Печати Белорусского происхождения Х первой половины ХIII вв в контексте сфрагистических памятников Восточной ЕвропыДата канвертавання16.05.2016
Памер25.59 Kb.
ТыпРеферат
РЕФЕРАТ

Павленко Александр Алексеевич

Тема: «Печати Белорусского происхождения Х – первой половины ХIII вв. в контексте сфрагистических памятников Восточной Европы»
Ключевые слова: «Киевская Русь», сфрагистика, печать, булла, пломба.

Данная дипломная работа состоит из следующих структурных элементов: введение, четырёх глав, заключения, списка использованной литературы, состоящего из 71 наименования и приложений. В приложениях размещены изображения сфрагистических памятников. Объем работы – 73 страницы, из которых 11 страниц – приложения.

Актуальность темы определяется недостаточными знаниями в научной области белорусской сфрагистики, и особенно отдельного её периода Х – середины ХІІІ вв. А проведенный сравнительный анализ печатей, является новой вехой в современном изучении отечественной сфрагистики.

Целью данной работы является выявление общих черт и особенностей белорусских печатей с печатями России и Украины; определение этапов их развития, систематизация и обобщение накопленных в науке сведений по сфрагистических памятниках Х – середины ХІІІ вв., происходящих с территории Беларуси.

Объектом исследования данной работы выступают печати Беларуси, России и Украины Х – середины ХІІІ вв.

Методы: историко-системный, историко-сравнительный.РЭФЕРАТ

Паўленка Аляксандр Аляксеевіч

Тэма: "Пячаткі Беларускага паходжання Х - першай паловы ХІІІ стст. ў кантэксце сфрагістычных помнікаў Усходняй Еўропы ».

Ключавыя словы : «Кіеўская Русь », сфрагістыка, пячатка, була, пломба.

Дадзеная дыпломная праца складаецца з наступных структурных элементаў: ўвядзенне, чатырох кіраўнікоў, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры, які складаецца з 71 назвы і прыкладанняў. У прыкладаннях размешчаны выявы сфрагістычнае помнікаў. Аб'ём працы - 73 старонкі, з якіх 11 старонак - дадатак.

Актуальнасць тэмы вызначаецца недастатковымі ведамі ў навуковай галіне беларускай сфрагістыкі, і асабліва асобнага яе перыяду Х - сярэдзіны ХІІІ стст. А праведзены параўнальны аналіз пячатак, з'яўляецца новай вяхой у сучасным вывучэнні айчыннай сфрагістыкі.

Мэтай дадзенай працы з'яўляецца выяўленне агульных рыс і асаблівасцяў беларускіх пячатак з пячаткамі Расіі і Украіны; вызначэнне этапаў іх развіцця, сістэматызацыя і абагульненне назапашаных ў навуцы звестак па сфрагістычнае помніках Х - сярэдзіны ХІІІ стст., якія адбываюцца з тэрыторыі Беларусі.

Аб'ектам даследавання дадзенай працы выступаюць пячаткі Беларусі, Расіі і Украіны Х - сярэдзіны ХІІІ стст.

Метады: гісторыка-сістэмны, гісторыка-параўнальны.

ABSTRACT

Pavlenko Alexander

Theme: "Seal Belarusian origin X - the first half of the thirteenth century. Examples sphragistic monuments in Eastern Europe ".

Keywords: "Kievan Rus", sphragistics, print, bulla, seal .

This thesis consists of the following structural elements : an introduction , four chapters, conclusions, bibliography, consisting of 71 items and applications. In applications posted image sphragistic monuments. Scope of work - 73 pages of which 11 pages - the application.

Relevance of the topic is determined by the lack of knowledge in the scientific field of Belarusian sphragistics, and especially some of its period - the middle of the XIII century. A comparative analysis conducted seals, is a new milestone in the modern study of national sphragistics.

The aim of this work is to identify common features and peculiarities of Belarusian stamps with stamps of Russia and Ukraine; certain stage of their development, systematization and generalization of accumulated information on science sphragistic monuments Х - the middle of the XIII century, originating from the territory of Belarus.

Object of study of this work are the printing of Belarus, Russia and Ukraine Х - the middle of the XIII century.Methods : historical-systematic, historical-comparative.
: bitstream -> 123456789
123456789 -> Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине для специальности: 1-21 05 01 Беларуская філалогія
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка