Рэферат трафімчук Наталлі МікалаеўныДата канвертавання22.07.2016
Памер40.92 Kb.
РЭФЕРАТ

Трафімчук Наталлі Мікалаеўны

Тэма: Асноўныя тыпы і формы эсхаталагічных уяўленняў у традыцыйным і сучасным беларускім грамадстве

Ключавыя словы: эсхаталогія, эсхаталагічныя ўяўленні, эсхаталагічны міф, эсхаталагічная свядомасць, карціна свету, светапогляд.

Актуальнасць: З канца XX стагоддзя і па сённяшні дзень па ўсім свеце назіраецца рост эсхаталагічных настрояў. Нягледзячы на тое, што эсхаталагічныя настроі адыгрываюць вялікую ролю ў фарміраваніі светапогляду чалавека, мадэляў яго паводзін, да цяперашняга часу ў айчыннай навуковай літаратуры няма сістэматычнага даследавання традыцыйных і сучасных эсхаталагічных уяўленняў беларускага грамадства, іх асноўных тыпаў і формаў.

Мэта дыпломнай працы - усебаковае вывучэнне традыцыйных і сучасных эсхаталагічных ўяўленняў беларусаў. Аб'ект працы - карціна свету ў сучасным і традыцыйным беларускім грамадстве, прадмет - эсхаталагічныя ўяўленні ў сучасным і традыцыйным беларускім грамадстве. Метадалагічнай асновай дыпломнай працы сталі прынцыпы сістэмнасці і цэннаснага падыходу.

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. Эсхаталогія не вывучана дастаткова. Адсутнічаюць абагульняючыя, сістэматычныя даследаваніі па эсхаталогіі, значныя даследаванні па эсхаталогіі раскіданыя па шматлікіх навуковых зборніках, грунтоўныя манаграфіі толькі пачынаюць узнікаць, што ўскладняе пошук навуковай інфармацыі па эсхаталогіі.

Эсхаталагічныя міфы з’яўляюцца цэлым комплексам міфаў, якія адрозніваюцца адзін ад аднаго не толькі сюжэтамі канца свету, але і адзнакай падзей, якія будуць папярэджваць канцу свету, стаўленнем да сучаснага свету, а таксама адметным, часта супрацьлеглым уяўленнем аб часе і гісторыі свету. Яны ўяўляюць сабой вялікі скарб ведаў, што перадаецца з пакалення ў пакаленне. Гэтыя творы маюць павучальны характар і захоўваюць у сябе шэраг маральна-этычных норм.

Прадказанні і чуткі пра канец свету маюць вялікі ўплыў на эсхаталагічную свядомасць асобнага чалавека, фарміруюць яго пэўныя светапогляд і мадэлі паводзін і нараждаюць спецыфічны сучасны эсхаталагічны міф. Новыя чуткі пра канец свету з’яўляюцца штогод і знаходзяць сваіх прыхільнікаў, уплываюць на светапогляд шырокіх колаў грамадства, актывізуюць структуру эсхаталагічнага міфа і напаўняюць яго новымі матывамі.

Структура і аб'ём дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з уводзін, трох глаў, заключэння, спіса крыніц і літаратуры і дадаткаў. Агульны аб'ём – 77 старонкі. З іх: спіс крыніц і літаратуры – 7 (111 найменняў), рэферат на беларускай, рускай і ангельскай мовах – 3, дадаткі – 7 старонак.

РЕФЕРАТ

Трофимчук Натальи Николаевны

Тема: Основные типы и формы эсхатологических представлений в традиционном и современном белорусском обществе

Ключевые слова: эсхатология, эсхатологических представления, эсхатологический миф, эсхатологическая сознание, картина мира, мировоззрение.

Актуальность: С конца XX века и по сегодняшний день по всему миру наблюдается рост эсхатологических настроений, однако до настоящего времени в отечественной научной литературе нет систематического исследования традиционных и современных эсхатологических представлений белорусского общества, их основных типов и форм.

Цель дипломной работы - всестороннее изучение традиционных и современных эсхатологических представлений белорусов. Объект работы - картина мира в современном и традиционном белорусском обществе, предмет - эсхатологическое представления в современном и традиционном белорусском обществе. Методологической основой дипломной работы стали принципы системности и ценностного подхода.

Основные положения, выносимые на защиту. Эсхатология не изучена достаточно. Отсутствуют обобщающие, систематические исследовния по эсхатологии, значительные исследования по эсхатологии разбросаны по многим научным сборникам, фундаментальные монографии только начинают возникать, что усложняет поиск научной информации по эсхатологии.

Эсхатологических мифы являются целым комплексом мифов, которые отличаются друг от друга не только сюжетами конца света, но и оценкой событий, которые будут предшествовать концу света, отношением к современному миру, а также особым, часто противоположным представлением о времени и истории мира.

Предсказания и слухи о конце мира имеют большое влияние на эсхатологическую сознание отдельного человека, формируют его конкретные мировоззрение и модели поведения и формируют специфический современный эсхатологический миф. Новые слухи о конце мира появляются ежегодно и находят своих сторонников, влияют на мировоззрение широких кругов общества, активизируют структуру эсхатологических мифа и наполняют его новыми мотивами.

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы и приложений. Общий объем - 77 страницы. Из них: список источников и литературы - 7 (111 наименований), реферат на белорусском, русском и английском языках – 3, приложения - 7 страниц.

ABSTRACT

Natallia Trafimchuk

Topic: Basic types and forms of eschatological ideas in traditional and modern belarusian society

Tags: eschatology, eschatological views, eschatological myth, eschatological consciousness, picture of the world, worldview.

Actuality: Since the end of the XX century to the present day the rise of eschatological sentiment is all over the world. Despite the fact that the eschatological mood plays a huge role in shaping the human worldview, models his behavior, there aren't systematic study of traditional and modern eschatological concepts of belarusian society, their basic types and forms in the domestic scientific literature

The aim of the thesis - a comprehensive research of traditional and modern eschatological views of belarusians. The object of the thesis - a picture of the world in a modern and traditional belarusian society, the subject - eschatological consciousness in modern and traditional belarusian society. The methodological basis of the thesis became the principles of consistency and value approach.

The main provisions for the defense. Eschatology has not been studied enough. There aren't generalizations, systematic researchs on eschatology, significant studies on eschatology are scattered in many scientific collections, the fundamental monographs are only beginning to emerge, which complicates the search for scientific information on eschatology.

Eschatological myths are myths of the whole complex, which differ from each other not only subjects the end of the world, but also the assessment of events that will prevent the end of the world, the attitude to the modern world, and the distinctive, often the opposite conception of time and history of the world. They are the great treasure of knowledge that is passed from generation to generation. These artworks are instructive and store a number of moral and ethical standards.

Predictions and rumors about the end of the world have the great impact on the eschatological consciousness of the individual, forming his outlook and specific behaviors and make specific modern eschatological myth. The new rumors about the end of the world appear every year and find their supporters and have an influence on the worldview of society, intensifying the eschatological myth structure and fill it with new motives.

The structure and scope of the thesis. Thesis consists of an introduction, three chapters, conclusions, a list of sources and literature and applications. Total volume - 77 pages. Among them: the list of sources and literature - 7 (111 items), abstract in Belarusian, Russian ans English – 3, applications - 7 pages.
: bitstream -> 123456789 -> 153898
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка