доктар мастацтвазнаўства, прафесар (Расія)

Аб сэнсаўтваральнай ролі жанру ў свеце Ф. Шапэна


Зенкин Константин Владимирович, проректор по научной работе Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, доктор искусствоведения, профессор (Россия)

О смыслообразующей роли жанра в мире Ф. Шопена12.00Дадзіёмава Вольга Уладзіміраўна, прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, доктар мастацтвазнаўства (Беларусь)

Матэрыялы аб жыцці і творчасці Ф. Шапэна як крыніца інфармацыі аб гісторыі музычнай культуры Беларусі


Дадиомова Ольга Владимировна, профессор Белорусской государственной акаде-мии музыки, доктор искусствоведения (Беларусь)

Материалы о жизни и творчестве Ф. Шопена как источник информации об истории музыкальной культуры Беларуси12.30Карчавая Алена Аляксандраўна, дацэнт Нацыянальнай акадэміі музыкі Украіны імя П. І. Чайкоўскага, кандыдат мастацтвазнаўства (Украіна)

Шапэн і музычны мадэрнізм: змест і формы дыялогу


Корчевая Елена Александровна, доцент Национальной академии музыки Украины им. П. И. Чайковского, кандидат искусствоведения (Украина)

Шопен и музыкальный модернизм: содержание и формы диалога

13.00Скарбяшчанская Вольга Адольфаўна, дацэнт Санкт-Пецярбургскай дзяржаўнай кансерваторыі імя М. А. Рымскага-Корсакава, кандыдат мастацтва-знаўства (Расія)

Ф. Шапэн і праблемы кампазітарскай тэхнікі ХХ стагоддзя


Скорбященская Ольга Адольфовна, доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, кандидат искусствоведения (Россия)

Ф. Шопен и проблемы композиторской техники ХХ века14.00 – 15.00 — перапынак / перерыв
15.00Хол канцэртнай залы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі
Холл Концертного зала Белорусской государственной академии музыки
Адкрыццё выставы работ студэнтаў і магістрантаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў «МУЗЫ ВОСЕНІ»

Адкрыццё выставы выданняў і дакументаў, прысвечаных 200-годдзю з дня нараджэння Ф. Шапэна (пры садзейнічанні Польскага інстытута ў Мінску)

Азнаямленне са стэндавымі дакладамі студэнтаў БДАМ, падрыхтаванымі да студэнцкай навукова-практычнай канферэнцыі «Рамантызм у музыцы: погляд маладых даследчыкаў» (да 200-годдзя з дня нараджэння Ф. Шапэна і Р. Шумана) (16 лістапада 2010 г., БДАМ)
Открытие выставки работ студентов и магистрантов Белорусской государ-ственной академии искусств «МУЗЫ ОСЕНИ»

Открытие выставки изданий и документов, посвященных 200-летию со дня рождения Ф. Шопена (при содействии Польского института в Минске)

Ознакомление со стендовыми докладами студентов БГАМ, подготовленными к студенческой научно-практической конференции «Романтизм в музыке: взгляд молодых исследователей» (к 200-летию со дня рождения Ф. Шопена и Р. Шумана) (16 ноября 2010 г., БГАМ)

17.30 – 19.00 — перапынак / перерыв
19.00Канцэртная зала Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі
Концертный зал Белорусской государственной академии музыки
Канцэрт народнага артыста Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, прафесара І. У. Алоўнікава

У праграме — фартэпіянныя творы С. Манюшкі, Н. Орды, Ф. Шапэна


Концерт народного артиста Беларуси, лауреата Государственной премии Республики Беларусь, профессора И. В. Оловникова

В программе — фортепианные произведения С. Монюшко, Н. Орды, Ф. Шопена


18 лістапада / 18 ноября
Канцэртная зала Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі
Концертный зал Белорусской государственной академии музыки

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ / ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Вядучыя: Мечыслаў Камінек, Канстанцін Зенкін
Ведущие: Мечислав Коминек, Константин Зенкин

10.00Дземска-Трэмбач Мечыслава, загадчык кафедры гуманітарных навук, дырэктар Інстытута музычных навук Універсітэта музыкі імя Ф. Шапэна, доктар мастацтвазнаўства, прафесар (Польшча)

Феномен рытму Шапэна


Демска-Трембач Мечислава, заведующая кафедрой гуманитарных наук, директор Института музыкальных наук Университета музыки им. Ф. Шопена, доктор искусствоведения, профессор (Польша)

Феномен ритма Шопена10.30Камінек Мечыслаў, дырэктар Польскага цэнтра музычнай інфармацыі, гене-ральны сакратар Польскага саюза кампазітараў (Польшча)

Шапэн і музыка сучасных польскіх кампазітараў


Коминек Мечислав, директор Польского центра музыкальной информации, генеральный секретарь Польского союза композиторов (Польша)

Шопен и музыка современных польских композиторов11.00Журайцітэ Аўдроне, дацэнт Літоўскай акадэміі музыкі і тэатра, кандыдат мастацтвазнаўства (Літва)

Шапэн і яго музыка ў творчасці літоўскіх кампазітараў


Жюрайтите Аудроне, доцент Литовской академии музыки и театра, кандидат искусствоведения (Литва)

Шопен и его музыка в творчестве литовских композиторов11.30Алейнікава Эльвіра Анатольеўна, дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэміі му-зыкі, кандыдат мастацтвазнаўства (Беларусь)

Музычна-рамантычныя інтэнцыі творчасці Максіма Багдановіча


Олейникова Эльвира Анатольевна, доцент Белорусской государственной акаде-мии музыки, кандидат искусствоведения (Беларусь)

Музыкально-поэтические интенции творчества Максима Богдановича
12.00 – кофе-паўза / кофе-пауза


12.30Часавіцін Дзмітрый Мікалаевіч, заслужаны артыст РФ, першы прарэктар па ВМА і вучэбна-выхаваўчай рабоце, загадчык кафедры методыкі фартэпіяннага выканальніцтва, педагогікі і спецыялізаванага агульнага курса фартэпіяна Санкт-Пецярбургскай дзяржаўнай кансерваторыі імя М. А. Рымскага-Корсакава, канды-дат мастацтвазнаўства, дацэнт (Расія)

Да пытання рэдагавання фартэпіянных твораў Шапэна: Падэрэўскі і Экер


Часовитин Дмитрий Николаевич, заслуженный артист РФ, первый проректор по УМО и учебно-воспитательной работе, заведующий кафедрой методики фортепианного исполнительства, педагогики и специализированного общего курса фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Рим-ского-Корсакова, кандидат искусствоведения, доцент (Россия)

К вопросу редактирования фортепианных сочинений Шопена: Паде-ревский и Экер13.00Брагінская Наталля Аляксандраўна, загадчык кафедры гісторыі замежнай музыкі Санкт-Пецярбургскай дзяржаўнай кансерваторыі імя М. А. Рымскага-Корсакава, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт (Расія)

Эцюд Ф. Шапэна ў аранжыроўцы Т. Лешэціцкага: невядомы аўтограф у аддзеле рукапісаў Санкт-Пецярбургскай кансерваторыі


Брагинская Наталия Александровна, заведующая кафедрой истории зарубежной музыки Санкт-Петербургcкой государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, кандидат искусствоведения, доцент (Россия)

Этюд Ф. Шопена в аранжировке Т. Лешетицкого: неизвестный автограф в отделе рукописей Санкт-Петербургской консерватории13.30Тавор Ёсі, першы сакратар Пасольства Дзяржавы Ізраіль у Расійскай Федэрацыі (Ізраіль)

Традыцыі выканання Шапэна ў Ізраілі


Тавор Йоси, первый секретарь Посольства Государства Израиль в Российской Федерации (Израиль)

Традиции исполнения Шопена в Израиле14.00 – 15.00перапынак / перерыв15.00
Тавор Ёсі

ВІДЭАПРЭЗЕНТАЦЫЯ «Музычна-выканальніцкая культура Ізраіля»
Тавор Йоси

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ «Музыкально-исполнительская культура Израиля»19 лістапада / 19 ноября
Канцэртная зала Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі
Концертный зал Белорусской государственной академии музыки

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ / ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Вядучыя: Вольга Савіцкая, Нарынэ Авецісян
Ведущие: Ольга Савицкая, Нарине Аветисян

10.00Немагай Святлана Мікалаеўна, старшы навуковы супрацоўнік Праблемнай наву-кова-даследчай лабараторыі музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства (Беларусь)

Ліцвінская музычная культура XIX стагоддзя — гістарычны сускладнік музычнай культуры Беларусі


Немогай Светлана Николаевна, старший научный сотрудник Проблемной научно-исследовательской лаборатории музыки Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения (Беларусь)

Литвинская музыкальная культура XIX столетия — историческая состав-ляющая музыкальной культуры Беларуси10.30Савіцкая Вольга Парфёнаўна, дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства (Беларусь)

Аркестравыя ўверцюры С. Манюшкі ў жанрава-стылявой прасторы еўра-пейскага рамантызму


Савицкая Ольга Парфеновна, доцент Белорусской государственной академии му-зыки, кандидат искусствоведения (Беларусь)

Оркестровые увертюры С. Монюшко в жанрово-стилевом пространстве европейского романтизма11.00Шыманьска-Стулка Катажына, ад’юнкт Універсітэта музыкі імя Ф. Шапэна, кандыдат мастацтвазнаўства (Польшча)

Шапэнаўскія espaces imaginaires — некаторыя погляды на праблематыку музычнай прасторы ў творчасці Фрыдэрыка Шапэна


Шиманьска-Стулка Катажина, адъюнкт Университета музыки им. Ф. Шопена, кандидат искусствоведения (Польша)

Шопеновские espaces imaginaires — некоторые взгляды на проблема-тику музыкального пространства в творчестве Фридерика Шопена11.30Авецісян Нарынэ, Ерэванская дзяржаўная кансерваторыя імя Камітаса, дырэк-тар выдавецтва Саюза кампазітараў Арменіі «Арчэш», кандыдат мастацтва-знаўства (Арменія)

Караль Мікулі — вучань Шапэна


Аветисян Нарине, Ереванская государственная консерватория им. Комитаса, директор издательства Союза композиторов Армении «Арчеш», кандидат искус-ствоведения (Армения)

Кароль Микули — ученик Шопена


12.00Цітова Таццяна Андрэеўна, дацэнт Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства (Беларусь)

Модусы рамантычнага меласу ў кампазітарскай творчасці ХХ стагоддзя


Титова Татьяна Андреевна, доцент Белорусской государственной академии му-зыки, кандидат искусствоведения (Беларусь)

Модусы романтического мелоса в композиторском творчестве ХХ века12.30Круглы стол: падвядзенне вынікаў канферэнцыі, дыскусія
Круглый стол: подведение итогов конференции, дискуссия

14.00 – 15.30 — перапынак / перерыв15.30ПРАГЛЯД КИНАФІЛЬМА «Шапэн. Жаданне кахання» («Chopin. Pragnienie milości»). Рэжысёр Е. Антчак. У галоўных ролях: П. Адамчык, Д. Сценка, Б. Ста-хура і інш. Польшча, 2002 г. (пры садзейнічанні Польскага інстытута ў Мінску)
ПРОСМОТР КИНОФИЛЬМА «Шопен. Желание любви» («Chopin. Pragnienie milości»). Режиссер Е. Антчак. В главных ролях: П. Адамчик, Д. Стенка, Б. Ста- хура и др. Польша, 2002 г. (при содействии Польского института в Минске)
19.00Канцэрт класса заслужанага дзеяча мастацтваў Рэспублікі Беларусь, прафесара Людмілы Сяргееўны Шаламенцавай

Выканаўцы: А. Сейфулаеў, А. Драчоў, К. Марэцкая, К. Матох, Джа Сі Цо

У праграме — фартэпіянныя творы Ф. Шапэна
Концерт класса заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь, профес-сора Людмилы Сергеевны Шеломенцевой

Исполнители: А. Сейфуллаев, А. Драчев, Е. Марецкая, Е. Матох, Джа Си ЦоВ программе — фортепианные произведения Ф. Шопена
Каталог: oldsite -> bgam ru
bgam ru -> Расклад кансультацый для абітурыентаў
bgam ru -> Расклад кансультацый для абітурыентаў
bgam ru -> Расклад кансультацый для абітурыентаў
bgam ru -> Iv акадэмія старадаўняй музыкі Расклад заняткаў 28. 10. 2006, субота
bgam ru -> Іх акадэмія старадаўняй музыкі 2 – 5 красавіка 2013 года
bgam ru -> Vіі тыдзень касцёльнай музыкі (7 ліпеня – 11 ліпеня 2008 года)
bgam ru -> З 6 ліпеня па 10 ліпеня 2009 года плануецца правесці VІІI тыдзень касцёльнай музыкі
bgam ru -> План работы 1 снежня, пятніца
bgam ru -> Xxiі міжнародных навуковых чытанняў памяці Л. С. Мухарынскай 16 красавіка 2013 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал