Реферат новиков Дмитрий АлександровичДата канвертавання15.05.2016
Памер34.52 Kb.
ТыпРеферат
РЕФЕРАТ

Новиков Дмитрий Александрович

Внешняя политика Великого княжества Литовского
во время правления великого князя Александра

Ключевые слова: Великое княжество Литовское, внешняя политика, великий князь, Польское королевство, Крымское ханство, Золотая Орда, Молдавия и Валахия, литовско-московские войны, уния, династический брак, мирный договор, Клецкая битва, военный конфликт, дипломатия.

Объектом исследования является политическая история Великого княжества Литовского.

Предмет исследования — внешняя политика Великого княжества Литовского в период правления великого князя Александра.

Цель дипломной работы: выявить основные векторы и результаты внешней политики Великого княжества Литовского в период княжения Александра.

Методологическом фундаментом исследования являются принципы историзма и объективности. При проведении исследования использовались две группы методов — общенаучные (анализ и синтез, обобщение, сравнение, классификация, дедукция и индукция) и специально-исторические (историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, историко-системный, историческая ретроспекция).

Научная новизна и значимость полученных результатов: было проведено исследование по комплексному анализу внешнеполитической обстановки ВКЛ во время правления Александра Казимировича (1492 – 1506 гг.). Были систематизированы сведения о взаимоотношениях Великого княжества Литовского с другими странами региона. Охарактеризованы причины, суть и результаты конфронтационных либо дипломатических отношений между государствами, дана оценка внешнеполитической деятельности Александра.

Результаты дипломной работы позволяют дополнить картину внешней политики Великого княжества Литовского, раскрывая некоторые аспекты международных отношений в Восточной Европе. Результаты исследования могут послужить материалом для новых исследований в области внешнеполитического развития Великого княжества Литовского, а также могут быть использованы в образовательном процессе.

Полный объем дипломной работы состоит из 58 страниц, из них 8 — список литературы и источников (93 позиции).

РЭФЕРАТ

Новікаў Дзмітрый Аляксандравіч

Знешняя палітыка Вялікага княства Літоўскага
ў час праўлення вялікага князя Аляксандра

Ключавыя словы: Вялікае княства Літоўскае, знешняя палітыка, вялікі князь, Польскае каралеўства, Крымскае ханства, Залатая Арда, Малдавія і Валахія, літоўска-маскоўскія войны, унія, дынастычны шлюб, мірная дамова, Клецкая бітва, ваенны канфлікт, дыпламатыя.

Аб'ектам даследавання з’яўляецца палітычная гісторыя Вялікага княства Літоўскага.

Прадмет даследавання — знешняя палітыка Вялікага княства Літоўскага ў перыяд кіравання вялікага князя Аляксандра.

Мэта дыпломнай работы: выявіць асноўныя вектары і вынікі знешняй палітыкі Вялікага княства Літоўскага ў перыяд княжання Аляксандра.

Метадалагічным падмуркам даследавання з'яўляюцца прынцыпы гістарызму і аб'ектыўнасці. Пры правядзенні даследавання выкарыстоўваліся дзве групы метадаў — агульнанавуковыя (аналіз і сінтэз, абагульненне, параўнанне, класіфікацыя, дэдукцыя і індукцыя) і спецыяльна-гістарычныя (гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, гісторыка-сістэмны, гістарычная рэтраспекцыя).

Навуковая навізна і значнасць атрыманых вынікаў: было праведзена даследаванне па комплекснаму аналізу знешнепалітычнага становішча Вялікага княства Літоўскага ў час праўлення Аляксандра Казіміравіча (1492 – 1506 гг.). Былі сістэматызаваны звесткі аб узаемаадносінах Вялікага княства Літоўскага з іншымі краінамі рэгіёна. Ахарактарызаваны прычыны, сутнасць і вынікі канфрантацыйных альбо дыпламатычных адносін паміж дзяржавамі, дадзена адзнака знешнепалітычнай дзейнасці Аляксандра.

Вынікі дыпломнай работы дазваляюць дапоўніць карціну знешней палітыкі Вялікага княства Літоўскага, раскрываючы некаторыя аспекты міжнародных адносінаў ва Ўсходняй Еўропе. Вынікі даследвання могут паслужыць матэрыялам для новых даследванняў у сферы знешнепалітычнага развіцця Вялікага княства Літоўскага, а таксама могуць быць выкарыстаны ў адукацыйным працэсе.

Поўны аб’ём дыпломнай работы складаецца з 58 старонак, з іх 8 – спіс літаратуры і крыніц (93 пазіцыі).

ABSTRACT

Novikov Dmitry

The foreign policy of the Grand Duchy of Lithuania
during the reign of Grand Duke Alexander

Keywords: Grand Duchy of Lithuania's foreign policy, the Grand Duke, the Kingdom of Poland, the Crimean Khanate, the Golden Horde, Moldavia and Wallachia, Lithuania-Moscow war, union, dynastic marriage, a peace treaty, gnocchi war, military conflict, diplomacy.

The object of research is the political history of the Grand Duchy of Lithuania.

Subject of research — the foreign policy of the Grand Duchy of Lithuania during the reign of Grand Duke Alexander.

The aim of the thesis: to identify the main vectors and the results of the foreign policy of the Grand Duchy of Lithuania during the reign of Alexander.

Methodological basis of the study are the principles of historicism and objectivity. The study used two groups of methods — general scientific (analysis and synthesis, generalization, comparison, classification, deduction and induction) and specially-historical (historical-genetic, historical, comparative, historical, typological, historical and systematic, historical retrospection).

The scientific novelty and significance of the results: a study was conducted for the integrated analysis of the foreign policy situation Grand Duchy of Lithuania during the reign of Alexander Kazimirovich (1492 – 1506 gg.). Systematized information about the relationship between the Grand Duchy of Lithuania and other countries of the region. Characterized reasons, nature and results of confrontation or diplomatic relations between states, assessed the foreign policy of Alexander.The results of the thesis allow to complete the picture of foreign policy of the Grand Duchy of Lithuania, revealing some aspects of international relations in Eastern Europe. The results can serve as material for new research in the field of foreign policy of the Grand Duchy of Lithuania, and can also be used in the educational process.

The total volume of the thesis consists of 58 pages, 8 of them — a list of references and sources (93 positions).
Каталог: bitstream -> 123456789 -> 117530
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал