Прыклад афармлення тэксту: назваДата канвертавання15.05.2016
Памер73 Kb.
Прыклад афармлення тэксту:

НАЗВА
2 інтэрвалы

І.І.Іваноў (Мазыр)


2 інтэрвалы

Тэкст... [4, с. 11]. … Тэкст [1, л. 11]… Тэкст [3]… Тэкст [5, с. 279]… Тэкст [6, с. 933]…Тэкст.Крыніцы і літаратура:

1. Архив Министерства иностранных дел Республики Беларусь. – Фонд 877/3. – Оп. 5. – Д. 3.

2. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.by/webnpa /text_txt.asp?RN=P30100390. – Дата доступа: 04.08.2013.

3. Кортунов, С.В. Как строить отношения с США? / С.В. Кортунов // Вестник аналитики [Электронный ресурс]. – 2004. – № 1. – Режим доступа: http://www.isoa.ru/vestnik15.htm. – Дата доступа: 12.12.2006.

4. Новікаў, С.Я. Германская акупацыйная палітыка на тэрыторыі Прыбалтыкі і Беларусі ў 1941–1944 гг. / С.Я. Новікаў // Беларускі гістарычны часопіс. – 2013. – № 7. – С. 15–24.

5. Уткин, А.И. Русские во Второй мировой войне / А.И. Уткин. – М.: Алгоритм, 2007. – 1024 с.

6. Літвін, А.М. Вяртанне ў рабства: прымусовая праца насельніцтва Беларусі. 1941–1945 гг. / А.М. Літвін, Я.А. Грэбень, С.Я. Новікаў; агул. рэд. А.М. Літвіна. – Мінск: Тэсей, 2010. – 584 с.

7. Shevtsova, L. Double Vision / L. Shevtsova // The American Interest [Electronic resource]. – 2006. – Vol. 1, № 4. – Mode of access: http://www.the-american-interest.com/ contents.cfm?Mid=4. – Date of access: 17.02.2008.Установа адукацыі

«Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт

імя І.П. Шамякіна»

247760, г. Мазыр,

вул. Студэнцкая, 28,

Гомельская вобласць

УА МДПУ імя І.П.Шамякіна

http://mspu.by

Міністэрства адукацыі

Рэспублікі Беларусь

Установа адукацыі

«Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна»

Філалагічны факультэт

Кафедра гісторыі і МВГ

Мазыршчына: людзі, падзеі, час

Міжнародная

навукова-практычная канферэнцыя

2016 г.

Інфармацыйны ліст
Мазыр, 2016


ШАНОЎНЫЯ КАЛЕГІ!
Запрашаем вас прыняць удзел у рабоце навукова-практычнай канферэнцыі
«МАЗЫРШЧЫНА:

ЛЮДЗІ, ПАДЗЕІ, ЧАС»,
якая адбудзецца

26-27 мая 2016 г.

ва ўстанове адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна»


АСНОЎНЫЯ НАКІРУНКІ РАБОТЫ:

 1. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны.

 2. Гісторыка-культурная спадчына Палескага рэгіёна.

 3. Хрысціянства як фактар цывілізацыйнага развіцця ўсходнеславянскіх народаў.

 4. Інтэлектуальна-духоўныя ідэалы сучаснага грамадства.

 5. Праблемы метадалогіі і методыкі выкладання гісторыі і грамадазнаўства.


У межах канферэнцыі плануецца работа відэамаста з АНАА ВПА МІЭП (г. Санкт-Пецярбург, Расія), ФДААУ ВПА “Паўднёвы федэральны ўніверсітэт” (г. Растоў-на-Дану, Расія), Акцюбінскі РДУ ім. К. Жубанава (г. Актобэ, Казахстан) на тэму: «Историческая реконструкция как средство приобщения к христианским традициям патриотического воспитания».
Для ўдзелу ў канферэнцыі патрэбна да 06.05.2016 г.:

 1. адправіць тэкст дакладу і заяўку для ўдзелу ў канферэнцыі;

 2. адправіць Дагавор удзельніка канферэнцыі (дадатак 1) і сканіраваную квітанцыю аб аплаце арганізацыйнага ўнёску (65000 бел. руб, п.1.3 Дагавора).

Заяўка абавязкова змяшчае наступныя звесткі:

 • Прозвішча, імя, імя па бацьку;

 • навуковая ступень, званне;

 • месца работы, пасада;

 • паштовы адрас (службовы і хатні);

 • тэлефон з указаннем кода горада;

 • e-mail;

 • тэма даклада (з пазнакай тыпу выступлення: на пленарным паседжанні, на секцыйным паседжанні, стэндавы даклад);

 • накірунак;

 • неабходнасць выкарыстоўвання тэхнічных сродкаў.

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для ўключэння ў праграму. Адхіленыя матэрыялы, якія не адпавядаюць навуковаму ўзроўню і тэматыцы канферэнцыі, а таксама аформленыя з парушэннем патрабаванняў, аўтарам не вяртаюцца.

Зборнік матэрыялаў плануецца выдаць да пачатку работы канферэнцыі.

Праезд, пражыванне і харчаванне за кошт камандзіруючага боку.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, англійская.

АФАРМЛЕННЕ ТЭКСТУ

Аб’ём – да 5 поўных старонак праз 1 міжрадковы інтэрвал на лісце фармату А4. Палі – 30 мм з усіх бакоў. Тэкст набіраецца шрыфтам Times New Roman, кегль – 14 пт. Абзац – 1,25 гл.

Спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры афармляецца пасля асноўнага тэксту ў алфавітным парадку, бібліяграфічнае апісанне – у адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь. Спасылкі даюцца ў тэксце ў квадратных дужках: [8, с. 215].

Тэксты дакладаў прадстаўляюцца ў электронным выглядзе ў рэдактары MS Word па электроннай пошце на адрас: Brel_Oleg@tut.by, a таксама ў раздрукаваным выглядзе. Раздрукаваны асобнік абавязкова падпісваецца аўтарам пад канец тэксту.КАНТАКТНЫ АДРАС:

вул. Студэнцкая, 28,

247760, г. Мазыр,

Гомельская вобласць

УА МДПУ імя І.П.Шамякіна,

кафедра гісторыі і МВГ (каб.418)

Тел. +375 0236 325547

Brel_Oleg@tut.by
Каардынатары:
загадчык кафедры гісторыі і методыкі выкладання гісторыі, к.п.н.

Сымановіч Таццяна Мікалаеўна
Velcom: + 375 29 3433490
старшы выкладчык кафедры гісторыі і МВГ

Брэль Алег Георгіевіч
Velcom: +375 44 7825070

ДОГОВОР №___


г. Мозырь __ ________ 2016 г.
Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина», именуемое в дальнейшем Университет, в лице проректора по научной работе Кралевич Ирины Николаевны, действующего на основании доверенности от 10.02.2016 №01-04/641, с одной стороны, и_________________________________________, именуемое в дальнейшем

(фамилия, собственное имя, отчество)

Участник, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1. Университет по настоящему договору обязуется организовать Участнику _____________________________ участие в Международной научно-практической конференции «Мозырщина: люди, события, время» (далее Конференция), которая будет проходить 26-127.05.2016 г. в УО МГПУ им. И.П.Шамякина.

  2. Для участия в Конференции Участник переводит на расчетный счет Университета организационный взнос в сумме 65000 (шестьдесят пять тысяч) белорусских рублей за одного человека.

  3. Оргвзнос включает: участие в работе Конференции с возможностью представления научного доклада, включение и публикацию тезисов доклада в сборнике материалов Конференции.


2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Участник обязуется не позднее 06 мая 2016 г. перевести Университету сумму, указанную в п.1.2 настоящего Договора.


3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1 За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных п. 2.1 настоящего договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.


4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств. 1. Изменения в настоящий договор могут быть внесены по взаимному согласию сторон, что оформляется дополнительным соглашением к данному Договору.

 2. Изменения и дополнения, дополнительные соглашения и приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью и имеют юридическую силу в случае, если изложены в письменной форме и подписаны уполномоченными на это представителями сторон.

 3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

4.5. Настоящий договор и все дополнения и приложения, переданные по электронным средствам связи, имеют законную силу при наличии хотя бы одной оригинальной печати и подписи на них.


4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Университет:

Учреждение образования

«Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина»

Адрес: 247760, г.Мозырь,ул.Студенческая, 28

тел. (0236)32-43-22
УНН 400083888 ОКПО 02148056

Р/с 3632902290135 АСБ «Беларусбанк»

Код 151501678 ул.Ленинская,6


Участник:
Фамилия, имя, отчество __________________________
______________________________________________
Паспорт _______________________________________
______________________________________________

Адрес _________________________________________


_______________________________________________
______________________________________________


Проректор по научной работе

___________________И.Н.Кралевич

«___» _______________ 2016 г.

МП


Участник

__________________________

__________________________

«___» ___________________2016 г.: files -> conference -> 2016
2016 -> Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка
conference -> Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя а. С. Пушкіна
conference -> Нацыянальная акадэмія навук рэспублікі беларусь установа адукацыі “гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя францыска скарыны”
conference -> Філалагічны факультэт Установы адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна” пры падтрымцы Грамадскага
conference -> Нацыянальная акадэмія навук беларусі Інстытут гісторыі нан беларусі Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт
2016 -> Нацыянальная акадэмія навук беларусі пасольства італьянскай рэспублікі ў рэспубліцы беларусь 12 – 13 кастрычніка 2016 года
2016 -> Інфармацыйны ліст міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
2016 -> Міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры 5―6 мая 2016, Мінск, Рэспубліка Беларусь Сардэчна запрашаем у Мінск


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал