П/п Аўтар/назваДата канвертавання15.05.2016
Памер315.12 Kb.


Фальклор

Паважаныя калегі!

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пераразмеркавання аддзела камплектавання фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Літаратура перадаецца ў бібліятэкі Рэспублікі Беларусь на бязвыплатнай аснове ў парадку паступлення заказаў, з афармленнем актаў.

Для атрымання выданняў неабходна накіраваць пісьмо з заказам на імя дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Матульскага Рамана Сцяпанавіча.

Наш адрас : 220114, г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 116,

Нацыянальная бібліятэка Беларусі

факс прыёмнай : (017) 2−66−37−06

Загадчык сектара ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пераразмеркаван-ня аддзела камплектавання фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Жукоўская Мар'яна Вітальеўна.

Тэл. 293−25−83

jukovskaya@nlb.by


п/п

Аўтар/назва


Аляхновіч, Алег Міхайлавіч (кандыдат філалагічных навук; нар. 1940). Народная песня ў мастацкай самадзейнасці / А. М. Аляхновіч. ― Мінск : Універсітэцкае, 1991. — 109, [2] с.Анталогія беларускай народнай песні [Ноты] : [для голасу (хору) без суправаджэння] / укладанне, прадмова і каментарыі Г. Цітовіча. ― 2–е дапоўненае выд. ― Мінск : Беларусь, 1975. — 615, [1] с.

Каментарыі: с. 563―604. ― Змест: Песні дасавецкага перыяду (¹ 1—357): 1. Каляндарна–абрадавые песнi (¹ 1—65) ; 2. Сямейна–абрадавыя песнi (¹ 66—96) ; 3. Калыханкі, дзiцячыя, сіроцкія і пастухоўскія песнi (¹ 97—116) ; 4. Любоўныя песнi (¹ 117—186) ; 5. Сямейна–бытавыя і баладныя песнi (¹ 187—242) ; 6. Рэкруцкія, салдацкiя і казацкія песнi (¹ 243—272) ; 7. Песні пра прыгнёт, нядолю і барацьбу супраць эксплуататараў (¹ 273—287) ; 8. Бяседныя і жартоўныя песнi (¹ 288—326) ; 9. Прыпеўкі да танцаў, карагодныя і гульнёвыя песні, частушкi (¹ 327—357). Песні савецкай эпохi (¹ 358—430): 1. Барацьба за савецкую ўладу і ахова сацыялістычных заваёў (¹ 358—365) ; 2. Станаўленне і ўмацаванне калгаснага ладу (¹ 366—381) ; 3. Песні Заходняй Беларусi (¹ 382—390) ; 4. Песні Вялікай Айчыннай вайны (¹ 391—401) ; 5. Песні пасляваеннага перыяду (¹ 402—430).

Анталогія беларускай савецкай песнi [Ноты] : [для голасу (хору) ў суправаджэнні фартэпіяна (баяна) і без суправаджэння] / [складальнік, ад складальніка Т. І. Дзядзюля ; рэдкалегія: А. В. Багатыроў, Н. С. Гiлевіч, Г. І. Цітовіч]. ― Мінск : Беларусь, 1979. — 422, [1] c.Антырэлігійныя казкі, частушкі, прыказкі : Фальклорны зборнік. ― 2-е выд.,дап. ― Минск : Выд.АНБССР, 1961. — 270с. Змест:Крытычныя адносіны беларускага народа да бога,святых і рэлігійнага вучэння*Сатыра на рэлігійныя абрады і малітвы*Выкрыццё рэлігійных цудаў,забабонаў і знахарства*Народ аб эксплуататарскай сутнасці царквы і яе служках*Крытыка рэлігіі,царквы.Антырэлігійныя казкі, частушкі, прыказкі / Ін-т гісторыі АН БССР, Сектар этнаграфіі і нар. творчасці ; [Склад.: А.І.Залескі, К.П.Кабашнікаў]. ― Минск : Выд-ва АН БССР, 1957. — 143 с.Ахрыменка, Павел Паўлавіч (доктар філалагічных навук; 1919—1997). Беларускія песні і казкі / Кн.адрэдаг.на грамад.пач.М.Р.Ларчанкам. ― Минск, 1965. — 160с.Балады : у 2 кн. / [укладанне, сістэматызацыя, уступны артыкул і каментарыі Л. М. Салавей ; уступны артыкул, укладанне і сістэматызацыя навеваў: Т. А. Дубкова ; рэдкалегія: В. К. Бандарчык і інш.]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1977―1978. ― 21 см. ― (Беларуская народная творчасць : БНТ / Акадэмія навук БССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору).

Кн. 2 / [рэдактары тома: К. П. Кабашнікаў, В. І. Ялатаў]. ― 1978. — 742, [1] с.

Балады : у 2 кн. / [укладанне, сістэматызацыя, уступны артыкул і каментарыі Л. М. Салавей ; уступны артыкул, укладанне і сістэматызацыя навеваў: Т. А. Дубкова ; рэдкалегія: В. К. Бандарчык і інш.]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1977―1978. ― 21 см. ― (Беларуская народная творчасць : БНТ / Акадэмія навук БССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору).

Кн.1 / [рэдактары: К. П. Кабашнікаў, В. І. Ялатаў]. ― 1977. — 781, [1]с. : іл., ноты. ― Змест: цыклы: Балады з міфалагічнымі матывамі ; Балады казачныя і легендарныя ; Балады, якія змяшчаюць загадкі ; Балады гульнёва-карагоднага складу. ― Бібліяграфія: с. 707―780,

Бандарчык, Васіль Кірылавіч (доктар гістарычных навук; нар. 1920). Гiсторыя беларускай этнаграфii XIX ст. / В. К. Бандарчык ; [Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Міністэрства культуры БССР]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1964. — 280, [1] с.Бараг, Леў Рыгоравіч (доктар гістарычных навук; 1911—1994). Сюжэты і матывы беларускіх народных казак : Сіст. паказ. / Рэд.І.У.Саламевіч. ― Минск : Навука і тэхніка, 1978. — 247 с.Барташэвіч, Галіна Аляксандраўна (нар. 1932). Вершаваныя жанры беларускага дзіцячага фальклору / Г. А. Барташэвіч ; [рэдактар К. П. Кабашнікаў] ; Акадэмія навук БССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1976. — 164, [2] с.Барташэвіч, Галіна Аляксандраўна (нар. 1932). Магічнае слова : Вопыт даследвання светапогляднай і маст.асновы замоў / АН БССР,Ін-т мастацтвазнаўства,этнаграфіі і фальклору. ― Минск : Навука і тэхніка, 1990. — 126,[2]с.Барташэвіч, Галіна Аляксандраўна (нар. 1932). Сучасны стан беларускай народнай паэтычнай творчасці / АН БССР,Беларус.кам.славістаў. ― Минск : Навука і тэхніка, 1973. — 28с.Беларуская вусна-паэтычная творчасць : Падруч.для філал.спец.ВНУ / К.П.Кабашнікаў,А.С.Фядосік,А.С.Ліс і інш. ― 2-е выд.,перапрац. ― Минск : Выш.шк., 1988. — 414,[1]с.Беларуская народна-паэтычная творчасць : вучэбны дапаможнік для філалагічных факультэтаў вышэйшых навучальных устаноў БССР / [В. К. Бандарчык і інш.] ; пад агульнай рэдакцыяй М. Р. Ларчанкі. ― Мінск : Вышэйшая школа, 1979. — 446, [1] с.Беларуская народная вусна-паэтычная творчасць : Гіст.-тэарэт.даследаванне / Рэд.калегія:П.Ф.Глебка і інш. ― Минск : Навука і тэхніка, 1967. — 392с.Беларуская народная творчасць савецкага часу / [складальнік В. А. Захарава ; пад рэдакцыяй Р. Р. Шырмы]. ― Мінск : Выдавецтва Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 1978. — 206, [1] c. : іл., ноты.Беларускі казачны эпас : [зборнік] / складальнік У. В. Анічэнка ; [аўтары ўступных артыкулаў: У. В. Анічэнка, А. С. Фядосік]. ― Мінск : Выдавецтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 1976. — 203, [3] с.Беларускі фальклор : Хрэстаматыя : Вучэб. дапам. для філал. спец. выш. навуч. устаноў / Склад.: К.П.Кабашнікаў і інш. ― 4-е выд., перапрац. ― Минск : Выш. шк., 1996. — 856 с.Беларускі фальклор : Хрэстаматыя:Для філал.фак.ВНУ / Навук.рэд.М.Р.Ларчанка ; Склалі:К.П.Кабашнікаў,А.С.Ліс,А.С.Федосік,І.К.Цішчанка. ― 2-е выд.,дап. ― Минск : Выш.шк., 1977. — 839 с.Беларускі фальклор у сучасных запісах : традыцыйныя жанры : Брэсцкая вобласць : [зборнік / складальнік В. А. Захарава ; пад рэдакцыяй, прадмова Р. Р. Шырмы]. ― Мінск : Выдавецтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 1973. — 301, [1] с.Беларускі фальклор у сучасных запісах : Традыцыйныя жанры : Мінская вобласць / Уклад. В.Д.Ліцвінка ; Уклад. муз. часткі Г.Р.Кутырова. ― Минск : Універсітэцкае, 1995. — 477 с.Беларускі этнаграфічны зборнік / Акад. навук Беларус. ССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [Рэдкал.: І.С.Краўчанка (адк. рэд.) і інш.]. ― Минск : Выд-ва АН БССР, 1958. — 176, [2] с.Беларускія загадкі : (для малодшага школьнага ўзросту) / [укладальнік Я. Саламевіч ; мастак Р. Цімохава]. ― Мінск : Юнацтва, 1989. — 62, [1] с.Беларускія загадкі : [для сярэдняга школьнага ўзросту / укладальнік Я. Саламевіч] ; мастак М. Басалыга. ― Мінск : Юнацтва, 1982. — 62, [1] с. : іл.Беларускія народныя гульні : [для дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту / мастак А. Лапіцкая]. ― Мінск : Юнацтва, 1993. — 38, [1] с. : каляр. іл.― (Мая першая кніжка).Беларускія прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы / склаў Ф. Янкоўскі ; [прадмова У. Калесніка]. ― Выд. 3-е, дапрацаванае, дапоўненае. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1992. — 490, [1] с.Беларусы / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. ― Мінск, 1995―Т. 1―8 выйшлі з указаннем : у 8 т.

[Т.] 7 : Вусная паэтычная творчасць / [Г.А.Барташэвіч і інш.]. ― Беларуская навука, 2004. — 586 с.

Бяздоннае багацце : легенды, паданні, сказы / [складальнік А. І. Гурскі ; мастак В. А. Губараў]. ― Мінск : Мастацкая літаратура, 1990. — 255 с. : іл.В духе народных традиций : [Сб. сценариев] / Респ. совет по разраб. и внедрению в быт новых гражд. обрядов, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР ; [Под ред. В. К. Бондарчика, А. А. Суриновича; Предисл. В. К. Бондарчика]. ― Минск : Беларусь, 1981. — 79 с.Валачобныя песні / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складальнікі: Г. А. Барташэвіч, Л. М. Салавей ; складальнік музычнай часткі В. І. Ялатаў ; рэдкалегія: В. К. Бандарчык і інш. ; рэдактар тома К. П. Кабашнікаў ; уступны артыкул, с. 5―36, Л. Салавей]. ― Минск : Навука і тэхніка, 1980. — 559, [1] с.Василевич, Владимир Александрович (фольклорист; этнограф; род. 1952). Восточнославянская юмористическая песня / Ред. А.С.Федосик ; АН БССР, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. ― Минск : Наука и техника, 1979. — 144 с.Веснавыя песні / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складальнікі: Г. А. Барташэвіч, Л. М. Салавей ; складальнік музычнай часткі В. І. Ялатаў ; рэдактар тома К. П. Кабашнікаў]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1979. — 607, [1] с.Вечна новыя старыя ісціны : Зб.афарызмаў / Склад.У.У.Цейкін. ― Минск : Ураджай, 1993. — 335 с.Вопросы этнографии и фольклористики : Сб. ст. / Геогр. о-во БССР, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР ; Под ред. В.К.Бондарчика. ― Минск : Наука и техника, 1979. — 149 с. ; 21 см.

Содерж. авт.: Бондарчик В.К., Браим И.Н., Касперович Г.И., Гурков В.С., Белявина В.Н., Соболенко Э.Р.,Курилович А.Н., Терехин С.Ф., Милюченков С.А., Молчанова Л.А., Минько Л.И.,Федосик В.А., Петровская Г.А., Касько В.К., Скидан В.И., Тегако Л.И., Микулич А.И.

Восеньскія і талочныя песні / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складальнік, аўтар уступнага артыкула, с. 5―30, А. С. Ліс ; укладанне і каменціраванне талочных песень С. Т. Асташэвіча ; музычная частка В. І. Ялатава ; рэдактар тома А. С. Фядосік]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1981. — 677, [2] с.Выслоўі / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклора ; [складанне, сістэматызацыя тэкстаў, уступны артыкул, с. 5―24, і каментарыі М. Я. Грынблата, С. Т. Асташэвіч ; рэдкалегія: В. К. Бандарчык і інш. ; рэдактар тома А. С. Фядосік]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1979. — 518, [1] с.Вянок беларускіх народных песень / [запіс У. Раговіча ; уступны артыкул К. Кабашнікава]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1988. — 431, [1] с.Вяселле : абрад / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [укладанне, уступны артыкул, с. 5―34, і каментарыі К. А. Цвіркі ; рэдактары тома: В. К. Бандарчык, А. С. Фядосік ; музычны дадатак З. Я. Мажэйка]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1978. — 635, [1] с. : іл., нотныя іл. ; 21 см. ― (Беларуская народная творчасць).Вяселле : Абрад / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [Уклад., уступ. арт. і камент. К.А.Цвіркі ; Муз. дадат.: З.Я.Мажэйка]. ― 2-е выд. ― Минск : Беларус. навука, 2004. — 682, [1] с. ― (Беларуская народная творчасць : БНТ).Вяселле : песні : у 6 кн. / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складальніца, аўтар прадмовы Л. А. Малаш ; рэдкалегія: А. С. Фядосік (галоўны рэдактар) і інш. ; музычны дадатак З. Я. Мажэйка]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1980—1988. ― 21 см. ― (Беларуская народная творчасць : БНТ).

Кн. 1 / [рэдактары тома: М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік ; уступны артыкул, с. 20―32, А. С. Фядосіка]. ― 1980. — 678, [2] с.

Вяселле : песні : у 6 кн. / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складальніца, аўтар прадмовы Л. А. Малаш ; рэдкалегія: А. С. Фядосік (галоўны рэдактар) і інш. ; музычны дадатак З. Я. Мажэйка]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1980—1988. ― 21 см. ― (Беларуская народная творчасць : БНТ).

Кн. 2 / [рэдактары тома: М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. ― 1981. — 828, [3] с.

Вяселле : песні : у 6 кн. / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складальніца, аўтар прадмовы Л. А. Малаш ; рэдкалегія: А. С. Фядосік (галоўны рэдактар) і інш. ; музычны дадатак З. Я. Мажэйка]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1980—1988. ― 21 см. ― (Беларуская народная творчасць : БНТ).

Кн. 3 / [рэдактары тома: М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. ― 1983. — 766, [2] с.

Вяселле : песні : у 6 кн. / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складальніца, аўтар прадмовы Л. А. Малаш ; рэдкалегія: А. С. Фядосік (галоўны рэдактар) і інш. ; музычны дадатак З. Я. Мажэйка]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1980—1988. ― 21 см. ― (Беларуская народная творчасць : БНТ).

Кн. 5 / [рэдактар тома А. С. Фядосік]. ― 1986. — 706, [2] с.

Гайдук, Мікола (1933—1998). Белавежскія быліцы і небыліцы : Легенды, паданні : [Для мал. шк. узросту / Маст. Г.П.Сянькоўскі. ― Минск : Юнацтва, 1996. — 175 с.Грамадскі быт і культура сельскага насельніцтва Беларусі / В.К.Бандарчык, Л.І.Мінько, Г.І.Каспяровіч і інш. ; Акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. ― Минск : Навука і тэхніка, 1993. — 256 с.Гурскі, Антон Іванавіч (фалькларыст; нар. 1936). З любоўю да народа : З жыцця і фальклор.-этнагр. дзейнасці Д.Г.Булгакоўскага і П.П.Дземідовіча. ― Минск : Навука і тэхніка, 1989. — 65 с.Гурскі, Антон Іванавіч (фалькларыст; нар. 1936). Тайны народнай песні. ― Минск : Універсітэцкае, 1994. — 160 с.Дай божа знаць,з кім век векаваць : Беларус.нар.варажба / Склад.У.А.Васілевіч. ― Минск : Навука і тэхніка, 1993. — 63 с.Дедюля, Тамара Ивановна. Белорусская советская песня. ― Минск : Беларусь, 1982. — 135 с.Дзіцячы фальклор / Склад.уступ.арт.Г.Барташэвіча ; Склад.муз.часткі В.І.Ялатаў ; Рэд. калегія: В.К.Бандарчык і інш. ; Рэд.тома К.П.Кабашнікаў. ― Минск : Навука і тэхніка, 1972. — 734с.Дзіцячыя фальклорныя гульні / Аўт.-уклад.:З.Л.Леановіч,Н.А.Рылькова. ― Минск : Нар.асвета, 1995. — 32 с.Дубянецкі, Эдуард Станіслававіч. Таямніцы народнай душы : Кн. для вучняў: Для сярэд. і ст. шк. ўзросту. ― Минск : Нар. асвета, 1995. — 48 с. ― (Гэта ты, мая Беларусь).Дубянецкі, Эдуард Станіслававіч. Таямніцы народнай душы : Кн. для вучняў: Для сярэд. і ст. шк. ўзросту. ― Минск : Нар. асвета, 1995. — 48 с. ― (Гэта ты, мая Беларусь).Елатаў, Віктар Іванавіч. Ад песні да песні : [Зборнік / Рэд.: Г.Цітовіч, І.Гутараў ; АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. ― Минск : Выд-ва АН БССР, 1961. — 106, [2] с.Елатов, Виктор Иванович (музыковед; 1923—1980). Песни восточно-славянской общности / Ред. Г.И.Цитович ; АН БССР, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. ― Минск : Наука и техника, 1977. — 248 с.Жартоўныя песні / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складанне, сістэматызацыя тэкстаў, уступны артыкул, с. 5―19, і каментарыі І. К. Цішчанкі ; рэдактары: А. С. Фядосік, Г. І. Цітовіч ; музычная частка і ўступны артыкул да яе, с. 20―32: С. Г. Нісневіч]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1974. — 727, [1] с.Жарты, анекдоты, гумарэскі / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складальнік, аўтар уступнага артыкула А. С. Фядосік ; рэдактар В. К. Бандарчык ; каментарыі Л. Р. Барага, А. С. Фядосіка]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1984. — 437, [1] с.Жніўныя песні / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [укладанне, уступны артыкул, с. 5―32, сістэматызацыя тэкстаў і каментарыі А. С. Ліса ; уступны артыкул, с. 33―60, укладанне і сістэматызацыя напеваў В. І. Ялатава ; рэдактар А. С. Фядосік]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1974. — 813, [2] с.Жывая крыніца : вусная народная творчасць : [для сярэдняга школьнага ўзросту / укладальнік М. А. Зелянкова ; мастак Г. В. Шапялевіч]. ― Мінск : Юнацтва, 1991. — 270, [1] с. : іл. ― (Школьная бібліятэка).Жыцця адвечны лад : Бел. нар. прыкметы і павер'і / Уклад., [аўт. прадм. і пер.] У.Васілевіч ; [Маст. Т.Беразенская]. ― Минск : Выд-ва дзярж. прадпрыемства "Маст. літ.", 1998.

Кн. 2. — 606, [1] с.

Загадкі / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складальнікі: М. Я. Грынблат, А. І. Гурскі ; рэдактар А. С. Фядосік ; прадмова А. І. Гурскага, с. 5―18]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1972. — 447, [1] с.Замовы / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [Рэдкал.: А.С.Фядосік (гал. рэд.) і інш.]. ― Минск : Навука і тэхніка, 1992. — 595, [2] с. ― (Беларуская народная творчасць).Захарава, Вера Анісімаўна (кандыдат філалагічных навук; фалькларыст; 1922—1992).

З жыватворных крыніц / В. А. Захарава, В. В. Рэвіцкі. ― Мінск : Выдавецтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 1970. — 134, [1] с.

Земляробчы каляндар : (абрады і звычаі) / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [укладанне, класіфікацыя, сістэматызацыя матэрыялаў і каментарыі А. І. Гурскага ; рэдкалегія: А. С. Фядосік (галоўны рэдактар), В. К. Бандарчык, К. П. Кабашнікаў ; уступны артыкул А. І. Гурскага, А. С. Ліса]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1990. — 403, [2] с.Зімовыя песні : калядкі і шчадроўкі / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [укладанне, сістэматызацыя тэкстаў, уступны артыкул, с. 5―27, і каментарыі А. І. Гурскага ; рэдактар М. Я. Грынблат]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1975. — 733, [2] с.Зямля стаіць пасярод свету… : Бел. нар. прыкметы і павер'і / Уклад., [прадм., пер.] У.Васілевіча ; Маст. Т.Беразенская. ― Минск : Маст. літ., 1996.

Кн. 1. — 591 с.

Зямная дарога ў вырай : Бел. нар. прыкметы і павер'і / Уклад. У.Васілевіч ; [Маст. Т.Беразенская]. ― Минск : Выд. дзярж. прадпрыемства "Маст. літ.", 1999.

Кн. 3. — 653, [1] с.

Кабашнікаў, Канстанцін Паўлавіч (доктар філалагічных навук; фалькларыст; нар. 1927).

Ад традыцыйнага фальклору да рэвалюцыйнай паэзіі / К. П. Кабашнікаў ; [рэдактар П. Ф. Глебка ; Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Акадэміі навук БССР]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1969. — 177, [2] с.

Кабашнікаў, Канстанцін Паўлавіч (доктар філалагічных навук; фалькларыст; нар. 1927).

Беларуская казка ў казачным эпасе славян / АН БССР, Беларус. кам. славістаў. ― Минск : Навука і тэхніка, 1968. — 27с. ― (Дакл. / Міжнар. з'езд славістаў ; N6 )).

Кабашнікаў, Канстанцін Паўлавіч (доктар філалагічных навук; фалькларыст; нар. 1927).

Методыка збірання беларускай народнай вуснапаэтычнай творчасці / К. П. Кабашнікаў ; Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1978. — 44, [3] с.

Кабашнікаў, Канстанцін Паўлавіч (доктар філалагічных навук; фалькларыст; нар. 1927).

Нарысы па беларускаму фальклору : Дапам.для студ.філал.фак.ВНУ. ― Минск : Выш.школа, 1963. — 163с.

Каханоўскі, Генадзь Аляксандравіч (доктар гістарычных навук ; 1936—1994). Беларуская фалькларыстыка : эпоха феадалізму / Г. А. Каханоўскі, Л. А. Малаш, К. А. Цвірка ; [рэдактар А. С. Фядосік] ; Акадэмія навук БССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1989. — 286, [2] с.Коўтун, Валянціна Міхайлаўна (кандыдат філалагічных навук; пісьменніца; 1946—2011).

Святло народнага слова : паэтычны лад беларускай народнай песні / Валянціна Коўтун. ― Мінск : Мастацкая літаратура, 1984. — 189, [2] с.

Кулешова, Галина Григорьевна (доктор искусствоведения; 1928—2005). Белорусская кантата и оратория / Ред. А.Б.Ладыгина ; Акад. наук Бел. ССР, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. ― Минск : Наука и техника, 1987. — 292, [2] с.Кухаронак, Таццяна Іванаўна (кандыдат гістарычных навук; нар. 1954). Радзінныя звычаі і абрады беларусаў:Канец XIX-XX ст. / Ін-т мастацтвазнаўства,этнаграфіі і фальклору імя Я.Крапівы,Беларус.ін-т прабл.культуры. ― Минск : Навука і тэхніка, 1993. — 126 с.Легенды і паданні / Склад.: М.Я.Грынблат,А.І.Гурскі ; Рэд.А.С.Фядосік ; АН БССР,І-т мастацтвазнаўства,этнаграфіі і фальклору. ― Минск : Навука і тэхніка, 1983. — 544с. ― (Беларуская народная творчасць ).Ліс, Арсень Сяргеевіч (доктар філалагічных навук; нар. 1934). Песню ― у спадчыну : мастацтвазнаўчыя артыкулы / Арсень Ліс. ― Мінск : Мастацкая літаратура, 1989. — 293, [2] c.Мажэйка, Зінаіда Якаўлеўна. Песні беларускага Паазер'я [Ноты] : [Для пенія (сола, анс., хор) без суправадж.] / Рэд. М.Я.Грынблат, Р.Р.Шырма. ― Минск : Навука і тэхніка, 1981. — 494.

У надзаг.: АН БССР, ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфii i фальклору.- Камент.: с.467-488; Слоўнік: с.489-493. ― Змест: Каляндарны цыкл: (Калядныя, валачобныя; Масленка, Юр'я, вясна, талака. Купалка. Жытное, дажынкі. Ярное, як лён ірвуць, восень). Сямейна-абрадавы цыкл: Галашэнні, за калыскай. Вяселле. Радзінныя. Песні прымеркаваныя і непрымеркаваныя (да пэўнага часу і абставін). Раёны пашырэння тыпавых каляндарных напеваў.

Макарэвіч, Альбін Іванавіч (нар. 1936). Як прадказаць надвор'е па народных прыкметах? ― Минск : Ураджай, 1994. — 127 с.Мелешко, Анатолий Андреевич (кандидат исторических наук; 1931–1996). Современные гражданские обряды и традиции / А.А.Мелешко. ― Минск : Полымя, 1985. — 140, [3] с.Минько, Леонид Иосифович (кандидат исторических наук; род. 1926). Знахарство : История, сущность, причины бытования / Л.И.Минько ; Акад. наук БССР, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. ― Минск : Наука и техника, 1971. — 118, [2] с.Молчанова, Лидия Александровна. Народная метрология : (К истории нар. мер длины) / АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. ― Минск : Наука и техника, 1973. — 83 с.Можейко, Зинаида Яковлевна (доктор искусствоведения; род. 1933). Каляндарна-песенныя, абрадавыя і гульнявыя традыцыі славян у мінулым і сучасным / З.Я.Мажэйка, А.С.Фядосік ; X Мiжнар. з'езд славiстаў. ― Минск : Навука і тэхніка, 1988. — 41, [2] c. ― (Даклады / Акад. навук Бел. ССР, Бел. кам. славістаў).Народная спадчына : [зборнік : для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту] / складальнікі: А. С. Фядосік, Г. А. Пятроўская. ― Мінск : Народная асвета, 1984. — 207, [1] с.Никитина, Мария Андреевна. Фольклор в эстетическом и нравственном воспитании школьников. ― Минск : Нар. асвета, 1968. — 101 сНовиков, Николай Владимирович (доктор филологических наук; 1911—1997). Павел Васильевич Шейн : Кн. о собирателе и издателе рус. и бел. фольклора / Н.В.Новиков. ― Минск : Выш. шк., 1972. — 221, [2] с.Новые гражданские обряды и ритуалы / Респ. совет по разраб. и внедрению в быт новых гражд. обрядов, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР ; [Под ред. В.К.Бондарчика, А.А.Суриновича]. ― Минск : Беларусь, 1978. — 91, [2] с.Общественный, семейный быт и духовная культура населения Полесья / Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР, Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.Ф.Рыльского АН УССР (Львов. отд-ние) ; [Редкол.: В.К.Бондарчик (отв. ред.) и др.]. ― Минск : Наука и техника, 1987. — 374, [2] с.Палескае вяселле / Уклад. і рэд. В.А.Захаравай. ― Минск : Універсітэцкае, 1984. — 303 с.Парукаў, Нічыпар Ільіч. Зорачкі-пушынкі : Загадкі:Для малод.і сярэд.шк.узросту. ― Минск : Нар.асвета, 1980. — 31с.Пахаванні. Памінкі. Галашэнні / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [рэдкалегія: А. С. Фядосік (галоўны рэдактар) і інш. ; укладанне тэкстаў, уступны артыкул, с. 5―59, і каментарыі У. А. Васілевіча ; артыкул, сістэматызацыя і каментарыі напеваў Т. Б. Варфаламеевай]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1986. — 613, [2] с. : нотныя іл. ; 21 см. ― (Беларуская народная творчасць).Песні народных свят і абрадаў : [зборнік] / укладанне, [прадмова] і рэдакцыя Н. С. Гілевіча ; [мастак Л. П. Дубавіцкая]. ― Мінск : Выдавецтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 1974. — 461, [1] с. ― (Беларускі фальклор у сучасных запісах).Песні пра каханне / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складанне, сістэматызацыя тэкстаў, уступны артыкул, с. 5―20, і каментарыі І. К. Цішчанкі ; рэдактары тома: А. С. Фядосік, Г. І. Цітовіч ; музычная частка і ўступны артыкул да яе, с. 21―44, С. Г. Нісневіч]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1978. — 615, [1] с.Песні сямі вёсак : традыцыйная народная лірыка Міншчыны / укладанне, [прадмова, с. 7―28], і рэдакцыя Н. Гілевіча. ― Минск : Вышэйшая школа, 1973. — 508, [1] с.

Змест: цыклы: Калядныя ; Валачобныя ; Вясновыя ; Карагодныя ; Купальскія ; Жніўныя ; Асеннія ; Хрэсьбінная ; Вясельныя ; Любоўныя і інш.

Петровская, Галина Александровна (кандидат филологических наук; род. 1945). Белорусские социально-бытовые песни. ― Минск : Наука и техника, 1982. — 159с.Петровская, Галина Александровна (кандидат филологических наук; род. 1945).

Белорусские социально-бытовые песни. ― Минск : Наука и техника, 1982. — 159с.

Помнікі этнаграфіі : методыка выяўлення, апісання і збірання / Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, Сектар этнаграфіі Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР ; пад рэдакцыяй В. К. Бандарчыка. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1981. — 149, [1] c.Праблемы сучаснага беларускага фальклору / Акадэмія навук БССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [рэдактары: П. Ф. Глебка, М. Я. Грынблат]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1969. — 168, [3] с.Прыказкі і прымаўкі : у 2 кн. / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складанне, сітэматызацыя тэкстаў, уступны артыкул, с. 5―48, і каментарыі М. Я. Грынблата ; рэдкалегія: В. К. Бандарчык і інш.]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1976. ― 21 см. ― (Беларуская народная творчасць : БНТ).

Кн. 1 / [рэдактар тома А. С. Фядосік]. — 556, [3] с. : іл. ― Змест: раздзелы: Прырода, гаспадарчая дзейнасць, праца ; Матэрыяльны быт ; Грамадскае жыццё.

Прыказкі і прымаўкі : у 2 кн. / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складанне, сітэматызацыя тэкстаў, уступны артыкул, с. 5―48, і каментарыі М. Я. Грынблата ; рэдкалегія: В. К. Бандарчык і інш.]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1976. ― 21 см. ― (Беларуская народная творчасць : БНТ).

Кн. 2 / [рэдактар тома А. С. Фядосік]. — 615, [1] с. : іл. ― Змест: раздзелы: Сям'я і сямейны быт ; Духоўнае жыццё ; Чалавек і яго якасці. Мараль ; Агульныя разважанні ; Розныя павучанні і назіранні ; Прыказкі і прымаўкі савецкага часу.

Прыпеўкі / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [укладанне тэкстаў, уступны артыкул, с. 5―28, i каментарыі I. К. Цiшчанкi ; рэдкалегія: А. С. Фядосік (галоўны рэдактар), В. К. Бандарчык, К. П. Кабашнікаў ; музычная частка Л. М. Фёдарава]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1989. — 430, [2] с.Пятроўская, Галіна Аляксандраўна (кандыдат філалагічных навук; род. 1945). Жывая спадчына / Г.А.Пятроўская. ― Минск : Беларусь, 1988. — 79, [2] с.Радзінная паэзія / АН БССР,Ін-т мастацтвазнаўства,этнаграфіі і фальклору ; Рэд.Г.І.Цітовіч. ― Минск : Навука і тэхніка, 1971. — 784с. ― (Беларуская народная творчасць).Рожденные жизнью : обряды Советской Белоруссии / [cоставитель А. А. Радивилов]. ― Минск : Беларусь, 1988. — 140, [2] с. : цв. ил.Салавей, Лія Мацвееўна (кандыдат філалагічных навук; нар. 1934). Беларуская народная балада / Л. М. Салавей ; [рэдактар К. П. Кабашнікаў] ; Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1978. — 189, [2] с.Самаль, Александр Иванович (кандидат философских наук). Некоторые вопросы мировоззрения народа в белорусском дореволюционном фольклоре / А. B. Самаль ; под редакцией Лущицкого И. Н. ― Минск : Издательство Министерства высшего, среднего cпециального и профессионального образования БССР, 1962. — 62, [2] с.Сацыяльна-бытавыя песні / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [укладанне, сістэматызацыя тэкстаў, уступны артыкул і каментарыі І. К. Цішчанкі, В. І. Скідана ; рэдкалегія: А. С. Фядосік (галоўны рэдактар), В. К. Бандарэнка, К. П. Кабашнікаў ; артыкул, укладанне і сістэматызацыя напеваў Г. В. Таўлай]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1987. — 486, [2] с.Святы і абрады Берасцейшчыны / Беларус.ін-т прабл.культуры,Берасц.навук.-метад.цэнтр культуры ; Уклад.Р.І.Тарашкевіч. ― Минск, 1992. — 43 с.Сержпутоўскі, Аляксандр Казіміравіч (этнограф; 1864—1940). Казкі і апавяданні Беларускага Палесся. / Маст.Е.Лось. ― Минск : Беларусь, 1965. — 324с.Сям'я і сямейны быт беларусаў / В.К.Бандарчык, Г.М.Курыловіч, Л.В.Ракава і інш. ; Акад. навук Беларус. ССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. ― Минск : Навука і тэхніка, 1990. — 253, [3] с.Сямейна-бытавыя песні / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складанне, сістэматызацыя тэкстаў, уступны артыкул, с. 5―13, і каментарыі І. К. Цішчанкі ; уступны артыкул, с. 14―26, укладанне і сістэматызацыя напеваў Г. В. Таўлай ; рэдкалегія: А. С. Фядосік (галоўны) і інш. ; рэдактары тома: А. С. Фядосік, Г. І. Цітовіч]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1984. — 750, [2] с.Тавлай, Галина Валентиновна (кандидат искусствоведения; род. 1946). Белорусское купалье : Обряд, песня / Г.В.Тавлай ; Акад. наук Белорус. ССР, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. ― Минск : Наука и техника, 1986. — 172 с.Тарасюк, Любоў Канстанцінаўна (нар. 1953). Вернасць вытокам : фальклорныя традыцыі ў сучаснай беларускай паэзіі / Л. К. Тарасюк. ― Мінск : Універсітэцкае, 1985. — 125, [1] с.Тегако, Лидия Ивановна (кандидат исторических наук; доктор медицинских наук ; род. 1937). Антропологические исследования в Белоруссии / Л.И.Тегако ; Акад. наук Белорус. ССР, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. ― Минск : Наука и техника, 1979. — 44, [2] c.Титов, Виктор Стефанович (доктор исторических наук; род. 1938). Народные деревообрабатывающие промыслы Белоруссии (1917―1941 гг.) : этнографические очерки бондарного промысла и изготовления транспортных средств / В. С. Титов ; редактор В. К. Бондарчик ; Академия наук Белорусской ССР, Институт искусствоведения, этнографии и фольклора. ― Минск : Наука и техника, 1976. — 133, [2] с.Узроўні фальклорных уплываў : [зборнік] / Акадэмія навук БССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору, Інстытут літаратуры імя Я. Купалы ; [складальнікі: І. П. Чыгрын, А. С. Яскевіч ; рэдактары: У. В. Гніламёдаў, К. А. Цвірка]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1982. — 188, [1] с.Федароўскі, Міхал (1853—1923). Люд беларускі. Вяселле / Міхал Федароўскі ; [укладанне, прадмова і пераклад з польскай І. У. Саламевіча]. ― Мінск : Полымя, 1991. — 140, [2] с.Фядосік, Анатолій Сямёнавіч (доктар філалагічных навук; 1926—2005). Беларуская народная сатырычная проза / А.Фядосік ; Акад. навук Беларус. ССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. ― Минск : Навука і тэхніка, 1969. — 138, [2] c.Фядосік, Анатолій Сямёнавіч (доктар філалагічных навук; 1926—2005). Беларуская савецкая фалькларыстыка / А. С. Фядосік ; [рэдактар В. К. Бандарчык] ; Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1987. — 348, [2] c.Фядосік, Анатолій Сямёнавіч (доктар філалагічных навук; 1926—2005). Беларуская сацыяльна-бытавая казка / АН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. ― Минск : Навука і тэхніка, 1995. — 160 с.Фядосік, Анатолій Сямёнавіч (доктар філалагічных навук; 1926—2005). Прынцыпы класіфікацыі і выдання фальклорных твораў у шматтомным зводзе беларускай народнай творчасці : (у параўнальным супастаўленні са зводамі іншых славянскіх народаў) / А. С. Фядосік ; Акадэмія навук Беларускай ССР, Беларускі камітэт славістаў. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1983. — 41, [3] с. ― (Даклады / ІХ Міжнародны з'езд славістаў).
Фядосік, Анатолій Сямёнавіч (доктар філалагічных навук; 1926—2005). Фальклор і"масавая культура" / АН БССР,І-т мастацтвазнаўства,этнаграфіі і фальклору ; Навук.рэд.В.Ф.Нячай. ― Минск : Навука і тэхніка, 1986. — 80с.Фядосік, Анатоль Сямёнавіч. Ілюзорнасць і сапраўднасць:"Белыя плямы"ў гісторыі фалькларыстыкі 20-30гг. / АН БССР,І-т мастацтвазнаўства,этнаграфіі і фальклору ; Навук.рэд.В.К.Бандарчык. ― Минск : Навука і тэхніка, 1991. — 77с.Фядосік, Анатоль Сямёнавіч. Народная паэзія барацьбы / АН БССР,І-т мастацтвазнаўства,этнаграфіі і фальклору ; Рэд.В.К.Бандарчык ; Рэц.:І.К.Цішчанка,А.С.Яскевіч. ― Минск : Навука і тэхніка, 1981. — 103с.Фядэцкі, Земявіт (перакладчык; 1923―2009). Цёплыя вечары… ды халодныя ранки… czyli Co spiewano w Feliksowie / Ziemowit Fedecki ; Bialoruskie Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne, Zarzad Oddzialu w Warszawie. ― Warszawa : Bialoruskie Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne, 1992. — 160 s.Цитович, Геннадий Иванович (1910—1986). О белорусском песенном фольклоре : Избран. очерки / Г.И.Цитович. ― Минск : Беларусь, 1976. — 133, [2] c.Цішчанка, Іван Кірылавіч (кандыдат філалагічных навук; 1930—2001). Беларуская частушка : Пытанні генезісу жанру / І.К.Цішчанка ; Акад. навук Беларус. ССР, Ін-т мовазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [Рэд. А.С.Яскевіч]. ― Минск : Навука і тэхніка, 1971. — 165, [2] с.Цішчанка, Іван Кірылавіч (кандыдат філалагічных навук; 1930—2001). Да народных вытокаў : збiранне i вывучэнне беларускага фальклору ў 50―60-я гады XIX ст. / І. К. Цішчанка ; [рэдактар А. С. Фядосік] ; Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1986. — 246, [2] с.Цішчанка, Іван Кірылавіч (кандыдат філалагічных навук; 1930—2001). Жыццё песні / І. К. Цішчанка ; рэдактар Г. І. Цітовіч ; Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1984. — 63, [1] с.Цярохін, Станіслаў Фёдаравіч (1929—2009). У фокусе канкрэтнага факта : праўда і мана пра ап'яняльныя напіткі / С. Ф. Цярохін ; Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, эгнаграфіі і фальклору. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1988. — 157, [2] с.Чарадзейныя казкі / Акадэмія навук БССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [складальнікі: К. П. Кабашнікаў, Г. А. Барташэвіч ; рэдкалегія: В. К. Бандарчык і інш.]. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1973―1978. ― 21 см. ― (Беларуская народная творчасць : БНТ).

Ч. 2 / [рэдактар тома В. К. Бандарчык ; прадмова, с. 5―20, К. П. Кабашнікава]. ― 1978. — 695, [1] с.

Шкраба, Ірына Рыгораўна. Крынічнае слова : беларускія прыказкі і прымаўкі / Ірына Шкраба, Рыгор Шкраба ; [прадмова, уступны артыкул, с. 5―22, Р. Шкрабы]. ― Мінск : Мастацкая літаратура, 1987. — 285, [1] с.Шомоди, Виктор Эрнестович (участник Великой Отечественной войны). Разговор с природой : Нар. приметы / В.Э.Шомоди, В.А.Cанько. ― Минск : Полымя, 1990. — 125, [1] c.Этнические процессы и образ жизни : (на материалах исследования населения городов БССР) / [В. К. Бондарчик и др.] ; редактор В. К. Бондарчик ; Академия наук БССР, Институт искусствоведения, этнографии и фольклора. ― Минск : Наука и техника, 1980. — 277, [2] с.Янкоўскі, Фёдар Міхайлавіч (доктар філалагічных навук; 1918—1989). Беларускія народныя параўнанні : кароткі слоўнік / Ф. Янкоўскі. ― Мінск : Вышэйшая школа, 1973. — 237, [2] с. : іл.Фядосік, Анатолій Сямёнавіч (доктар філалагічных навук; 1926—2005). Развіццё беларускай савецкай фалькларыстыкі / А. С. Фядосік ; [рэдактар В. К. Бандарчык] ; Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1977. — 85, [2] с.Касько, Уладзімір Канстанцінавіч (кандыдат філалагічных навук; нар. 1938).

Палескі дзівасіл : беларускія народныя прыказкі, прымаўкі, выслоўі : са скарбніцы А.К.Сержпутоўскага / У.К.Касько. ― Мінск : Вышэйшая школа, 2005. — 381, [2] с.

Сержпутоўскі, Аляксандр Казіміравіч (этнограф; 1864—1940). Чароўны човен : казкі і апавяданні беларусаў Слуцкага павета / А. К. Сержпутоўскі ; [складанне, прадмова, навуковае рэдагаванне, літаратурная апрацоўка У. К. Касько]. ― Мінск : Вышэйшая школа, 2012. — 446 с.Тычына, Міхась (нар. 1943). Карані і крона : Фальклор і літ. / М.А.Тычына ; Нац. акад. навук, Ін-т літ. імя Я.Купалы. ― 2-е выд. ― Минск : Бел. навука, 2002. — 195, [2] с.Церашковіч, Таццяна Анатольеўна. Лялька беларуская / Т. А. Церашковіч. ― Мінск : Полымя, 1992. — 126 с. : каляр. іл.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі. 220114, Мінск, прасп. Незалежнасці, 116.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал