Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говорстаронка20/66
Дата канвертавання15.05.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   66

Ісýс выбырáе Дванáццэть

12. Ты′мы дня′мы зыйшóв Вин на горý, шоб помолы′тысь, і всю ныч молы′вся Бóгу.

13. А як прышóв дэнь, поклы′кав Вин Свойíх учынікы′в і вы′брав з йіх дванáццэть, якы′х і назвáв Апóстоламы:

14. Сы′мона, якóго назвáв Пытрóм, і Андрíя, брáта ёгó, Я′кова і Іоáнна, Пылы′па й Бýтрыка (Варфоломíя),

15. Матвíя і Хомý, Я′кова Алфíёвого і Сы′мона, шо звáлы Зылóтом,

16. Іýду Я′ковового, і Іýду Іскарыóтського, якы′й пóсля Ёгó продáв.Прóповыдь і лíчынне в Галылэ′йі

17. І зыйшóвшы з йíмы, став Вин на ри′мному мíсьці, і булó вэ′льмы мнóго учынікы′в Ёгó, і мнóго людэ′й з усэ′йі Іудéйі, і з Йірусалы′ма, і з прымóрськых місьцéй Ты′рськых і Сыдóнськых,

18. шо прышлы′ послýхаты Ёгó і злíчылысь од свойíх хворóбэй, і ты′йі, шо мýчылысь од лыхэ′йі сы′лы; і становы′лысь здорóвымы.

19. І всі лю′дэ намагáлысь, шоб хоч доткнýтысь до Ёгó; бо од Ёгó йшла сы′ла і робы′ла здорóвымы всіх.


Нагы′рна прóповыдь (Прóповыдь на горí). Хто блажэ′нный (шчаслы′вый)
20. І Вин, звíвшы гóчы на учынікы′в Свойíх, говоры′в: «Блажэ′нны вытэ′, бíдны дýхом, бо Цáрыство Бóжэ вáшэ.

21. Блажэ′нны вытэ′, шо зáрэ голóдны, бо найістэ′сь. Блажэ′нны вытэ′, шо зáрэ плáчытэ, бо смыя′тымытэсь.

22. Блажэ′нны вытэ′, когó за Сы′на Людськóго знынавы′дять лю′дэ, і ны пры′ймуть до сыбэ′, і зныважя′тымуть словáмы, і пýстять ныслáву про ймэ′нне вáшэ, як стрáмнэ.

[с. 158↑]


23. Зраднíйтэ тогó ж дня і звысылíтэсь, бо вылы′ка вам нагрáда на ныбысáх. Так робы′лы с прорóкамы йíхы батькы′.

24. І напопакы′, гóрэ вам, богатырí! Бо вытэ′ вжэ мíлы свою′ рáдость.

25. Гóрэ вам, сы′тым допíро, бо зголоднíйітэ. Гóрэ вам, шо смыйітэ′сь допíро! Бо заплáчытэ й заголóсытэ.

26. Гóрэ вам, як всі лю′дэ говоры′тымуть про вас дóбрэ! Бо гэ′так робы′лы с хвальчы′вымы прорóкамы йíхы батькы′.Любíтэ й ворогы′в свойíх

27. Алэ′ вам, хто слýхае, кажý: «Любíтэ ворогы′в свойíх; робíтэ добрó тым, хто нынавы′дыть вас.

28. Благословля′йтэ тых, хто проклынáе вас, і молíтэсь за тых, хто кры′вдыть вас.

29. Як хто вы′тнэ тыбэ′ по шчоцí, то пудстáв і дрýгу. І хто забырáе в тыбэ′ вэ′рхню одэ′жу, то ны мышя′й ёмý, як знымáтымэ с тыбэ′ й сорóчку.

30. Кáжному, хто в тыбэ′ прóсыть, давáй, і от тогó, хто взяв твоé, ны дохóдь ёгó назáд.

31. І як хóчытэ, шоб вам робы′лы лю′дэ так, як вытэ′ гэ′того хóчытэ, то гэ′так сáмо і вытэ′ робíтэ йім.

32. А як лю′бытэ тых, шо лю′блять вас, то якáя вам за гэ′тэ дя′ка трэ′ба? Бо й грíшныкы лю′блять тых, хто йіх лю′быть.

33. І як рóбытэ добрó тым, хто вам рóбыть добрó, то якáя вам трэ′ба за гэ′тэ дя′ка? Бо й грíшныкы гэ′тэ сáмэ рóблять.

34. І як позычя′йітэ тым, од когó нáдытэсь, шо воны′ вам оддадýть, то якáя вам за гэ′тэ трэ′ба дя′ка? Бо й грíшныкы позычя′ють грíшныкам, шоб ты′йі йім ты′лько сáмо оддалы′.

35. Алэ′ вытэ′ любíтэ свойíх ворогы′в, і робíтэ добрó йім, і позычя′йтэ, ны ждýчы од йіх ныц; і бýдэ вам нагрáда вылы′ка, і бýдытэ сынáмы Всэвы′шнёго, бо Вин дóбрый і до ныоддя′чных, і до нычóгых.

36. То бýдьтэ мылосэ′рны, як і Бáтько ваш мылосэ′рный.
[с. 159↑]


Ны судíтэ свойíх блы′ськых

37. То ны судíтэ, то й вас ны суды′тымуть; прошчя′йтэ, то й вас простя′ть.

38. Давáйтэ – і вам бýдэ дáно: мíрку дóбру, втря′сяну, натóптану, наклáджану повэ′рх рýб’я всы′плють вам в ваш прыпи′л. Бо якэ′ю мíркыю мíрайітэ, то такэ′ю сáмо одмíрайіцьця й вам».

39. Росказáв шэ йім пры′тчу: «Чы мóжэ слыпы′й воды′ты слыпóго? Чы ны попáдають обóе в я′му?

40. Учынíк ны бувáе вы′жчым за свогó учíтіля, алэ′ вы′гучывшысь, кáжон бýдэ, як ёгó учíтель.

41. Шо ты ды′высься на палíчынку в гóковы свогó брáта, а колóды в своё′му гóковы ны бáчыш?

42. Абó як ты мóжыш сказáты своё′му брáтовы: «Брат! Дай я вы′йму тобí палíчынку з гóка», як сам ны бáчыш в своё′му гóковы колóды? Кры′выш душéю! Вы′ймы зрáзу колóду с свогó гóка, і тоды′ бáчытымыш, як вы′йняты палíчынку з брáтового гóка!

Дэ′рыво й шо ростэ′ на ёмý

43. Нымá дóброго дэ′рыва, на якóму рослы′ б нычóгы плоды′, і нымá нычóгого дэ′рыва, якóе давáло б плоды′ дóбры.

44. Бо вся′кэ дэ′рыво познаéцьця по ёгó плодáх; ны рвуть жэ смóквэй с тэ′рона і ны зрывáють выногрáду с колю′чых корчíв.

45. Дóбрый чоловíк з дóброго скáрбу свогó сэ′рця вынóсыть дóбрэ, а нычóгый чоловíк з нычóгыйі скарбíнкы сэ′рця вынóсыть нычóгэ. Бо шо мáе вин в сэ′рцы, тóе выговáруе словáмы.Як будовáты хáту

46. Чогó прóсытэ вытэ′ Мынэ′: «Гóсподы! Гóсподы!» і ны рóбытэ тогó, шо Я кажý?

47. Скажý вам, шо кáжон, хто прыхóдыть до Мынэ′, слýхае Мойí словá і рóбыть тóе, шо Я кажý, на кóго похóжый.

48. Вин похóж на чоловíка, шо рóбыть хáту, вин лыбóко вы′копав і пудмурíвку на кáмыні положы′в. То от чогó, як водá розольлéцья і напрэ′ на гэ′ту хáту, то ны змóжэ й хытнýты йійí, бо вонá стойíть на кáмынёвы.

[с. 160↑]
49. А хто слýхае, а ны рóбыть тогó, шо чýе, той похóж на чоловíка, якы′й зробы′в хáту на зымнí быз фундáмынту. Як напырлá на йійí водá, то вонá зрáзу й повалы′лась; і пошкóдылась ё′мко тáя хáта».

Глава 7
Вы′лічыв сóтнікового слугý

1. Як Вин кóнчыв говоры′ты до тых людэ′й, якы′йі Ёгó слýхалы, то прышóв в Капырнáум.

2. А в одногó сóтніка слугá, якы′м вин вэ′льмы дорожы′в, хворíв і вжэ був пры смэ′рты.

3. Почýвшы про Ісýса, вин послáв до Ёгó іудéйськых старэ′йшын просы′ты Ёгó, шоб прышóв вы′лічыты сóтнікового слугý.

4. І воны′, прышóвшы до Ісýса, вэ′льмы Ёгó просы′лы, казáлы: вин вáртый тогó, шоб Ты зробы′в ёму гэ′тэ,

5. бо вин лю′быть нáшых людэ′й і побудувáв ля нас хрáма.

6. Ісýс пошóв з йíмы. І як вжэ Вин був ныдалё′ко од хáты сóтніка, прыслáв до Ёгó дрýгув (сябрíв) сказáты Ёмý: «Ны клопочы′сь, Гóсподы! бо я ныдостóйный, шоб Ты увыйшóв пуд мою′ стрíху.

7. Бо й самóго сыбэ′ я ны полычы′в вáртым прыты′ до Тыбэ′; алэ′ скажы′ слóво і полíпшае мий слугá.

8. Бо й я, хоч і нáдо мнóю е власть, алэ′ мынí пудчыня′юцьця солдáты; кажý одномý «іды′!», і йдэ; кажý дрýгому «прыды′!», і прыхóдыть; і ля свогó слугы′: «зробы′ тóе», і рóбыть».

9. Почувшы гэ′тэ, Ісýс здывовáвся з ёгó і, повырнýвшысь, сказáв ля нарóда, шо йшов за Йім: «Кажý вам, шо й в Ізрáілі я ны бáчыв такэ′йі вíры».

10. Посланцí, вырнýвшысь в хáту, пубáчылы, шо хвóрый слугá вжэ полíпшав.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> І. І. Паўлоўскі беларускае красамоўства
2014 -> Намеснік Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь
2014 -> Каб стварыць новы артыкул, можна пайсці па чырвонай спасылцы
2014 -> Міхал Амельянчук
2014 -> Касацыйная скарга
2014 -> Хадайніцтва №1 Просім суд далучыць да справы: апошняе Рашэньне кпч аан «Палякоў супраць Беларусі»
2014 -> Информация о контактных телефонах (в рабочие и выходные дни) некоторых загранучреждений Республики Беларусь для оперативного решения вопросов
2014 -> Гарадская прастора, асяроддзе, раён


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   66
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал