Народная адукацыя у бсср: 1919-1924 гг.: Навуковая праца студэнта /пду, каф гiсторыi I сацыялогii; I. В. Альковiч. –Наваполацк: пду, 2002старонка8/8
Дата канвертавання15.05.2016
Памер1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

бі

Матэрыяльнае становішча школ таксама было гаротным, павелічэнне колькасці школ прывяло да недахопу фінансавых сродкаў на ўтрыманне школьнай сеткі.Пачалося скарачэнне колькасці навучальных устаноў. Праз пэўны час стала зразумела, што адмена іспытаў, адзнак і падручнікаў былі далёка не перадавым педагагічным захадам. Школа і ВНУ былі запоўнены нізкаадукаванымі элементамі.

Рэформа школы не справілася са сваімі задачамі. Тое, што балышвікі называлі вялікім дасягненнем у справе рэвалюцыі, а менавіта пераўтварэнне школы ў рабоча-сялянскую, было не больш чым змена ў класавым накірунку сістэмы адукацыі.

Камуністычная партыя аддала перавагу не якасці навучальных устаноў, а яе колькасці. У выніку ў краіне павялічылася колькасць адукаваных людзей, але іх адукацыя часцей за ўсё абмяжоўвалася 4-годкай, у якой вучні атрымоўвалі вельмі нізкі ўзровень ведаў.

Што датычыць беларусізацыі асветы, то дадзеная праблема мае некалькі аспектаў. 3 аднаго боку нельга забываць, што Беларусь не частка Расіі, а беларускі народ не адгалінаванне рускага. Калі б пасля рэвалюцыі 1917 года пачуццё нацыянальнай годнасці ў кіраўніцтва краіны перамагло, тады, магчыма працэс беларусізацыі не праводзіўся б з падачы РКП]б], і не насіў палавінчаты характар.

Нацыянальныя сілы Беларусі не здолелі згуртаваць вакол сябе шырокія народныя масы. Гэта можна растлумачыць, па-першае, шматгадовай залежнасцю беларускага народа ад расейскага цара, па-другое, тым, што болыпасць насельніцтва Беларусі былі неадукаванымі сялянамі, а невялікая колькасць дваранства ў сваёй болыдасці з'яўляліся выхадцамі з Расіі. У выніку лозунгі бальшавікоў аб перадачы зямлі і абяцанні лепшай долі, перамаглі ў селяніна пачуццё нацыянальнай свядомасці. Далейшыя захады Камуністычнай партыі па правядзенню палітыкі беларусізацыі былі хутчэй за ўсё імкненнем неяк залагодзіць беларускія нацыянальныя групоўкі, і стварыць бачнасць дэмакратыі ў рэспубліцы.

3 другога боку, такія факты як стварэнне школ з выкладаннем на беларускай мове, адкрыццё курсаў па падрыхтоўцы настаўніцкіх кадраў, з'яўленне беларускамоўнай літаратуры і падручнікаў, сведчаць аб высокіх выніках правядзення палітыкі беларусізацыі.

62

Але асноўная мэта савецкай улады, разбурэнне дарэвалюцыйнай і стварэнне новай сістэмы адукацыі, была дасягнута. Нельга ігнараваць той факт, што тагачасныя жыхары Беларусі ў сваёй большасці падтрымлівалі новую ўладу і былі згодны з неабходнасцю перабудовы школьнай сістэмы. Неабходнасць жа была відавочнай. Усталяванне новай палітычнай сістэмы натуральна патрабавала перабудовы ўсіх грамадскіх інстытутаў. Школа, як частка гэтай сістэмы не магла заставацца незакранутай. Тыя прынцыпы, метады навучання і выхавання, якія выкарыстоўваліся да рэвалюцыі, не адпавядалі запатрабаванням камуністычнага грамадства.Марксіска - ленінская ідэалогія насаджалася рознымі метадамі: ствараліся маладзёжныя арганізацыі спартакаўцаў і камсамольцаў; уводзілася выкладанне марксізму-ленінізму, гісторыі сацыялізму, гісторыі матэрыялізму і г. д.; навучэнцам насаджалі камуністычныя ідэалы. Можна мяркаваць, што стварэнне працоўнай школы было пэўным чынам заснавана на адным з пастулатаў марксіскай філасофіі аб тым, што практыка - адзіны крытэрый ісцінасці і яна з'яўляецца першаснай ў адносінах да ўсяго духоўнага свету.

Несумненна новая ўлада патрабавала навай сістэмы адукацыі. Але пайшоўшы па шляху не рэфармавання, а карэннай ломкі, Камуністычная партыя зрабіла шмат памылак.

Пралікі Савецкай улады ў правядзенні рэформы школы, складанае становішча ў краіне, існаванне БССР толькі ў складзе 6 паветаў Мінскай губерніі - усё гэта не стварала спрыяльных ўмоў для развіцця асветы. Вызначаны перыяд каштоўна даследаваць з пункту гледжання станаўлення сістэмы народнай адукацыі ў БССР. Менавіта ў гэты час былі закладзены асноўныя прынцыпы савецкай школы.

Так званы перыяд "аднаўлення народнай гаспадаркі" вызначаўся адноснай дэмакратызацыяй жыцця, што знайшло сваё ўвасабленне і ў развіцці

сістэмы народнай адукацыі. У будучым замацаванне культу асобы, усталяванне аднапартыйнай сістэмы і увядзенне таталітарнага рэжыму прывяло да пэўных змяненняў у галіне асветы.

Ігнараваць праблему савецкай сістэмы адукацыі немагчыма, хаця бы таму, што большасць насельніцтва сучаснай Беларусі выйшлі менавіта з савецкай школы, і на сённяшні дзень відавочна неабходнасць пераасэнсавання грамадствам таго светаўспрымання, якое было навязана камуністычнай сістэмай адукацыі.

63

Новая школа павінна быць дэмакратычнай, яе абавязак прывіваць пачуццё гонару за сваю Радзіму, любоў да роднай мовы і гісторыі. Задача сучаснай школы стаць ступенню для адраджэння беларускай нацыі і культуры.


Cnic літаратуры

1. Гісторыя

1. Абраменко М. Н. Низшая профессиональная школа в дореволюционной Белоруссии.-Мн.: «Вышэйшая школа", 1975г.-95 с.

2. Богданов И. М. Грамотность и образование в дореволюционной России и в СССР (историко-статистический сборник).-М: «Статистика», 1964.-195 с.

3. Псторыя Бел. ССР. У пящ тамах. Т. 3. Перамога Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцьп i пабудова сацьшпзму у БССР. (1917-1937 гг.) / Пад рад. 1гнаценю I. М.: "Навука i тэхнжа". 1973.- 693 с.

4. Псторыя Беларусі / А. Л. Абецэдарская, П. I. Брыгадзш, Л. А. Жылунов1ч i інш.; Пад рэд. А. Г. Каханоускага i шш.-Мн.: «Экаперспектыва», 1997.-497с.

5. Псторыя Беларусь У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917г.-1997г.: Вуч. дапаможшк. / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г.С. Марцуля.-Мн.: Ушверсггэцкае, 1999.-464 с.

6. Псторыя дзяржавы i права Беларуси Вучэб. дапаможник.-Мн.: ВП «Экаперспектыва», 2000.-319с.

7. Евдокимова Е. Л. Гимназическое образование в Белоруссии: исторический опыт и тенденции развития (XIX - нач. XX вв.)- Мн.: НИО,1998.-141с.

8. И. Ильюшин, С. Умрейко. Народное образование в Белорусской ССР.- Мн.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения БССР,-1961,-437с.

9. Каменская Н. В. Становление народного образования в Белоруссии (1917-1920гг.) / Науч. Ред. К. А. Кулинкович.- Мн.: Наука и техника, 1980.-264 с.

Ю.Королёв Ф. Ф. Очерки по истории советской школы и педагогики (1917-1920).-М.: Академия педагогических наук РСФСР,-1958г.,550ст.

11 .Красовский Н. И. Высшая школа Беларуси. Изд. 2-е перераб. и доп.-Мн: «Вышэйшая школа», 1972.-332 с.

12.Кузнецов Ю. С. Вовлечение интеллигенции в социалистическое строительство (1917-1925 гг.): На материалах парт. Орг. Белоруссии.-Мн.: Беларусь, 1982.-174с.

13.Лыч Л. Праца не загшула марна // Настауніцкая газета. 1993г. - 19 сакавіка.

14.Лыч Л., НавіцкіУ. Псторыя культуры Беларусі 2-е выд., дап.-Мн: ВП "Экаперспектыва", 1997.-486 с.

65

15.Н. В. Флнт Школа России в конце ХІХ-начале XX века. Методическое пособие. - Л.: « Экстерн »,-1991 г.-96с.16.НА РБ. Ф. 205, воп. 1, спр. 60 НА РБ. Ф. 221, воп. 2, спр.17 НАРБ. Ф. 42, воп.1. НА РБ. Ф.42, воп.1, спр 108 НА РБ. Ф.42, воп.1, спр 144 НА РБ. Ф.42, воп.1, спр 201 НА РБ. Ф.42, воп. 1, спр 231 НА РБ. Ф.42, воп.1, спр 558-559 НА РБ. Ф.42, воп.1, спр 569 НА РБ. Ф.42, воп.1, спр 605 НА РБ. Ф.42, воп.1, спр 671 НАРБ. Ф.42, воп.1, спр. 240 НА РБ. Ф.42, воп.1, спр. 88 НА РБ. Ф.42, воп.1, спр. 93 НА РБ. Ф.42, воп.1, спр. 99 НА РБ. Ф.42, воп. 1, спр. 1. НАРБ. Ф.42, воп.1,спр.Ю. НАРБ. Ф.42, воп.1,спр.21. НА РБ. Ф.42, воп.1, спр.З. НА РБ. Ф.42, воп.1, спр.4. НА РБ. Ф.42, воп.1, спр.5. НА РБ. Ф.42, воп.1, спр.52. НАРБ. Ф.42, воп.1,спр.8. НА РБ. Ф.42, воп.1, спр.97

66

НАРБ.Ф. 210, воп 1,спр. НА РБ.Ф. 4, воп. 1, спр.5. НА РБ.Ф. 42, воп 1, спр 1153. НА РБ.Ф.208, воп 1, спр 15. НАРБ.Ф.42, воп. 1,спр. 1256.П.Народная адукацыя і педагагічная навука ў Беларусі (1917-1945( / Г.Р.Сянкевіч, А.В. Трухан, 3. М. Ціток і інш. - Пад рэд. Г. Р. Сянкевіча і інш.-Мн.: Нар.асвета, 1993.-495 с.

ІВ.Народное образованне в БССР: Сб. документов н материалов. Т. I. 1917 -1928гг. /Гл. арх. упр. Прн совете Мииистров БССР и др. /Сост. Р. С. Васнльева, Э. Л. Козловская, Л. П. Нартыш - Блук., К. Ф. П. Плахотннкова/. -Мн.: Нар. Асвета, 1979.-460с.

19.Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов. 1917-1973гг. Сост.: А. А. Абакумов, Н. П. Кузнн, Ф. М. Пузырёв, Л. Ф. Литвинов.- М.: «Педагогнка», 1974.-560с.

20.Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 2 / М. П.Касцюк, I. М. Ігнаценка, У. I. Вышынскі і інш.; Інстытут гісторыі АНБ.-Мн.: Беларусь, 1995.-560с.

21.Нарысы гісторыі народнай асветы і педагагічнай думкі ў Беларусі. Мн.:ВА,-1968г.-СА

22.Новик Е. К. Формнрованне кадров народного образовання Белоруссии (1917-1941гг.( / Науч. ред. П.Т. Петриков.- Мн.: Наука и техника, 1981. -295с.

23.Отечественная история XX век. Учеб. пособне. / Под ред. Проф. А. В. Ушакова-М.: « Агар », 1997.-494с.

24.Сакольчык А. А., Бібіла Ю. I. асвета ў Беларусі за 50 гадоў савецкай улады. Бібліяграфічны паказальнік.-Мн. :ВА, 1973 .-СА

25.Снлнванчнк П. П. Деятельность Коммунистической партии Белоруссии по осуіцествленню культурной революцнн в республнке (1919-1937 гг.(.-Мн.: Нздательство БГУ, 1961.-233с.

26.Снапоўская С.В. Ля вытокаў нацыянальнай педагогікі: 3 гісторыі школы і педагагічнай думкі Беларусі канца XIX - пачатку XX стагоддзя.-Мн.: Нар. Асвета,1995.-128с.

27.ЦiТОК 3. М. Школа Беларусі ў перыяд грамадзянскай вайны і аднаўлення народнай гаспадаркі (1917-1925 гг.)-Мн.: 1977 г.

67

28.1Палік I. Беларусізацыя асветы. 1919-1926 гг.//Настаўніцкая газета. 1995.-19 ліпеня.29.Энцыклапедыя гісторыі Беларусі.: У 6 т. Т. 1. А-Беліцк / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: М. В. Біч і інш. : прадм. Ткачоў М., маст. Э. Э. Жыткевіч.-Мн.: БелЭн, 1994.-494с.

ЗО.Энцыклапедыя гісторыі Беларусі.: У 6 т. Т. 3. Гімназіі-Кадэнцыя / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш.-Мн.: БелЭн, 1996.-527 с.

ЗІ.Энцыклапедыя гісторыі Беларусі.: У 6 т. Т.2. Беліцк-Гімн / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: В. I. Сачанка (гал. Рэд.) і інш., маст. Э. Э. Жаневіч.-Мн.: БелЭн, 1994.-537 с.

2. Інфарматыка

1. Грbбов Д.Е. Масгomedia Flаsh 4. Интерактивная веб-анимация: - М.: ДМК,

2000.-672 с.:

2. Дарнелл Р. JаvаSсгірt: справочннк - СПб.: Пнтер, 1998. - 192 с.:ил.

3. С. Айзекс. Dуnаmic НТМL: пер. с англ. - СПб.: ВНУ - Санкт-Петербург,

1998.-496 с.,нл.

4. С. Спейнаур, В. Куэрсиа.Справочннк \^еЬ-мастера: Пер. с англ. - К.: Издательская группа ВНУ, 1997. - 368 с.

68

адкампілявана, для магчымасці яе выкарыстання незалежна ад прыкладнога пакета і прасматра непасрэдна з пакета Місгоsоft Іnternet Ехрlогег.Атрыманы файл анімацыі быў размешчаны на першай НТМL-старонке сайта сродкамі пакета распрацоўкі НТМL-файлаў Місгоsoft Ргоnt Раgе 2000.

4. Кампаноўка НТМL-старонак.

Апошнім крокам распрацоўкі сайта з'яўляецца кампаноўка НТМL-старонак, фарміраванне перамежаваных гіпертэкставых спасылак унутры старонак і паміж старонкамі сайта, канчатковая падгонка тэкста, фатаздымкаў, спасылак, загалоўкаў, кегля і гарнітуры шрыфтоў, колеру тэкста, фонавых малюнкаў, празрачнасці тэкстур, настройка фрэймаў, і шляхоў размяшчэння звязаных файлаў. Усё гэта праводзілася у праграмным пакеце Місгоsоft Fгоnt Раgе 2000, які мае неабходны камплект інструментаў апрацоўкі НТМL-старонак.

5. Падрыхтоўка макета сайта к транспартыроўке на іншыя ЭВМ.

Пасля канчатковых работ па настройке НТМL-старонак, макет сайта быў прадстаўлены ў тым выглядзе, які было б магчыма рацыянальна транспартаваць паміж кампутарамі на дыскетах. Для гэтага выкарыстоўвалася працэдура ўпакоўкі файлаў з дапамогай праграмы WinRar. Был зроблены аўтаномны самараспакоўваючыйся архіў файлаў сайта ў нескалькіх тамах, з захаваннем усёй сруктуры папак.

Выкарыстаныя праграмныя і апаратныя сродкі дазволілі зрабіць закончаны і полнафункцыянальны макет сайта, які падрыхтаваны да размяшчэння ў сеці Іпіетеі. Апаратных сродкаў было дастаткова для карыстання прыведзенымі вышэй праграмнымі прадуктамі і дазволіла якасна правесці мадэляванне сайта на усіх ступенях яго распрацоўкі.60
Каталог: history -> POLOTSK
POLOTSK -> Няў, якія доўга жылі ў народнай памяці і ўвека-вечаны ў аналах славянскай гісторыі стара-жытных летапісах
history -> Лекцыя 11. Беларусь у міжрэвалюцыйны перыяд. 1905 г. —люты 1917 г
POLOTSK -> Нататкі мастацтвазнаучай скарыніяны
POLOTSK -> Духоўнасць як імператыў свабоды I творчасці асобы: гiсторыкасацыялагiчны аспект у межах праведзенага ў 20012002 гг навуковага даследавання «Муніцыпальная сістэма кіравання: сацыяльнамадэльны аспект на прыкладзе Рэспублікі Беларусь»
POLOTSK -> Полацкае вьішэйшае піярскае вучылішча
POLOTSK -> Вольга Цяцёркіна
POLOTSK -> Матэматыка ў полацкай езуіцкай акадэміі арына Вячорка (Менск)
POLOTSK -> Адкрщцё аршанскага езу1цкага калегуiма І. У. Хмяльніцкая І. А. Цішкін
POLOTSK -> Полацк з яго багатай спадчынай матэрыяльнай
POLOTSK -> Святой Еўфрасінні Полацкай давялося па ўласным прыкладзе закладваць падмурак новых уяўленняў аб этнічным ідэале, аб сэнсе чалавечага жыцця, ламаць стэрэатыпныя ўяўленні пра манаства, цноту, аскезу, каб ачысціць


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал