Польска-беларускі слоўнік: тэрміны, паняцці і назвы з гісторыі і грамадазнаўства


Desygnować Прызначаць Deterrenceстаронка2/7
Дата канвертавання15.05.2016
Памер0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Desygnować

Прызначаць

Deterrence (англ.)

Стрымліванне (як комплекс палітыч-ных захадаў)

Détente (франц.)

“Палітыка разрад-кі” (першая палова 1970-х гг.)

Detronizacja

Звяржэнне з трона

Diecezja

Дыяцэзія (каталіц-кая епархія)

Długi marsz

“Доўгі марш” кі-тайскай Чырвонай арміі (1935 г.)

Dni Chwały (pl)

“Дні славы” (апошнія дні ліпеня 1830 г., пачатак рэвалюцыі ў Фран-цыі)

Doba

Эпоха

Dobiec końca

Завяршыцца

Dobra dziedziczne (pl)

Вотчына; спадчын-ныя ўладанні

Dobra ekonomicz-ne (pl)

Эканоміі

Dobra konsump-cyjne (pl)

Сродкі спажыван-ня

Dobra kościelne (pl)

Касцельныя ўла-данні

Dobra królewskie (pl)

Каралеўскія ўла-данні

Dobra martwej ręki (pl)

Вымарачныя ма-ёнткі

Dobra stołowe (pl)

> dobra ekonomi-czne

Dobra szkatuły (pl)

Удзельныя землі манарха

Dobro społeczne

Грамадская маё-масць

Dochowanie

Захаванне

Doktryna Monro-ego

“Дактрына Манро” (1823 г.)

Dolina Królów

Даліна Цароў (старажытнаегі-пецкі некропаль)

Dolny Śląsk

Ніжняя Сілезія

Domeny (pl)

Дамены, земле-ўладанні манарха або феадала

Dominium

Дамініён

Domniemanie kompetencji samo-rządu

Прэзумпцыя кам-петэнтнасці сама-кіравання

Domniemanie nie-winności

Прэзумпцыя неві-наватасці

Dostojnik

Саноўнік

Dotacja celowa

Мэтавая датацыя

Dover

Дуўр

Dowódca (m)

Камандзір; началь-нік

Dowództwo

Камандаванне

Dragon

Драгун

Drużyny Barto-szowe”

“Барташовы атра-ды” (заснаваныя ў 1908 г.)

Dualizm egzekuty-wy

Падзел выканаўчай улады (паміж кі-раўніком дзяржа-вы і ўрадам)

Duchowni (pl)

Духавенства

Dunkierka

Дзюнкерк

Dupla

Надзвычайны па-датак з лану ў па-двойным памеры

Dworak, dworza-nin

Прыдворны

Dwubiegunowość

Дву(х)полюснасць

Dwupolówka

Двухполле

Dymitriady (pl)

Паходы Лжэдзі-мітрыяў на Маск-ву

Dyplom Paździer-nikowy

“Кастрычніцкі Указ” 1860 г.(пра пашырэнне аўта-номіі складовых частак Аўстра-Венгрыі)

Dyrektoriat

Дырэкторыя

Dysonans poznaw-czy

“Пазнаваўчая раз-двоенасць” (псіха-лагічны стан)

Dyspensa

“Права ігнараван-ня закона” (ужы-ванае каралямі Англіі супраць пэўных асоб)

Dyzunici (pl)

Дызуніяты

Działający wstecz

Які мае зваротную сілу

Dziedziczenie

Атрыманне ў спад-чыну

Dziedziczny

Спадчынны

Dzieje (pl)

Гісторыя

Dzielnica

Удзельнае княства

Dzielnicowy

Удзельны

Dziennik Ustaw

„Веснік законаў” (у сучаснай Польш-чы выдаецца з 1990 г.)

Dziwna wojna

“Дзіўная вайна” (ад 3 верасня 1939 да красавіка 1940 г.)

EBOIR (Europej-ski Bank Odnowy i Rozwoju)

Еўрапейскі Банк Рэканструкцыі і Развіцця (ЕБРР)

Edykt

Указ

EFTA (англ. Euro-pean Free Trade Association)

Еўрапейская аса-цыяцыя свабоднага гандлю (з 1959 г.)

Egzekucja

Пакаранне смер-цю; выкананне прысуду; прыму-совае спагнанне

Egzekutywa

Выканаўчая ўлада

Egzekwować

Выконваць (пры-суд); спаганяць

Eklezja

Народны сход (у старажытных Афінах)

Ekskomunika

Выгнанне з лона царквы

Eksterminacja

Вынішчэнне

Ekwici (pl)

Вершнікі (прывіле-яваны стан у ан-тычных дзяржа-вах)

ELAS (грэч. Ele-nikos Laikos Ape-leftherotikos Stra-to)

ЭЛАС (Народна-вызваленчая армія Грэцыі, 1945—1945 гг.)

Elekcja

Выбары; элекцыя

Elekcja viritim”

Прынцып выбару караля ўсёй шлях-тай

Elekcja vivente rege”

Прынцып выбару новага караля пры жывым старым

Emancypacja

Адасабленне; на-быццё самастой-насці; эмансіпацыя

Endecja

> Narodowa De-mokracja

Endek

Нацыянальны дэ-макрат (у міжва-еннай Польшчы)

Ententa

> Trójporozumie-nie

Epoka brązu

Бронзавы век

Epoka kamienia

Каменны век

Epoka żelaza

Жалезны век

Era bizantyjska

Летазлічэнне “ад стварэння свету” (ад 5509 г. да н.э.)

Era chrześcijańska

Летазлічэнне ад Нараджэння Хры-стовага

Era muzułmańska

Мусульманскае летазлічэнне (ад 622 г.н.э.)

Era żydowska

Габрэйскае лета-злічэнне (ад 3761 г. да н.э.)

Erazmianie (pl)

Прыхільнікі погля-даў Эразма Ратэр-дамскага

Eserowcy (pl)

Эсеры

ETA (баск. Euska-di Ta Askatasuna)

ЭТА (арганізацыя за аддзяленне Бас-коніі ад Іспаніі)

Europejska Wspól-nota Energii Ato-mowej (EUR-ATOM)

Еўрапейская су-польнасць атам-най энергіі

Europejska Wspól-nota Gospodarcza (EWG)

Еўрапейская эка-намічная суполь-насць (ЕЭС, з 1957 г.)

Europejska Wspól-nota Obronna

Еўрапейская аба-ронная суполь-насць (1952—1954 гг.)

Europejska Wspól-nota Węgla i Stali

Еўрапейскае аб’яд-нанне вугля і сталі (з 1951 г.)

Europejski Trybu-nał Praw Człowie-ka

Еўрапейскі суд па правах чалавека (утвораны ў 1998 г.)

Europejski Trybu-nał Sprawiedliwo-ści

Еўрапейскі суд (агульнай юрыс-дыкцыі) (з 1952 г.)

Fakcja

Партыя, групоўка; змова

Fałszerstwa wybor-cze

Фальсіфікацыі падчас выбараў

Familia

“Фамілія” (магнац-кая групоўка Чар-тарыйскіх)

Farmer

Фермер

Fatah

“Фатх” (Рух Нацы-янальнага Вызва-лення Палесціны, з 1958 г.)

FBI (англ. Federal Bureau of Investi-gations)

ФБР (Федэральнае бюро расследаван-яў, у ЗША)

Felianci (pl)

Фельяны (паліты-чная групоўка ча-соў Французскай Рэвалюцыі)

Fenianie (pl)

Феніі (удзельнікі ірландскай таем-най арганізацыі, заснаванай у 1858 г.)

Fenicja

Фінікія

Feudalizm

Феадалізм

Feudum

Феод

Filar

Апірышча

Formoza

Тайвань (востраў)

Forteca

Фартэцыя, крэ-пасць

Freikorpsy (pl)

Фрайкоры (паўва-енныя фармаванні ў Веймарскай Рэс-публіцы)

Front Jedności Na-rodu (FJN)

Фронт Нацыяналь-най Еднасці (ПНР, 1952—1983)

Fundusze (pl)

Грашовыя сродкі

Fuzja instytucji europejskich

Зліццё еўрапейскіх інстытуцый

Galeon

Галіён (тып парус-нага судна)

Galowie (pl)

Галы

Gałąź prawa

Галіна права

Garncarstwo

Ганчарства

Garncarz

Ганчар

GATT (англ. Gene-ral Agreement on Tariffs and Trade)

Генеральнае пагад-ненне ў справе та-рыфаў і гандлю (падпісана ў 1947 г.)

Genewa

Жэнева

Gentry

Нетытулаваная дробная шляхта (у Англіі, XVIXVII ст.)

Germanin (pl Ger-manowie)

Германец

Getynga

Гётынген

Gezowie (pl)

Гёзы (нідэрланд-скія паўстанцы)

GG (Generalne Gubernatorstwo)

“Генерал-губерна-тарства” (нямецкая назва акупаваных тэрыторый Поль-шчы ў 1939—45 гг.)

Giełda

Біржа

Giermek

Збраяносец

Gimnazjon

Гімнасій (у Стара-жытнай Грэцыі)

Glejt

Сярэднявечны ахоўны дакумент

Głosy stracone

“Страчаныя гала-сы” (адсутнасць рэпрэзентацыі ў выбарных органах часткі выбаршчы-каў)

Głowica

Наканечнік; боега-лоўка

Gmina

Гміна; воласць; аб-шчына

Gminny

Гмінны; валасны; абшчынны; прос-танародны

Goci (pl)

Готы

Golęszyce (pl)

Галеншычы

Gospodarka

Эканоміка; гаспа-дарка

Gospodarka wypa-leniskowa / żarowa

Падсечна-агнявое гаспадаранне

Gotyk

Готыка

Górny Śląsk

Верхняя Сілезія

Greenpeace (англ.)

“Грынпіс” (міжна-родная экалагічная арганізацыя, за-снаваная ў 1971 г.)

Grody Czerwień-skie

Чэрвеньскія Гара-ды (на Заходняй Валыні, ХІ ст.)

Grodzki

Гарадскі; гродзкі

Gromada

Абшчына, грамада

Grób Nieznanego

Żołnierza

Магіла Невядома-га Салдата

Gród

Умацаванае пасе-лішча; грод

Gród główny

Цэнтр правінцыі

Grupa G8

Краіны “вялікай васьмёркі”

Grupa odniesienia

Рэферэнтная гру-па

Grupa reprezen-tatywna

Група рэпрэзента-тыўнай выбаркі

Grupa społeczna

Сацыяльная група

Grupa Wyszehra-dzka

Вышаградская гру-па (з 1991 г.)

Guomintang

Гаміньдан (пар-тыя ў Кітаі, з 1912 г.)

Gwardia Ludowa (GL)

Гвардыя Людова, Народная гвардыя (створаная ў 1942 г.)

Gwiezdne wojny (pl)

“Зорныя войны” (> SDI)

Habeas corpus act

(лац.)

Англійскі закон 1679 г. аб асабіс-тай недатыкальна-сці

Hacjenda

“Асьенда” (маён-так у Лацінскай Амерыцы)

Hades

Аід, Гадэс

Haga

Гаага

Hakata

“Гаката” (анты-польская арганіза-цыя немцаў на зем-лях Прусіі, з 1894 г.)

Hanza

Ганза

Hanzeatycki

Ганзейскі

Haracz

Даніна, падатак

Harcerz

Гарцар, харцар

Hebertyści (pl)

Прыхільнікі Ж.Эбера (радыка-льны французскі рэвалюцыянер, XVIII ст.)

Heglizm

Гегельянства

Hellada

Элада

Hellenizm

Элінізм

Hellinowie (pl)

Эліны

Heloci (pl)

Ілоты (дзяржаў-ныя рабы ў Стара-жытнай Спарце)

Каталог: files -> blocks
blocks -> Паважаны Сяргей Мікалаевіч
blocks -> Прадмова да аблічбанавага выдання
blocks -> План дзейнасці Грамадскага аб'яднання "Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны" на 2014 год
blocks -> Усеагульная дэкларацыя лiнгвiстычных правоў уводныя палажэннi
blocks -> Каардынацыйны савет па развіцці І прасоўванні «Нацыянальнай платформы бізнесу Беларусі» нацыянальная платформа
blocks -> Нацыянальнай платформы бізнеса беларусі
blocks -> Стратэгія развіцця мовы
blocks -> Закон рэспублiкi беларусь 26 студзеня 1990 г. N 3094-xi аб мовах у рэспублiцы беларусь
blocks -> ПараўНАЎчы аналіз палажэнняў канстытуцый краін усходняга партнёрства І казахстана
blocks -> Прыняты Устаноўчай Асамблеяй Таварыства беларускай школы 22 сакавіка 1996 года


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал