Реферат общий объем дипломной работы 69 страниц, в т ч. приложений 5 страниц. Список использованных источников включает 53 единицы. Ключевые словаДата канвертавання15.05.2016
Памер34.97 Kb.
ТыпРеферат
РЕФЕРАТ
Общий объем дипломной работы 69 страниц, в т. ч. приложений 5 страниц. Список использованных источников включает 53 единицы.

Ключевые слова: первичная учетная документация, бухгалтерский учет, сельское хозяйство, регистры бухгалтерского и налогового учета, документооборот, график документооборота, бумажный документооборот, автоматизация, электронный архив.

Объект исследования: первичные учетные документы сельскохозяйственного филиала «Стринадки» коммунального унитарного производственного предприятия «Полоцкий винодельческий завод».

Цель исследования – установить степень соответствия ведения первичной учетной документации в бухгалтерском учете в отрасли сельского хозяйства и нормативным требованиям (на примере сельскохозяйственного филиала «Стринадки» коммунального унитарного производственного предприятия «Полоцкий винодельческий завод»).

Методы исследования:

-метод сравнения;

-метод непосредственного наблюдения;

-метод горизонтального анализа показателей.

Документ, как носитель информации, выступает в качестве непременного элемента внутренней организации любого предприятия, обеспечивая взаимодействие их частей. Информация является основанием для принятия управленческих решений, служит доказательством их исполнения и источником для обобщений, а также материалом для справочно-поисковой работы. От четкости и оперативности обработки и движения документов в конечном итоге зависит быстрота принятия решений. Поэтому в рациональной организации документообороту всегда уделяется большое внимание, особенно в бухгалтерии, где несвоевременная обработка финансовых документов может привести к отрицательным экономическим последствиям. Раскрывая этот вопроса необходимо усвоить значение бухгалтерских документов, правила их заполнения, исправления в них ошибок, проверки и обработки

Недостатком организации документооборота в сельскохозяйственном филиале «Стринадкти» коммунального унитарного производственного предприятия «Полоцкий винодельческий завод» является то, что большую часть составляет бумажный документооборот. Уровень автоматизации филиала очень низкий. Исходя из этого было предложено преобразования бумажных документов в электронные.РЕФЕРАТ

Агульны аб'ём дыпломнай працы 69 старонак, ў т. л. прыкладанняў 5 старонак. Спіс выкарыстаных крыніц ўключае 53 адзінкі.Ключавыя словы: першасная уліковая дакументацыя, бухгалтарскі ўлік, сельская гаспадарка, рэгістры бухгалтарскага і падатковага ўліку, дакументазварот, графік дакументазвароту, папяровы дакументазварот, аўтаматызацыя, электронны архіў.

Аб'ект даследавання: першасныя ўліковыя дакументы сельскагаспадарчага філіяла «Стрынадкі» камунальнага унітарнага вытворчага прадпрыемства «Полацкі вінаробны завод».

Мэта даследавання - усталяваць ступень адпаведнасці вядзення першаснай уліковай дакументацыі ў бухгалтарскім ўліку ў галіны сельскай гаспадаркі і нарматыўным патрабаванням (на прыкладзе сельскагаспадарчага філіяла «Стрынадкі» камунальнага унітарнага вытворчага прадпрыемства «Полацкі вінаробны завод»).

Метады даследавання:

- метад параўнання;

- метад непасрэднага назірання;

- метад гарызантальнага аналізу паказчыкаў.

Дакумент, як носьбіт інфармацыі, выступае ў якасці абавязковай элемента ўнутранай арганізацыі любога прадпрыемства, забяспечваючы ўзаемадзеянне іх частак. Інфармацыя з'яўляецца падставай для прыняцця кіраўніцкіх рашэнняў, служыць доказам іх выканання і крыніцай для абагульненняў, а таксама матэрыялам для даведачна - пошукавай працы. Ад выразнасці і аператыўнасці апрацоўкі і руху дакументаў у канчатковым выніку залежыць хуткасць прыняцця рашэнняў. Таму ў рацыянальнай арганізацыі дакументазвароту заўсёды надаецца вялікая ўвага, асабліва ў бухгалтэрыі, дзе несвоечасовая апрацоўка фінансавых дакументаў можа прывесці да адмоўных эканамічных наступстваў. Раскрываючы гэты пытання неабходна засвоіць значэнне бухгалтарскіх дакументаў, правілы іх запаўнення, выпраўленні ў іх памылак, праверкі і апрацоўкі.

Недахопам арганізацыі дакументазвароту ў сельскагаспадарчым філіяле «Стрынадкі» камунальнага унітарнага вытворчага прадпрыемства «Полацкі вінаробны завод» з'яўляецца тое, што вялікую частку складае папяровы дакументаабарот. Узровень аўтаматызацыі філіяла вельмі нізкі. Зыходзячы з гэтага было прапанавана пераўтварэнні папяровых дакументаў у электронныя.PAPER
The total amount of the thesis is 69 pages, including appendices of 5 pages. The list of the used sources includes 53 units.

Keywords: primary registration documentation, accounting, agriculture, registers of accounting and tax accounting, document flow, document flow schedule, paper document flow, automation, electronic archive.

Object of research: primary registration documents of agricultural branch "Strinadki" of municipal unitary manufacturing enterprise "Polotsk Wine-making Plant".

Research objective – to establish degree of compliance of maintaining primary registration documentation in accounting in branch of agriculture and to standard requirements (on the example of agricultural branch "Strinadki" of municipal unitary manufacturing enterprise "Polotsk Wine-making Plant").

Research methods:

- toa comparison method;

- method of direct supervision;

- method of the horizontal analysis of indicators.The document as the data carrier, acts as an indispensable element of the internal organization of any enterprise, providing interaction of their parts. Information is the basis for adoption of administrative decisions, serves as the proof of their execution and a source for generalizations, and also a material for help and search work. Speed of decision-making finally depends on clearness and efficiency of processing and movement of documents. Therefore in the rational organization much attention, especially in accounts department where untimely processing of financial documents can lead to negative economic consequences is always paid to document flow. Opening this of a question it is necessary to acquire value of accounting documents, rules of their filling, correction in them of mistakes, checks and processings

Lack of the organization of document flow of agricultural branch "Strinadkti" of municipal unitary manufacturing enterprise "Polotsk Wine-making Plant" is that the most part makes paper document flow. Level of automation of branch the very low. Proceeding from it it was offered transformations of paper documents in electronic.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине для специальности: 1-21 05 01 Беларуская філалогія
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал