Основные публикации манаграфіі, вучэбныя дапаможнікі, праграмы, слоўнікіДата канвертавання15.05.2016
Памер70.28 Kb.
ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Манаграфіі, вучэбныя дапаможнікі, праграмы, слоўнікі:

 • Матэрыялы да абласнога слоўніка Магілёўшчыны / Прадмова М.В. Абабуркі; Рэд. А. А. Крывіцкі, І. Я. Яшкін; МДПІ імя А. А. Куляшова. — Мн.: Навука і тэхніка, 1981. — 128 с. — Сааўт.: М. В. Абабурка, Л. І. Аляксеенка, М. П. Бузук, С. Я. Кечык, С. В. Клімуць, М. П. Луферава, У. А. Лядоўскі. Рэц.: Малажай Г. М. // Беларуская лінгвістыка. — Мн., 1983. — Вып. 24. — С. 74–75.

 • Уводзіны ў мовазнаўства: Вучэб. дапам. для філал. фак-таў. пед. ін-таў / Пад рэд. К. У. Скурата. — Мн.: Вышэйшая школа, 1987. — 206 с. — Сааўт.: А. Л. Юрэвіч. Рэц.: Азароўскі А. [В.] Для тых, хто цікавіцца мовай // Настаўніцкая газета. — 2 сакавіка 1988 г.; Міхалёў М. [А.] Пра гукі і словы // Магілёўская праўда. — 22 жніўня 1990 г.

 • (4) Практыкум па ўводзінах у мовазнаўства: Вучэб. дапам. для пед. ін-таў. — Мн.: Вышэйшая школа, 1989. — 111 с.

 • (5) Уводзіны ў мовазнаўства: (Заданні для самастойнай работы): Вучэб. дапам. [для студ. АЗН філал. фак-таў ВНУ]. — Мн.: Вышэйшая школа, 1992. — 112 с.

 • (11) Агульнае мовазнаўства: (Практыкум): [Для студэнтаў бел. аддзялення філал. фак-та]: У 2 ч. / Рэд. М. В. Абабурка; МДУ імя А. А. Куляшова. — Магілёў, 1997. — Ч. 2. — 70 с.

 • (12) Беларуская мова: Праграма для бакалаўраў пед. навук / МДУ імя А. А. Куляшова. — Магілёў, 1998. — 8 с.

 • (13) Дыскусійныя і складаныя пытанні беларускага мовазнаўства: Праграма спецкурса па бел. мове для бакалаўраў філалогіі / МДУ імя А. А. Куляшова. — Магілёў, 1998. — 16 с.

 • (6) Руска-беларускі слоўнік па машынабудаванні / Рэдкал.: Я. І. Клімуць (адк. рэд.) і інш. — Мн.: Веды, 1998. — 136 с. — (Праграма «Новыя гуманітарныя веды»). — Сааўт.: В. Р. Лупачоў.

 • (14) Агульнае мовазнаўства: Праграма для філал. фак-таў ун-таў па спец. П.02.05.00 «Бел. мова і літаратура» / МДУ імя А. А. Куляшова. — Магілёў, 1999. — 16 с.

 • (15) Агульнае мовазнаўства: (Практыкум): Вучэб. дапам. [для студэнтаў бел. аддзялення філал. фак-та]: [У 2 ч. / Рэд. М. В. Абабурка]; МДУ імя А. А. Куляшова. — Магілёў, 1999. — Ч. 1. — 88 с.

 • (16) Структурна-семантычная характарыстыка прычынных слова-злучэнняў у беларускай мове: (Мат-лы да спецкурса): Вучэб. дапам. [для студэнтаў бел. аддзялення філал. фак-та] / [Рэд. М. В. Абабурка]; МДУ імя А. А. Куляшова. — Магілёў, 1999. — 64 с.

 • (17) Анамастычны слоўнік Магілёўшчыны / МДУ А. А. Куляшова. — Магілёў, 2000. — 168 с. — Сааўт.: С. Я. Кечык.

 • (18) Дыскусійныя пытанні сінтаксісу беларускай і рускай моў: Вучэб. дапам. для філал. фак-таў ВНУ / МДУ імя А. А. Куляшова. — Магілёў, 2000. — 164 с.

 • (19) Мова раённых газет Магілёўскай вобласці: Вучэб. дапам. / Рэд. М. В. Абабурка; МДУ імя А. А. Куляшова. — Магілёў, 2000. — 20 с.

 • (20) Уводзіны ў мовазнаўства: Праграма для філал. фак-таў ун-таў па спец. П.02.05.00 «Бел. мова і літаратура» / МДУ імя А. А. Куляшова. — Магілёў, 2000. — 13 с.

 • (7) Практыкум па гісторыі агульнага мовазнаўства: Дапам. — Мн.: Універсітэцкае, 2001. — 184 с. Рэц.: Загнітко А., Заріцька В. // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць: Вип. 9 / Укл.: А. Загнітко (наук. ред.) та інш.; Донецький націон. ун-т. — Донецьк, 2002. — С. 231–232.

 • (8) Уводзіны ў мовазнаўства: Праграма для ВНУ па спец. П.02.05.00 «Бел. мова і літаратура» // Праграмы для вышэйшых навучальных устаноў / Адк. рэд. А. І. Лугоўскі, П. А. Міхайлаў; Беларускі дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мн., 2001. — С. 50–60.

 • (9) Агульнае мовазнаўства: Праграма для ВНУ па спец. П.02.05.00 «Бел. мова і літаратура» // Праграмы для вышэйшых навучальных устаноў / Адк. рэд. А. І. Лугоўскі, П. А. Міхайлаў; Беларускі дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. — Мн., 2001. — С. 61–79.

 • (10) Сінтаксіс беларускай і рускай моў: (Дыскусійныя пытанні): Дапам. — Мн.: Універсітэцкае, 2001. — 199 с. Рэц.: Загнітко А., Заріцька В. // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць: Вип. 9 / Укл.: А. Загнітко (наук. ред.) та інш.; Донецький націон. ун-т. — Донецьк, 2002. — С. 229–231.

 • (21) Маўленчае выражэнне камічнага ў беларускай драматургіі / МДУ імя А.А. Куляшова. — Магілёў, 2002. — 304 с. Рэц.: Лепешаў І. Я. Грунтоўна пра камічнае // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. — Магілёў, 2003. — № 2–3 (27). — С. 225–227.

 • (22) Мовазнаўцы Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А. А. Куляшова: Агульнае і славянскае мовазнаўства (1930-2001): Біябібліяграфічны даведнік / Прадмова Ул. Жураўля. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2002. — 360 с. — Сааўт.: Я. Я. Іваноў.

 • (11) Уводзіны ў мовазнаўства: Практыкум: Вучэб. дапам. — 2-е выд., дапрац. і дап. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. — 130 с. Рэц.: Загнітко А. До класичних проблем новітні підходи // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць: Вип. 14 / Укл.: А. Загнітко (наук. ред.) та інш.; Донецький націон. ун-т. — Донецьк, 2006. — С. 266.

 • Уводзіны ў мовазнаўства: Вучэб. дапам. - Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. — 400 с. Рэц.: Лепешаў І. [Я.] З веданнем справы // Роднае слова. — Мн., 2005. — № 4. — С. 69–70; Загнітко А. До класичних проблем новітні підходи // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць: Вип. 14 / Укл.: А. Загнітко (наук. ред.) та інш.; Донецький націон. ун-т. — Донецьк, 2006. — С. 264–266.

 • Слоўнік мікратапонімаў Магілёўшчыны / МДУ імя А. А. Куляшова. — Магілёў, 2004. — 208 с. — Сааўт.: С. В. Клімуць, С. У. Шакура, А.М. Шубадзёрава.

 • Гісторыя мовазнаўства: Праграма для філал. фак-таў ун-таў па спец. 1-21.05.01 «Беларуская філалогія» / МДУ імя А. А. Куляшова. — Магілёў, 2005. — 38 с.

 • Гісторыя мовазнаўства: Вучэб. дапам. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. — 496 с. Рэц.: Міхайлаў П. [А.] Мовазнаўства ад вытокаў да сучаснасці // Роднае слова. — Мн., 2007. — № 3. — С. 64; Загнітко А., Путіліна О. Нариси з їсторії мовознавства // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць: Вип. 15 / Укл.: А. Загнітко (наук. ред.) та ін. — Донецьк: ДонНУ, 2007. — С. 537–541.

 • Агульнае мовазнаўства: Вучэб. дапам. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. — 416 с. Рэц.: Лепешаў І. [Я.] Грунтоўна пра агульнае мовазнаўства // Роднае слова. — Мн., 2007. — № 7. — С. 40; Арцямёнак Г. А. У скарбонку айчыннага мовазнаўства // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. — Магілёў, 2007. — № 2–3 (27). — С. 218–221.

 • Агульнае мовазнаўства: практыкум: вучэб. дапам. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. — с. 226. Рэц.: Арцямёнак Г. А. Арыенцір для спасціжэння лінгвістыкі // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. — Магілёў, 2009. — № 1 (32). — С. 258–260.

 • Мовы свету: энцыкл. даведнік. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2009. — 290 с. Рэц.: Лепешаў І. [Я.] Даведнік пра мовы свету // Наша слова. — Мн., 2009. — 15 ліпеня 2009 г.

 • Агульнае мовазнаўства: заданні для тэставага кантролю. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2009. — 252 с.

 • Вербальнае выражэнне камічнага: Праграма спецкурса па спецыяльнасці 1-21 05 91 «Беларуская філалогія». — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова. 2007. — 14 с.

Аўтарэфераты дысертацый:

 • Выражение причинных отношений синтаксическими средствами в современном белорусском литературном языке: (Словосочетания с непроизводными предлогами): Автореф. дис. канд. филол. наук: 10.02.02 / Ин-т языкознания им. Я. Коласа АН БССР. — Мн., 1978. — 16 с.

 • Маўленчае выражэнне камічнага ў беларускай драматургіі: Аўтарэф. дыс. д-ра філал. навук: 10.02.01 / Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа НАН Беларусі. — Мн., 2002. — 39 с.

Літаратурная дзейнасць:

 • Аўтар чатырох паэтычных зборнікаў: «Сутонне» («Бібліятэка часопіса «Маладосць»», 1995), «Долягляд» (Мн.: Юнацтва, 1998), «Адмыслоўцы» (Мн.: Кнігазбор, 2007), «На роскрыжы дарог» (Мн.: Кнігазбор, 2008).

 • Першы верш быў надрукаваны ў жлобінскай раённай газеце «Камуніст». У рэспубліканскім друку з паэтычнымі творамі выступіў у 1968 годзе (часопіс «Бярозка»). Вершы друкаваліся ў хрэстаматыі для вучняў старэйшых класаў «Сэрцам роднага слова краніся» (Мн., 1998), анталогіі беларускай паэзіі ХХ стагоддзя «Краса і сіла» (Мн., 2003), вучэбным дапаможніку А. М. Змушко «Беларуская мова і чытанне» (Мн., 2007) і інш., часопісах «Полымя», «Маладосць», «Роднае слова», «Першацвет», газетах «Літаратура і мастацтва», «Чырвоная змена», «Настаўніцкая газета», «Наша слова», «Белорусская нива», «Сталіца», у абласным перыядычным друку.

 • Асобныя вершы пакладзены на музыку кампазітарам М. Яцковым.

 • Сутонне: Вершы. — Мн.: Полымя, 1995. — 31 с. — («Бібліятэка часопіса «Маладосць»»). Рэц.: Шуканаў М. «Я слухаю… сэрца цішыні» // Гомельская праўда. — 5 верасня 1995 г.; Півуноў Ю. Спявае душа ад смутку // Зямля і людзі: [магілёўская абл. газета]. — 7 верасня 1995 г.; Бардзілоўскі У. «Сутонне» // Магілёўскія ведамасці. — 14 верасня 1995 г.; Мінчанка М. Долягляд паэта // Родная ніва: [Клімавіцкая раённая газета]. — 13 верасня 1995 г.; Півуноў Ю. Краіна мая — мая зорка-зараначка… // Веснік Магілёва. — 28 верасня 1995 г.; Півуноў Ю. «Душу маю крыліць натхненне» // Магілёўская праўда. — 3 кастрычніка 1995 г.; Півуноў Ю. Краіна мая — мой боль несціханы… // Ратуша: [магілёўская абл. газета]. — 30 снежня 1995 г.; Марціновіч А. Жыццё чалавечае… // Маладосць. — Мн., 1996. — № 11. — С. 246–250; Усікаў Я. [К.] Экзамен на творчую сталасць // Акрыленыя словам: Зб. артыкулаў, успамінаў, падрыхт. на аснове мат-лаў Рэспубл. навук. канф., [прысвеч. 80-годдзю з дня нараджэння Я. К. Усікава і 60-годдзю з дня нараджэння В. І. Атрашкевіча] (19 лістапада 1999 г.) / Рэд. Я. І. Клімуць; МДУ імя А. А. Куляшова. — Магілёў, 2001. — С. 177–181.

 • Долягляд: Вершы. — Мн.: Юнацтва, 1998. — 93 с. Рэц.: Півуноў Ю. «…Слова — асалода мая і ўцеха» // Зямля і людзі: [магілёўская абл. газета]. — 3 снежня 1998 г.; Шуканаў М. «Трэба быць хоць крыху незямным» // Гомельская праўда. — 15 снежня 1998 г.; Марціновіч А. Наталенне родным словам // Настаўніцкая газета. — 19 студзеня 1999 г.; Аленіна Р. Далягляд паэта // Книжный мир. — 21 студзеня 1999 г.; Дуктаў У. «Долягляд» — паглядзі на долю // Магілёўская праўда. — 30 студзеня 1999 г.; Бардзілоўскі У. «Долягляд» // Магілёўскія ведамасці. — 6 лютага 1999 г.; Андрэйчанка М. Долягляд — за… даляглядам // Літаратура і мастацтва. — 26 лютага 1999 г.; Півуноў Ю. «…Слова — асалода мая і ўцеха» // Наша слова. - 10 сакавіка 1999 г.; Міхальскі У. Долягляд: (Пра кнігу сябра) // Універсітэцкі веснік: [Газета МДУ імя А. А. Куляшова]. — Магілёў, 2000. — Чэрвень, № 6 (44).

 • Адмыслоўцы: Вершы. — Мн.: Кнігазбор, 2007. — 32 с. Рэц. (водгукі): Півуноў Ю. «Адмыслоўцы» Васіля Рагаўцова // Вечерний Могилев. — 18 ліпеня 2007 г.; Церахаў А. Пазнавальна і цікава // Магілёўскія ведамасці. — 21 ліпеня 2007 г.; Шуканаў М. «Адмыслоўцы» Васіля Рагаўцова // Новы дзень [жлобінская раённая газета]. — 7 жніўня 2007 г.; «Адмыслоўцы» Васіля Рагаўцова // Наша слова. — 15 жніўня 2007 г.; Леўчанка М. «Адмыслоўцы» Васіля Рагаўцова // Маяк Прыдняпроўя: [быхаўская раённая газета]. — 26 верасня 2007 г.; Марціновіч А. «Адмыслоўцы» і родныя слоўцы // Літаратура і мастацтва. — 1 лютага 2008 г. С. 6.

 • На роскрыжы дарог: Вершы, пераклады. — Мн.: Кнігазбор, 2008. — 136 с. Рэц. (водгукі): Шуканаў М. Новая кніга земляка // Новы дзень [жлобінская раённая газета]. — 26 лютага 2008 г.; Півуноў Ю. У вершах паэта — філасофія жыцця // Вечерний Могилев. 19 марта 2008 г.; Шуканаў М. На роскрыжы дарог // Краязнаўчая газета. — Мн., 2008. — № 11 (220). Сакавік. — С. 8; Півуноў Ю. «Спеліцца, прамаўляецца Слова…» // Наша слова. — 9 красавіка 2008 г. — С. 8; Пісьмянкоў Аляксей. Дыялог пра чалавечнасць // Літаратура і мастацтва. — 6 чэрвеня 2008 г. — С. 6; Сенатарава Н. Вяртанне да вытокаў // Літаратура і мастацтва. — 26 верасня 2008 г. — С. 6; Кунцэвіч В. Мудрасць сумнай не бывае // Літаратура і мастацтва. — 5 лютага 2009 г. — С. 7; Шур В. Беларуская афарыстычная традыцыя ў паэзіі Васіля Рагаўцова // Беларуская фразеалогія і еўрапейскі моўны кантэкст: зб. навук. прац: у 2 т. / рэдкал.: М. М. Аляхновіч [і інш.]. — Брэст: Альтернатива, 2009. — С. 120–124. — Т. 2; Яго ж. Ад вершаванага радка — да залацінак народнай мудрасці // Маладосць. — № 10. — 2009. — С. 120–122.

Каталог: info -> faculty -> philolog
philolog -> Анатацыя вучэбнай дысцыпліны па выбары
philolog -> Публікацыі манаграфіі, вучэбныя дапаможнікі, слоўнікі, праграмы
philolog -> Публикации в журналах, включенных в перечень вак беларуси
philolog -> Монография Дуктава, Л. Г. Мастацкая анімалістыка ў беларускай літаратуры другой паловы XX
philolog -> Спіс публікацый 2010 Чмарава, М.І
philolog -> Публікацыі вучэбна-метадычныя дапаможнікі
philolog -> Публікацыі вучэбна-метадычныя дапаможнікі
philolog -> Спіс публікацый 2010 Караткевіч, В.І
philolog -> Спіс публікацый 2010 Борбат, Т.І
philolog -> Публікацыі Віталь Іванавіч Еўмянькоў


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал