Рэферат дыпломная работа: 66 старонак, 65 крыніц ключавыя словыДата канвертавання15.05.2016
Памер36.73 Kb.
РЭФЕРАТ

Дыпломная работа: 66 старонак, 65 крыніцКЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: СУБ’ЕКТЫ ГРАМАДЗЯНСКІХ ПРАВААДНОСІН, АБ’ЕКТЫ ГРАМАДЗЯНСКІХ ПРАВААДНОСІН, ІСКАВАЯ ДАЎНАСЦЬ, УЛАСНАСЦЬ, УЛАДАННЕ, ЗАЛОГ, СЕРВІТУТЫ, ДАГАВОР, НАСЛЕДАВАННЕ ПА ЗАКОНУ, НАСЛЕДАВАННЕ ПА ЗАВЯШЧАННЮ, ПАСАГ, ВЕНА, ПРЫВІЛЕЙНЫ ПЕРЫЯД РАЗВІЦЦЯ ЗАКАНАДАЎСТВА, СТАТУТОВЫ ПЕРЫЯД РАЗВІЦЦЯ ЗАКАНАДАЎСТВА.

Аб’ект дыпломнай работы – сукупнасць грамадзянскіх праваадносін, якія рэгулююць нормы рэчавага, абавязацельнага, спадчыннага і сямейнага права ў Вялікім княстве Літоўскім.

Прадмет дыпломнай работы – нарматыўныя прававыя акты Вялікага княства Літоўскага: граматы (прывілеі), статуты Вялікага княства Літоўскага 1529, 1566, 1588 гг., Грамадзянскі кодэкс Рэспублікі Беларусь.

Мэта дыпломнай работы – выявіць тэндэнцыі ў развіцці асноўных інстытутаў грамадзянскага права па заканадаўству Вялікага княства Літоўскага.

Методыка распрацоўкі тэмы дыпломнай работы ўключала ў сябе агульнанавуковыя і спецыяльныя метады даследавання, у тым ліку і такія як: дыялектычны, гісторыка-прававы, параўнальна-прававы, статыстычны, аналітычна-крытычны, а таксама сістэмны, так як у гісторыі дзейнічае асаблівая прычынная сувязь – сістэмная, і работа з ёй патрабуе асаблівай логікі.

У грамадзянскім праве Вялікага княства Літоўскага навукоўцы вылучаюць чатыры асноўныя інстытуты: рэчавае права, абавязацельнае права, спадчыннае права, шлюбна-сямейнае права. Рэчаваму праву вядомы наступныя правы на рэч: уласнасць, уладанне, залог, сервітуты. Абавязацельныя праваадносіны былі дастаткова поўна распрацаваны ў XVІ ст. Заканадаўца Вялікага княства Літоўскага адрознівае наследаванне па закону і наследаванне па завяшчанню. Нормы сямейнага права актыўна развіваліся як у прывілейны перыяд развіцця заканадаўства, так і ў статутовы. К канцу XVI ст. склалася сістэматызаванае, добра распрацаванае грамадзянскае права. Эвалюцыя галоўных інстытутаў грамадзянскага права адлюстравала асноўныя заканамернасці працэсу фарміравання прававой сістэмы дзяржавы.

Аўтар работы сцвярджае, што работа выканана самастойна, што прыведзены ў рабоце матэрыял правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае тэму даследавання, а ўсе ўзятыя з літаратуры і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі саправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 66 страниц, 65 источниковКЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ, ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ, ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ, СОБСТВЕННОСТЬ, ВЛАДЕНИЕ, ЗАЛОГ, СЕРВИТУТЫ, ДОГОВОР, НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ, НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ, ПОСАГ, ВЕНО, ПРИВИЛЕЙНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СТАТУТОВЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

Объект дипломной работы – совокупность гражданских правоотношений, регулирующих нормы вещного, обязательственного, наследственного, семейного права в Великом княжестве Литовском.

Предмет дипломной работы – нормативные правовые акты Великого княжества Литовского: грамоты (привилеи), статуты Великого княжества Литовского 1529, 1566, 1588 гг., Гражданский кодекс Республики Беларусь.

Цель дипломной работы – проследить тенденции в развитии основных институтов гражданского права по законодательству Великого княжества Литовского.

Методика разработки темы дипломной работы включала в себя общенаучные и специальные методы познания, в том числе и такие как: диалектический, историко-правовой, сравнительно-правовой, статистический, аналитически-критический, а также системный, так как в истории действует особая причинная связь – системная, и работа с ней требует особой логики.

В гражданском праве Великого княжества Литовского ученые выделяют четыре основных института: вещное право, обязательственное право, наследственное право, брачно-семейное право. Вещному праву известны следующие права на вещь: собственность, владение залог, сервитуты. Обязательственные правоотношения были достаточно полно разработаны в XVІ ст. Законодатель Великого княжества Литовского отличает наследование по закону и наследование по завещанию. Нормы семейного права активно развивались как в привилейный период развития законодательства, так и в статутовый. К концу XVI ст. сложилось системное, хорошо разработанное гражданское право. Эволюция главных институтов гражданского права отразила основные закономерности процесса формирования правовой системы государства.

Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно, что приведенный в работе материал правильно и объективно отражает тему исследования, а все заимствованные из литературы и других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
REVIEW
Degree work: 66 pages, 65 sources

KEYWORDS: SUBJECTS OF CIVIL LEGAL RELATIONS, OBJECTS OF CIVIL LEGAL RELATIONS, LIMITATION OF ACTION, OWNERSHIP, POSSESSION, BAIL, SERVITUDES, CONTRACT, HEREDITARY SUCCESSION, TESTAMENTARY SUCCESSION, POSAG, VENO, PRIVILEYNY PERIOD OF DEVELOPMENT OF LEGISLATION, STATUTORY PERIOD OF DEVELOPMENT OF THE LEGISLATION.

The object of degree work – a set of civil legal relations, which are regulated by the norms of property, liability, inheritance, family law in the Grand Duchy of Lithuania.

The subject of degree work – the normative legal acts of the Grand Duchy of Lithuania: ratification (privilege), the statutes of the Grand Duchy of Lithuania of 1529, 1566, 1588, the Civil code of the Republic of Belarus.

Purpose of degree work – to track trends in the development of the basic institutions of civil law on legislation the Grand Duchy of Lithuania.

Methodology of development of the theme of degree work included a general scientific and special methods of cognition, including such as: the dialectic, historical and legal, comparative-legal, statistical, analytical and critical, and system, as a special effect in the history of causal connection – system, and work with it requires special logic.

In the civil law of the Grand Duchy of Lithuanian scholars have identified four main institute: property law, liability law, inheritance law, matrimonial law. Property law is known the following rights of the thing: ownership, possession, bail, servitudes. Liability legal relations were adequately developed in the XVI century. Grand Duchy of Lithuania legislator distinguishes hereditary succession and testamentary succession. Family law actively developed in period of privilege and in period of the statutes of the Grand Duchy of Lithuania. By the end of the XVI century has developed a system, well developed civil law. Evolution of the main institutions of civil law, reflected the main regularities of the formation of the legal system of the state.The author work confirms that the work is done independently. Reproduced in the work material correctly and objectively reflects the theme of the study. All borrowed from the literature and other sources of theoretical and methodological terms and concepts are accompanied by references to their authors.
Каталог: bitstream -> 123456789 -> 104885
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал