P\-k-¼À¡ ]cn-]m-Sn-bn 13606 ]pXnb At]-£-IÄ 83 tImSn-bpsS [\-k-lmbwДата канвертавання15.05.2016
Памер2.9 Kb.
P\-k-¼À¡ ]cn-]m-Sn-bn 13606 ]pXnb At]-£-IÄ 1.83 tImSn-bpsS [\-k-lmbw
ImkÀtImSv ap\n-kn-¸Â tÌUn-b-¯n shf-fn-bmgvN (v\hw-_À 29) apJy-a{´n D½³Nm­n \S-¯nb P\-k-¼À¡ ]cn-]m-Sn-bn 1,83,50,500 cq]-bpsS [\-k-lmbw {]Jym-]n-¨p. Hm¬sse-\mbn e`n¨ 6908 At]-£-IÄ¡v ]pdsa 13606 ]cm-Xn-IÄ apJy-a-{´n¡v kaÀ¸n-¨p. ]cm-Xn-I-fn 1323 F®-¯n apJy-a{´n XoÀ¸v I¸n-¨p. CXn 682 t]À¡mbn 74,22,000 cq] apJy-a-{´n-bpsS Zpcn-Xm-izmk \n[n-bn \n¶v hnX-cWw sNbvXp. Hm¬sse-\mbn e`n¨ 6908 At]-£-Ifn 301 t]sc-bmWv P\-k-¼À¡ ]cn-]m-Sn-bn-te¡v £Wn-¨-Xv.

\hw-_À 29 \v cmhnse Ggv aWn¡v Bcw-`n¨ P\k¼À¡ ]cn-]mSn 30 \v ]peÀs¨ c­p aWn hsc \o­p \n¶p. Ah-km-\s¯ Bfn-tâbpw At]£ kzoI-cn¨ tij-amWv apJy-a{´n thZn hn«-Xv. H¸w Irjn hIp¸v a{´n sI ]n taml-\-\pw, PnÃm-I-f-IvSÀ ]n Fkv apl-½Zv kKo-dpw, aäp P\-{]-Xn-\n-[n-Ifpw D­m-bn-cp-¶p.
Каталог: images -> stories -> topnews -> 2013 -> November
stories -> Пан езус прыгавораны да смерці
stories -> Biss бліц bb #28/2009BY, 02 November 2009
stories -> Форум грамадзянскай супольнасці: актуальныя працэсы, бліжэйшыя задачы, механізмы грамадзянскага кантролю
stories -> Г прапанова адарацыі найсвяцейшага сакрамэнту для яе правядзення сужэнцамі
stories -> Маніторынг развіцця сытуацыі ў беларусі лістапад 2008 – верасень 2010
November -> TIcf kÀ¡mÀ ]{X-¡p-dn¸v (9PM) tIc-f-kÀ¡mÀ
November -> TIc-f kÀ-¡mÀ `cW`mj -amXr`mj ]{X¡pdn--¸v hnhc s]mXp-p-\ k-¼À¡ hIp¸v
November -> TIcf kÀ¡mÀ ]{X-¡p-dn¸v tIc-f-kÀ¡mÀ


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал