Реферат круглякова Наталья ВладимировнаДата канвертавання15.05.2016
Памер36.21 Kb.
ТыпРеферат
РЕФЕРАТ

Круглякова Наталья Владимировна

Фонд Максима Танка как исторический источник в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства

Ключевыми словами дипломной работы являются: Максим Танк, поэт, общественный и государственный деятель, архивный фонд, исторический источник.

Объем дипломной работы – 61 страница.

Объектом исследования дипломной работы является архивный фонд Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства № 25 Танк Максим (Скурко Евгений Иванович) - народный поэт Беларуси за 1922-1995гг. Предметом исследования данной дипломной работы является деятельность по изучению истории создания фонда, состава документов и определение научно-исторической, социально-культурной ценности фонда. Актуальность выбранной темы исследования определяется тем, что фонд Максима Танка является уникальным явлением и представляет огромный интерес, как для широкого круга общественности, так и для специалистов в области истории, литературы, архивоведения. Целью данной дипломной работы является раскрытие значения архивного фонда № 25 Максима Танка в БГАМЛИ с точки зрения его информационной насыщенности, исторической ценности.

При подготовке дипломной работы применялись общенаучные методы - анализ, синтез, обобщение.

В работе, опираясь на нормативно-методические акты, методическую, источниковедческую и справочную литературы, проанализированы документы фонда Максима Танка. Охарактеризована биография Максима Танка. Раскрыт потенциал документов архивного фонда Максима Танка в БГАМЛИ с точки зрения источниковедения.

Основной вывод, сделанный при написании дипломной работы заключается в том, что фонд Максима Танка является уникальным и отражает литературную, служебную и общественную деятельность поэта. Документы, которые отложились в результате жизни и деятельности Максима Танка, представляют собой ценные источники по истории Беларуси. Прежде всего, это источники по истории белорусской культуры, и литературы в советское время и документы фонда по истории Западной Беларуси и общественно-политических процессах, которые происходили на этой территории.

Структура дипломной работы определена ее целями и задачами и состоит из: введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы.РЭФЕРАТ

Круглякова Наталля Уладзіміраўна

Фонд Максіма Танка як гістарычная крыніца ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва

Ключавымі словамі дыпломнай работы з'яўляюцца: Максім Танк, паэт, грамадскі і дзяржаўны дзеяч, архіўны фонд, гістарычны крыніца.

Аб'ем дыпломнай работы - 61 старонка.

Аб'ектам даследавання дыпломнай працы з'яўляецца архіўны фонд Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва № 25 Танк Максім (Скурко Яўген Іванавіч) - народны паэт Беларусі за 1922-1995гг. Прадметам даследавання дадзенай дыпломнай работы з'яўляецца дзейнасць па вывучэнні гісторыі стварэння фонду, складу дакументаў і вызначэнне навукова-гістарычнага, сацыяльна-культурнай каштоўнасці фонду. Актуальнасць абранай тэмы даследавання вызначаецца тым, што фонд Максіма Танка з'яўляецца унікальным з'явай і ўяўляе вялікую цікавасць, як для шырокага кола грамадскасці, так і для спецыялістаў у галіне гісторыі, літаратуры, архивоведения. Мэтай дадзенай дыпломнай работы з'яўляецца раскрыцце значэння архіўнага фонду № 25 Максіма Танка ў БГАМЛИ з пункту гледжання яго інфармацыйнай насычанасці, гістарычнай каштоўнасці.

Пры падрыхтоўцы дыпломнай працы выкарыстоўваліся агульнанавуковыя метады - аналіз, сінтэз, абагульненне.

У працы, абапіраючыся на нарматыўна-метадычныя акты, метадычную, источниковедческую і даведачную літаратуру, прааналізаваны дакументы фонду Максіма Танка. Ахарактарызаваная біяграфія Максіма Танка. Раскрыты патэнцыял дакументаў архіўнага фонда Максіма Танка ў БГАМЛИ з пункту гледжання крыніцазнаўства.

Асноўная выснова, зроблены пры напісанні дыпломнай працы складаецца ў тым, што фонд Максіма Танка з'яўляецца унікальным і адлюстроўвае літаратурную, службовую і грамадскую дзейнасць паэта. Дакументы, якія адклаліся ў выніку жыцця і дзейнасці Максіма Танка, якія ўяўляюць сабой каштоўныя крыніцы па гісторыі Беларусі. Перш за ўсе, гэта крыніцы па гісторыі беларускай культуры, і літаратуры ў савецкі час і дакументы фонду па гісторыі Заходняй Беларусі і грамадска-палітычных працэсах, якія адбываліся на гэтай тэрыторыі.

Структура дыпломнай работы вызначана яе мэтамі і задачам і складаецца з: уводзін, трох глаў, заключэння, спісу крыніц і літаратуры.
SUMMARY

Kruglyakovа Natalia Vladimirovna

Fund Maxim Tank as a historical source in the Belarusian state archive-museum of literature and art

Keywords diploma work are: Maksim Tank, poet, public and state figure, archives, historical source.

The volume of the thesis - 61 page.

The object of research of the diploma work is the archival Fund of the Belarusian state archives-Museum of literature and art № 25 Maxim Tank (Skurko Evgeny Ivanovich), people's poet of Belarus for 1922-1995 The study of this work is to study the history of establishment of the Fund, the composition of documents and definition of scientific-historical, socio-cultural values of the Fund. The relevance of the theme of the research is determined by the fact that the Fund Maxim Tank is a unique phenomenon and is of great interest for a wide circle of the public and for experts in the field of history, literature and archival science. The aim of this thesis is the disclosure of the value of the archive Fund № 25 Maxim Tank in BGAMLI from the point of view of its informational saturation, historical value.

In the preparation of degree work was applied scientific methods of analysis, synthesis, synthesis.

In the work, based on normative-methodical acts, methodical, source study and reference literature, analyzed the documents of the Fund Maxim Tank. Characterized biography of Maxim Tank. Untapped potential of documents of the archive Fund of Maxim Tank in BGAMLI from the point of view of source studies.The main conclusion made in writing of the thesis is that the Fund Maxim Tank is unique and reflects literary, professional and public activity of the poet. The documents, which were deposited in the life and work of Maxim Tank are a valuable source on the history of Belarus. First of all the sources on the history of Belarusian culture, and literature in the Soviet period and the Fund documents on the history of Western Belarus and political processes that took place on this territory. Life after Maxim Tank, his work will always be of great interest to readers, critics, historians, literary scholars.

The structure of the thesis is determined by its objectives and tasks and consists of: introduction, three parts, conclusions, the list of sources and literature.
: bitstream -> 123456789
123456789 -> Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине для специальности: 1-21 05 01 Беларуская філалогія
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка