Публікацыі Віталь Іванавіч ЕўмянькоўДата канвертавання15.05.2016
Памер171.12 Kb.
Публікацыі — Віталь Іванавіч Еўмянькоў

2001 год


 • Еўмянькоў, В. І. «Пан Тадэвуш» — здабытак на сумежжы культур» / В. І. Еўмянькоў // Акрыленыя словам: Зб. арт., успамінаў, падрыхтаваны на аснове матэрыялаў рэсп. Навук. канф. 1999 года / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Магілёўс. дзярж. ун-т; Рэд. Я. І. Клімуць. — Магілёў, 2001. — С. 45–48.

2002 год


 • Еўмянькоў, В. І. Ачмураны паэт // Маладосць. — 2002. — № 6. — С. 5–17.

 • Еўмянькоў, В. І. «Лірныя спевы» М. Гарэцкага / В. І. Еўмянькоў // Куляшоўскія чытанні: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі «Творчасць А. Куляшова і адукацыйна-асветніцкія праблемы сучаснасці», 6–7 лютага 2002 г. — Магілёў, 2002 г. — С. 117–118.

2003 год


 • Еўмянькоў, В. І. Вобраз шляхціца Валадковіча ў літаратуры Беларусі ХІХ ст. // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: Матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастр. 2003 г. / Гродзен. дзярж. ун-т; Рэд. У. І. Каяла. — Гродна, 2003. — С. 173–179.

 • Еўмянькоў, В. І. Праблема адлюстравання зла ў межах сакральнага Космасу страчанай Дзяржавы-радзімы «Маці Польшчы» (на матэрыяле творчасці А. Міцкевіча і Я. Купалы) // Наша класіка: традыцыі, наватарства, яе сучасная інтэрпрэтацыя ў ВНУ і школе: Матэрыялы рэсп. навук. канф., Брэст, 23–24 снеж. 2002 г. / Брэсц. дзярж. ун-т; Рэд. М. І. Мішчанчук. — Брэст, 2003. — С. 42–46.

 • Еўмянькоў, В. І. Праблема пазнання дабра і зла ў літаратуры Беларусі ХІХ ст. (у кантэксце характарыстыкі вобраза чарнакніжніка Твардоўскага) // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія: Матэрыялы VI міжнар. навук. канф., Віцебск, 15–17 мая 2003 г.: У 2 ч. / Віцеб. дзярж. ун-т; Рэд.: Л. М. Вардамацкі, Г. М. Мезенскі. — Віцебск, 2003 г. — Ч. 2. — С. 186–188.

 • Еўмянькоў, В. І. Старажытнагабрэйская канцэпцыя злой сутнасці Яхвэ ў кантэксце творчасці Адама Міцкевіча // VI навуковыя чытанні, прысвечаныя 120-годдзю з дня нараджэння акадэміка НАН Беларусі С. М. Некрашэвіча: Зб. навук. арт., Гомель, 23 мая 2003 г. / Гомел. дзярж. ун-т; Гал. рэд. А. А. Станкевіч. — Гомель, 2003. — С. 283–287.

2004 год


 • Еўмянькоў, В. І. «Кармазінавая шляхта» князя Караля Радзівіла (на матэрыяле творчасці Г. Равуцкага і А. Міцкевіча) // Куляшоўскія чытанні: Матэрыялы Міжнар. навук. канф., Магілёў, 11–12 снеж. 2003 г.: У 2 ч. / Магілёўс. дзярж. ун-т; Адк. рэд. М. І. Вішнеўскі. — Магілёў, 2004. — Ч. 2. — С. 182–184.

 • Еўмянькоў, В. І. Вобраз Міхала Валадковіча ў беларускай літаратуры ХІХ ст. // У ракурсе сучаснага асэнсавання: Міжкаф. зб. навук. прац / Магілёўс. дзярж. ун-т; Пад рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў, 2004. — Вып. 2: Філалогія. — С. 60–67.

 • Еўмянькоў, В. І. Вяртанне ў хрысціянскі рай язычніцкай Літвы (на матэрыяле творчасці А. Міцкевіча) // Беларуска-польска-ўкраінскае філалагічнае памежжа: гісторыя, сучасны стан, будучыня: Матэрыялы міжнар. навук. канф., Брэст, 27–28 крас. 2004 г. / Пад рэд. З. П. Мельнікавай і інш. — Брэст: Изд-во Академия, 2004. — С. 58–60.

 • Еўмянькоў, В. І. Ягоны грэх (апавяданне) / В. І. Еўмянькоў // Маладосць. — 2004. — № 6. — С. 6–10.

2005 год


 • Еўмянькоў, В. І. Гісторыя «славянскасці» ў творчасці Адама Міцкевіча // Весці Беларус. дзярж. пед. ун-та. Сер. 1, Филалогия. — 2005. — № 2. — С. 88–90.

 • Еўмянькоў, В. І. Дыялектыка дабра і зла ў кантэксце эстэтыкі і тэорыі рамантызму // Весн. Магілёўс. дзярж. ун-та. — 2005. — № 1 (20). — С. 73–76

 • Еўмянькоў, В. І. Канфлікт гнасеалогій у творчасці А. Міцкевіча Віленска-Ковенскага перыяду // Весн. Магілёўс. дзярж. ун-та. — 2005. — № 1. — С. 73–76; № 2–3 (21). — С. 97–101.

2006 год


 • Еўмянькоў, В. І. «Прыезд пасла» Ю. У. Нямцэвіча ў кантэксце беларускай літаратуры ХІХ ст. / В. І. Еўмянькоў // Материалы научно-методической конференции преподавателей и сотрудников по итогам научно-исследовательской работы в 2005 г. (7–8 февраля 2006 г.) / Под ред. М. И. Вишневского. — Могилёв: МГУ им. А. А. Кулешова, 2006 г.

 • Еўмянькоў, В. І. Кантрольныя заданні па курсе «Гісторыя беларускай літаратуры» / М. І. Чмарава, В. І. Еўмянькоў, І. М. Кульбянкова / Пад рэд. Я. І. Клімуця. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. — С. 8–37.

2007 год


 • Еўмянькоў, В. І. А. Міцкевіч і Ф. Багушэвіч — прыкметы тыпалагічнага адзінства / В. І. Еўмянькоў // Материалы науч.-методич. Конф. Преподавателей и сотрудников по итогам научно-исследовательской работы в 2006 г., Могилёв, 7–8 февраля 2007 г. / МГУ им. А. А. Куляшова; пад рэд. А. В. Иванова. — Могилёв, 2007. — С. 143–144

 • Еўмянькоў, В. І. Адам Міцкевіч і духоўна-эстэтычныя пошукі ў літаратуры Беларусі ХІХ стагоддзя: аўтарэф. дыс. .... канд. філал. Навук: 10.01.01; 10.01.03.

 • Еўмянькоў, В. І. Спецыфіка адлюстравання заняпаду і падзелаў Рэчы Паспалітай абедзвюх нацый у літаратуры Беларусі ХІХ ст. (на матэрыяле творчасці А. Міцкевіча, Г. Жавускага, І. Ходзькі) / В. І. Еўмянькоў // Романовичские чтения – 3: сб. трудов Международной научной конференции / Под ред. И. А. Марзалюка, Могилёв: МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. — С. 106–107.

 • Еўмянькоў, В. І. Спецыфіка асэнсавання зла: Літва-Беларусь, Расія і Еўропа ў дрэздэнскіх «Дзядах» А. Міцкевіча / В. І. Еўмянькоў // Восточнославянские языки в европейском языковом контексте: Сборник научных статей по материалам Международной научной конференции (24–25 октября 2007 г.) / Под ред. Е. Е. Иванова. — Могилёв: МГУ им. А. А. Кулешова. С. 214–220.

 • Еўмянькоў, В. І. Спецыфіка вырашэння праблемы тэадыцэі ў паэме А. Міцкевіча «Дзяды» / «Dziady» / В. І. Еўмянькоў // Релігія і обўество – 2: актуальные проблемы слвременного религиоведения: сб. научн. трудов / УО МГУ им. А. А. Кулешова; под общ. ред. В. В. Старастенко [и др.]. — Могилёв, 2007. — С. 70–72.

2008 год


 • Еўмянькоў, В. І. Сарматы ў літаратуры Беларусі і Польшчы перыяду Асветніцтва / В. І. Еўмянькоў // Беларускае літаратуразнаўства. — Мінск: Беларускі дзяржаўны універсітэт, 2008. — С. 87–92.

 • Еўмянькоў, В. І. Традыцыі польскамоўнай літаратуры Беларусі ў творчасці Янкі Купалы (вобразы-архетыпы ў драме «Раскіданае гняздо») / В. І. Еўмянькоў // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: матэрыялы навук. канф., Гродна, 17–18 красавіка. 2008 г. / Гродзен. дзярж. ун-т; рэд. У. І. Каяла. — Гродна, 2008. — С. 173–179.

 • Еўмянькоў, В. І. Літаратура Рэчы Паспалітай ХІХ ст. (да праблемы польска-беларускага літаратурнага ўзаемадзеяння) / В. І. Еўмянькоў // Міжнародная навуковая канферэнцыя «Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у еўрапейскім кантэксце», Інстытут літаратуры імя Я. Купалы НАН Беларусі. — Мінск. 2008. — С. 112–117.

 • Еўмянькоў, В. І. Валенрадызм як феномен польска (беларуска) — расійскага літаратурнага ўзаемадзеяння ў першай палове ХІХ ст. / В. І. Еўмянькоў // Интегративные функции русского языка и культуры в системе непрерывного образования Беларуси, Росии, Украины: сб. научн. ст. Материалы Международной научно-практической конференции (16 мая 2008 г.) под ред. Е. Е. Иванова. — Могилёв: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2008. — С. 152–157.

 • Еўмянькоў, В. І. Феномен каталіцкага касцёла ў польскай і беларускай духоўнай прасторы XVIII–XIX ст. / В. І. Еўмянькоў // Религия и общество: актуальные проблемы современного религиоведения: Сб. научн. трудов / Под общ. ред. В. В. Старостенко. — Могилёв. — 2008. — С. 112–116.

 • Еўмянькоў, В. І. «Dwaj panowie Sieciechowie» / «Два паны Сяцехі» Юльяна Нямцэвіча ў гісторыі польскай літаратуры ХІХ ст. / В. І. Еўмянькоў // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы канферэнцыі 24 красавіка 2008 г. — Магілёў: «УА Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А. А. Куляшова». — 2008. — С. 25–27.

 • Еўмянькоў, В. І. Рэч Паспалітая і спецыфіка адлюстравання яе заняпаду ў літаратуры Польшчы і Беларусі першай паловы ХІХ ст. / В. І. Еўмянькоў // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica: зб. навук. артыкулаў: в. 3. / пад рэд. Я. Я. Іванова. — Магілёў: УА «Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А. А. Куляшова», 2008. — С. 142–151.

 • Еўмянькоў, В. І. Успаміны ваяводы, або Пялёсткі белай ружы / В. І. Еўмянькоў. — Мінск: Кнігазбор, 2008. — 189 с.
 1. год

 • Еўмянькоў, В. І. Спецыфіка адлюстравання Другой Сусветная вайны ў рамане Чэслава Мілаша «Zdobycie władzy» / «Здабыццё ўлады» / В. І. Еўмянькоў // Романовичские чтения-5: сб. трудов Международной научной конференции / Под ред. Н. М. Пурышевой. — Могилёв: МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. — С. 171–172.

 • Еўмянькоў, В. І. Традыцыі польскамоўнай літаратуры Беларусі ў творчасці Янкі Купалы (вобразы-архетыпы ў драме «Раскіданае гняздо») / В. І. Еўмянькоў // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: сб. навуковых артыкулаў / Пад рэд. У. І. Каялы. — Гродна: ГрДУ, 2009. — С. 46–51.

 • Еўмянькоў, В. І. Касцёл як славянскі рай і спосабы яго ацалення ў публіцыстыцы Кастуся Каліноўскага / В. І. Еўмянькоў // Религия и общество-4: сб. научн. трудов / Под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. — Могилёв: УО «МГУ ім. А. А. Кулешова», 2009. — С. 35–37.

 • Еўмянькоў, В. І. Сарматы ў літаратуры Беларусі і Польшчы перыяду Асветніцтва / В. І. Еўмянькоў // Беларускае літаратуразнаўства. — Мінск: Беларускі дзяржаўны універсітэт, 2009. — С. 87–92.

 • Еўмянькоў, В. І. Адам Міцкевіч і духоўна-эстэтычныя пошукі ў літаратуры Беларусі ХІХ стагоддзя: манаграфія / В. І. Еўмянькоў. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2009. —169 с.

 • Еўмянькоў, В. І. Спецыфіка адлюстравання сарматызму ў драматургіі Беларусі другой паловы XVIII — першай чвэрці XIX ст. / В. І. Еўмянькоў // Міжнародная навуковая канферэнцыя «Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай» (да 70-годдзя філалагічнага факультэта БДУ) (15–17 кастрычніка 2009 г.). — Мінск: БДУ, 2009. — С. 278–281.

 • Еўмянькоў, В. І. Пазбаўленне ад хлусні? / В. І. Еўмянькоў // Arche. Пачатак. — 2009 . — № 11,12. — С. 113–15.
 1. год

 • Еўмянькоў, В. І. Янка Купала і канцэпцыя нацыянальнага адраджэння ў літаратуры Беларусі і Польшчы 18–19 стст. / В. І. Еўмянькоў // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. арт. / ГрДУ імя Я. Купалы. — Гродна: ГРДУ, 2010. — С. 137–142.

 • Еўмянькоў, В. І. «Тарас Бульба» М. В. Гогаля ў польскім нацыянальным дыскурсе / В. І. Еўмянькоў // Русский язык в контексте культуры: сб. науч. Статей / под общ. Ред. Т. Г. Михальчук. — Могилёв: УО им. А. А. Кулешова, 2010. — С. 286–289.

 • Еўмянькоў, В. І. Польскамоўная журналістыка на тэрыторыі Беларусі / Літвы ў 1830–1840-я гады (гістарычны аспект) / В. І. Еўмянькоў // Міжнародная навуковая канферэнцыя «Религия и общество: актуальные проблемы современного религиоведения». — Могилёв. — 2010. — С. 69–74.

 • Еўмянькоў, В. І. Адам Міцкевіч і духоўна эстэтычныя пошукі ў літаратуры Беларусі / В. І. Еўмянькоў // Материалы секционных заседаний. // Молодёжный инновационный форум «ИНТРИ». — Мінск: ГУ Бел ИСА, 2010 — С. 73–74.

 • Еўмянькоў, В. І. Адраджэнскія матывы ў творчасці Уладзіміра Караткевіча і Юзафа Ігнацы Крашэўскага / В. І. Еўмянькоў // Романовские чтения–7: сб. статей Международной научной конференции. (25–26 ноября 2010 г.). — Могилёв: МГУ им. А. А. Кулешова. — С. 123–124.

 • Еўмянькоў, В. І. Другая Сусветная вайна ў творчасці Чэслава Мілаша / В. І. Еўмянькоў // Романовичские чтения-6: сб. трудов Международной научной конференции / Под ред. И. А. Марзалюк. — Могилёв: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2010. — С. 129–132.
 1. год

 • Еўмянькоў, В. І. Таямніцы справы філаматаў: пачатак працэсу 1823 г. / В. І. Еўмянькоў // Куляшоўскія чытанні: материалы Междунар. научн.-практ. конф. (27–28 апреля 2011 г.). — Могилёв: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2011. — С. 82–85.

 • Еўмянькоў, В. І. «Тарас Бульба» М. В. Гогаля і гістарычныя рэаліі Рэчы Паспалітай XVIII ст. / В. І. Еўмянькоў // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. — 2011 — № 1 (37). — С. 69–74.

 • Еўмянькоў, В. І. Публіцыстыка ў Сыракомлі: Рэч Паспалітая праз 70 пасля катастрофы / В. І. Еўмянькоў // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci: матэрыялы ХVІІ міжнар. навук. канф. (Гродна, 18–19 ліст. 2011 г.) / рэдкал.: Г. Хацкевіч, Я. Панькоў, Э. Ярмусік, І. Папоў (гал. рэдактары) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2011. — С. 360–363.

 • Еўмянькоў, В. І. «Грамада зорак «Карона» / В. І. Еўмянькоў // Максім Багдановіч: энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) і інш.. — Мінск: Беларус. Энцыкл.імя П. Броўкі, 2011. — С. 179.

 • Еўмянькоў, В. І. «Дзве песні» / В. І. Еўмянькоў // Максім Багдановіч: энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) і інш.. — Мінск: Беларус. Энцыкл.імя П. Броўкі, 2011. — С. 196.

 • Еўмянькоў, В. І. «Иван Морозов. Красный звон» / В. І. Еўмянькоў // Максім Багдановіч: энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) і інш.. — Мінск: Беларус. Энцыкл.імя П. Броўкі, 2011. — С. 238.

 • Еўмянькоў, В. І. «Карлик и человек» / В. І. Еўмянькоў // Максім Багдановіч: энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) і інш.. — Мінск: Беларус. Энцыкл.імя П. Броўкі, 2011. — С. 272.

 • Еўмянькоў, В. І. «Мы гаворым удвух пры агні ў цішыне» / В. І. Еўмянькоў // Максім Багдановіч: энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) і інш.. — Мінск: Беларус. Энцыкл.імя П. Броўкі, 2011. — С. 357.

 • Еўмянькоў, В. І. «На белорусские темы» / В. І. Еўмянькоў // Максім Багдановіч: энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) і інш.. — Мінск: Беларус. Энцыкл.імя П. Броўкі, 2011. — С. 362.

 • Еўмянькоў, В. І. «Прыйдзецца, бачу, пазайздрыць бяздольнаму Марку» / В. І. Еўмянькоў // Максім Багдановіч: энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) і інш.. — Мінск: Беларус. Энцыкл.імя П. Броўкі, 2011. — С. 432.
 1. год

 • Еўмянькоў, В. І. Мастацкая і публіцыстычная спадчына Фадзея Булгарына: літвінскі след у рускай літаратуры і журналістыцы першай паловы ХІХ ст. / В. І. Еўмянькоў // Беларуская і руская літаратуры : тыпалогія ўзаемасувязей і нацыянальнай ідэнтыфікацыі : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 18–19 красавіка 2012 года) / Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. — Мінск : Права і эканоміка, 2012. — С. 124–128.

 • Еўмянькоў, В. І. Рускамоўная літаратура Беларусі: праблемы тэрміналагічнай і культурнай адпаведнасці / В. І. Еўмянькоў // Куляшоўскій чытанні: мат-лы научн.-практ. конф. (27–28 апреля 2012 г.). — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. — С. 114–117.

 • Еўмянькоў, В. І. Літаратурнае рэдагаванне і кнігавыданне на тэрыторыі Беларусі (ХІ — першая палова ХVII cтст.): вучэб.-метад. мат-лы. У 3 ч. Ч. 1. / В. І. Еўмянькоў. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2012. — 156 с.

 • Еўмянькоў, В. І. Гроза (Groza) А. К. / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. — С. 688

 • Еўмянькоў, В. І. Гумар / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. — С. 307.

 • Еўмянькоў, В. І. Гумарэска / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. — С. 308.

 • Еўмянькоў, В. І. Гутарка / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. — С. 319.

 • Еўмянькоў, В. І. Гутарка Данілы са Сцяпанам / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. — С. 319.

 • Еўмянькоў, В. І. Гутарка двух суседаў / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. — С. 319.

 • Еўмянькоў, В. І. Гутарка Кузьмы з Апанасам / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. — С. 319.

 • Еўмянькоў, В. І. Гутарка пана з хлопам / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. — С. 320.

 • Еўмянькоў, В. І. Гутарка Паўлюка / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. — С. 320.

 • Еўмянькоў, В. І. Гутарка старога дзеда / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. — С. 320.

 • Еўмянькоў, В. І. Гутарка ў карчме / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. — С. 321.

 • Еўмянькоў, В. І. Дасціпнасць у літаратуры / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. — С. 368.

 • Еўмянькоў, В. І. Дзядзька Антон / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. — С. 415.

 • Еўмянькоў, В. І. Драма / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. — С. 480

 • Еўмянькоў, В. І. Драматызм у мастацкім творы / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. — С. 484.

 • Еўмянькоў, В. І. Дыдактычная літаратура / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. — С. 308.

 • Еўмянькоў, В. І. Дыфірамб / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. — С. 555.

 • Еўмянькоў, В. І. Дыярыўш / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. — С. 561.

 • Еўмянькоў, В. І. Евангелле вучыцельнае / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. — С. 581.

 • Еўмянькоў, В. І. Евангелле напрастольнае / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. — С. 581.

 • Еўмянькоў, В. І. Еўраінскі летапіс / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. — С. 596.

 • Еўмянькоў, В. І. Жыціе / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. — С. 677.

 • Еўмянькоў, В. І. Жыціе Аляксея, чалавека Божага / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. — С. 677.

 • Еўмянькоў, В. І. Жыціе Аўрамія Смаленскага / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. — С. 677.

 • Еўмянькоў, В. І. Жыціе Еўфрасінні Полацкай / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. — С. 678.
 1. год

 • Еўмянькоў, В. І. «Nowinki» і рэляцыі замежных паслоў у кантэксце гісторыі беларускай журналістыкі XVI–XVII стст. / В. І. Еўмянькоў // Актуальные проблемы современной филологии и преподавания филологических дисциплин: сборник научных статей Международной научно-практической конференции, посвящённой 100-летию МГУ им. А. А. Кулешова, 15–16 мая 2013 г., г. Могилёв, МГУ имени А. А. Кулешова. — Могилёв: МГУ им. А. А. Кулешова, 2013. — С. 195–198.

 • Еўмянькоў, В. І. Праваслаўнае і каталіцкае выдавецтвы перыяду позняга Рэнесансу на тэрыторыі Віленскага ваяводства (дзейнасць Пятра Скаргі і Мялета Сматрыцкага) / В. І. Еўмянькоў // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкаф. зб. навук. прац : Філалогія. Вып. 6 / пад рэд. А. А. Лаўшук. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. — С. 11–16.

 • Еўмянькоў, В. І. Паэма Ю. І. Крашэўскага «Anafielas»: якой Літвы песні? / В. І. Еўмянькоў // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germanika-Slavica : зборнік навуковых артыкулаў / пад рэд. Я. Я. Іванова. — Магілёў : МДУ ім. А. А. Куляшова, 2013 г. — С. 102–107.

 • Еўмянькоў, В. I. Шэсць японскіх шляхціцаў, або пра што пісалі газеты Рэчы Паспалітай? / В. І. Еўмянькоў // Наша ніва, № 19, 22 мая 2013. — С. 13.

 • Еўмянькоў, В. І. Праблемы асэнсавання літаратурнага жыцця на тэрыторыі Літвы і Беларусі ў XVII стагоддзі / В. І. Еўмянькоў // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірылы тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі : матэрыялы ХІ Міжнар. навук. канф., Мінск : РІВШ, 2013. — С. 90–95.

 • Еўмянькоў, В. І. Законнікаў С. І. / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 4. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. — С. 23.

 • Еўмянькоў, В. І. Заключэнне / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 4. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. — С. 24.

 • Еўмянькоў, В. І. Запазычанне ў літаратуры / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 4. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. — С. 37.

 • Еўмянькоў, В. І. Збор польскіх і рускіх песень / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 4. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. — С. 98.

 • Еўмянькоў, В. І. Збор твораў / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 4. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. — С. 99.

 • Еўмянькоў, В. І. Зборнік / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 4. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. — С. 99.

 • Еўмянькоў, В. І. Звязда прасветлая / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 4. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. — С. 107.

 • Еўмянькоў, В. І. Каталектыка / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 4. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. — С. 419–420.

 • Еўмянькоў, В. І. Катахрэза / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 4. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. — С. 420–421.

 • Еўмянькоў, В. І. Квалітатыўнае вершаскладанне / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 4. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. — С. 435–436.

 • Еўмянькоў, В. І. Квантытатыўнае вершаскладанне / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 4. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. — С. 436.

 • Еўмянькоў, В. І. Кватэрнарная рыфмоўка / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 4. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. — С. 438.

 • Еўмянькоў, В. І. Кіева-Пячэрскі пацярык / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 4. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. — С. 445–446.

 • Еўмянькоў, В. І. Кіеўскі летапіс / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 4. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. — С. 448–449.

 • Еўмянькоў, В. І. Колас Якуб / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 4. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. — С. 526–527.

 • Еўмянькоў, В. І. Коласазнаўства / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 4. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. — С. 528–529.

 • Еўмянькоў, В. І. Крапіва Кандрат / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 4. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. — С. 551.

 • Еўмянькоў, В. І. Крыніцазнаўства / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 4. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. — С. 597.

 • Еўмянькоў, В. І. Крытыка літаратурная / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 4. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. — С. 599.

 • Еўмянькоў, В. І. Крытычны рэалізм / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 4. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. — С. 599–600.

 • Еўмянькоў, В. І. Купала Янка / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 4. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. — С. 634–635.

 • Еўмянькоў, В. І. Купалазнаўства / В. І. Еўмянькоў // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 4. / рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. — С. 635–636.
 1. год

 • Еўмянькоў, В. І. Літаратурнае рэдагаванне і кнігавыданне на тэрыторыі Беларусі : вучэбна-метадычныя матэрыялы : у 3 ч. / В. І. Еўмянькоў. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2014. — Ч. 2 : Літаратурнае рэдагаванне, кнігавыданне, журналістыка на тэрыторыі Беларусі : у кантэксце гісторыка-культурнага жыцця Рэчы Паспалітай XVII ст. — 124 с.

 • Еўмянькоў, В. І. Неперыядычныя выданні на тэрыторыі Рэчы Паспалітай у сярэдзіне XVI–XVII ст. : спецыфіка падрыхтоўкі і распаўсюджвання інфармацыі / В. І. Еўмянькоў // Слова ў кантэксце часу : да 85-годдзя прафесара А. І. Наркевіча : зб. навук. прац / пад агульнай рэдакцыяй В. І. Іўчанкава. — У 2-х т. Т. 2. — Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2014. — С. 247–255.

 • Еўмянькоў, В. І. Праблемы асэнсавання літаратурнага жыцця на тэрыторыі Літвы і Беларусі ў XVII стагоддзі / В. І. Еўмянькоў // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірылы тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі : матэрыялы ХІ Міжнар. навук. канф., Мінск : РІВШ, 2013. — С. 90–95.

 • Еўмянькоў, В. І. Друкарскі двор у Любчы: асаблівасці пратэстанцкага кнігавыдавецтва ў першай палове ХVII ст. / В. І. Еўмянькоў // Итоги научных исследований учёных МГУ имени А. А. Кулешова 2013 г.: сб. научн. ст. / под ред. А. В. Иванова, Е. К. Сычовой. — Могилёв: МГУ имени А. А. Кулешова, 2014. — С. 142–145.

Каталог: info -> faculty -> philolog -> kaf journ -> personalii -> publikacii
publikacii -> Публикации в журналах, включенных в перечень вак беларуси
publikacii -> Монография Дуктава, Л. Г. Мастацкая анімалістыка ў беларускай літаратуры другой паловы XX
philolog -> Публікацыі вучэбна-метадычныя дапаможнікі
philolog -> Публікацыі вучэбна-метадычныя дапаможнікі
philolog -> Спіс публікацый 2010 Караткевіч, В.І
philolog -> Спіс публікацый 2010 Борбат, Т.І
kaf journ -> Название учебной дисциплины по выбору
kaf journ -> Название учебной дисциплины по выбору
kaf journ -> Название учебной дисциплины по выбору


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал