Реферат За период с 2003-2013г. В республике Беларусь шел поиск оптимальных методов внедрения ит технологий, что нашло свое отражение в изменении законодательной базы, нормативно-правовых документовДата канвертавання08.06.2016
Памер35.83 Kb.
ТыпРеферат

Реферат


За период с 2003-2013г. В Республике Беларусь шел поиск оптимальных методов внедрения ИТ технологий, что нашло свое отражение в изменении законодательной базы, нормативно-правовых документов. Все это вызвало необходимость в осмыслении процессов, протекающих в сфере внедрения ИТ в архивное дело.

Организации Республики Беларусь планируют осуществить переход с традиционного документооборота на электронный. Перед этой модернизацией, важно знать, как хорошо подготовлены к ней архив: в каком состоянии находится техническое оборудование, сможет ли оно исправно функционировать или его необходимо улучшить, а может и заменить; необходимо рассмотреть вопрос о кадрах которые будут работать с ИТ технологиями. Целью данной работы является: Выявление современного состояния информационных технологий Национального архива Республики Беларусь и определение перспективных направлений их развития.

Задачи:

1) Систематизировать и провести анализ документов о вопросе современного состояния информационных технологий Национального архива Республики Беларусь

2) Проследить процесс внедрения информационных технологий Национального архива Республики Беларусь.

3) Изучить основные научные подходы к внедрению ИТ в архивной сфере в странах ближнего зарубежья.

4) Определить состояние и пути дальнейшего развития информационных технологий в Национальном архиве Республики Беларусь.

Объектом исследования являются информационные технологии Национального архива Республики Беларусь. Предмет - современное состояние и перспективы развития ИТ НАРБ.

Рассмотрена автоматизация архива в сфере сохранности документов. Этапы развития автоматизированных информационных систем. Создание и развитие автоматизированного научно справочного аппарата, какие проблемы остаются и какие уже решены. Доступность для пользователей архива при поиске документов в АНСА.

Также будет изучен опыт архива по созданию цифровых копий документов. Какие проблемы остаются при создании фонда пользователя в цифровом формате. Какие информационные технологии необходимы для обеспечения сохранности документов в электронном виде на современном этапе. Возможность открытого доступа к электронным копиям документов по средствам сети интернет.Рэферат

За перыяд з 2003-2013г. У Рэспубліцы Беларусь шоў пошук аптымальных метадаў ўкаранення ІТ тэхналогій, што знайшло сваё адлюстраванне ў змене заканадаўчай базы, нарматыўна-прававых дакументаў. Усё гэта выклікала неабходнасць у асэнсаванні працэсаў, якія праходзяць у сферы ўкаранення ІТ у архіўная справа.

Арганізацыі Рэспублікі Беларусь плануюць ажыццявіць пераход з традыцыйнага дакументазвароту на электронны. Перад гэтай мадэрнізацыяй, важна ведаць, як добра падрыхтаваныя да яе архіў: у якім стане знаходзіцца тэхнічнае абсталяванне, ці зможа яно спраўна функцыянаваць або яго неабходна палепшыць, а можа і замяніць; неабходна разгледзець пытанне аб кадрах якія будуць працаваць з ІТ тэхналогіямі. Мэтай дадзенай працы з'яўляецца: Выяўленне сучаснага стану інфармацыйных тэхналогій Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь і вызначэнне перспектыўных напрамкаў іх развіцця.

Задачы:


1) Сістэматызаваць і правесці аналіз дакументаў аб пытанні сучаснага стану інфармацыйных тэхналогій Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь

2) Прасачыць працэс укаранення інфармацыйных тэхналогій Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь.

3) Вывучыць асноўныя навуковыя падыходы да ўкаранення ІТ ў архіўнай сферы ў краінах блізкага замежжа.

4) Вызначыць стан і шляхі далейшага развіцця інфармацыйных тэхналогій у Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь.

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца інфармацыйныя тэхналогіі Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь. Прадмет - сучасны стан і перспектывы развіцця ІТ НАРБ.

Разгледжана аўтаматызацыя архіва ў сферы захаванасці дакументаў. Этапы развіцця аўтаматызаваных інфармацыйных сістэм. Стварэнне і развіццё аўтаматызаванага навукова даведачнага апарата, якія праблемы застаюцца і якія ўжо вырашаны. Даступнасць для карыстальнікаў архіва пры пошуку дакументаў у АНСА.

Таксама будзе вывучаны вопыт архіва па стварэнні лічбавых копій дакументаў. Якія праблемы застаюцца пры стварэнні фонду карыстальніка ў лічбавым фармаце. Якія інфармацыйныя тэхналогіі неабходныя для забеспячэння захаванасці дакументаў у электронным выглядзе на сучасным этапе. Магчымасць адкрытага доступу да электронных копій дакументаў па сродках сеткі інтэрнэт.

Abstract

During the period from 2003 to 2013. In Belarus, there was a search of optimal methods of implementation of IT technologies, as reflected in the change of the legal framework, regulatory documents. All this led to the need for understanding the processes occurring in the introduction of IT in Information Science.

Organizations of the Republic of Belarus plan to make the transition from traditional to electronic document management. Before this upgrade, it is important to know how well prepared for her archive: the condition of the technical equipment, whether it is functioning correctly or needs to improve, and may be replaced; need to consider personnel who will work with IT technologies. The aim of this work is to: Identify the current state of information technology the National Archives of the Republic of Belarus and the identification of promising directions of development.

Objectives:

1) To systematize and analyze documents about the issue of the current state of Information Technology of the National Archives of the Republic of Belarus

2) Ensure the process of introducing information technology National Archives of the Republic of Belarus.

3) Examine the basic scientific approaches to the implementation of IT in the field of archives in the neighboring countries.

4) Determine the status and the future development of information technologies in the National Archives of the Republic of Belarus.

The object of research is information technology the National Archives of the Republic of Belarus. Item - the current state and prospects of development of IT NARB.

Considered in the field of automation of archive preservation of documents. Stages of development of automated information systems. Creation and development of automated scientific reference system, what problems remain and which have already been solved. Accessibility for users when searching the archive documents ANSA.Will also studied the experience archive to create digital copies of documents. What challenges remain in establishing a fund member in digital format. What information technology needed to ensure the safety of documents in electronic form at the present stage. Possibility of open access to electronic copies of documents on the Internet means.
: bitstream -> 123456789
123456789 -> Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине для специальности: 1-21 05 01 Беларуская філалогія
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка