Реферат даргель Наталья ВалерьевнаДата канвертавання27.07.2016
Памер35.14 Kb.
ТыпРеферат
РЕФЕРАТ

Даргель Наталья Валерьевна

Организация обеспечения деятельности по стандартизации в области делопроизводства и архивного дела в Республике Беларусь

Дипломная работа: 77 с., 63 источн., 2 прил.


Ключевые слова: СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ, АРХИВ, ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО, ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, СТАНДАРТ ISО, СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА.

Объектом исследования является совокупность документов, образующихся в процессе государственной стандартизации.

Предмет исследования – обеспечение деятельности по стандартизации в области делопроизводства и архивного дела как на международном уровне, так и в Республике Беларусь.

Актуальность данной темы - несоответствие современных отечественных стандартов в сфере управления документами международному уровню.

Цель данного исследования -   определить основные проблемы в организации обеспечения деятельности по стандартизации в области делопроизводства и архивного дела в Республике Беларусь и пути их решения.

Исходя из цели, в работе решаются следующие задачи:

- проанализировать историю развития стандартизации в области делопроизводства и архивного дела в Республике Беларусь;

- определить международный подход к стандартизации в области делопроизводства и архивного дела;

- выявить проблемы внедрения положений международных стандартов.

- показать особенности применения локальных нормативных правовых актов в области управления документами в соответствии с международными стандартами.

В работе использовались общенаучные методы исследования и обработки практического материала.

Областью возможного практического применения является применение международных стандартов в работе учреждений и предприятий Республики Беларусь. Результаты исследования разработаны лично и основаны на самостоятельных выводах по важнейшим теоретическим и практическим проблемам в области стандартизации делопроизводства и архивного дела в Республике Беларусь. Другие авторы в проведении исследовании участия не принимали.


РЭФЭРАТ

Даргель Наталля Валер'еўна

Арганізацыя забеспячэнне дзейнасці па стандартызацыі ў галіне справаводства і архіўнай справы ў Рэспубліцы Беларусь

Дыпломная работа : 77 с. , 63 крыніц . , 2 дататка. 

Ключавыя словы: СТАНДАРТЫЗАЦЫЯ, МІЖНАРОДНЫЯ СТАНДАРТЫ, АРХІЎ, СПАВАВОДСТВА, ЛАКАЛЬНЫЯ НАРМАТЫўНА- ПРАВАВЫЯ АКТЫ, СТАНДАРТ ISО, СIСТЭМА МЭНЭДЖМЭНТА ЯКАСЦI.

Аб'ектам даследавання з'яўляецца сукупнасць дакументаў, якія ўтвараюцца ў працэсе дзяржаўнай стандартызацыі.

Прадмет даследавання - забеспячэнне дзейнасці па стандартызацыі ў галіне справаводства і архіўнай справы як на міжнародным узроўні , так і ў Рэспубліцы Беларусь .

Мэта дыпломнай работы - вызначыць асноўныя праблемы ў арганізацыі забеспячэння дзейнасці па стандартызацыі ў галіне справаводства і архіўнай справы ў Рэспубліцы Беларусь і шляхі іх вырашэння.

Зыходзячы з мэты ,у рабоце вырашаюцца наступныя задачы:

- прааналізаваць гісторыю развіцця стандартызацыі ў галіне справаводства і архіўнай справы ў Рэспубліцы Беларусь;

- вызначыць міжнародны падыход да стандартызацыі ў галіне справаводства і архіўнай справы ;

- выявіць праблемы ўкаранення палажэнняў міжнародныхстандартаў.

-паказаць асаблівасці прымянення лакальных нарматыўных прававых актаў у галіне кіравання дакументамі ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі.

У рабоце выкарыстоўваліся агульнанавуковыя метады даследавання і апрацоўкі практычнага матэрыялу. Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляецца прымяненне міжнародных стандартаў у рабоце ўстаноў і прадпрыемстваў Рэспублікі Беларусь. Вынікі даследавання распрацаваны асабіста і заснаваныя на самастойных высновах па найважнейшых тэарэтычным і практычным праблемах у галіне стандартызацыі справаводства і архіўнай справы ў Рэспубліцы Беларусь. Іншыя аўтары ў правядзенні даследаванні удзелу не прымалі.SUMMARY

Darhel Natallia

Ensure standardization activities in the field of paperwork and archives in the Republic of Belarus

Diploma thesis: 77 p., 63 sources, 2 appl.

Keywords: STANDARTIZATION, INTERNATIONAL STANDARDS, ARCHIVES, PAPERWORK, LOCAL REGULATIONS, ISO STANDARD, QUALITY MANAGEMENT SYSTEM.

The object of the research is the collection of documents generated in the process of state standardization.

Subject of research – is to ensure standardization activities in the field of paperwork and archives at the international level, especially in the Republic of Belarus.

The aim of the diploma work – identification of trends and training measures for the development of standardization in the field of public records and archival work in the Republic of Belarus.

Tasks based on the following of the diploma work are:


  • to analyze the activities of standardization in the field of records management and archives in the Republic of Belarus;

  • to determine the international approach to standardization in the field of records management and archives;

  • to identify the problems of implementation of international standards;

  • to show the features of the application of local regulations in the field of document management in accordance with international standards.

During the research there were used the methods of comparing, summering and systematization, methods of observation.

Elements of scientific novelty of the results are the use of standardization in the field of paperwork and archives in organizations and institutions of the Republic of Belarus.

Area of ​​possible practical applications is the use of these guidelines in the work of institutions and offices of the Republic of Belarus.

Data and facts reproduced in diploma work reflect correctly and objectively the state of the process under investigation, as well as all the recital and methodological statements taken from literary and other sources has references to their authors.The results of the research and theses to be protected are worked out personally and are based on independent conclusions on the most essential theoretical and practical problems in the field of paperwork and archives in the Republic of Belarus. No other authors have participated in carrying out the research.
: bitstream -> 123456789
123456789 -> Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине для специальности: 1-21 05 01 Беларуская філалогія
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка