Реферат Волчок Татьяна Станиславовна «История создания и основные направления деятельности Несвижского историко-краеведческого музея»Дата канвертавання27.07.2016
Памер35.65 Kb.
ТыпРеферат
Реферат

Волчок Татьяна Станиславовна

«История создания и основные направления деятельности

Несвижского историко-краеведческого музея»


Ключевые слова: историко-краеведческий музей, экспозиция, коллекция, выставка, экскурсия.

Актуальность: на современном этапе музей как социальный институт приобретает новое место и назначение, становясь не только центром хранения и передачи культурного наследия, но и активным элементом общественной жизни. Так, Несвижский историко-краеведческий музей внедряет в свою практику новые формы работы, которые оказывают влияние на интеллектуальную и духовную жизнь общества.

Возможно, настоящая работа станет началом сбора и систематизации материала по истории создания и деятельности Несвижского музея, так как существует необходимость подготовки издания с обновлённой информацией.


Цель исследования: изучить историю создания Несвижского историко-краеведческого музея и проанализировать основные направления его деятельности.
Объектом исследования является Несвижский историко-краеведческий музей.
Предметом исследования является история создания Несвижского историко-краеведческого музея, его фонд и экспозиционная и культурно-образовательная деятельность.
Методы исследования: метод анализа и синтеза, метод количественного анализа, метод сравнения, метод обобщения.
Выводы и рекомендации: научный и творческий потенциал Несвижского историко-краеведческого музея, его экспозиции, коллекции и структурные подразделения позволяют ярко и информативно показать историю Несвижчины, подтверждая высокую общественную значимость музея. В целях улучшения эффективности работы музея необходимо: внедрять новые творческие проекты; сформировать постоянный контингент посетителей музея; сформировать актив из учителей, родителей, учащихся, студентов; активизировать в музее организацию встреч с интересными и творческими людьми Беларуси.
Структура работы: работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и литературы, приложения. В работе использовано 87 рисунков. Объём работы составляет 58 страниц.

Library-research paper

Volchok Tatiana Stanislavovna

«The history of creation and the main tendency of Nesvizh Museum of History and Regional Studies»
Key words: Museum of History and Regional Studies, exposition, collection, exhibition, excursion.
Relevance: at the present stage museum as social institute obtains a new place and purpose, becoming not only the center for preservation and transmission of cultural heritage, but also an active element of society. So, Nesvizh Museum of History and Regional Studies introduces in the practice new forms of work, which have an influence on intellectual and spiritual life of society.

Perhaps this work will be a beginning of collecting and systematization of material on history of creation and activity of museum, because there is necessity for preparation of publication with renovation information.


Aim: to learn the history of creation of Nesvizh Museum of History and Regional Studies and analyze the main tendency its activity.

Object for study is Nesvizh Museum of History and Regional Studies.
Subject for study is the history of creation of Nesvizh Museum of History and Regional Studies, its fund and exposition and cultural-educational activity.
Methods: method of analysis and synthesis, method of quantitative analysis, comparison method, generalization method.
Conclusions and recommendations: scientific and creative potential of Nesvizh Museum of History and Regional Studies its expositions, collections and structural division allow to show brightly and informatively the history, confirming the high public importance of the museum. To improve the efficiency of the museum: to implement new creative projects; to create the constant contingent of visitors of the museum; to create a group of activists, which will be consist of teachers, parents, pupils, students; to make active the organization meeting with interesting and creative people of Belarus in the museum.
Structure: the work consists of introduction, four chapters, conclusion, references, appendix. In the work uses 87 pictures. The scope of work is 58 pages.

Рэферат

Валчок Таццяна Станіславаўна

«Гісторыя стварэння і асноўныя напрамкі дзейнасці

Нясвіжскага гісторыка-краязнаўчага музея»


Ключавыя словы: гісторыка-краязнаўчы музей, экспазіцыя, калекцыя, выстава, экскурсія.
Актуальнасць: на сучасным этапе музей як сацыяльны інстытут набывае новае месца і прызначэнне, становіцца не толькі цэнтрам захоўвання і перадачы культурнай спадчыны, але і актыўным элементам грамадскага жыцця. Так, Нясвіжскі гісторыка-краязнаўчы музей ўкараняе ў сваю практыку новыя формы работы, якія аказваюць уплыў на інтэлектуальнае і духоўнае жыццё грамадства.

Магчыма, дадзеная праца стане пачаткам збору і сістэматызацыі матэрыялу па гісторыі стварэння і дзейнасці Нясвіжскага музея, паколькі існуе неабходнасць падрыхтоўкі выдання з абноўленай інфармацыяй.


Мэта даследавання: вывучыць гісторыю стварэння Нясвіжскага гісторыка-краязнаўчага музея і прааналізаваць асноўныя накірункі яго дзейнасці.
Аб'ектам даследавання з'яўляецца Нясвіжскі гісторыка-краязнаўчы музей.
Прадметам даследавання з'яўляецца гісторыя стварэння Нясвіжскага гісторыка-краязнаўчага музея, яго фонд і экспазіцыйная і культурна-адукацыйная дзейнасць.
Метады даследавання: метад аналізу і сінтэзу, метад колькаснага аналізу, метад параўнання, метад абагульнення.
Высновы і рэкамендацыі: навуковы і творчы патэнцыял Нясвіжскага гісторыка-краязнаўчага музея, яго экспазіцыі, калекцыі і структурныя падраздзяленні дазваляюць ярка і інфарматыўна паказаць гісторыю Нясвіжчыны, што пацвярджае высокую грамадскую значнасць музея. У мэтах паляпшэння эфектыўнасці работы музея неабходна: укараняць новыя творчыя праекты; сфарміраваць пастаянны кантынгент наведвальнікаў музея; сфарміраваць актыў з настаўнікаў, бацькоў, навучэнцаў, студэнтаў; актывізаваць у музеі арганізацыю сустрэч з цікавымі і творчымі людзьмі Беларусі.
Структура працы: праца складаецца з уводзін, чатырох глаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры, дадатку. У працы выкарыстана 87 малюнкаў. Аб'ём працы складае 58 старонак.
: bitstream -> 123456789 -> 153900
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка