Основные публикации Т. Л. Беркович МонографииДата канвертавання15.05.2016
Памер79.51 Kb.
Основные публикации Т. Л. Беркович
Монографии

Бярковіч, Т. Песенна-гульнявыя дзеі перыяду сонцавароту ў этнамузычнай традыцыі беларусаў. Мінск: Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, 2015.  169 с.: іл. + 1 электрон. апт. дыск (CD-R): гуч.


Статьи, материалы и тезисы конференций

 1. Бярковіч, Т. «Яшчар» як песенна-гульнявая дзея зімовага перыяду // Беларускі музычны фальклор у даследаваннях маладых этнамузыколагаў: Зб. арт. / Уклад. і адк. рэд. Т.С.Якіменка. – Вып. 2. – Мінск: Беларуская акадэмія музыкі, 1996. – С. 45-63.

 2. Бярковіч, Т. Купальская «Барана»: Да пытання рытуальна-гульнявых бясчынстваў летняга сонцавароту // Праблемы этнамузыкалогіі і гісторыі музыкі ў сучасных даследаваннях: Зб. дакл. ІІІ навук. чытанняў памяці Л.С.Мухарынскай (г.Мінск, 24-25 сакавіка 1994 г.) / Склад. і навук. рэд. І.Д.Назіна. – Мінск: Беларуская акадэмія музыкі, 1996. – С. 19-28.

 3. Беркович, Т. Песенно-игровые действа периода солнцеворота в календарной традиции Беларуси: из наблюдений над особенностями мелоса // Славянская этномузыкология: Направления. Методы. Концепции: тез. докл. Международной научной конференции к 90-летию Л.С.Мухаринской (1906  1987).  Минск: Белорусская государственная академия музыки, 1996.  С. 123-126.

 4. Бярковіч, Т. Песенна-гульнявыя дзеі каляднага часу ў беларускім каляндарна-земляробчым цыкле: Да пытання гульнявой прасторы // Музычная культура Беларусі: традыцыі і сучаснасці: Тэз. дакл. IV навук. чытанняў памяці Л. С. Мухарынскай (г. Мінск, 5 красавіка 1995 г.).  Мінск: Беларуская акадэмія музыкі, 1995.  С. 12-13..

 5. Бярковіч, Т. Аб практыцы каляндарнага прымеркавання песенна-гульнявых дзей у традыцыйнай музычнай культуры Беларусі // Музычная культура Беларусі: Дыялог часоў: Матэрыялы VI Навуковых чытанняў памяці Л.С.Мухарынскай (19061987) / г. Мінск, 4 красавіка 1997 г./.  Мінск: Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, 1997.  С. 77-83.

 6. Бярковіч, Т. Рытуальныя бясчынствы і абрадавыя песенна-гульнявыя дзеі ў каляндарна-святочным комплексе беларусаў // Музычная культура Беларусі: Пошукі і знаходкі: Матэрыялы VIІ Навуковых чытанняў памяці Л.С.Мухарынскай (1906-1987). Мн.: Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, 1998.  С. 32-37.

 7. Бярковіч, Т. Рытуальна-гульнявыя дзеі зімовага перыяду ў песеннай традыцыі Беларусі: да праблемы вывучэння // Вопросы музыкознания и философии музыки: Сборник статей. Вып. 2 / Сост. Т.А.Щербакова. Мн.: Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, 2000. С. 99-117.

 8. Бярковіч, Т. Рытуальнае «пахаванне» («провады») як з’ява каляндарна-земляробчага фальклору (спроба этнамузыкалагічнай характарыстыкі) //Беларускае музыказнаўства – 2000: Матэрыялы ІХ Навуковых чытанняў памяці Л.С.Мухарынскай (1906-1987) / Склад. Антаневіч В.А., Златкоўскі Ю.Дз., Якіменка Т.С. Мн.: Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, 2001. С. 40-44.

 9. Беркович, Т. О некоторых аспектах изучения музыкально-игрового пространства белорусского земледельческого календаря: тез. докл. научной конференции «Стабильность и мобильность традиции: работы молодых» (27-28 апреля 2002 г., Вильнюс).  Вильнюс: Литовская академия музыки, 2002.  

 10. Бярковіч, Т.Л. Напевы «Ваджэння Казы» і «Жаніцьбы Цярэшкі» ў аспекце гетэратопіі абрадава-гульнявой песеннай прасторы // Беларуская музыка: Гісторыя і традыцыі: Зб. навук. арт. / Склад. Антаневіч В.А. – Мінск: Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, 2003. С. 75-99.

 11. Бярковіч, Т.Л. Жаніцьба Цярэшкі // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. Т. 1: А капэла  Куцця / Рэдкал.: Г.П.Пашкоў і інш.  Мінск: БелЭн, 2005.  С. 474-476.

 12. Бярковіч, Т.Л. Этнамузыкі архівы / Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. Т. 2: Лабараторыя традыцыйнага мастацтва – “Яшчур” / Рэдкал.: Г.П.Пашкоў і інш.  Мінск: БелЭн, 2006.  С. 795-796.

 13. Бярковіч, Т.Л., Кабашнікаў, К.П. Методыка збіральніцкай работы / Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. Т.2: Лабараторыя традыцыйнага мастацтва – “Яшчур” / Рэдкал.: Г.П.Пашкоў і інш.  Мінск: БелЭн, 2006.  С. 139-141.

 14. Бярковіч, Т. Традыцыйная музычная культура Беларусі ў даследаваннях Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі: Этнамузыкалагічны вектар (2001–2005 гг.) // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі: Навукова-тэарэтычны часопіс.  2006.  № 9.  С. 87-91.

 15. Бярковіч, Т.Л. На стыку практычнай і тэарэтычнай этнамузыкалогіі: Фонаархіў этнамузыкі БДАМ // Музычная культура Беларусі і свету: да 100-годдзя Л.С.Мухарынскай / склад. Т. С. Якіменка; Навуковыя працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Вып. 12. Серыя 1, Беларуская музычная культура. – Мінск: Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, 2006.  С. 100-114.

 16. Бярковіч, Т. З аўдыёфонда экспедыцыйна-палявых запісаў музычнага фальклору Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі: Барысаўская калекцыя // Традыцыйная культура і дзеці: праблемы этнавыхавання. Вып. 2. Матэрыялы ІІІ Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (14-20 красавіка 2006 г., г.п. Акцябрскі) / аўт. пректа і уклад. М.А.Козенка.  Мінск: БелДІПК, 2006.  С. 200-205.

 17. Беркович, Т.Л. Экспедиционные фонды архива этномузыки БГАМ в фоноизданиях и мультимедиа-проектах 1980–2000-х годов // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі.  2008.  № 12.  С. 33-36.

 18. Бярковіч, Т. Гульнявыя напевы ў святле лакальнага / інтэрлакальнага ў этнапесеннай культуры беларусаў // Палявая фалькларыстыка і этналогія: даследаванне лакальных культур Беларусі / уклад. І.Ю. Смірновай; пад навук. рэд. В.А. Лабачэўскай.  Мінск: БДУКіМ, 2008.  С. 117-122.

 19. Бярковіч, Т.Л. Этнамузычная традыцыя Міёршчыны ў святле публікацый і архіўных аўдыёкалекцый (па фондзе экспедыцыйна-палявых запісаў Фонаархіва этнамузыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі) // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі.  2009.  №14.  С. 4-14.

 20. Бярковіч, Т. Калекцыя аўдыёзапісаў з архіва Сяргея Панізніка, перадададзеная ў фонд фонаархіва этнамузыкі Беларускай дзаржаўнай акадэміі музыкі // Аўтэнтычны фальклор: праблемы вывучэння, захавання, пераймання: зб. навук. прац удзельнікаў ІІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 29-30 красавіка 2009 г.) / БДУКМ; рэдкал.: Мажэйка М.А. (адк. рэд.) [і інш.].  Мінск: БДУКМ, 2009.  С. 27-30.

 21. Беркович, Т.Л. Хороводно-игровые песенные традиции в календарно-земледельческой культуре Беларуси (проблематика исследования) // Весці Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. – 2010. – № 16.  С. 18-21.

 22. Бярковіч, Т. Гульнявыя песенныя напевы ў “Беларускіх народных песнях” Р.Шырмы // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. / пад навук. рэд. Р.М.  Кавалёвай, В.В. Прыемка.  Вып. 7.  Мінск: РІВШ, 2010.  С. 15-18.

 23. Беркович, Т. О типах песенно-игровых структур и песенно-игровых универсалиях в календарно-обрядовой культуре белорусов // Отечественная этномузыкология: история науки, методы исследования, перспективы развития: Материалы Международной науч. конф., 30 сентября - 3 октября 2010 / Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова; Редкол.: Лобкова (науч. ред.), Мехнецова К А., Подрезова С. В. (отв. ред.) и др.  СПб.: Университетский образовательный округ Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 2011.  Т. 2.  С. 156-168.

 24. Канстанцінава Т.Л., Бярковіч Т.Л. З экспедыцыйных назіранняў над сучаснымі песенна-абрадавымі практыкамі каляндарна-земляробчага і сямейна-радавога цыклаў Міёршчыны // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі: Навукова-тэарэтычны часопіс. – 2011.  № 18. – Мінск: Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі. – С. 4-9.

 25. Беркович, Т. «Барана» в обрядово-игровой календарно-песенной традиции Белорусского Поозерья // Северобелорусский сборник: Обряды, песни, наигрыши, плачи, ворожба / Ред.-сост. А. В. Ромодин. – СПб., 2012. – С. 39-48.

 26. Бярковіч Т., Клепікава С. Барана // Міфалогія беларусаў: энцыкл. слоўн. / склад. І. Клімковіч, В. Аўтушка; навук. рэд. Т. Валодзіна, С. Санько. – Мінск: Беларусь, 2011.  С. 42.

 27. Беркович, Т.Л. Из истории формирования архивного собрания музыкального фольклора в Белорусской государственной академии музыки // Этномузыкология: история формирования научно-образовательных центров, методы и результаты ареальных исследований: Материалы международных научных конференций 20112012 годов / Санкт-Петербургская гос. консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова; редкол.: Г.В.Лобкова (науч. ред.) и др.  СПб: Скифияпринт, 2014.  С. 210-223.

 28. Бярковіч, Т. Пра адну лакальную групу напеваў карагодных песень Верхняга Падняпроўя / Таццяна Бярковіч // Аўтэнтычны фольклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: зб. навук. прац удзельнікаў VIII Міжнароднай навук. канф. (Мінск, 25-27 красавіка 2014 г.). – Мінск, БДУКМ, 2014. – С. 161-163.

 29. Беркович, Т. Памяти Зинаиды Яковлевны Можейко // Вопросы этномузыкознания.  2014.  № 1 (6). С. 6-15.

 30. Бярковіч, Т.Л. Незабыўная (памяці Зінаіды Якаўлеўны Мажэйка) // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. 2014.  № 24.  С. 119-124.

 31. Беркович, Т. Хороводно-игровые песенные практики витебско-смоленского и могилёвско-смоленского пограничий // Вопросы этномузыкознания.  2014.  № 2 (7).  С. 25-34.

 32. Бярковіч, Т.Л. Да пытання тыпалогіі карагодна-гульнявых напеваў Днепра-Дзвінскай этнакультурнай зоны / Музычная культура Беларусі і свету: традыцыі вуснай і пісьмовай творчасці / склад. І. Д. Назіна, В. У. Дадзіёмава; Навуковыя працыя Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Вып. 35.  Мінск: УА «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі», 2015.  С. 28-35.

 33. Беркович, Т. «Ящер» как песенно-игровая форма зимнего периода в календарно-земледельческой традиции белорусов // Lietuvos muzikologija.  Т. 16, 2015. Lietuvos muzikologija.  Т. 16, 2015.  С. 143-156.


Учебные программы

 1. Беларускі музычны фальклор: вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для напрамку спецыяльнасці 1-21 04 02-01 Мастацтвазнаўства (музыказнаўства), спецыяльнасцей 1-16 01 08 Струнныя народныя шчыпкова-ўдарныя інструменты (па напрамках), 1-16 01 09 Баян-акардэон / укладальнікі Т. С. Якіменка, Т. Л. Бярковіч.  Мінск: Установа адукацыі “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі”, 2013.  39 с.

 2. Фальклорная практыка: вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-16 01 01 Кампазіцыя, напрамку спецыяльнасці 1-21 04 02-01 Мастацтвазнаўства (музыказнаўства) / уклад. Т. Л. Бярковіч.  Мінск: Установа адукацыі “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі”, 2014.  15 с.

 3. Этнамузычныя культуры свету: вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для напрамку спецыяльнасці 1-21 04 02-01 Мастацтвазнаўства (музыказнаўства) / укладальнікі Т. Л. Бярковіч, Л. П. Касцюкавец.  Мінск: Установа адукацыі “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі”, 2013.  27 с.


Составление, научное редактирование, подготовка к изданию

 1. Пытанні музычнай культуры Беларусі і свету ў сучасных даследаваннях / склад. Т. Л. Бярковіч; Навуковыя працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Вып. 15. Серыя 1, Беларуская музычная культура.  Мінск: УА «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі», 2007.  222 с.

 2. Музыкальная культура Беларуси и зарубежья: история, теория, практика / сост. Т.Л. Беркович; Научные труды Белорусской государственной академии музыки. Вып. 25. Серия 6, Вопросы современного музыкознания в исследованиях молодых ученых.  Минск: Белорусская государственная академия музыки, 2011.  145 с.

 3. Гукасвет этнапесеннай культуры беларусаў у даследаваннях маладых музыказнаўцаў: музычная міфапаэтыка, артыкуляцыя, тыпалогія, мелагеаграфія / складанне і навук. рэдакцыя Т.С.Якіменка, Т.Л.Бярковіч; Навуковыя працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Вып. 30. Серыя 2. Пытанні этнамузыкалогіі. ― Мінск: УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі”, 2013. ― 247 с.: іл. + 1 электрон. апт. дыск (CD-R): гуч.

 4. Мажэйка Зінаіда Якаўлеўна: да 50-годдзя навуковай і творчай дзейнасці / уклад. Т.Якіменка, Т.Бярковіч.  Мінск: Тэхналогія, 2013.  141 с., [10] арк. іл.; партрэт.

 5. Этнапесенныя традыцыі Беларусі ў экспедыцыйна-палявых запісах Л.С. Мухарынскай [Электронны рэсурс] / аўтары ўступ. арт. Т. Якіменка, Т. Бярковіч; складанне муз. часткі К. Крывашэйцава, Т. Бярковіч; падрыхтоўка да выд. Т. Бярковіч, В. Прыбылова.  Электрон. дадз. (80’46” гуч.).  Мінск: Беларус. дзярж. акад. музыкі, 2012.  2 электрон. апт. дыска (Серыя “Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі”)

 6. Песенна-гульнявыя традыцыі ў каляндарна-земляробчай культуры Беларусі [Электронны рэсурс] / аўтар-складальнік Т. Бярковіч.  Электрон. дадз. (122’48” гуч.).  Мінск: Беларус. дзярж. акад. музыкі, 2012.  2 электрон. апт. дыска (Серыя “Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі”).

 7. Кіраванне серыяй аўдыявыданняў на кампакт-дысках “Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі”.


Информационные материалы

 1. ICTM Liaison Officer – Belarus // Bulletin of the International Council for Traditional Music. No. CVIII (108), april 2006. S. 16–18. (у суаўтарстве з А. Гарахавік).

 2. ICTM Liaison Officer – Belarus // Bulletin of the International Council for Traditional Music. No. CVIX (109), october 2006. S. 33–35. (у суаўтарстве з А. Гарахавік).
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал