Реферат дипломной работы Рябовой К. А. «Организация работы с персоналом в рекламных агентствах на примере рекламного агентства ООО инвокс»Дата канвертавання22.07.2016
Памер35.89 Kb.
ТыпРеферат
РЕФЕРАТ

дипломной работы Рябовой К.А.

«Организация работы с персоналом в рекламных агентствах на примере рекламного агентства ООО Инвокс»

Объём работы 67с., 8 таблиц, 1 рисунок, 42 источника, 7 приложений.Ключевые слова: организация работы, управление персоналом, менеджер по управлению персоналом, реклама, рекламная деятельность, рекламное агентство.

Объектом исследования являются работники организации, на которых направлено воздействие функций управления персоналом, т.е. все работники организации, включая носителей функции управления.

Предметом исследования является эффективность деятельности, как отдельных сотрудников, так и их групп, подразделений и всего коллектива организации в целом, образующего человеческий капитал организации.

Целью проведения исследования является разработка рекомендаций по повышению эффективности организации работы с персоналом рекламного агентства ООО «Инвокс».

При выполнении работы использованы методы теоретического анализа, и синтеза, индукции и дедукции, обобщения и обработки информации.

В процессе работы определены понятия, сущности и правовые основы организации работы с персоналом, дана краткая характеристика и освещены особенности рекламной деятельности ООО «Инвокс».

В ходе выполнения дипломной работы был сделан анализ кадровой политики компании, в результате которого в рекламном агентстве была выявлена большая текучесть персонала.Научная новизна результатов дипломного исследования: предложены рекомендации по совершенствованию организации работы с персоналом.

Экономическая и социальная значимость исследования заключается в повышении уровня эффективности работы рекламного агентства, а следовательно, увеличение прибыли компании.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно и объективно отражает состояние исследуемой темы, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические и методические материалы и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

РЭФЕРАТ

дыпломнай работы Рабавай К.А.

«Арганізацыя работы з персаналам у рэкламных агенцтвах на прыкладзе рэ– кламного агенцтвы ТАА Інвокс»

Аб'ём работы 67с., 8 табліц, 1 малюнак, 42 крыніцы, 7 прыкладанняў.Ключавыя словы: арганізацыя работы, кіраванне персаналам, мэнэджар па кіраванні персаналам, рэклама, рэкламная дзейнасць, рэкламнае агенцтва.

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца працаўнікі арганізацыі, на якіх накіравана ўздзеянне функцый кіравання персаналам, г.зн. усе работнікі арганізацыі, уключаючы носьбітаў функцыі кіравання.

Прадметам даследавання з'яўляецца эфектыўнасць дзейнасці, як асобных супрацоўнікаў, так і іх груп, падраздзяленняў і ўсяго калектыва арганізацыі ў цэлым, які ўтварае чалавечы капітал арганізацыі.

Мэтай правядзення даследавання з'яўляецца распрацоўка рэкамендацый па павышэнні эфектыўнасці арганізацыі работы з персаналам рэкламнага агенцтва ТАА «Інвокс».

Пры выкананні працы скарыстаны метады тэарэтычнага аналізу, і сінтэзу, індукцыі і дэдукцыі, абагульнення і апрацоўкі інфармацыі.

Падчас працы вызначаны паняцці, сутнасці і прававыя асновы арганізацыі работы з персаналам, дадзена кароткая характарыстыка і асветлены асаблівасці рэкламнай дзейнасці ТАА «Інвокс».

Падчас выкананні дыпломнай работы быў зроблены аналіз кадравай палітыкі кампаніі, у выніку якога ў рэкламным агенцтве была выяўлена вялікая цякучасць персанала.Навуковая навізна вынікаў дыпломнага даследавання: прапанаваны рэкамендацыі па ўдасканаленні арганізацыі работы з персаналам.

Эканамічная і сацыяльная значнасць даследавання складаецца ў павышэнні ўзроўня эфектыўнасці працы рэкламнага агенцтва, а такім чынам, павелічэнне прыбылі кампаніі.

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследаванай тэмы, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя матэрыялы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

____________

(подпіс студэнта)

ABSTRACT

diploma work of Ryabova K.A.

«The organization of work with personnel in advertising agencies as an example of the advertising agency LLC Invoks»

The amount of work 67p., 8 tables , 1 figure , 42 source , 7 applications.Keywords: organization of work, personnel management, personnel management manager , advertising , promotional activities , advertising agency .

Objects of studyemployees of the company, which is directed impact personnel management functions , ie all employees of the company , including media management functions .

The subject of this study – to benchmark performance, as of individual employees and their teams, departments and all collective organization as a whole, make up the human capital of the organization.

The aim of this study is to develop recommendations to improve the efficiency of work with advertising agency personnel, LLC «Invoks».

We used the method of theoretical analysis and synthesis, induction and deduction, consolidation and processing of information.

The analysis was done of the personnel policy of the company, the brief characteristic features and illuminated advertising activities «Invoks» in the course of work.

The analysis of human resource policy was made, which resulted in an advertising agency was revealed a high turnover of staff in the course of the diploma work.Scientific novelty of the results of degree research: recommendations on improving the organization of work with personnel.

Economic and social significance of the research is to improve the effectiveness of the advertising agency and, consequently, increase profits.Copyright work confirms that the material contained in it correctly and objectively reflects the state of research theme, and all borrowed from the literature and other sources of theoretical and methodological materials and concepts are accompanied by references to their authors.
: bitstream -> 123456789
123456789 -> Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине для специальности: 1-21 05 01 Беларуская філалогія
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка