С. Ф. Шымуковіч Эканамічная гісторыя Беларусістаронка18/18
Дата канвертавання15.05.2016
Памер2.57 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Экзаменацыйныя пытанні


  1. Прадмет эканамічнай гісторыі Беларусі. Метадалогія гісторыка-эканамічнага аналізу.

  2. Перыядызацыя курса эканамічнай гісторыі Беларусі. Агульная характарыстыка крыніц і літаратуры.

  3. Гаспадарчая дзейнасць людзей у першабытную эпоху. Зараджэнне і развіцце прысвойваючай гаспадаркі (100 тыс. гадоў да н.э. – 2 тыс. год да н.э.).

  4. Гаспадарчая дзейнасць людзей у першабытную эпоху. Узнікненне і эвалюцыя вытворчай формы гаспадаркі (2 тыс. год да н.э. – V ст. н.э.).

  5. Развіцце сельскай гаспадаркі ў перыяд разлажэння першабытнаабшчыннага ладу і зараджэння феадальных адносін (VI – VIII стст.)

  6. Вылучэнне рамяства і развіцце гандлевых адносін у перыяд зараджэння феадальных адносін. Асаблівасці пераходу да феадалізму на тэррыторыі Беларусі.

  7. Асноўныя рысы і перыядызацыя феадальнага спосабу вытворчасці.

  8. Гаспадарчае развіцце княстваў і гарадоў на тэрыторыі Беларусі ў IX – першай палове XIII ст. Эканамічныя прычыны феадальнай раздробленнасці.

  9. Сельская гаспадарка, формы землекарыстання і землеўладання у другой палове XIII – першай палове XVI ст. Павіннасці і катэгорыі сялян.

  10. Аграрная рэформа 1557 г. Станаўленне фальваркава-паншчыннай гаспадаркі. Асноўныя этапы запрыгоньвання сялян.

  11. Развіцце беларускіх гарадоў у другой палове XIII – першай палове XVI ст.. Таварна-грашовые адносіны.

  12. Эканамічны заняпад Беларусі ў другой палове XVII – XVIII ст. Стан сельскай гаспадаркі.

  13. Эканамічны заняпад Беларусі ў другой палове XVII – XVIII ст. Стан беларускіх гарадоў.

  14. Эканамічны уздым на Беларусі ў другой палове XVIII ст.

  15. Сацыяльна-эканамічныя наступствы далучэння Беларусі да Расійскай імперыі.

  16. Сельская гаспадарка на Беларусі у пачатку XIX ст.

  17. Прамысловы пераварот і станаўленне фабрычна-заводскай прамысловасці на Беларусі у першай палове XIX ст.

  18. Спробы гаспадарчых рэформаў у гаспадарке Расійскай імперыі у першай палове XIX ст.. Асаблівасці іх правядзення на Беларусі.

  19. Падрыхтоўка да адмены прыгонныга права на Беларусі. Асаблівасці правядзення рэформы на Беларусі.

  20. Буржуазныя рэформы 60-70 гг. XIX ст., асаблівасці іх правядзення на Беларусі.

  21. Сельская гаспадарка ў 60-90 гг. XIX ст. Развіцце капіталістычнага спосабу вытворчасці.

  22. Развіцце прамысловасці на Беларусі ў парэформены час (60-90 гг. XIX ст.).

  23. Транспарт, сродкі сувязі і гандаль на Беларусі у другой палове XIX ст. Асаблівасці фарміравання мясцовай буржуазіі і пралетарыяту.

  24. Спецыфіка развіцця прамысловасці на Беларусі ў пачатку XX ст.

  25. Сельская гаспадарка Беларусі на пачатак XX ст. Сталыпінская аграрная рэформа на Беларусі.

  26. Развіцце транспарту, унутранага і знешняга гандлю, фінансава-крэдытнай сістэмы на Беларусі на пачатак XX ст.

  27. Прамысловасць і сельская гаспадарка Беларусі ў гады першай сусветнай вайны. Эканамічная палітыка Часовага ўрада.

  28. Сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г.

  29. Гаспадарка Беларусі у час грамадзянскай вайны. “Ваенны камунізм”.

  30. Гаспадарчае развіцце Беларусі ў гады НЭПа (1921-1927 гг.). Сутнасць і значэнне НЭПа.

  31. Развіцце сельскай гаспадаркі БССР на аснове НЭПа.

  32. Прамысловасць і гандаль БССР у 1921-1927 гг.

  33. Крызісы НЭПа. Прычыны згортвання новай эканамічнай палітыкі.

  34. Фарміраванне камандна-адміністратыўнай сістэмы кіравання гаспадаркай. Індустрыалізацыя.

  35. Масавая насільная калектывізацыя. Яе наступствы для развіцця сельскай гаспадаркі Беларусі.

  36. Сацыяльная палітыка на Беларусі ў 1928-1941 гг. Матэрыяльны дабрабыт беларусаў.

  37. Стан сельскай гаспадаркі Заходняй Беларусі (1921-1939 гг.)

  38. Развіцце прамысловасці на заходнебеларускіх землях у 1921-1939 гг.

  39. Узровень матэрыяльнага дабрабыту насельніцтва Заходней Беларусі ў 1921-1939 гг.

  40. Эканоміка Беларусі на пачатку Вялікай Айчынай вайны. Эвакуацыя.

  41. Эканамічная палітыка акупацыйных улад у 1941-1944 гг.

  42. Першыя аднаўленчыя работы на вызваленых тэрыторыях у 1943-1945 гг.

  43. Аднаўленне прамысловасці і транспарту Беларусі ў 1946 – 1950 г.

  44. Адраджэнне сельскай гаспадаркі ў 1946 – 1950 г. Прымусовая калектывізацыя ў заходніх абласцях.

  45. Матэрыяльны дабрабыт беларусау. Грошы і грашовае абарачэнне у 46-50 г.

  46. Развіцце гаспадаркі Беларусі ў 50-я гг. Спробы сацыяльнай пераарыентацыі эканомікі.

  47. Сельская гаспадарка Беларусі ў 60-я гг. XX ст.

  48. Прамысловасць Беларусі ў 60-я гг. XX ст. Гаспадарчая рэформа і яе асноўныя вынікі.

  49. Развіцце сацыяльнай сферы. Рост дабрабыту беларусаў ў 60-я гг. XX ст.

  50. Супярэчнасці развіцця прамысловасці, транспарту, сувязі ў 70-я – першай палове 80-х гг. Нарастанне крызісных з’яў.

  51. Сельская гаспадарка Беларусі ў 70-я – першай палове 80-х гг. Абвастрэнне харчовай праблемы.

  52. Сацыяльная палітыка ў 70-я – першай палове 80-х гг., неабходнасць рэформ.

  53. Эканоміка Беларусі у другой палове 80-х гг. Наступствы аварыі на Чарнобыльскай АЭС.

  54. Эканоміка Беларусі у першыя гады незалежнасці. Паглыбленне крызісных з’яў.

  55. Эканоміка Беларусі у 1995-2001 гг. Доўгатэрміновая праграмма развіцця эканомікі Беларусі.

  56. Сацыяльная палітыка ўрада Беларусі на сучасным этапе.ЛІТАРАТУРА


 1. Абезгауз З.Е. Рабочий класс Белоруссии в начале XX в. (1990— 1913). Мн., 1977.

 2. Аврех А.Я. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991.

 3. Археалогія і нумізматыка Беларусі: Энцыклапедыя. Мінск, 1993.

 4. Бектинеев Ш.И. Денежное обращение Великого княжества Литовского XII-XV вв. Мн., 1994.

 5. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны (1941-1945). Мн., 1990.

 6. Белоруссия в эпоху капитализма: Сб. докум. и материалов: В 2 т. Мн., Т.1. 1981; Т.2. 1990.

 7. Белоруссия в эпоху феодализма: сборник документов и материалов. В 4 т. Минск, 1959-1979.

 8. Бич М.0. Рабочее движение в Белоруссии в 1861-1904 гг. Мн., 1983.

 9. Болбас М.Ф. Промышленность Белоруссии. 1860-1900. Мн., 1978.

 10. Болбас М.Ф. Развитие промышленности в Белоруссии (1795-1861 гг.) Мн., 1966.

 11. Верещагин П.Д. Крестьянские переселения из Белоруссии: Вторая половина ХІХ в. Мн., 1978.

 12. Весці НАНБ. Серыя грамадскіх навук. 1991-2001 гг.

 13. Восстановление народного хозяйства БССР (1921-1925): Сб. докум. и материалов. Мн., 1981.

 14. Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Мн., 1983-1985. Т. 1-3.

 15. Галубовіч В.І. Эканамічны стан, побыт і гандаль старажытнай Беларусі (IX – XIII стст.). Мінск, 1997.

 16. Гиоргидзе З.И., Геращенко Л.Ф. Белоруссия за десять пятилеток. Мн., 1982.

 17. Гісторыя сялянства Беларусі. У 3 тамах. Т. 1. Гісторыя сялянства Беларусі ад старажытных часоў да 1861 г. Мінск, 1997.

 18. Голубеў В.Ф. Сялянскае землеўладанне і землекарыстанне на Беларусі. XVI-XVIII стст. Мн. 1992.

 19. Горинов М.М. Советская страна в конце 20-х — начале 30-х гг. // Вопр. истории. 1990. №11.

 20. Грицкевич А.П. Частновладельческие города Белоруссии в XVI-XVIII вв. Мн., 1976.

 21. Довнар-Запольский М.В. Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах. Киев, 1901.

 22. Документы и материалы по истории Белоруссии (1900-1917): В 4 т. Т.З. Мн., 1953.

 23. Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации. 1927—1932 гг. М., 1989.

 24. Дончаров Л.Г. Иностранный капитал в России и СССР. М., 1990.

 25. Доўнар-Запольскі М.В. Гісторыя Беларусі. Мінск, 1994.

 26. З гісторыі эканамічных рэформаў на Беларусі. Мн., 1990-е гг.

 27. Индустриализация Белорусской ССР (1926 —1941): Сб. докл. и материалов. Мн., 1985.

 28. История Беларуси в документах и материалах. Минск: Амалфея, 2000.

 29. История рабочего класса Белорусской ССР: В 4 т. Т. 1. Мн., 1984.

 30. Каменская Н.В. Первые социалистические преобразования в Белоруссии (25 октября 1917—июль 1919.). Мн., 1957.

 31. Кожушков А.И. Развитие капитализма в сельском хозяйстве Белоруссии во второй половине XIX века. Мн., 1963.

 32. Кооперативно-колхозное строительство в Белорусской ССР (1917-1927): Сб. докл. и материалов. Мн., 1980.

 33. Копысский З.Ю. Экономическое развитие городов Белоруссии в XVI-первой половине XVII в. Мн., 1966.

 34. Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма // Полн. собр. соч. Т.2.

 35. Липинский Л.П. Развитие капитализма в сельском хозяйстве Белоруссии (вторая половина XIX в.). Мн., 1971.

 36. ЛипинскийЛ.П. Столыпинская аграрная реформа в Белоруссии. Мн., 1978.

 37. Лыч Л.М. Ликвидация экономического социально-культурного неравенства союзных республик: На примере Белорусской ССР (1917-1941). Мн„ 1987.

 38. Марченко И.Е. Аграрные преобразования в Белоруссии в 1917-1918 гг. Мн., 1959.

 39. Марченко И.Е., Новицкий В.И. Белорусская ССР: Курсом перестройки. Мн.,1989.

 40. Мелешко В.И. Очерки аграрной истории Восточной Белоруссии (вторая половина XVII-XVIII вв.). Мн., 1975.

 41. Монополии и иностранный капитал в России. М.; Л., 1962.

 42. Нарысы гісторыі Беларусі. У 2 частках. Мінск, 1994, 1995.

 43. Наша республика: Цифры и факты. Мн., 1968.

 44. Новик С. Рынок ценных бумаг. Белорусские перспективы. Мн., 2001.

 45. Панютич В.П. Из истории формирования пролетариата Белоруссии (1861—1914). Мн, 1969.

 46. Панютич В.П. Социально-экономическое развитие белорусской деревни в 1861-1900 гг. Мн., 1990.

 47. Пилипенко М.Ф. Возникновение Белоруссии. Новая концепция. Минск, 1991.

 48. Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда Августа в Литовско-Русском государстве. М., 1958.

 49. Платные услуги населению Республики Беларусь. Статистический сборник. Мн., 2000.

 50. Проведение сплошной коллективизации сельского хозяйства Белорусскои ССР (ноябрь 1929 — 1932): Сб. докум. и материалов. Мн., 1973.

 51. Программа перехода Белорусской ССР к рыночной экономике. Мн., 1990.

 52. Продовольственная программа Белорусской ССР на период до 1990 г. Мн., 1987.

 53. Развитие экономики Белоруссии в 1921-1927 гг. Мн., 1973.

 54. Развитие экономики Белоруссии в 1928-1941 гг. Мн., 1975.

 55. Развитие экономики Белоруссии в 1928-1941 гг. Мн., 1975.

 56. Развитие экономики Белоруссии в 1961-1970 гг. Мн., 1978.

 57. Республика Беларусь в цифрах: Republik of Belarus in figures. Краткий статистический сборник: Short statistical book. Мн., 1999.

 58. Республика Беларусь в цифрах: Republik of Belarus in figures. Краткий статистический сборник: Short statistical book. Мн., 2000.

 59. Рудовіч С. Час выбару: Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 годзе. Мн., 2001.

 60. Рябцевич В.Н. Нумизматика Беларуси. Мн., 1995.

 61. Самбук С.М. Политика царизма в Белоруссии во второй половине XIX века.Мн, 1980.

 62. Социально-экономические преобразования в Белорусскои ССР за годы Советской власти. Мн., 1970.

 63. Спиридонов М.Ф. Закрепощение крестьянства Беларуси (XV-XVI вв.). Мн., 1993.

 64. Статистический ежегодник Республики Беларусь на 1998 г. Мн., 1998.

 65. Статут ВкЛ 1529 г. Мн., 1960.

 66. Статут ВкЛ 1588 г. Мн., 1989.

 67. Ткачоў М.А. Замкі Беларусі (XIII – XVII cтст.). Мінск, 1977.

 68. Труд и занятость в Республике Беларусь. Статистический сборник. Мн., 2000.

 69. Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. Мн., 1993.

 70. Улащик Н.Н. Предпосылки крестьянской реформы 1861 г. в Литве и Западной Белоруссии. М., 1965.

 71. Фридман М.Б. Отмена крепостного права в Белоруссии. Мн., 1958.

 72. Чепко В.В. Сельское хозяйство Белоруссии в первой половине XIX в. Мн, 1966.

 73. Эканамічная гісторыя Беларусі / Пад рэд. В.І. Галубовіча. Мінск, 1996.

 74. Экономика Белоруссии в эпоху империализма (1900 — 1917). Мн., 1963.

 75. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 1-5. Мінск, 1993, 1999.

 76. Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя. Мінск, 1989.

 77. Юхо Я.А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі. Мн., 1992.

Каталог: Docs
Docs -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
Docs -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
Docs -> “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны”
Docs -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
Docs -> Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт
Docs -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
Docs -> Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны” зацвярджаю
Docs -> Іван Штэйнер Свет шчодры. Свет мяне паўторыць…
Docs -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал