Образ Константина Калиновского в историографии, литературе и искусстве Количество страниц 50, наименований использованных источников и литературы 66. Ключевые слова: константин калиновский, историография, литератураДата канвертавання15.05.2016
Памер31.75 Kb.
ТыпЛитература
РЕФЕРАТ

Карасёв Валентин Андреевич

Образ Константина Калиновского в историографии, литературе и искусстве

Количество страниц – 50, наименований использованных источников и литературы – 66.

Ключевые слова: КОНСТАНТИН КАЛИНОВСКИЙ, ИСТОРИОГРАФИЯ, ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, ВОССТАНИЕ 1863–1864 ГГ., МУЖЫЦКАЯ ПРАЎДА

Личность Константина Калиновского со времени окончания восстания 1863–1864 гг. притягивает внимание историков, филологов, деятелей литературы и искусства. Несмотря на это, до настоящего времени обобщяющего исследования образа К. Калиновского в научной литературе и искусстве проведено не было.

Целью данной дипломной работы является выявление этапов отражения образа К. Калиновского в историографии и искусстве.

Объектом исследования выступают научные исследования и произведения искусства, посвящённые восстанию 1863–1864 гг.; соответственно предметомобраз К.  Калиновского в них.

Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, обобщение, историко-сравнительный метод.

В результате исследования выявлены направления восприятия образа К. Калиновского в историографии и дискуссионные вопросы, связанные с личностью и деятельностью указанного лидера восстания 1863–1864 гг. При этом всеми исследователями он наделяется исключительными моральными качествами. Значительное количество опубликованных документов, связанных с жизнью и деятельностью К. Калиновского, расширяет возможности их использования как исследователями, так и представителями искусства. В формировании образа данного деятеля в искусстве выделяется несколько этапов в зависимости от его восприятия.

Полученные результаты могут быть использованы при написании обобщающих работ по истории Беларуси, в целом, и событиях восстания 1863 – 1864 гг. и деятельности К. Калиновского, в частности.

Результаты исследования разработаны автором дипломной работы лично и основаны на самостоятельных выводах. Другие авторы в проведении исследовании участия не принимали.Рэферат

Карасёў Валянцін Андрэевіч

Выява Кастуся Каліноўскага ў гістарыяграфіі, літаратуры і мастацтве

Колькасць старонак - 50, найменняў скарыстаных крыніц і літаратуры -66.

Ключавыя словы: КАСТУСЬ КАЛІНОЎСКІ, ГІСТАРЫЯГРАФІЯ, ЛІТАРАТУРА, МАСТАЦТВА, ПАЎСТАННЕ 1863-1864 ГГ., МУЖЫЦКАЯ ПРАЎДА

Асоба Кастуся Каліноўскага з часу канчатка паўстання 1863-1864 гг. прыцягвае ўвага гісторыкаў, філолагаў, дзеячаў літаратуры і мастацтвы. Нягледзячы на гэта, да цяперашняга часу абагульняючэга даследавання выявы К. Каліноўскага ў навуковай літаратуры і мастацтве праведзена не было.

Мэтай дадзенай дыпломнай працы з'яўляецца выяўленне этапаў адлюстравання выявы К. Каліноўскага ў гістарыяграфіі і мастацтве.

Аб'ектам даследавання выступаюць навуковыя даследаванні і творы мастацтва, прысвечаныя паўстанню 1863-1864 гг.; адпаведна прадметам - выява К. Каліноўскага ў іх.

Метады даследавання: аналіз, сінтэз, параўнанне, абагульненне, гісторыка-параўнальны метад.

У выніку даследавання выяўлены кірункі ўспрымання выявы К. Каліноўскага ў гістарыяграфіі і дыскусійныя пытанні, злучаныя з асобай і дзейнасцю паказанага лідара паўстання 1863-1864 гг. Пры гэтым усімі даследнікамі ён надзяляецца вылучнымі маральнымі якасцямі. Значная колькасць апублікаваных дакументаў, злучаных з жыццём і дзейнасцю К. Каліноўскага, пашырае магчымасці іх выкарыстання як даследнікамі, так і прадстаўнікамі мастацтва. У фармаванні выявы дадзенага дзеяча ў мастацтве вылучаецца некалькі этапаў у залежнасці ад яго ўспрымання.

Атрыманыя вынікі могуць быць скарыстаны пры напісанні абагульняючых прац па гісторыі Беларусі, у цэлым, і падзеях паўстання 1863 - 1864 гг. і дзейнасці К. Каліноўскага, у прыватнасці.

Вынікі даследавання распрацаваны аўтарам дыпломнай працы асабіста і заснаваны на самастойных высновах. Іншыя аўтары ў правядзенні даследаванні ўдзелу не прымалі.Abstract

Valentin A. Karasev

The image of Constantine Kalinowski in historiography , literature and art

Number of pages - 50 items used sources and literature - 66.

Keywords: CONSTANTINE KALINOVSKIY, HISTORIOGRAPHY, LITERATURE, ART, REBELLION IN 1863-1864., MUZHYTSKAYA PRAUDA.

Personality Constantine Kalinowski since the end of the 1863-1864 uprising. attracts the attention of historians, linguists, writers and artists. Despite this, to date research obobschyayuschego image K. Kalinowski in the scientific literature and art has been undertaken.

The aim of this thesis is to identify the stages of reflection image K. Kalinowski in historiography and art.The object of research is the research and works of art dedicated to the uprising of 1863-1864.; respectively subject - K. Kalinowski image in them.

Methods: analysis, synthesis, comparison, generalization, historical and comparative method.

The study identified areas of the image perception K. Kalinowski in historiography and discussion questions related to the personality and activities of the leader of the uprising in 1863-1864. At the same time, he is endowed with all researchers exceptional moral qualities. A significant amount of published papers related to the life and work of K. Kalinowski, expands opportunities to use them as researchers and representatives of the arts. In the formation of the image of this figure in art stands several stages depending on its perception.

The results can be used in writing the general works on the history of Belarus, in general, and the events of the uprising 1863 - 1864 gg. K. Kalinowski and activities, in particular.Results of the study developed by the author of the thesis is based on personal and independent conclusions. Other authors in the conduct of the study did not participate.
: bitstream -> 123456789
123456789 -> Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине для специальности: 1-21 05 01 Беларуская філалогія
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка