Практычная І функцыянальная стылістыка беларускай мовы вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасцістаронка1/2
Дата канвертавання18.01.2017
Памер0.58 Mb.
  1   2
Установа адукацыі

“БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ТЭХНАЛАГІЧНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ”

Зацвярджаю

Прарэктар па вучэбнай рабоце

___________________С. А. Каспяровіч

«___» __________________ 2014 г.

Рэгістрацыйны № УД - /р.


ПРАКТЫЧНАЯ І ФУНКЦЫЯНАЛЬНАЯ СТЫЛІСТЫКА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ
Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці

1–47 01 01 “Выдавецкая справа”

Факультэт выдавецкай справы і паліграфіі

Кафедра беларускай філалогіі
курс — ІІ

семестр — 3
лекцыі — 16 гадзін

практычныя заняткі — 34 гадзін залік — 3 семестр

Аўдыторных гадзін Форма атрымання

па вучэбнай дысцыпліне — 50 вышэйшай адукацыі − вочная (дзённая)

Усяго гадзін па

вучэбнай дысцыпліне –80

Склала В. А.Кузьміч, дацэнт кафедры беларускай філалогіі

2014 г.

Вучэбная праграма складзена на аснове тыпавой праграмы , зацверджанай

Разгледжана і рэкамендавана да зацвярджэння кафедрай беларускай філалогіі:

16.05.2014г., пратакол №9

Загадчык кафедры
_______________ М.В. Трус

Адобрана і рэкамендавана да зацвярджэння метадычнай камісіяй факультэта ВСіП

установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт”
__________________________

Старшыня
__________________М.С. Шмакаў1. ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Актуальнасць вывучэння вучэбнай дысцыпліны

Практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы”


Дынамічнае развіццё выдавецкай галіны патрабуе ад устаноў адукацыі падрыхтоўкі кваліфікаваных, усебакова развітых спецыялістаў з высокім узроўнем моўнай і маўленчай культуры. Адной з профільных дысцыплін, якая вывучае спецыфіку выкарыстання моўных сродкаў для перадачы інфармацыі ў розных камунікатыўных умовах, з’яўляецца практычная і функцыянальная стылістыка.

Стылістыка – самастойная лінгвістычная навука, якая вывучае заканамернасці функцыянавання мовы ці маўлення, спосабы ўжывання моўных адзінак і экстралінгвістычных сродкаў у залежнасці ад зместу выказвання, яго мэтаў, формы і ўмоў зносін.

Практычная і функцыянальная стылістыка ўзаемадзейнічае з такімі мовазнаўчымі дысцыплінамі, як сучасная беларуская мова, гісторыя айчыннай літаратуры, гісторыя сусветнай літаратуры, практычная і функцынальная стылістыка рускай мовы, якія ў сукупнасці спрыяюць фарміраванню агульнай прафесійнай кампетэнцыі будучых спецыялістаў, а таксама павышаюць іх моўную і маўленчую культуру ва ўсіх сферах грамадскага жыцця.

Дысцыпліна “Практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы” накіравана на развіццё ў студэнтаў спецыяльнасці 1-47 01 01 “Выдавецкая справа” неабходных камунікатыўных якасцяў маўлення. Стылістычны адбор і выкарыстанне неабходных моўных сродкаў выражэння зместу – нязменны паказальнік своеасаблівасці моўнай асобы канкрэтнага індывіда і неабходны элемент прафесійнага станаўлення спецыялістаў.


Мэты і задачы вучэбнай дысцыпліны
Мэтай вывучэння дысцыпліны «Практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы» (спецыяльнасць 1-47 01 01 “Выдавецкая справа”) з’яўляецца ўдасканаленне маўленчага вопыту будучых рэдактараў-тэхнолагаў. Авалоданне студэнтамі прафесійна арыентаваным вусным і пісьмовым маўленнем у тыповых сітуацыях будучай вытворчай дзейнасці прадугледжвае вырашэнне наступных задач:

 • прадстаўленне сістэмных ведаў аб стылістычным ладзе сучаснай мовы і яе стылістычных нормах;

 • развіццё ўменняў і навыкаў стылістычнай ацэнкі моўных сродкаў і іх мэтанакіраванага выкарыстання ў залежнасці ад камунікатыўнай сітуацыі;

 • усведамленне ролі мовы і маўлення ў працэсе сацыялізацыі і культурнай ідэнтыфікацыі асобы.

Патрабаванні да засваення вучэбнай дысцыпліны

Патрабаванні да ўзроўню засваення дысцыпліны “Практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы” вызначаны адукацыйным стандартам вышэйшай адукацыі па першай ступені (спецыяльнасць 1-47 01 01 Выдавецкая справа), які распрацаваны ў адпаведнасці з патрабаваннямі кампетэнтнаснага падыходу. Выпускнік установы вышэйшай адукацыі павінен:ведаць:

 • тэарэтычныя асновы практычнай і функцыянальнай стылістыкі;

 • сістэму стылістычных сродкаў беларускай мовы і іх камунікатыўныя магчымасці;

 • стылістычныя нормы ў сферы прафесійнай дзейнасці;

 • прынцыпы моўнай арганізацыі стыляў;

 • гісторыю стылістыкі як навукі;

умець:

 • характарызаваць асаблівасці функцыянальных стыляў;

 • ствараць тэксты розных стыляў, тыпаў і жанраў маўлення;

 • аналізаваць камунікатыўную арганізацыю тэкстаў рознай мэтанакіраванасці;

 • выкарыстоўваць тэарэтычныя веды ў прафесійнай дзейнасці і маўленчай камунікацыі;

валодаць:

 • стылістычнымі сродкамі беларускай мовы на ўсіх яе ўзроўнях;

 • навыкамі стылістычнага анлізу і праўкі тэкстаў розных стыляў, тыпаў і жанраў.

Акрамя таго, дысцыпліна павінна фарміраваць у студэнтаў грамадзянскасць, патрыятызм, нацыянальную самасвядомасць на аснове дзяржаўнай ідэалогіі.

Згодна з адукацыйным стандартам засваенне студэнтамі дысцыпліны “Практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы” забяспечвае фарміраванне наступных кампетэнцый:Акадэмічныя кампетэнцыі: умець працаваць самастойна; валодаць навыкамі вуснай і пісьмовай камунікацыі.

Сацыяльна-асобасныя кампетэнцыі: быць здольным да сацыяльнага ўзаемадзеяння; валодаць здольнасцю да міжасобаснай камунікацыі.

Прафесійныя кампетэнцыі: сістэмна прымяняць тэарэтычныя веды па дысцыпліне ў прафесійнай дзейнасці; ацэньваць і рэалізоўваць інфармацыйную палітыку выдавецкай структуры па забеспячэнні дзяржаўнай моўнай палітыкі.

Тыпавы вучэбны план прадугледжвае для вывучэння дысцыпліны 80 гадзін, з іх 50 – аўдыторных, у тым ліку 16 – лекцый і 34 – практычных заняткаў.2. ЗМЕСТ ДЫСЦЫПЛІНЫ

 1. Каталог: Portals
  Portals -> Спіс студэнтаў 3-га курса лесагаспадарчага факультэта ў 2014-2015 навучальным годзе
  Portals -> Спіс студэнтаў 2-га курса лесагаспадарчага факультэта ў 2014-2015 навучальным годзе
  Portals -> Спіс студэнтаў 1-га курса лесагаспадарчага факультэта ў 2014-2015 навучальным годзе
  Portals -> Пасяджэнне 1-е “О мой нязводны род, ён моцны духам ”
  Portals -> Вынікі круглагадовай алімпіяды па беларускай мове
  Portals -> Рэктар бдту прафесар I. М. Жарскi
  Portals -> Фармацэўтычная хімія Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі
  Portals -> Рэктар бдту прафесар I. М. Жарскi
  Portals -> Вучэбны план спецыяльнасць: 1-89 02 02 Турызм І прыродакарыстанне


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал