Пачатковы курс геаграфіі. 7 клас (35 г у год, 1 г у тыдзень)Дата канвертавання21.06.2016
Памер123.48 Kb.
Пачатковы курс геаграфіі. 7 клас

(35 г у год, 1 г у тыдзень)  1. Андрыеўская 3. Я., Галай І. П. Пачатковы курс геаграфіі. 7 клас. - Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011

  2. Атлас: Пач. курс геаграфіі. 6-7 класы/ пад аг.рэд. І.П. Галая. – Мінск: РУП “Белкартаграфія”, 2010, 2011
№ уро­ка, дата

Тэма раздзела, урока. Практычныя работы

Асноўныя вывучаемыя пытанні

Матэрыял вуч.дап. Дамашняе заданне

ТСН

1

2

4

5
Раздзел III. Прырода Зямлі (12г)

Тэма 5. Атмасфера. Надвор’е і клімат (8г)

1

Атмасфера, яе састаў, будова і значэнне

Састаў і граніцы атмасферы. Будова атмасферы. Трапасфера, стратасфера. Значэнне атмасферы

§1. Пытані

1-4, с. 12СД “7 кл. Геаграфія. Атмасфера”

2

Надвор’е. Арганізацыя назіранняў за надвор’ем

Паняцце “надвор’е”. Метэаралагічныя элементы і з’явы: тэмпература паветра, атмасферны ціск, вецер, вільготнасць паветра, атмасферныя ападкі

§2. Пытанне 1-5,

с. 16

3

Тэмпература паветра

Назіранні за надвор’ем. Тэмпература паветра. Награванне паветра. Вымярэнне тэмпературы паветра, сярэдняя тэмпература, амплітуда тэмператур. Арганізацыя назіранняў за надвор’ем

§3. Пытанні 1-3, с. 22. Працягнуць за­паўненне календа­ра надвор’я

СД “7 кл. Геаграфія. Атмасфера”

4

Атмасферны ціск

Паняцце аб атмасферным ціске і яго вымярэнні. Змяненне атмасфернага ціска.

§4. Пытанні 1-4, 6, с. 28. Працягнуць запаўненне календара надвор’я

Прэзентацыя

“Атмасферны ціск”5

Вецер. Напрамак і хуткасць. Сіла ветра

Вецер. Узнікненне ветра. Напрамак і хуткасць. Сіла ветра

§5 Пытанні 1-4, с.33Прац.запаўн. календара надвор’я

Прэзентацыя “Вецер”

6

Вільготнасць паветра. Туман. Воблакі

Вільготнасць паветра: абсалютная і адносная. Максімальная вільготнасць. Туман і воблакі. Віды аблакоў

§6 Пытанні 1-5, с. 39. Працягнуць за­паўненне календара надвор’я
7

Атмасферныя ападкі.

Практычная работа № 1 «Апрацоўка матэрыялаў назіранняў і апісанне надвор’я сваёй мясцовасці”

Атмасферныя ападкі. Віды атмасферных ападкаў.

Апрацоўка вынікаў назіранняў за надвор’ем: вызначэнне сярэднесутачных і сярэднемесячных тэмператур, амплітуды тэмператур, састаўленне графіка тэмператур, ружы вятроў§7

Пытанні 1,3-5, с.43


8

Клімат і кліматаўтвараючыя фактары

Паняцце “клімат”. Кліматаўтвараючыя фактары: геаграфічная шырата, размеркаванне сушы і акіяна, аддалённасць тэрыторыі ад акіянаў і мораў, марскія цячэнні, вышыні мясцовасці над узроўнем мора, рэльеф мясцовасці

§8.

Пытанні 1-4, с. 49СД №2210

“Тыпы клімату”


Тэма 6. Біясфера (3 г)

9

Біясфера і яе межы. Геалагічная роль жывога рэчыва

Біясфера і яе межы. Геалагічная роля жывога рэчыва. Розныя праявы жыцця і вертыкальныя межы распаўсюджвання жывога рэчыва ў літасферы, гідрасферы, атмасферы

§9

Пытанні 1-3, с. 54СД “7 клас. Геаграфія”

10

Глебы, іх выкарыстанне і ахова

Глебавое покрыва – асобая абалонка Зямлі. Паняцце “глеба”. Урадлівасць глеб. Значэнне глебы ў гаспадарчай дзейнасці людзей. Эрозія глебы. Меліярацыя. Ахова глебы

§10

Пытанні 1-5, с. 60


11

Прыродныя комплексы і іх ахова. Практычная работа №2 “Апісанне прыроднага комплекса сваёй мясцовасці”

Прыродны комплекс і яго кампаненты. Ахова прыродных комплексаў Зямлі

§11

Пытанні 1,2,4,5, с. 69


12

АБАГУЛЬНЯЮЧАЕ ПАЎТАРЭННЕ
§12
Раздзел IV. Насельніцтва і яго гаспадарчая дзейнасць (22 г)
Тэма 7. Насельніцтва Зямлі (3 г)

13

Колькасць насельніцтва і яго дынаміка

Чалавецтва – састаўная частка біясферы. Колькасць насельніцтва зямнога шара, яго дынаміка. Асноўныя чалавечыя расы. Структура насельніцтва (узроставы і палавы склад). Працоўныя рэсурсы

§13. Пытанні 3-7, с. 79

Прэзентацыя “Насельніцтва”

14

Рух насельніцтва

Практычная работа №3

“Вызначэнне змянення колькасці насельніцтва з улікам натуральнага і механічнага руха”Натуральны рух насельніцтва (нараджальнасць, смяротнасць, натуральны прырост) і механічны рух насельніцтва. Рашэнне задач на вызначэнне змянення колькасці насельніцтва з улікам натуральнага і механічнага руха

§ 14. Пытанні 1, 4, с. 83
15

Размяшчэнне і рассяленне насельніцтва

Размяшчэнне насельніцтва. Шчыльнасць і рассяленне насельніцтва. Гарады і сельскія паселішчы

§15. Пытанні 1-4,6, с. 90Тэма 8. Палітычная карта свету (2 г)

16

Паняцце аб палітычнай карце свету

Палітычная карта свету. Адлюстраванне краін і іх сталіц на карце. Дзяржаўная граніца. Су­верэнныя дзяржавы і залежныя тэрыторыі

§16

Пытанні 1-3,5, с. 96Прэзентацыя “Палітычная карта свету”

17

Тыпы краін

Практычная работа №4

“Абазначэнне на контурнай карце пяці буйнейшых па плошчы і па колькасці насельніцтва краін свету, іх сталіц і меж; вызначэнне шчыльнасці насельніцтва гэтых краін”Адрозненні краін свету па формах праўлення (рэспубліка, ма­нархія), палітыка-тэрытарыяльнаму ўладу (унітарнае, федэратыўнае), памерах тэрыторыі, колькасці насельніцтва


§17

Пытанне 1-5, с. 100

Тэма 9. Прыродныя рэсурсы і гаспадарчая дзейнасць (2 г)

18

Прыродныя рэсурсы

Паняцце аб прыродных рэсурсах. Віды прыродных рэсурсаў. Вычарпальныя і невычарпальныя, узнаўляльныя і неўзнаўляльныя прыродныя рэ­сурсы. Прыродныя рэсурсы як аснова жыцця чалавека

§18. Пытанні 1,2, с. 106
19

Гаспадарка

Паняцце аб гаспадарцы. Прадпрыемства – самастойная адзінка гаспадаркі. Галіна і сфера гаспадаркі. Вытворчая (галіны прамысловасці, сельскай гаспадаркі і будаўніцтва) і невыт-ворчая (галіны паслуг) сферы. Прамысловасць, сельская гаспадарка, транспарт

§19. Пытанні 1,3,4,6, с. 110
Тэма 10. Галіны прамысловасці (9 г)

20

Энергетыка. Паліўная прамысловасць

Энергетыка і яе значэнне ў гаспадарцы. Паліўная прамысловасць і электраэнергетыка. Сыравіна (кам. вугаль, нафта, пр. газ і інш.)

§20 Пытанні 1,2,4, с. 115 §21 пытанні 1,3, с. 120
21

Электраэнергетыка

Паняцце аб электраэнер­гетыцы. Тыпы электра­станцый: ЦЭС, ГЭС, АЭС і інш. Экалагічныя праблемы

§22 Пытанні 1,3,5, с. 127
22

Чорная металургія


Паняцце аб металургіі. Чорная металургія. Металургічныя камбі­наты. Геаграфія чорнай металургіі

§23 Пытанні 1-4,6,

с. 133


23

Каляровая металургія

Паняцце аб каляровай металургіі. Алюмініевая, медеплавільная, свінцова-цынкавая прамысл., каштоўныя металы, сыравіна і прадукцыя

§24 Пытанні

1-3, с. 139


24

Машынабудаванне

Паняцце аб машынабудаванні. Галіны машынабудавання. Прадукцыя, значэнне ў гаспадарке, сувязь з іншымі галінамі.

§25 Пытанні

1-5, с. 145


25

Хімічная прамысловасць

Паняцце аб хімічнай прамысловасці. Галоўныя галіны, сыравіна і прадукцыя хімічнай прамысловасці. Экалагічныя праблемы

§26 Пытанні

1,3, с. 151


26

Лясная прамысловасць

Лясныя рэсурсы. Састаў і прадукцыя лясной прамысловасці. Асаблівасці размяшчэння. Лясная прамысловасць і ахова прыроды

§27 Пытанні

1-4, с. 157


27

Лёгкая прамысловасць

Паняцце аб лёгкай прамысловасці. Галіны, сыравіна і прадукцыя лёгкай прамысловасці

§28 Пытанні 1-4, с. 160
28

Харчовая прамысловасць

Паняцце аб харчовай прамысловасці. Галіны, сыравіна і прадукцыя харчовай прамысловасці

§29 Пытанні 1-4, с. 165Тэма 11. Сельская гаспадарка (3 г)

29

Сельская гаспадарка. Галіны сельскай гаспадаркі

Паняцце аб сельскай гаспадарцы. Сельская гаспадарка, яе назначэнне, сувязь з прыроднымі ўмовамі. Галіны сельскай гаспадаркі. Структура раслінаводства і жывёлагадоўлі

§30

Пытанне


1,2, с. 173
30

Раслінаводства. Тэхнічныя культуры. Садавіна і гародніна

Раслінаводства. Паняцце аб збожжавай гаспадарке. Галоўныя збожжавыя культуры (пша­ніца, рыс, кукуруза). Тэхнічныя культуры (валакністыя, алейныя, цукраносныя, танізавальныя). Вырошчванне бульбы, садавіны і гародніны

§30 Пытанне 3, с. 173

Прэзентацыя “Сельская гаспадарка”

31

Жывёлагадоўля

Паняцце аб жывёлагадоўлі. Галіны жывёлагадоўлі:скота-гадоўля, свінагадоўля,авечка-гадоўля, птушкагадоўля

§31 Пытанні 1-4, с. 178Тэма 12. Транспарт (2 г)

32

Транспарт. Віды транспарта

Паняцце аб транспарце. Састаў і віды транспарта: на­земны транспарт (чыгуначны, аўтамабільны, трубаправодны), водны транспарт (марскі і рач­ны), паветраны транспарт

§32 пытанні 1,2, с. 183

§33 Пытанні 1-4, с.188Прэзентацыя “Транспарт свету”

33

Практычная работа № 5*. “Апісанне гаспадарчай дзейнасці насельніцтва сваёй мясцовасці” (на аснове назіранняў і мясцовых крыніц інфармацыі)

Паняцце аб гаспадарцы. Вытворчая (галіны прамысловасці, сельскай гаспадаркі і будаўніцтва) і невытворчая (сфера паслуг) сферы. Галіны прамысловасці. Галіны сельскай гаспадаркі. Састаў і віды транспарта

Творчыя заданні
34

Абагульняючае паўтарэнне (1 г)

35
Каталог: ~tomkovichi -> images
images -> Прыкладны спіс твораў для пазакласнага чытання па беларускай літаратуры ў 5 класе
images -> Узгоднена зацвярджаю
images -> Томкавіцкі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад сярэдняя агульнаадукацыйная школа
images -> Геаграфія VI клас
images -> Узгоднена зацвярджаю
images -> Агульная геаграфія ХІ (35 гадзін, 1 гадзіна на тыдзень)
images -> План выхаваўчай работы з вучнямі дуа”Томкавіцкі впк яслі сад – сярэдняя школа ” у шосты школьны дзень на 2014 – 2015 навучальны год


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал