Публикации в журналах, включенных в перечень вак беларусиДата канвертавання15.05.2016
Памер43.74 Kb.
Публикации в журналах, включенных в перечень ВАК Беларуси:

 • Караткоў, М. М. Аб эвалюцыi сацыяльных i эстэтычных поглядаў М. Гарэцкага / М. М. Караткоў // Весцi АН БССР. Серыя грамад. навук. — 1983. — № 1. — С. 89–95.

 • Караткоў, М. М. Аб жанрава–стылявых формах ранняй прозы М. Гарэцкага / М. М. Караткоў // Весцi АН БССР. Серыя грамад. навук. — 1984. — № 1. — С. 91–95.

 • Караткоў, М. М. Хто каго «зацюкаў», або Цэзар у масцы Гамлета (перачытваючы «Зацюканага» апостала А. Макаёнка) / М. М. Караткоў // Роднае слова. — 2002. — № 12. — С.11–17.

 • Караткоў, М. М. Якуб Кiрылавiч Усiкаў: вучоны, педагог, чалавек / М. М. Караткоў // Веснiк МДУ iмя А. А. Куляшова. — 2003. — № 2 — 3 (15). — С. 235–237.

 • Караткоў, М. М. Аўтограф Янкi Журбы / М. М. Караткоў // Веснiк МДУ iмя А. А. Куляшова. — 2003. — № 4 (16). — С. 254–256.

 • Караткоў, М. М. Беларус у апавяданнi «Роднае карэнне» Максiма Гарэцкага / М. М. Караткоў // Роднае слова. — 2004. — № 2. — С. 20–23.

 • Караткоў, М. М. Праўда Боская і людская: ідэйна-вобразная сістэма драмы «Радавыя» Аляксея Дударава / М. М. Караткоў // Роднае слова. — 2009. — № 4 — С. 26–30.


Научные статьи, тезисы:

 • Караткоў, М. М. Аб стылi прозы М. Гарэцкага. Магiлёўскi дзяржаўны педагагiчны iнстытут iмя А. А. Куляшова. Магiлёў, 1985. Дэп. у IНIГН СССР 4.01.1985, — № 19268. — 30 с.

 • Караткоў, М. М. Знаёмства працягваецца / М. М. Караткоў // Полымя. — 1985. — № 9. — С. 218–220.

 • Караткоў, М. М. Аб некаторых асаблiвасцях мастацкай структуры раннiх апавяданяў М. Гарэцкага / М. М. Караткоў // Першыя Гарэцкiя чытаннi. Тэзiсы дакладаў i паведамленняў. — Горкi, 1992. — С. 44–49.

 • Караткоў, М. М. Гарэцкi Максiм / М. М. Караткоў // Беларускiя пiсьменнiкi: Бiябiблiяграфiчны даведнiк. — Т. 2. — Мінск.: Бел. Эн.,1993. — С. 148–150.

 • Караткоў, М. М. Дзве рэдакцыi аднаго апавядання М. Гарэцкага / М. М. Караткоў // Гарэцкiя чытаннi.Тэзiсы дакладаў i паведамленняў. — Горкi, 1993. — С. 66–69.

 • Караткоў, М. М. Аб жанрава–стылявых асаблiвасцях драмы М. Гарэцкага «Чырвоныя ружы» / М. М. Караткоў // Гарэцкiя чытаннi. Матэрыялы дакладаў i паведамленняў. — Мінск, 1994. — С.108–109.

 • Караткоў, М. М. «Абразы жыцця» «Антон» М. Гарэцкага ў кантэксце тагачаснай беларускай лiтаратуры / М. М. Караткоў // Гарэцкiя чытаннi. Матэрыялы дакладаў i паведамленняў. — Мінск, 1996. — С. 12–19.

 • Караткоў, М. М. Сацыяльна-фiласофская проза М. Гарэцкага / М. М. Караткоў // Гарэцкiя чытаннi. Матэрыялы дакладаў i паведамленняў першых мiжнародных чытанняў. — Мінск, 1997. — С. 75–81.

 • Караткоў, М.М. Яшчэ раз пра аповесць Максіма Гарэцкага Дзве душы» / М. М. Караткоў // Terra alba. — 1. — Праблемы беларускага літаратуразнаўства (да 85–годдзя з дня нараджэння А. А. Куляшова). — Мінск : «Маладзёжнае навуковае таварыства», 2000. — С. 136–143.

 • Караткоў, М. М. Якiмi iх помню / М. М. Караткоў // Акрыленыя словам: Зборнiк арт., успам., падрыхт. на асн. матэр. Рэсп. нав. канф. 1999 г. — Магiлёў : МДУ, 2001. — С. 14–19.

 • Караткоў, М. М. «Аповесці Івана Андрэевіча» І. Шамякіна ў кантэксце яго творчасці / М. М. Караткоў // Куляшоўскія чытанні: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Творчасць А. А. Куляшова і адукацыйна-асветніцкія праблемы сучаснасці» 6–7 лютага 2002 года. —Магілёў, МДУ імя А. А. Куляшова. — С.46–48.

 • Караткоў, М. М. Ад пачатку да сучаснасцi / М. М. Караткоў // Кафедра беларускай лiтаратуры МДУ iмя А. А. Куляшова. Ад пачатку да сучаснасцi. — Магiлёў, МДУ, 2003. — С. 5–18.

 • Караткоў, М. М. Раман М. Гарэцкага «Вiленскiя камунары»: ацэнкi i меркаваннi. / М. М. Караткоў // Куляшоўскiя чытаннi: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 11–12 снежня 2003 г. : тэзісы дакладаў: у 2 ч. — Ч. 2. — Магілёў, МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. — С. 189–191.

 • Караткоў, М. М. Дзве мастацкiя версii адной гiсторыi («Каiн» ДЖ. Г. Байрана i «Загублены рай» А. Курэйчыка) / М. М. Караткоў // У ракурсе сучаснага асэнсавання. Мiжкафедральны зборнiк навуковых прац. Фiлалогiя. Вып. 2. — Магiлёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. — С. 23–30.

 • Караткоў, М. М. Крымінальнаая хроніка ў газетах Магілёўшчыны: этычны аспект / М. М. Караткоў // Материалы научно-методической конференции преподавателей и сотрудников по итогам научно-исследовательской работы в 2008 году. 3–4 февр. 2009 г. — Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. — С. 211–212.

 • Караткоў, М. М. Пакутлівы шлях да ісціны / М. М. Караткоў // Куляшоўскія чытанні. Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Магілёў, 24 красавіка 2009 года). — Магілёў : УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2009. — С. 29–31.

 • Караткоў, М. М. Крымінальная хроніка ў газетах Магілёўшчыны / М. М. Караткоў // Куляшоўскія чытанні. Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі: у 2 ч. — Ч. 2. (29–30 красавіка 2010 г). — Магілёў : УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2010. — С. 240–246.

 • Караткоў, М. М. Раман І. Шамякіна «Крыніцы»: асаблівасці канфліктаў і шляхі раскрыцця характараў літаратурных герояў у іх кантэксце. / М. М. Караткоў // У ракурсе сучаснага асэнсавання (творчая спадчына Івана Шамякіна): міжкаф. зб. навук.прац: Філалогія. Вып. 4 /пад рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. — С. 112–149.

 • Караткоў, М. М. Аб ацэнцы паэмы А.Куляшова «Сцяг брыгады» / М. М. Караткоў // Куляшоўскія чытанні: Материалы Международной научно-практической конференции. 27–28 апреля 2011 г. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. — С. 130–133.

 • Караткоў, М. М. Вобраз Ігнатовіча ў рамане І. Шамякіна «Атланты і карыятыды» / М. М. Караткоў // Куляшоўскія чытанні: Материалы Международной научно-практической конференции. 26–27 апреля 2012 г. — Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. — С.135–138.

 • Караткоў, М. М. Канфлікты і характары ў рамане «Крыніцы» Івана Шамякіна / М. М. Караткоў // Шамякін, І. П. Збор твораў. У 23 т. Т. 11. Крыніцы: раман / Іван Шамякін; падрыхт. тэкстаў і камент. М. Мушынскага; паслясл. М. Караткова; Нац. акад. навук Беларусі. Ін–т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы. — Мінск : Маст. літ., 2012. — С. 358–392.

 • Караткоў, М. М. Біблейскія матывы ў драматургіі А. Дударава 1970–1980 гг. / М. М. Караткоў // Актуальные проблемы современной филологии и преподавания филологических дисциплин : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию МГУ имени А. А. Кулешова, 15–16 мая 2013 г. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2013. — С. 302–305.

 • Караткоў, М. М. «Кожны чалавек — загадка, і разгадаць яе нялёгка» / М. М. Караткоў // Шамякін, І. П. Збор твораў. У 23 т. Т. 15. Атланты і карыятыды : раман / Іван Шамякін ; падрыхт. тэкстаў Н. Гальго; паслясл. М. Караткова; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літ. — Мінск : Маст. літ., 2013. — С. 424–461.

Каталог: info -> faculty -> philolog -> kaf journ -> personalii -> publikacii
publikacii -> Монография Дуктава, Л. Г. Мастацкая анімалістыка ў беларускай літаратуры другой паловы XX
philolog -> Публікацыі вучэбна-метадычныя дапаможнікі
philolog -> Спіс публікацый 2010 Караткевіч, В.І
philolog -> Спіс публікацый 2010 Борбат, Т.І
publikacii -> Публікацыі Віталь Іванавіч Еўмянькоў
kaf journ -> Название учебной дисциплины по выбору
kaf journ -> Название учебной дисциплины по выбору
kaf journ -> Название учебной дисциплины по выбору


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал