Пояснительная записка: Данный урок служит для проверки уровня усвоения учебного материала учащимися 1 курса по истории Беларуси. Урок проходит в виде компьютерного тестированияДата канвертавання22.07.2016
Памер71.37 Kb.Преподаватель истории

Щур Александр Сергеевич


Пояснительная записка:

Данный урок служит для проверки уровня усвоения учебного материала учащимися 1 курса по истории Беларуси. Урок проходит в виде компьютерного тестирования. 50 вопросов охватывают огромный материал по истории Беларуси от первобытнообщинного строя до конца 18 века и расположены в хронологическом порядке. Этот вид работы помогает учащимся более объективно узнать уровень своей подготовки, ведь учитель не оказывает никакого давления, а оценку выставляет сам компьютер, благодаря разработанной шкале оценивания.


Примерная шкала оценивания

Оценка Правильные ответы 1. от 1 до 7

 2. от 8 до 14

 3. от 15 до 20

 4. от 21 до 26

 5. от 27 до 32

 6. от 33 до 38

 7. от 39 до 44

 8. от 45 до 50

Тэма: Праверка ведаў па гісторыі Беларусі ад старажытных часоў да канца 18ст.


Мэта: Пракантраляваць узровень падрыхтоўкі навучынцамі ведаў па гісторыі Беларусі.
Задачы:

Фарміраваць у навучэнцаў уменне самастойна выконваць кантрольны тэст на камп'утары.

Выхоўваць у навучэнцаў любоў да Радзімы праз паўтарэнне пройдзенага матэрыялу.
Тып урока: Абагульненне пройдзеннага матэрыяла.
Абсталяванне:

Падручнік «Гісторыя Беларусі» 10 кл. Мн. 2002г.

Тэст праверкі ведаў у кампутарным варыянту.

Тэст для праверкі ведаў па курсу гісторыі Беларусі ад старажытных часоў да канца 18ст.
 1. Першапачаткова тэрыторыя Беларусі была заселена:

А) 100 тыс. гадоў таму назад;

Б) 26 тыс. гадоў таму назад;В) 35 тыс. гадоў таму назад.


 1. Канчатковае засяленне тэрыторыі Беларусі адбылося:

А) 22 тыс. гадоў таму назад;

Б) 8 тыс. гадоў таму назад;

В) 12 тыс. гадоў таму назад.
 1. Самая старажытная крэмнездабываючая шахта на Беларусі знойдзена археолагамі:

А) в. Камень, Пінскі раён;

Б) п. Краснасельскі, Ваўкавыскі раён;

В) в. Малышкі, Вілейскі раён.
 1. Славяне з’явіліся на тэрыторыі Беларусі ў:

А) 1 – 4 стст. н. с.; Б) 5 – 7 стст. н. э.; В) 8 – 9 стст. н. э.


 1. Найбольш верагодная версія напрамку руху славян на Беларусі:

А) з захаду; Б) з усходу; В) з паўднёвага ўсходу.


 1. Найбольшы ўклад у фарміраванні беларускага этнасу ўнеслі:

А) радзімічы; Б) крывічы; В) славены.


 1. Першыя княствы на тэрыторыі Беларусі з’явіліся:

А) у 7 ст.; Б) у 9 ст.; В) у 10 ст.


 1. Менск упершыню ўпамінаецца ў 1067г. Ён належаў:

А) Полацкаму княству;

Б) Кіеўскаму княству;

В) Тураўскаму княству.


 1. Менск упершыню ўпамінаецца ў сувязі з:

А) паходам кіеўскіх князёў на Полацкае княства;

Б) паходам полацкіх князёў на Кіеўскае княства;

В) гандлёвым пагадненнем. 1. Найвышэйшага развіцця Полацкае княства дасягнула пры:

А) Ізяславе Уладзіміравічы;

Б) Брачыславе Ізяслававічы;В) Усяславе Брачыслававічы.


 1. Асаблівасцю палітычнага ладу Тураўскага княства была наяўнасць:

А) веча; Б) пасадніка; В) князя.


 1. Сацыяльна-эканамічныя адносіны на Беларусі ў 9 – 13 стст. можна ахарактарызаваць як:

А) першабытнаабшчынныя;

Б) феадальныя;

В) рабаўладальніцкія;

Г) шматукладныя.


 1. Беларусь прыняла хрысціянства ў:

А) 10 ст.; Б) 11 ст.; В) 12 ст.


 1. Феадальная раздробленасць на тэрыторыі Беларусі пачалася ў:

А) канцы 10 ст.; Б) 11 ст.; В) 12 ст.


 1. ВКЛ ўзнікла ў:

А) сярэдзіне 13 ст.; Б) канцы 13 ст.; В) пачатку 14 ст.
16. Заснаванне новай дзяржавы звязана з:

А) Даўмонтам; Б) Трайдзенем; В) Міндоўгам.
 1. Агульнадзяржаўны герб “Пагоня” ўведзены:

А) Віценем; Б) Гедымінам; В) Альгердам.


 1. Вільня стала сталіцай ВКЛ пры:

А) Віцене; Б) Гедыміне; В) Альгердзе.


 1. На федэратыўных пачатках у склад ВКЛ увайшлі:

А) Полацкае княства;

Б) Смаленскае княства;

В) Менскае княства.


 1. Крэўская унія была заключана ў:

А) 1381 г.; Б) 1385 г; В) 1387 г.


 1. Крэўская унія была заключана князем:

А) Альгердам; Б) Ягайлам; В) Вітаўтам.


 1. Гарадзельскі прывілей быў заключаны ў 1413 г. Ён паклаў пачатак:

А) адзінству польскай і літоўскай дзяржаў;

Б) нераўнапраўю каталіцкага і праваслаўнага насельніцтва;

В) запрыгоньванню сялян.


 1. Найбольшых памераў і магутнасці ВКЛ дасягнула:

А) пры Гедыміне; Б) пры Альгердзе; В) пры Вітаўце.


 1. У 16 ст. ВКЛ было:

А) неабмежаванай манархіяй;

Б) парламенцкай манархіяй;

В) феадальнай шляхецкай рэспублікай.


 1. Апошняя рэдакцыя статутаў ВКЛ адбылася:

А) у 1557 г.; Б) у 1588 г.; В) у 1773 г.


 1. Статут 1588 г. быў распрацаваны:

А) М. Радзівілам; Б) К. Астрожскім; В) Л. Сапегам.


 1. Люблінская унія прынята ў:

А) 1558 г.; Б) 1566 г.; В) 1569 г.


 1. Сутнасць Люблінскай уніі складалі:

А) рэлігійныя пытанні;

Б) палітычныя пытанні;

В) эканамічныя пытанні.


 1. Рэформа “валочная памера” праведзена ў:

А) 1557 г.; Б) 1566 г.; В) 1588 г.


 1. Фальварак – гэта:

А) вялікая панская гаспадарка з наёмнай працай;

Б) моцная сялянская гаспадарка, на якой працавала ўся сям’я;

В) шматпрофільная таварная гаспадарка паноў з прыгоннай працай.


 1. Фальваркі з’явіліся на Беларусі ў:

А) 15 ст.; Б) 16 ст.; В) 17 ст.


 1. Фальваркі не прыжыліся ў:

А) Папрыпяцці; Б) Панямонні; В) Падняпроўі. 1. Сялянства Беларусі канчаткова запрыгонена:

А) “валочнай памерай”;

Б) Статутам 1588 г.;

В) Люблінскай уніяй.


 1. Магдэбургскае права на Беларусі першым атрымаў:

А) Менск; Б) Брэст; В) Полацк.


 1. “Залатым” векам беларускай культуры лічыцца:

А) 16 век; Б) 17 век; В) 18 век.


 1. Рэфармацыя на Беларусі пачалася ў першай палове 16 ст. і мела шмат асаблівасцей ў параўнанні з Захадам. Сярод іх:

А) удзел у Рэфармацыі маладой буржуазіі;

Б) Рэфармацыю не зразумелі і ў ёй не ўдзельнічалі сацыяльныя нізы;В) актыўны ўдзел князёў і магнатаў.


 1. Берасцейская унія, заключаная ў 1596 г., вырашала пытанні:

А) палітычныя; Б) эканамічныя; В) рэлігійныя.


 1. Уніяцтва больш распаўсюдзілася сярод:

А) шляхты; Б) сялянства; В) мяшчанства.


 1. Канстытуцыя Рэчы Паспалітай была прынята ў:

А) 1773 г.; Б) 1791 г.; В) 1794 г..


 1. Уся тэрыторыя Беларусі ўвайшла ў склад Расіі пасля:

А) першага падзелу; Б) другога падзелу; В) трэцяга падзелу.


 1. Ф. Скарына, М. Гусоўскі – дзеячы эпохі:

А) Рэфармацыі; Б) Адраджэння; В) Асветніцтва.


 1. С. Будны, В. Цяпінскі, М. Радзівіл Чорны – дзеячы эпохі:

А) Рэфармацыі; Б) Адраджэння; В) Асветніцтва.


 1. М. Сматрыцкі, С. Полацкі, Аф. Філіповіч, І. Капіевіч, К. Лышчынскі – дзеячы эпохі:

А) Рэфармацыі; Б) Адраджэння; В) Асветніцтва.


 1. Пётр Мсціславец – ураджэнец Беларусі. Меў дачыненне да:

А) пачатку кнігадрукавання ў Маскве;

Б) развіцця рэфармацыйных працэсаў у Маскоўскім княстве;

В) заключэння Берасцейскай уніі.


 1. С. Полацкі – адзін з заснавальнікаў:

А) Адукацыйнай камісіі Рэчы Паспалітай;

Б) Славяна-грэка-лацінскай акадэміі ў Маскве;

В) Віленскага універсітэта.


 1. Першы універсітэт ва Усходняй Еўропе:

А) Славяна-грэка-лацінская акадэмія ў Маскве;

Б) Віленскі універсітэт;

В) Полацкі калегіум.


 1. Пяру К. Лышчынскага належыць:

А) “Малая падарожная кніжыца”;

Б) трактат “Аб неіснаванні бога”;

В) “Дыярыуш”.


 1. Найбольш вядомыя на Беларусі прыгонныя тэатры:

А) Агінскіх; Б) Астрожскіх; В) Сапегаў.


 1. Асветніцтва – гэта перыяд:

А) 17 ст.; Б) 18 ст.; В) 19 ст.


 1. 17 – 18 стст. у гісторыі культуры Беларусі з’яўляюцца перыядам:

А) найвышэйшага ўздыму беларускамоўнай культуры;

Б) канчатковага фарміравання беларускай народнасці;

В) рэзкага пагаршэння ўмоў развіцця беларускамоўнай культуры.

Адказы на тэставыя пытанн.
 1. В 47. б

 2. Б 48. а

 3. Б 49. б

 4. Б 50. в

 5. А

 6. Б

 7. Б

 8. А

 9. А

 10. В

 11. Б

 12. Г

 13. А

 14. В

 15. А

 16. В

 17. А

 18. Б

 19. А

 20. Б

 21. Б

 22. Б

 23. В

 24. Б

 25. Б

 26. В

 27. В

 28. Б

 29. А

 30. В

 31. Б

 32. В

 33. Б

 34. Б

 35. А

 36. Б

 37. В

 38. Б

 39. Б

 40. В

 41. Б

 42. А

 43. В

 44. А

 45. Б

 46. Б

Каталог: PORT
PORT -> Спіс студэнтаў 3-га курса лесагаспадарчага факультэта ў 2014-2015 навучальным годзе
PORT -> Спіс студэнтаў 2-га курса лесагаспадарчага факультэта ў 2014-2015 навучальным годзе
PORT -> Спіс студэнтаў 1-га курса лесагаспадарчага факультэта ў 2014-2015 навучальным годзе
PORT -> Пасяджэнне 1-е “О мой нязводны род, ён моцны духам ”
PORT -> Вынікі круглагадовай алімпіяды па беларускай мове
PORT -> Святлана Вяргеенка " На моры-акіяне, на востраве Буяне…"
PORT -> «Свабода пачуцця» да 70-годдзя з дня нараджэння беларускай пісьменніцы і перакладчыцы Таісы Бондар
PORT -> «Шчырае поле паэта» да 70-годдзя беларускага пісьменніка Казіміра Вікенцьевіча Камейшы
PORT -> Анатоль бензярук касцюшкі сяхновіцкія гісторыя старадаўняга роду


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал