Реферат Сташкевич Максим ЛеонидовичДата канвертавання20.05.2016
Памер29.66 Kb.
ТыпРеферат
Реферат

Сташкевич Максим Леонидович

Традиционная белорусская культура и её использование в агротуризме.

Ключевые слова: Агротуризм, традиционная белорусская культура, отдых в деревне.

Актуальность: актуальность данной работы заключается в том, что для развития национального туризма в Республике Беларусь необходимо научиться продвигать свой продукт как на внутреннем так и на внешнем рынке, при этом привлекать потенциальных туристов качеством, используя для этого белорусскую традиционную культуру.

Объектом исследования выступает белорусская традиционная культура.

Предметом исследования выступает использование в белорусских агроусадьбах традиционной кухни, ремёсел и обрядов как факторов развития агротуризма, и популяризации народной культуры.

Цель исследования: раскрыть способы применения традиционной белорусской культуры в агротуризме.

Методы исследования: историко-генетический, сравнительный и типологический.

Вывод: Наличие богатой, самобытной белорусской культуры. Агротуризм в Республике Беларусь бурно развивается, и применение национальной культуры, является приоритетным направлением. Наиболее распространённый тип традиционной культуры в агротуризме, является национальная кухня которая используется в большинстве агроусадеб. Народные ремёсла применяют как познавательно-развлекательный элемент, и используются далеко не во всех усадьбах. Народные обряды носят календарную структуру, и их проведения на агроусадьбе является её особенностью. Количество данного рода усадеб невелико, в связи с тем, что для проведения праздников требуется хорошо развитая инфраструктура агроусадьбы.

Структура работы: Работа включает в себя введение, основную часть, заключение, библиографический список и приложение.

Рэферат


Сташкевіч Максім Леанідавіч
Традыцыйная беларуская культура і яе выкарыстанне ў агратурызме.
Ключавыя словы:
Агратурызм, традыцыйная беларуская культура, адпачынак у вёсцы.
Актуальнасць: актуальнасць дадзенай работы заключаецца ў тым, што для развіцця нацыянальнага турызму ў Рэспубліцы Беларусь неабходна навучыцца прасоўваць свой прадукт як на ўнутраным так і на знешнім рынку, пры гэтым прыцягваць патэнцыйных турыстаў якасцю, выкарыстоўваючы для гэтага беларускую традыцыйную культуру.
Аб'ектам даследавання выступае беларуская традыцыйная культура.
Прадметам даследавання выступае выкарыстанне ў беларускіх аграсядзібах традыцыйнай кухні, рамёстваў і абрадаў як фактараў развіцця агратурызму, і папулярызацыі народнай культуры.
Мэта даследавання: раскрыць спосабы прымянення традыцыйнай беларускай культуры ў агратурызме.
Метады даследавання: гісторыка-генетычны, параўнальны і тыпалагічны.
Выснову: Наяўнасць багатай, самабытнай беларускай культуры. Агратурызм у Рэспубліцы Беларусь бурна развіваецца, і прымяненне нацыянальнай культуры, з'яўляецца прыярытэтным напрамкам. Найбольш распаўсюджаны тып традыцыйнай культуры ў агратурызме, з'яўляецца нацыянальная кухня якая выкарыстоўваецца ў большасці аграсядзібаў. Народныя рамёствы ўжываюць як пазнавальна-забаўляльны элемент, і выкарыстоўваюцца далёка не ва ўсіх сядзібах. Народныя абрады носяць каляндарную структуру, і іх правядзення на аграсядзібе з'яўляецца яе асаблівасцю. Колькасць дадзенага роду сядзібаў невяліка, у сувязі з тым, што для правядзення святаў патрабуецца добра развітая інфраструктура аграсядзібы.
Структура працы: Праца ўключае ў сябе ўвядзенне, асноўную частку, заключэнне, бібліяграфічны спіс і дадатак.

Abstract


Stashkevich Maxim Leonidovich
The traditional Belarusian culture and its use in agritourism.

Tags: Farmhouse, traditional Belarusian culture, recreation in the countryside.
Urgency: the relevance of this work lies in the fact that the development of domestic tourism in Belarus need to learn how to promote their products both in the domestic and foreign markets, with the potential to attract tourists quality using the traditional Belarusian culture.
The object of research is the traditional Belarusian culture.
The subject of research is the use of Belarusian farmsteads traditional cuisine, crafts and rituals as factors in the development of agro-tourism, and the promotion of national culture.
Objective: to reveal the methods of application of traditional Belarusian culture in agritourism.
Methods: historical-genetic, comparative and typological.
Conclusion: The presence of a rich, original Belarusian culture. Farmhouse in Belarus is developing rapidly, and the application of national culture is a priority. The most common type of traditional culture in agritourism, is the national cuisine that is used in the majority of farmsteads. Folk Crafts used as informative and entertaining element, and are not used in all estates. Traditional ceremonies are calendrical structure, and holding on to it is a feature of the farmsteads. The amount of this kind of small estates, due to the fact that for the holidays requires a well-developed infrastructure farmsteads.
Structure: The work includes introduction, main part, conclusion, bibliography and appendix.
: bitstream -> 123456789
123456789 -> Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине для специальности: 1-21 05 01 Беларуская філалогія
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка