Нататкі мастацтвазнаучай скарыніяныДата канвертавання15.05.2016
Памер173.11 Kb.
Віктар Шматаў

НАТАТКІ МАСТАЦТВАЗНАУЧАЙ СКАРЫНІЯНЫ

Праблема даследавання мастацкай аздобы выданняў Францішка Скарыны — значная галіна скарыназнаўства — пачала фарміравацца ў XVIII ст., калі Бакмейсцер, Штрытэр і інш., апісваючы яго кнігі, упершыню згадалі і іх мастацкае ўбранне (у гэтым сэнсе «пальма першынства» належыць Штрытэру, які не толькі назваў шэраг ілюстрацый, але таксама звярнуў увагу на паперу, геральдычныя выявы і г. д.).

У XIX ст. апісанне Скарынавых выданняў працягвалася рускімі вучонымі Сопікавым, Строевым, Ундольскім, Каратаевым, Мілавідавым i інш., якія таксама згадвалі і ілюстрацыі. Строеў і Сахараў рэпрадуцыравалі асобныя творы, а Стасаў і Равінскі паспрабавалі даць ім мастацтвазнаўчую ацэнку'.

У вывучэнне мастацкай спадчыны асветніка прыкметны уклад унёс Уладзіміраў, які ў сваёй капітальнай манаграфіі «Франциск Скорина, его переводы, печатные издания и язык» (1888) не толькі паспрабаваў сцісла апісаць ілюстрацыі, але і выказаў шэраг думак (у асноўным слушных) адносна іх паходжання.

Новым этапам у вывучэнні мастацкай аздобы кніг Скарыны з'явіліся 20-я гады нашага стагоддзя, перыяд беларусізацыі. Маладому беларускаму мастацтвазнаўству пашанцавала — ля яго вытокаў стаў эрудзіраваны вучоны Мікола Шчакаціхін. Яго артыкулы, прысвечаныя ілюстрацыям Скарыны, дагэтуль застаюцца найбольш

грунтоўнымі і захоўваюць сваю навуковую вартасць. Дзякуючы працам Шчакаціхіна беларускае гравюразнаўства выйшла на шлях поўнага самавызначэння, калі яно ўжо не «польскае» і не «заходнерускае», а ўласная і самастойная «школа». Аднак палітыка бальшавіцкага рэжыму ў галіне иацыянальнай культуры адкінула ўсе намаганні далека назад. Пачалася не проста нівеліроўка— вялося знішчэнне зробленага беларускімі дзеячамі ў кароткі перыяд нацыянальнага Адраджэння. Усе, хто цікавіўся нацыянальнымі традыцыямі, прычыніліся да вывучэння старой кнігі і яе гравюры — Ластоўскі, Шчакаціхін, Каспяровіч былі знішчаны фізічна. Таталітарная сістэма абвясціла іх працы «нацдэмаўскімі», «варожымі». Яны апынуліся пад забаронай. Маладой беларускай мастацтвазнаўчай школе быў наканаваны трагічны фінал; ужо ў пачатку 30-х гадоў «ум, честь и совесть нашей эпохи» заклікала крытыкаў услаўляць творы сацрэалізму, аналізаваць працы толькі тых мастакоў, якія сваімі скульптурамі, алейнымі палотнамі і графічнымі аркушамі садзейнічаюць «выкананню промфінплана», стварэнню «магнітабудоўляў масТацтва». Усё іншае, асабліва мастацкія традыцыі, партыя лічыць «неактуальным», «другарадным», «шкодным». Таму можна сцвярджаць, што тая лінія мастацтвазнаўчага скарыназнаўства, якая, пачынаючы ад Штрытэра, развівалася амаль 200 гадоў, у 30-я гады у Савецкай Беларусі была прымусова абарвана. 1929 год можна лічыць апошнім годам Скарыніяны ў бальшавіцкай Беларусь Артыкулы Вальфсона, Канакоціна, Сянкевіча, Бабровіча, Вольскага, Грынблата і інш., напісаныя ў 30-я гады, закрэслілі велічную тэму.

Самі іх назвы — «Мова і класавая барацьба», «Беларускі нацыяналдэмакратызм і барацьба з ім», «Навука на службе нацдэмаўскай контррэвалюцыі» (усе 1930—1931 гг.)—красамоўна гавораць пра змест публікацый, закліканых «выкрыць», «ліквідаваць», «пакласці канец», «заклеймить позором», «уничтожить как беше­ных собак» і г. д.

Робяцца спробы ліквідаваць не толькі скарыназнаўства як навуку, але і спадчыну асветніка, якога бальшавіцкія тэарэтыкі называюць «езуітам», «сярэдневяковым манахам» і г. д. Выдатныя дрэварыты пражскіх (1517— 1519) і віленскіх (1522—1525) выданняў зрабіліся крыміналам, «рэчавым доказам» антыпартыйнасці. А Касталянскі ў кнізе «Выяўленчае мастацтва БССР» (М.; Л., 1932. С. 13) піша: «У сваім імкненні стварыць «единую» капіталістычную Беларусь нацыянал-дэмакраты сягаюць у думках ў старажытныя часы калісьці магутнай «фео­дальной» Беларусі. Яны нярэдка займаюцца вывучэннем малюнкаў Бібліі, перакладзенай на беларускую мову ў XVI стагоддзі езуітам Скарынам, лічачы, што гэтыя малюнкі з'яўляюцца пачаткам беларускай графікі». Такое было становішча. Шчаслівае выключэнне — публікацыі заходнебеларускіх дзеячаў нашай культуры (А. Луцкевіча, А. Саладухі і інш.), якія імкнуліся аб'ектыўна асвятліць мастацкую спадчыну Скарыны. У змрочны 1937 г. у Маскве прафесар Някрасаў выдае «Древне­русское изобразительное искусство», у якім ёсць і пра гравюры Скарыны (С. 273—275) (катэгарычнае меркаванне пра іх «цалкам нямецкае паходжанне»). 3 беларускіх савецкіх крытыкаў адзін толькі Генін у 1940 г. у дэкадных «Очерках по истории изобразительного искус­ства Белоруссии» дазволіў сабе пахваліць дрэварыты Скарыны, прыгадаць ягоны партрэт. Вось уласна і ўсё, што было зроблена пасля Шчакаціхіна «самой передо­вой в мире наукой».

Такім чынам, у беларускім мастацтвазнаўстве ўтварыўся вакуум: аж да 70-х гадоў, калі з друку выйшаў падрыхтаваны Баразной альбом «Гравюры Францыска Скарыны» (1972), мастацтвазнаўчых прац на гэту тэму не з'яўлялася.

Істотны прагал у развіцці мастацтвазнаўчай Скарыніяны запаўняўся беларускімі даследчыкамі, што па роз­ных прычынах апынуліся, жылі і працавалі на Захадзе.

Памеры артикула не дазваляюць усебакова прааналізаваць усё зробленае мастацтвазнаўцамі замежжа, таму спынімся тут на асноўных публікацыях, прыгадаем найбольш важныя з'явы.

Перш за ўсё варта адзначыць выставы, прысвечаныя Скарыну. У той час як у Савецкай Беларусі пачынаючы з 30-х гадоў пра іх не магло быць і гаворкі, на Захадзе такія выставы ладзіліся неаднойчы: у Лондане (1967), Таронта (1967), Манчэстары (1968), Нью-Йорку (1968) і інш. На іх экспанаваліся не толькі кнігі Скарыны, але і выяўленчы матэрыял: ілюстрацыі, аздобы — заходне-еўрапейскі глядач меў магчымасць пазнаёміцца з мастацкай спадчынай беларускага асветніка-гуманіста.

Паважнае стаўленне да ўсяго, што звязана з імем асветніка,, выявілася і ў выданні марак ВНР з партрэтам Скарыны. Значэнне публікацый цяжка пераацаніць.

Адначасова пачынаючы з пачатку 70-х гадоў беларускія даследчыкі з Захаду звяртаюцца да аналізу мастацкай спадчыны Скарыны. 1х не шмат — грунтоўныя артыкулы даследчага характару пісалі ў асноўным Г. Піхура і С. Брага. Аднак зроблена імі не мала. Сваімі публікацыямі яны, па сутнасці, адрадзілі традыцыі, закладзеныя ў 20-я гады М. Шчакаціхіным, і аказалі ўплыў на развіццё беларускай мастацтвазнаўчай Скарыніяны нашага часу.

Працы Піхуры і Брагі пры ўсёй розніцы стыляў і метаду мастацтвазнаўчага аналізу маюць супольныя рысы. У адрозненне ад прадстаўнікоў «самай перадавой навукі», для якіх ідэалогія і класавы падыход — абавязковая ўмова ацэнкі той або іншай з'явы, замежныя даследчыкі ідуць не ад штампаў, а ад фактаў. Адсюль увага да крыніц, грунтоўнае веданне прадмета даследавання і літаратуры, уважлівасць аналізу. Адсюль жа і сур'ёзнасць, навуковая абгрунтаванасць выеноў, да якіх у сваіх публікацыях прыйшлі Піхура і Брага (Вітаўт Тумаш).

Можна без перабольшання сказаць, што значную колькасць адкрыццяў у галіне даследавання дрэварытаў Скарыны ў 60—80-я гады зрабілі менавіта замежныя вучоныя. Мы абавязаны ім публікацыяй невядомага раней партрэта Скарыны з кнігі «Царствы» (1518). Яны на­звал! імя настаўніка Дзюрэра Вольгемута ў якасці аўтара асобных ілюстрацый Скарыны. Удакладнілі іх вытокі, смела, без вузка зразумелага патрыятызму назвалі Нямеччыну натхніцельніцай гравюраў Скарыны. Быў удакладнены асабісты ўдзел асветніка ў выкананні дрэварытаў. Па новаму была асветлена роля Ізраеля ван Мекенэма ў аздобе віленскіх выданняў (маецца на ўвазе ягоны ініцыял у «Малой падарожнай кніжцы»). Былі зроблены рашучыя крокі да ўстанаўлення розніцы паміж сапраўдным партрэтам Скарыны і ягонымі пасрэднымі копіямі. Вучоныя Захаду першыя звярнулі ўвагу на фрэскавы партрзт Скарыны ў Падуі працы Джакома Форна. Магчыма, гэтыя адкрыцці нельга лічыць значнымі, але пры аналізе спадчыны вялікага асветніка-гуманіста дробязей не існуе.

Каштоўнасць назіранняў замежных скарыназнаўцаў асабліва відавочная, калі ўлічыць, што на Захадзе колькасць першадрукаў Скарыны вельмі малая — большасць іх у бібліятэках «старэйшага брата» (галоўным чынам у Маскве і Санкт-Пецярбурзе). Да таго ж, як ужо адзначалася, пасля 30-х гадоў пра Скарыну ў нас амаль не было публікацый. Вось чаму матэрыялы, якімі карысталіся мастацтвазнаўцы Захаду, былі вельмі абмежаваныя, а арыгінальныя гравюры Скарыны ўвогуле недаступныя. Паездкі ў СССР «ворагам народа» катэгарычна былі забаронены. Тым не менш назіранні Піхуры і Брагі ў асноўным трапныя і дакладныя. Гзтаму садзейнічалі ўважлівае вывучэнне ўсіх даступных крыніц, глыбіня і пранікнёнасць аналізу.

Паказальны артыкул Піхуры «Дрэварыты Францішка Скарыны» у Рускай Бібліі (1517—1519). Гэта грунтоўная праца як бы працягвае тое, што было ужо зроблена Шчакаціхіным (да яе з'яўлення у 1965—1967 гг. серыя дрэварытаў асветніка друкавалася ў часопісе «Божым шляхам»). У той жа час Піхура адзін з першых пазнаёміў заходнееўрапейскага чытача з праблематыкай ілюстрацый пражскіх і віленскіх кніг Скарыны, прозвішча якога тады на Захадзе было мала вядомым.

Піхура ўлічвае тэту акалічнасць у сваім артыкуле. Напачатку ён дае асноўныя вехі жыцця Скарыны, адзначаючы, што ён быў «пісьменнікам, перакладчыкам, ма­стаком, гравёрам, батанікам, філосафам і лекарам эпохі Адраджэння». Для нас важна, што, паводле Піхуры, Скарына таксама «мастак і гравёр». Пры ўсёй спрэчнасці гіпотэзы (пра тэта — далей), яна выкладаецца тут упершыню. Піхура лічыць, што «месца Скарыны ў заходне-еўрапейскім мастацтве яшчэ чакае сваей ацэнкі. Але знаёмства з яго творчасцю прыводзіць да высновы, што ў пачатку XVI ст. было некалькі гравёраў па дрэву, падобных яму».

У нас няма даных, якія б дазволілі лічыць Скарыну гравёрам-рэзчыкам. Наадварот, факты даюць падставу ўсумніцца ў гэтым. Бо наўрад ці вучоны-гуманіст і асветнік, заняты гіганцкай справай па перакладу і выданню Бібліі, напісанню каментарыяў, арганізацыяй друкарскага працэсу, меў час, каб займацца гравіроўкай — працай, якую тады часцей за ўсё выконвалі гравёрыра-месніш. Сцвярджаючы тэта, мы, аднак, таксама ўсведамляем гіпатэтычнасць свайго меркавання.

Вызнаўшы Скарыну мастаком і гравёрам, Піхура спыняецца на асноўных этапах развіцця дрэварыта да яго. ён мяркуе, што ў тыя часы гэтае мастацтва «было амаль гатычным, традыцыйным і нерэальным».

Піхура лічыць, што да свайго прыезду ў Прагу «Ска­рына, які дамагаўся такіх поспехаў у сваей працы, мог падтрымліваць сувязь (калі не наведваць) з адной з найбольш вядомых майстэрняў Паўднёвай Германіі, магчыма, той, якую ўзначальваў Вольгемут».

Ппотэза мае пэўныя падставы. Як убачым далей, Скарына не толькі ведаў творы Вольгемута, але і меў асобныя дошкі настаўніка Дзюрэра. Скарына мог на­ведваць яго нюрнбергскую майстэрню, дзе выконваліся ілюстрацыі для манументальнай «Сусветнай Хронікі» (1493) Гартмана Шздэля. Аднак пры гэтым нельга забываць, што Вольгемут памёр у 1519 г., якраз у той час, калі Скарына пакінуў Прагу і пераехаў на радзіму. Можна меркаваць, што сустрэча Скарыны і Вольгемута (поўнасцю, канечне, не даказаная) магла адбыцца раней, недзе пасля 1512 г., калі ён пакінуў Падую.

У цэлым Піхура, на наш погляд, пераканаўча ставіць пытанні пра сувязі Скарыны з Нямеччынай (асабліва з Нюрнбергам, з друкарняй Кабергера, хрышчонага бацькі Дзюрэра). Да яго пра тэта пісалі Уладзіміраў, Вішнеўскі і інш. Піхура звязвае дрэварыты Скарыны з «паўднёва-германскай школай». Тое, што Скарына мас­так і гравёр, у яго не выклікае сумненняў. «Ясна адно: мастак, валодаўшы такім майстэрствам і навыкам, як Скарына, наўрад ці мог быць самавукам, а навучанне ў паўднёвагерманскай школе — несумненна, праўдападобнае тлумачэнне яго мастацтва»,— піша даследчык, забываючы, аднак, што гравюры маглі быць набыты (альбо заказаны) Скарынам у Германіі. Зрэшты, Піхура не-не ды і сам сумняваецца ў тым, што ўсе гравюры сваіх кніг маляваў і рэзаў Скарына. Ен слушна піша: «Толькі перакласці ўвесь Стары Запавет на беларускую мову — ужо агромністая задача, але калі да гэтага яшчэ дабавіць тое, што ён арганізоўваў і ажыццяўляў тэхнічны бок гэтай работы, уключаючы клішэ гравюр на дрэве, здзіўленне гранічыць з неверагоднасцю. Як змог адзін чалавек завяршыць такое манументальнае прадпрыемства на працягу трох або чатырох гадоў?»

Піхура мяркуе, што ў Празе ў Скарыны былі памочнікі-беларусы, вучні. ён лічыць, што гмерк «Т. Д.», змешчаны на асобных дрэварытах,— «эмблема каго-небудзь з ягоных памочнікаў або вучняў».

Пытанне гэтае, трэба прызнаць, вельмі складанае. Калі б у Скарыны ў Празе былі суайчыннікі, што прымалі ўдзел у аздобе яго кніг, то хоць некаторыя (пасля 1519 г.) разам з ім пераехалі б у Вільню. Тым часам віленскія кнігі ілюстравалі іншыя (не пражскія) майстры — тэта відавочна.

Варта ўвагі класіфікацыя дрэварытаў, якую прапануе Піхура. Ен бачыць у іх тры трупы: 1) працы, бясспрэчна, зробленыя самім Скарынам; 2) дрэварыты, якія можна прыпісаць Скарыну гіпатэтычна; 3) дрэва­рыты «сумніцельнага аўтарства» (больш нізкія паводле выканання).

У нашу задачу не ўваходзіць аспрэчваць аўтарства гравюр асветніка. Але больш праўдападобным уяўляецца гіпотэза Шчакаціхіна, які дапускаў магчымасць удзелу Скарыны ў выкананні асобных ілюстрацый толькі як малявальшчык.

Неаднойчы звяртаўся да праблем мастацкага афармлення кніг Скарыны і Сымон Брага. Заслугоўвае ўвагі яго артыкул «Партрэты доктара Скарыны» (Конадні. Нью-Йорк; Мюнхен, 1963. № 7. С. 138—151), прысвечаны партрэтам у ягонай пражскай Бібліі (1517—1519 гг.). Даследчык упершыню робіць спробу даць гістарыяграфію пытання, спыняецца на працах Сонікава, Снегірова, Уладзімірава, Равінскага, Шчакаціхіна і інш. Затым даецца аналіз партрзта. Аўтар слушна заўважае, што ягонае першае апісанне, зробленае ў 1830 г. Снегіровым, з'яўляецца ці не самым лепшым. Упершыню прасочваюцца публікацыі партрэта Скарыны (у працах Уладзімірава, Сахарава і інш.). Прычым Брага правільна ўстанавіў, што большасць ягоных папярэднікаў публікавалі не арыгінал партрэта, а ягоную медзярытную копію, зробленую рускім гравёрам Фларовым (копія была вядома ўжо Шчакаціхіну).

Вельмі цікавым у артыкуле з'яўляецца партрэт Ска­рыны, выяўлены ў кнізе «Царствы» з Брытанскага Му­зея ў Лондане. Раней гэты твор згадвала толькі Зёрнава, якая знайшла яго у кнізе «Царствы» з Народнай бібліятэкі ў Маскве. Аднак маскоўскі адбітак партрэта дэфектны. Брага першы рэпрадуцыруе якасны лонданскі адбітак. ён лічыць, што партрэт асветніка ў кнізе «Царствы» — асобны варыянт, які друкаваўся з дошкі, спецыяльна зробленай у 1518 г. для гэтага выдання. Падставай для меркавання з'яўляецца тое, што на «варыянце» партрэта з кнігі «Царствы» .адсутнічае выява пчалы і манаграмы МЗ (або МТЗ), якія ёсць у папярэднім адбітку партрэта ў кнізе «Ісус Сірахаў».

Брага лічыць, што партрэты Скарыны змешчаны ў трох пражскіх выданнях: кнізе «Ісус Сірахаў» (1517), кнізе «Царствы» (1518) 1 кнізе «Быццё» (1519). Усе яны друкаваліся «з трох розных клішэ». Аднак з апошнім меркаваннем пагадзіцца цяжка. У экземпляры «Царст­вы» з Брытанскай бібліятэкі ў Лондане гравюра захавалася ў досыць добрым стане. Але ў ей таксама адсутнічае пчала і манаграма. Партрэт уверсе справа адзначаны калон лічбай 242, пасярэдзінеж над ім загаловачным шрыфтам набрана слова «Царьствъ».

Аўтар гэтых радкоў вывучаў апошнюю гравюру па­водле фотаздымка, дасланага з Лондана. Параўнаўчы аналіз партрэта з кнігі «Царствы» з аналагічнай выявай з кнігі «Ісус Сірахаў» не пакідае сумненняў, што абодва адбіткі надрукаваны з адной дошкі. У абедзвюх выявах цалкам супадаюць кампазіцыя, памеры, кожная дэталь, кожны штрых і манера гравіроўкі. Стан ксілаграфічных дошак таксама дазваляе меркаваць, што ў абодвух узнаўленнях выкарыстоўвалася адно клішэ. Адбітак з кнігі «Ісус Сірахаў», які рабіўся 5 снежня 1517 г., ярчэйшы, штрыхі болын выразныя. Адбітак жа з кнігі «Цар­ствы», які зроблены на год пазней, больш цьмяны: ад папярэдняга друкавання штрыхі крыху забіліся фарбай, «спрацаваліся». Калі б дошка спецыяльна рэзалася для кнігі «Царствы», то не было б такой яе зношанасці. Стварэнне партрэта каштавала не танна. I не было ніякага сэнсу, вьцсарыстаушы клішэ для кнігі «Ісус Сірахаў», заказваць мастакам дошку для новага адбітка ў кнізе «Царствы». Але самы галоўны доказ — абодва вядомыя адбіткі партрэта Скарыны зверху на гравюры датаваны адным, 1517 годам. Калі б гравёр для кнігі «Царствы» стварыў спецыяльнае клішэ, ён паставіў бы на гравюры новую дату — 1518.

Чаму ж тады на адбітку з кнігі «Царствы» няма манаграмы і пчалы? Відаць, яны нечым не задаволілі Скарыну, і пасля выхаду з друку кнігі «Ісус Сірахаў» ён загадаў гравёру зрэзаць іх з клішэ.

Не зусім пераканаўчым уяўляецца таксама тлумачэнне прычыны, чаму асветнік для кожнага новага выдання заказваў спецыяльнае клішэ свайго партрэта. Брага піша, што пры прымітыўнай, тады яшчэ «піянерскай» друкарскай тэхніцы дошкі гравюр хутка псаваліся, і таму ўжо праз год Скарыну даводзілася заказваць; у мастака новыя клішэ. Аднак ксілаграфічныя дошкі вытрымлівалі да 3000 адбіткаў — успомнім ілюстрацыі віленскай МПК (1522), што друкаваліся з дошак «Хронікі» (1493) Шэдэля.

Знаходка Тэрагай партрэта Скарыны з лонданскага экземпляра кнігі «Царствы» дала яму магчымасць выказаць меркаванне, што тэты партрэт фігуруе ў праж­ских выданнях разоў пяць, прычым не менш чым у трох варыянтах.

Тут мы таксама вымушаны ўнесці карэктывы ў гіпетэзу. Сённяшні стан вывучэння кніг асветніка (іх мастацкай аздобы, гравюр) дазваляе гаварыць толькі ІІра два адбіткі партрэта Скарыны. Храналагічна яны змешчаны: 1. У кнізе «Ісус Сірахаў», 1517 г. (л. 82), памер 159x105 мм; 2. У чацвёртай кнізе «Царствы», 1518 г. (л. 242), памер 160X106 мм.

У 1952 г. Тумаш друкуе артыкул «Партрэт Скарыны ў Падуі» («Запісы Беларускага інстытута навукі і мастацтва». Нью-Йорк, 1952. Кн. 1. С. 40—44) — пра пар­трэт асветніка, зроблены ў 1942 г. італьянскім мастаком Джакома Форна ў так званай «Зале Сарака» славутага Падуанскага універсітэта. Тэты партрэт адзін з першых заўважыў Балеслаў Грабінскі ў час падарожжа'ў Італію ў 1950 г. Увесну 1960 г. паводле ініцыятывы і на сродкі Беларускага інстытута навукі і мастацтва Падую наведаў Янка Садоўскі, што дало магчымасць упершыню яго апісаць. Фрэскавы партрэт Скарыны ў Падуі быў адкрыты заходнімі вучонымі значна раней, чым яго згадаў Алесь Адамовіч.

Значную цікавасць уяўляе таксама артыкул В. Тумаша «Дрэварыты настаўніка Дзюрэра ў Падарожнай кніжцы Францішка Скарыны». Гэта адна з пайболып грунтоўных прац даследчыка, прысвечаная праблеме сувязяў дрэварытаў кніг Скарыны з нямецкай (галоўным чынам нюрнбергскай) школай гравюры. Праблема гэта складаная, і адзінай думкі пра паходжанне і вытокі графікі Скарыны дасюль, па сутнасці, не існуе. Чэшскі славіст Даброўскі, гісторык польскай літаратуры Вішнеўскі, рускі вучоны Уладзіміраў пісалі пра нямецкае паходжанне графікі Скарыны. Шчакаціхін аспрэчваў данае меркаванне. Пазней Баразна даводзіў, што ўсе дрэварыты ў выданнях маляваў і рэзаў сам Скарына. Аднак даследчыкі мала прыводзілі фактаў на карысць сваіх гіпотэз. Заслугай Вітаўта Тумаша з'яўляецца тое, што ў артыкуле «Дрэварыты настаўніка Дзюрэра...» ён высноўвае свае думкі (адносна паходжання дрэварытаў Скарыны) на падставе канкрэтных назіранняў, фактаў. Грунтоўны артыкул складаецца з раздзелаў: «Ілюстрацыі і графічныя аздобы Скарынавых выданняў», «Нюрнбергскія дрэварыты Падарожнае кніжкі», «Пра іншыя дрэварыты Падарожнае кніжкі», «Заставіцы й ініцыялы віленскіх выданняў Скарыны», «Пра некаторыя дрэ­варыты Скарынавых пражскіх выданняў».

Як відаць ужо з гэтых раздзелаў, праблематыка публікацыі В. Тумаша шырэйшая, чым сфармулявана у самім загалоўку артикула: па сутнасці, тут даследчык выказвае свой погляд на паходжанне ілюстрацый і арнаментыкі не толькі віленскіх выданняў (перш за ўсё Падарожнай кніжкі), але таксама і пражскіх.

У першым раздзеле Тумаш дае агляд літаратуры (публікацый Штрытэра, Старавольскага, Уладзімірава, Шчакаціхіна, Баразны, Шматава і інш.). Агляд сведчыць пра дасканалае веданне аўтарам прадмета даследавання, літаратуры аб ім.

Пераходзячы да дрэварытаў віленскай Падарожнай кніжкі, Тумаш спыняецца на творах «Вадохрышча» («Хрост Хрыста ў Ярдане» — паводле Тумаша) і «Хрыстос у Храме». ён слушна заўважае, што ранейшыя даследчыкі (Уладзіміраў, Шчакаціхін) хоць і пісалі пра паходжанне асобных гравюр Скарыны з нюрнбергскіх выданняў («Пасцілы» Лірана, 1481 г., «Сусветнай хронікі» Г. Шэдэля, 1493 г. і інш.), але не называл! фактаў прамога запазычання са згаданай «Хронікі» Шэдэля. Маецца на ўвазе выкарыстанне Скарынам сапраўдных дошак Шэдэля. На падставе ўважлівага параўнальнага аналізу гравюр Тумаш пераканаўча даводзіць, што ілюстрацыі Падарожнай кніжкі («Вадохрышча» і «Хрыстос у Храме») надрукаваны з дошак Шэдэля. Пры гэтым даследчык дэманструе добрае веданне спецыфікі гра­вюры і нават самога друкарскага працэсу (дэфекты до­шак, інтэнсіўнасць фарбавага слою на адбітках) і інш.

Пераканаўшыся ў ідэнтычнасці гравюр, Тумаш спыняецца на гісторыі манументальнай «Хронікі» Шэдэля — кнігі, якая не толькі была вядома Скарыну, але, відавочна, захоўвалася ў яго бібліятэцы, што адлюстравана на партрэце 1517 г. ён не без падстаў лічыць, што гра­вюры «Хронікі» ў цэлым зрабілі прыкметны ўплыў на графіку Скарыны. Паводле Тумаша, вядомы «герб» Ска­рыны (сонца і месяц) таксама паходзіць з «Хронікі», для якой ён быў намаляваны і награвіраваны, відаць, самім Дзюрэрам. Гіпотэза абгрунтавана на падставе стылістычнага аналізу. Якім чынам дошкі «Хронікі» Шэдэля трапілі да Скарыны? Тумаш мяркуе (і мы цалкам далучаемся да гэтага), што перад сваім прыездам у Прагу Скарына наведваў буйнейшы цэнтр тагачаснага друкарства — Нюрнберг. «У Нюрнбергу доктар Скары­на мог навязаць беспасрэдныя кантакты з тамашнімі ілюстратарамі кніг, мастакамі-гравёрамі, у тым ліку і з творцам дрэварытаў Шэдэлявае Хронікі Міхалам Вольгемутам, які хоць быў тады ўжо ў гадах, але яшчэ жыў. У Нюрнбергу зусім магчыма скрыжаваліся таксама жыццёвыя шляхі доктара Скарыны и геніяльнага Вольгемутавага вучня Альбрэхта Дзюрэра» (С. 18).

Да Тумаша даследчыкі пісалі пра сувязі Скарыны з Кракавам, Падуяй, Прагай (гіпатэтычна — з Масквой). Прывёўшы факты сувязяў асветніка з Нюрнбергам, Ту­маш значка пашырыў «геаграфію» яго жыццёвых шляхоў. Цяжка пераацаніць і ўстанаўленне ім творчых кантактаў Скарыны з Вольгемутам і яго вучнем Дзюрэрам. Па сутнасці, упершыню ў беларускім мастацтвазнаўстве былі прыведзены канкрэтныя факты бувязяў беларускага мастацтва з позняй готыкай (Вольгемут) і Рэнесансам (Дзюрэр) — раней пра гэта пісалася гіпатэтычна. У артыкуле ёсць новыя каштоўныя назіранні не толькі над ілюстрацыямі віленскай Падарожнай кніжкі, але і над гравюрамі пражскіх выданняў. Тумаш лічыць, што гравюра «Радавод Хрыста» з пражскага Псалтыра (1517) таксама ўзыходзіць да генеалагічных дрэў «Хронікі» (1493) Шэдэля. I з гэтым таксама можна пагадзіцца (нягледзячы на тое, што, як паказаў Шчакаціхін, аналагічныя ілюстрацыі ёсць і ў іншых нямецкіх выданнях). Мае рацыю Тумаш і ў тым, што дрэварыты «Дабравешчанне» з Падарожнай кніжкі і Хронікі Шэдэля «збліжае толькі агульная схема кампазіцыі, якая выяўна выводзіцца ад нейкага аднаго першапачатковага ўзору. Выкананне ж гэтае кампазіцыі вельмі рознае і паказвае на бясспрэчна розных мастакоў».

Тут Тумаш ідзе следам за Шчакаціхіным, які трымаўся такой жа думкі і гіпатэтычна называў першакрыніцу Скарынавага «Дабравешчання» — дрэварыт Мартына Шонгаўэра.

На падставе фактаў даследчык лічыць, што згаданыя дошкі ілюстрацый Падарожнай кніжкі рабіліся не ў Вільні, а былі набыты Скарынам у Нюрнбергу і прывезены з Прагі. 3 гэтым можна пагадзіцца толькі адносна дрэварытаў «Вадохрышча» і «Хрыстос у Храме». Што ж да «Дабравешчання», то яно магло быць зроблена (паводле нямецкіх узораў) і ў Вільні.

Тумаш не без падстаў канстатуе, што Скарына не быў малявальшчыкам сваіх дрэварытаў у Вільні і нават у Празе, «дзе для гэтага не было и патрэбы, бо там ужо ў яго быў таленавіты мастак-графік, які сваімі выдатнымі дрэварытамі ілюстраваў кнігі ягонае Бібліі ды стварыў і знакаміты партрэт самога доктара Скарыны». Тут даследчык рашуча разыходзіцца са Шчакаціхіным і асабліва з Баразной, які лічыў Скарыну «адзіным аўтарам» гравюр. Мы ўвогуле падзяляем пункт гледжання Тумаша, але не згодны з ім у тым, што у Празе ў Скарыны быў адзін «таленавіты мастак-графік». Стыль дрэварытаў пражскіх выданняў розны, а гэта, як пісаў яшчэ Стасаў, азначае, што іх рэзаў не адзін, а некалькі майстроў.

Вельмі ўважліва падышоў Тумаш і да аналізу аздоб Скарынавых кніг (перш за ўсё заставак). Ен слушна лічыць, што застаўкі пражскіх і віленскіх кніг выконвалі розныя майстры. Пераканаўча аспрэчвае Стасава, які даводзіў, што віленскія застаўкі, рэзаныя добрымі майстрамі, былі свайго роду загатоўкамі для «ўсякага наогул выдаыня», і Скарына, набыўшы іх у гэтых майстроў, выкарыстаў у сваіх кнігах. Тэта не так. Як паказвае Тумаш, памеры аздоб дакладна адпавядаюць люютры набору віленскіх кніг, а тэта азначае, што яны рабіліся «ў Вільні спецыяльна для Скарыны, а магчыма, і самім Скарынам».

Мы згодны з першай часткай дадзенага меркавання. Што датычыцца аўтарства заставак, то наўрад ці іх рабіў сам Скарына. Выкарыстанне ім у Падарожнай кніжцы непрыдатнага для яе ініцыяла Мекенэма (аб гэтым — далей) наводзіць на думку, што Скарына ў Вільні перш за ўсё клапаціўся пра пераклад Падарожнай кніжкі і Апостала і арганізацыю друкарскага працэсу. Тыя, хто бачыць у ім «майстра на ўсе рукі», забываюцца, што рэзчыкігравёры ў тыя, часы, як ужо раней адзначалася, лічыліся звычайнымі рамеснікамі; у «лекарскіх і вызваленых навуках доктар» паўрад ці апусціўся да працы рамесніка. Хутчэй можна бачыць у Скарыну малявальшчыка (а не рэзчыка) заставак.

Не абмінуў сваей увагай Тумаш і ініцыял Мекенэма з Малой падарожнай кніжкі, які да яго адзначалі Уладзіміраў, Шчакаціхін (у савецкі перыяд яшчэ Зернева і Кісялёў). Ни лічыць, што ініцыял быў запазычаны Ска­рынам з «Вялікага прапіснога алфавіту» нямецка-нідзрландскага мастака Ізраеля ван Мекенэма. У сваім артыкуле пра гэты ініцыял мы ішлі ад Тумаша. Па сутнасці, давялося толькі канкрэтызаваць яго думкі, назваўшы аўтара ініцыяла—нюрнбергскага друкара Петэра Ваг­нера (працаваў у 1483—1500 гг.).

У цэлым працы беларускіх мастацтвазнаўцаў, што жывуць і працуюць на Захадзе, значка ўзбагацілі нашу Скарыніяну. Больш таго, яны фактычна яе адрадзілі. У артыкулах Піхуры і Тумаша нямала прынцыпова но­вых знаходак і назіранняў, яны несумненна шмат у чым дапаўняюць даследаванні Шчакаціхіна, Баразны і інш. Дзякуючы беларускім даследчыкам замежжа мы сёння ведаем пра дрэварыты Скарыны значка больш, чым Стасаў, Равінскі, Уладзіміраў і інш.

Прыкметны ўплыў аказалі гэтыя творы на наша агульнае мастацтвазнаўства (у тым ліку на аўтара гэтых радкоў, працы якога — пра гэта сёння трэба сказаць прама — наўрад ці маглі быць створаны без публікацый Тумаша, Піхуры і інш.). Аднак спасылацца на іх публікацыі ўдавалася далека не заўсёды.

Каб гэта зразумець, варта прыгадаць тыя цяжкасці, з якімі ў даперабудовачныя часы сустракаўся савецкі даследчык пры вывучэнні прац Піхуры, Тумаша і іншых замежных беларусаў. Іх працы знаходзіліся ў так зва­ным «особом отделе» бібліятэк (як кажуць «пад сямю замкамі»). Доступ у гэты аддзел для звычайнага чытача фактычна быў закрыты. Але навуковец усе ж мог туды прабіцца. Праўда, не без цяжкасцей і непрыемных сустрэч. Механіка пранікнення ў «особые отделы» (варта звярнуць увагу на «особую» назву гэтых незвычайных фондаў, якія пачалі фарміравацца неўзабаве пасля бальшавіцкага перавароту) была такой. Навуковец піша заяву дырэктару навуковай установы з просьбай папрацаваць у «особом отделе». Пры гэтым абавязкова неабходна было ўказаць у заяве тэму сваіх доследаў. Дырэктар, падпісаўшы заяву, пасылаў навукоўца ў так званы «першы аддзел», які існуе ў АН Беларусі.

Няхай чытач не здзіўляецца, што ў вядучай навуко­вай установе рэспублікі згаданы аддзел названы «першым» — гэтым, відавочна, падкрэслены яго прыярытэт, ён «першы», «галоўны» — усе астатняе як бы другаснае.

I вось у гэтым «першым аддзеле» далёкія ад усякай навукі КДБэшнікі вырашаюць, ці варта дапускаць навукоўца ў «особый отдел». Нярэдка правяралі пры гэ­тым пашпарт, цікавіліся, «хто ты такі».Навуковец у рэшце рэшт трапляў у «особый отдел», але няцяжка сабе ўявіць — з якім.творчым настроем. Пры гэтым катэгарычна (!) забаранялася не толькі спа­сылацца на замежных «ворагаў народа», але нават згадваць іх прозвішчы (аж да 90-х гадоў нашага стагоддзя не ведаю ніводнай рэспубліканскай публікацыі нашых скарыназнаўцаў, дзе б, скажам, станоўча згадваўся Вітаўт Тумаш або Піхура). Зноскі на іх публікацыі, на жаль, заставаліся толькі ў рукапісах, бо шматлікія рэдактары, рэцэнзенты, адказныя за выданне, пільна сачылі, каб у друк не трапіла «крамола».
Каталог: history -> POLOTSK
POLOTSK -> Няў, якія доўга жылі ў народнай памяці і ўвека-вечаны ў аналах славянскай гісторыі стара-жытных летапісах
POLOTSK -> Народная адукацыя у бсср: 1919-1924 гг.: Навуковая праца студэнта /пду, каф гiсторыi I сацыялогii; I. В. Альковiч. –Наваполацк: пду, 2002
history -> Адам Станкевiч Беларуская мова ў школах Беларусi XVI-XVII стагоддзаў
POLOTSK -> Духоўнасць як імператыў свабоды I творчасці асобы: гiсторыкасацыялагiчны аспект у межах праведзенага ў 20012002 гг навуковага даследавання «Муніцыпальная сістэма кіравання: сацыяльнамадэльны аспект на прыкладзе Рэспублікі Беларусь»
POLOTSK -> Полацкае вьішэйшае піярскае вучылішча
POLOTSK -> Вольга Цяцёркіна
POLOTSK -> Матэматыка ў полацкай езуіцкай акадэміі арына Вячорка (Менск)
POLOTSK -> Адкрщцё аршанскага езу1цкага калегуiма І. У. Хмяльніцкая І. А. Цішкін
POLOTSK -> Полацк з яго багатай спадчынай матэрыяльнай
POLOTSK -> Святой Еўфрасінні Полацкай давялося па ўласным прыкладзе закладваць падмурак новых уяўленняў аб этнічным ідэале, аб сэнсе чалавечага жыцця, ламаць стэрэатыпныя ўяўленні пра манаства, цноту, аскезу, каб ачысціць


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал