Рыхтуемся


У З О Р № 2: СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫ РАЗБОРстаронка15/26
Дата канвертавання15.05.2016
Памер2.76 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   26


У З О Р № 2: СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫ РАЗБОР


Слова

для аналізу

(запіс без змен)


Словаўтваральная база ў пачатковай форме (падкрэсліць)

Утворанае слова

ў пачатк. форме. Фарманты


Спосаб словаўтва­- рэння

1. Бавоўнаўбо­рачную

2. (На) ўліку
3. (У) Падмаскоўі
4. Пасляваенную
5. Заезду
6. Галлём
7. Бел- чырвона-белых
8. Марозаўстой­лівых
9. Чарнабровая
бавоўнаўборк а
уліч ыць

Маскв а
вайн а
заяздж аць
гал іна
бел ы, чырвон ы,

белы .

мароз ,

устойлівы .
чорн ы, брыв обавоўнаўборачны
улік

Падмаскоўjэ
пасляваенны
заезд

галлё
бел -чырвона -белы
марозаўстойлівы

чарнабровы


суфіксальны


нульсуф-ны
прэф.-суфікс.
прэф.-суфікс.
нульсуф-ны
нульсуф-ны
асновасло­васкладанне

асновасло­васкладанне


складана-нульсуф.


Заданне 46. 1. Абгрунтуйце падзел на марфемы шляхам падбору аднакаранёвых слоў, адкідаючы па чарзе кожную марфему, пачынаючы з канца слова.

2. Зрабіце словаўтваральны аналіз гэтых жа слоў.
Узор: 1. Тунел-е-буд-ав-а-нн-е ― тунелебудаванн- я , будава-ць, выбу­доўваць, (або пабудов- а ), буд-ынак, тунель
2. Тунель □, будаваннетунелебудаванне (асновасловаскладанне)
Вы-бель-ва-ц-ца, с-клей-ва-нн-е, у-тр-ой-ва-ц-ца, за-газ-ав-а-н-асць-□, збожж-а-ў-бор-ач-н-ы, не-а-праўд-а-н-а, не-па-варот-лів-ы.
Заданне 47. Прачытайце словаўтваральныя ланцужкі. Абгрунтуйце правільнасць абазна­чэння ўтварэння слоў іх матывацыяй.
Адчуць  адчуваць  адчуванне.

Гадаць прыгадаць прыгадацца прыгадвацца.

Лавіць  вылавіць  вылоўліваць  вылоўліванне.

Хваля  хваляваць  усхваляваць  усхваляваны.
Заданне 48. Строга па ўзоры запішыце словаўтваральную структуру і вызначце спосаб утварэння наступных слоў.

Узор:

райкам □ → райкамаўскі (суфіксальны спосаб);
лесапасадк а → лесапасадачны (суф. спосаб);рамонт вагон аў → вагонарамонтны (складана-суф. спосаб);
перавыбір аць → перавыбар ы (нульсуф. спосаб);
лес □ → Палесс е (прыставачна-нульсуф. спосаб);
вад у пі ць → вадапой  (складана-нульсуфіксальны спосаб);
нацыянальны інтэрнацыянальны (прыставачны спосаб);
сенакос □ → сенакосны ( суф. спосаб);
сен а жа ць → сенажаць (складана-суфіксальны спосаб).
Серавадарод, сенаўборачны, сентыментальнасць, васемнаццаць, спрашчэнне, спустошанасць, спіхванне, трансатлантычны, траўміраванне, трохкапеечны, зацвярдзелы, смеючыся, чарнабровы, ціхаводдзе, ціхаплынны, пяцёрачнік, эксперыментальна, электраправодка, элек­траправодны*, памаршыраваць, палявік, электраправоднасць, палоззе, па-мужчынску, намёк, нáмаразь, перавозчык, малавопытны, малавядомы, кіраўніцтва, выезд, кінарэжысёр, кафедральны, інтанацыйны, ірдзенне, забалочванне, забраніраваць, завея, вадасховішча, вадасцёкавы, ваго­набудаванне, бяскрылы, бясхмар’е, бясхлеб’е, асмеліцца.
* праводзіць электрычны (ток) → электраправодны (складана-суфік­сальны)
Заданне 49. Растлумачце, чаму ніжэй прыведзеныя прыклады аднесены да суфіксальнага спосабу, а не да складана-суфіксальнага і не да асновасловаскладання.
Хлебаўборачны, водаўстойлівасць, громаадводны, дамаседка, дружалюбна, электрадугавы, ледарэзны, лесастэпавы, вузкалобасць, шматбакова.
Заданне 50. Зрабіце словаўтваральны аналіз строга па ўзоры:


Словаўтваральная база

ў пачатковай форме (абазначыць значком

)


Утворанае слова

ў пачатковай форме.

Словаўтваральныя сродкі ( фарманты )Спосаб

словаўтварэння

які


якісьці

постфіксальны


Варыянт 1
 1. Пазалота

 2. Адмежаванне

 3. Адрозніць

 4. Адлюстра­ваць

 5. Успацелы

 6. Міжаконне
Варыянт 2
 1. Безапеляцый­на

 2. Асяродак

 3. Безбароды

 4. Адзічэлы

 5. Узмор’е

 6. Адлакіраваць
Варыянт 3

1. Адкормліванне

2. Падняпроўе

3. Адзнака

4. Недаўгавеч­насць

5. Аштрафаваць

6. Ашчаслівіць

Варыянт 4
 1. Усярэдзіне

 2. Асэнсаваць

 3. Назаўсёды

 4. Усмешка

5. Адкручванне

6. Бездапамож­насць


Варыянт 5
 1. Пазаатмасферны

 2. Догляд

 3. Узбярэжжа

 4. Закіпанне

 5. Пазайздросціць

6. Бесцырымонна
Варыянт 6
 1. Беспрабудна

 2. Напаўненне

 3. Пажвавелы

 4. Адкорм

 5. Пазабюджэтны

 6. Разводдзе
Варыянт 7
 1. Допыт

 2. Пайменны

 3. Змізарнелы

 4. Наладжванне

 5. Назаўтра

 6. Раздарожжа

Заданне 51. Згрупуйце словы па спосабах словаўтварэння і запішыце па ўзоры :

Суфіксальны
спосаб
Прыставачны
спосаб
Прыставачна-суфікс.
спосаб
абавязаны,…
падзякаваць,…
усыпіць,…

Непаўналетні, дапатопны, адпачынак, бяздушны, бездакорна, напарнік, даўгавечнасць, унічыю, ачышчаць, псеўданавуковы, перана­чаваць, звышідэальны, буракаўборачны, непаваротлівы, бяссонніца, па-студэнцку, пазабюджэтны, змоладу.


Заданне 52. Падзяліце дадзеныя словы на марфемы.
Выказваючыся, расчульваецца, прысваенне, шчымлівасць, зацікавіў­шыся, напрактыкавацца, паўстагоддзя, беззмястоўнасць, вогнетушыцель.
Заданне 53. У якіх радах ёсць памылкі ў марфемным падзеле слоў? Выпішыце гэтыя словы і правільна падзяліце іх на марфемы.

Зрабіце словаўтваральны разбор усіх слоў.
 1. нады-ш-л-і, пад-ыс-ці, най-мац-н-ей-ш-ы, най-горш-ы;

2) вад-а-пой--□, уз-бярэжж--а, у[ j-у]ць (вяроўку), а-баран-я[ j-у]ць;

3) раз-ві-ва[ j-э]м, па-варуш-ы-ц-ца, гні-л-ас-н-ы, уз-мор-[ j-э];

4) вы-йс-ці, пады-гр-а-ць, па-гаспадар-ск-у, с-палох-ан-ы;

5) бес-па-сад-ачн-ы, бес-пры-туль-н-асць-□, з-бядн-ел-ы, на-бег-а-ўшы-ся.Заданне 54. Зрабіце словаўтваральны аналіз па ўзоры з задання № 50.

Варыянт 1

1. Ільноўборач­ны

2. Першакласнік

3. Падчысціць

4. Дзетдомавец

5. Домабудаў­ніцтва


Варыянт 2
 1. Пагрузчык

2. Саманаграван­­не

3. Водаправодны

4. Звышхуткасны

5. Кароткамет­ражны


Варыянт 3

1. Перастаўляць

2. Нашпігаваць

3. Бензазаправач­ны

4. Назубок

5. МетрабудаўскіВарыянт 4

1. Учацвярых

2. Водаправодчык

3. Мнагадзетнасць

4. Падгаворваць

5. Антыдзяржаўны

Каталог: doc
doc -> Савет камандзіраў гімназіі
doc -> Праверкі алімпіядных работ па беларускай мове і літаратуры, 8 клас
doc -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
doc -> Прадмова 3 р а з д з е л дааліiмпiійская мiіфалогiія
doc -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
doc -> “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны”
doc -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
doc -> Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт
doc -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
doc -> Гданьск пачынаецца ў наваградку пралог як заўсёды, сонца мела


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   26
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал