Практычная І функцыянальная стылістыка беларускай мовы Вучэбная праграма для спецыяльнасцістаронка1/2
Дата канвертавання18.06.2016
Памер0.59 Mb.
  1   2


Установа адукацыі

“БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ТЭХНАЛАГІЧНЫ УНІВЕРСІТЭТ”


Зацвярджаю

Прарэктар па вучэбнай рабоце

___________________С.А. Каспяровіч

«___» __________________ 2013 г.

Рэгістрацыйны № УД - /р.


Практычная І функцыянальная стылістыка беларускай мовы
Вучэбная праграма для спецыяльнасці

1–47 01 01 - Выдавецкая справа

Факультэт выдавецкай справы і паліграфіі

Кафедра беларускай філалогіі
курс — IІ

семестр — 3
лекцыі — 34 гадзін

практычныя экзамен — 3 семестр

заняткі — 52 гадзін

Усяго аўдыторных гадзін Форма атрымання

па дысцыпліне - 86 вышэйшай адукацыі

− дзённая
Усяго гадзін

па дысцыпліне - 170


2013
Праграма складзена на аснове тыпавой праграмы, зацверджанай першым намеснікам Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь А.І.Жуком (рэгістрацыйны № ТД- І. 125 / тып.)
Разгледжана і рэкамендавана да зацвярджэння на пасяджэнні кафедры беларускай філалогіі ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт” (пратакол № 9 ад  29.05. 2013 г.)
Загадчык кафедры

М.В. Трус

_______________________

Складальнікі

В.А. Кузьміч
________________________

Адобрана і рэкамендавана для зацвярджэння метадычнай камісіяй факультэта выдавецкай справы і паліграфіі (пратакол № ад 2013 г.)

Старшыня метадычнай камісіі

факультэта ВСіП,

дац. М.С. Шмакаў

________________________


1. ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Актуальнасць вывучэння вучэбнай дысцыпліны

Практычная і функцыянальная стылістыкабеларускай мовы”
Узяты нашай краінай курс на сацыяльныя і эканамічныя пераўтварэнні патрабуе ад устаноў адукацыі падрыхтоўкі кваліфікаваных, усебакова развітых спецыялістаў з высокім узроўнем моўнай і маўленчай культуры. Адной з профільных дысцыплін, якая вывучае спецыфіку выкарыстання моўных сродкаў для перадачы інфармацыі ў розных камунікатыўных умовах, з’яўляецца практычная і функцыянальная стылістыка.

Стылістыка – самастойная лінгвістычная навука, якая вывучае заканамернасці функцыянавання мовы ці маўлення, спосабы ўжывання моўных адзінак і экстралінгвістычных сродкаў у залежнасці ад зместу выказвання, яго мэтаў, формы і ўмоў зносін.

Практычная і функцыянальная стылістыка ўзаемадзейнічае з такімі мовазнаўчымі дысцыплінамі, як сучасная беларуская мова, гісторыя айчыннай літаратуры, гісторыя сусветнай літаратуры, практычная і функцынальная стылістыка рускай мовы, якія ў сукупнасці спрыяюць фарміраванню агульнай прафесійнай кампетэнцыі будучых спецыялістаў, а таксама павышаюць іх моўную і маўленчую культуру ва ўсіх сферах грамадскага жыцця.

Курс практычнай і функцыянальнай стылістыкі накіраваны на развіццё ў студэнтаў спецыяльнасці 1-47 01 01 “Выдавецкая справа” неабходных камунікатыўных якасцяў маўлення. Тыповыя маўленчыя дзеянні фарміруюцца і існуюць на аснове функцыянальна-стылёвай арыентацыі літаратурна ўнармаваных сродкаў зносін і экспрэсіўных магчымасцяў мовы. Таму стылістычны адбор і выкарыстанне неабходных моўных сродкаў выражэння зместу – нязменны паказальнік своеасаблівасці моўнай асобы канкрэтнага індывіда і неабходны элемент прафесійнага станаўлення спецыялістаў.


Мэты і задачы вучэбнай дысцыпліны

Мэтай вывучэння курса «Практычная і функцыянальная стылістыка» (спец. 1-47 01 01 «Выдавецкая справа») з’яўляецца ўдасканаленне маўленчага вопыту будучых рэдактараў-тэхнолагаў. Авалоданне студэнтамі прафесійна арыентаваным вусным і пісьмовым маўленнем у тыповых сітуацыях будучай вытворчай дзейнасці прадугледжвае вырашэнне наступных задач:

 • прадстаўленне сістэмных ведаў аб стылістычным ладзе сучаснай мовы і яе стылістычных нормах;

 • развіццё ўменняў і навыкаў стылістычнай ацэнкі моўных сродкаў і іх мэтанакіраванага выкарыстання ў залежнасці ад камунікатыўнай сітуацыі;

 • усведамленне ролі мовы і маўлення ў працэсе сацыялізацыі і культурнай ідэнтыфікацыі асобы.


Патрабаванні да засваення вучэбнай дысцыпліны

Патрабаванні да ўзроўню засваення курса практычнай і функцыянальнай стылістыкі беларускай мовы вызначаны Адукацыйным стандартам вышэйшай адукацыі па першай ступені (спецыяльнасць 1-47 01 01 “Выдавецкая справа”), які распрацаваны ў адпаведнасці з патрабаваннямі кампетэнтнаснага падыходу. У п. 7.5.4. “Цыкл агульнапрафесійных і спецыяльных дысцыплін” дадзенага стандарту адзначаны асноўныя патрабаванні да кампетэнцый па дысцыпліне, якімі павінен валодаць выпускнік ВНУ:ведаць:

 • тэарэтычныя асновы практычнай і функцыянальнай стылістыкі;

 • сістэму стылістычных сродкаў беларускай мовы і іх камунікатыўныя магчымасці;

 • стылістычныя нормы ў сферы прафесійнай дзейнасці;

 • прынцыпы моўнай арганізацыі стыляў;

 • персаналій беларускай стылістыкі;

умець:

 • характарызаваць асаблівасці функцыянальных стыляў;

 • разумець камунікатыўную арганізацыю тэкстаў рознай мэтанакіраванасці;

 • выпрацоўваць рацыянальныя і эфектыўныя маўленчыя паводзіны ў розных сітуацыях прафесійных і дзелавых зносін;

 • валодаць уменнем перакладу тэкстаў розных стыляў на беларускую мову;

 • афармляць справавыя дакументы і лісты ў адпаведнасці з патрабаваннямі стылістычнай нормы;

 • выкарыстоўваць навыкі падрыхтоўкі і правядзення публічных выступленняў, дзелавых гутарак, талерантных маўленчых паводзін у сферы прафесійнай дзейнасці.

Акрамя таго, дысцыпліна павінна фарміраваць у студэнтаў грамадзянскасць, патрыятызм, нацыянальную самасвядомасць на аснове дзяржаўнай ідэалогіі.
Структура зместу вучэбнай дысцыпліны

Структура зместу вучэбнай дысцыпліны “Практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы” вызначана на аснове модульнага падыходу:

нулявы модуль (М-0), ці ўводзіны, дзе вызначаны змест і задачы стылістыкі, структура прадмета і яго сувязь з іншымі дысцыплінамі, паказана роля практычнай стылістыкі ў выпрацоўцы і рэалізацыі стылістычных нормаў і правіл ужывання моўных адзінак ва ўсіх функцыянальных стылях; пададзены асноўныя паняцці і катэгорыі стылістыкі; прыведзены звесткі з гісторыі стылістычнай навукі; падкрэслена роля персаналій у распрацоўцы стылістыкі і вызначаны асноўныя напрамкі яе сучаснага развіцця.

– навучальныя модулі (М-1 – М-7), пералік якіх пададзены ў тэматычным плане курса. У адпаведнасці са зместам кожнага модуля праз абагульненыя веды, уменні і навыкі вызначаны патрабаванні да кампетэнтнасці;

– модуль кантролю (М-К), у якім забяспечаны выніковы кантроль засвоенасці ведаў і сфарміраванасці ўменняў і навыкаў.

Кожны модуль прадугледжвае патрабаванні да кампетэнтнасці, якія вызначаюць сутнасць моўнай і маўленчай падрыхтоўкі спецыяліста. У адпаведнасці са зместам кожнага модуля і вызначанымі кампетэнцыямі распрацаваны тэставыя заданні (электронны варыянт) і кантрольныя комплексныя работы.


Метады (тэхналогіі) навучання

Асноўнымі метадамі (тэхналогіямі) навучання, якія адпавядаюць зместу вучэбнай дысцыпліны “Практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы”, з’яўляюцца: • праблемна-модульнае навучанне;

 • тэхналогія навучання як вучэбнага даследавання;

 • праектныя тэхналогіі;

 • актыўныя камунікатыўныя тэхналогіі (дыскусія, прэс-канферэнцыя, мазгавы штурм, вучэбныя дэбаты і інш.);

 • тэхналогія развіцця крытычнага мыслення праз чытанне і пісьмо;

 • камп’ютэрныя тэхналогіі.

Пры чытанні і перакладзе тэкстаў разнастайных стылістычных жанраў, іх трансфармацыі ў адпаведнасці з камунікатыўнымі мэтамі, падрыхтоўцы і правядзенні публічных выступленняў па адпаведнай тэматыцы выхаваўчага характару, выкананні іншых відаў работ студэнты павінны набыць неабходныя сацыяльна-асобасныя і прафесійныя кампетэнцыі.

Адукацыйны стандарт прадугледжвае для вывучэння дысцыпліны 170 гадзін, з іх 86 гадзін аўдыторных, у тым ліку 34 гадзіны лекцый і 52 гадзіны практычных заняткаў.


2. ЗМЕСТ ДЫСЦЫПЛІНЫ


Каталог: Portals
Portals -> Спіс студэнтаў 3-га курса лесагаспадарчага факультэта ў 2014-2015 навучальным годзе
Portals -> Спіс студэнтаў 2-га курса лесагаспадарчага факультэта ў 2014-2015 навучальным годзе
Portals -> Спіс студэнтаў 1-га курса лесагаспадарчага факультэта ў 2014-2015 навучальным годзе
Portals -> Пасяджэнне 1-е “О мой нязводны род, ён моцны духам ”
Portals -> Вынікі круглагадовай алімпіяды па беларускай мове
Portals -> Рэктар бдту прафесар I. М. Жарскi
Portals -> Фармацэўтычная хімія Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі
Portals -> Рэктар бдту прафесар I. М. Жарскi
Portals -> Вучэбны план спецыяльнасць: 1-89 02 02 Турызм І прыродакарыстанне


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал