Спіс навуковых публікацый Кушнаровай Ксеніі Валер’еўныДата канвертавання15.05.2016
Памер81.18 Kb.
Спіс навуковых публікацый
Кушнаровай Ксеніі Валер’еўны

асістэнта кафедры давузаўскай падрыхтоўкі і прафарыентацыі
п/п


Назва

Від работы

Аб’ем


Сааўтары

Выданне, год

Артыкулы:

У міжнародных рэцэнзаваных выданнях

1

Сюжэтабудова празаічных твораў Андрэя Федарэнкі

артыкул

6 с.Białorutenistyka Białostocka, tom 2/ red. Naczelny Galina Twaranowicz. – Białystok, 2010. – 245 s., S. 113–118.

У рэцэнзаваных выданнях СНД і РБ

2

Вяртанне да вытокаў як сімвал неўміручасці

артыкул

4 с.Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины № 2 (65), 2011. –216 с., С.165 – 168.

3

Месца фальклорнага часу ў сюжэце твораў А. Казлова

артыкул

4 с.Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі: вып. 10 / Ін-т мастацтвазнаўства, этналогіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І.Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – 648 с., С. 541 – 545 .

4

Мора праз прызму часу: аповед С. Астраўца “Флот каўчэгаў”

артыкул

8 с.Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. /гол. ред. В.А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – Вип.

ХХІV. – Ч. 4. – 518 с., С. 84 – 92.5

Універсальныя міфалагемы ў творах беларускіх празаікаў: міфалагема кола


артыкул

4 с.Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины № 1 (76), 2013. –216 с., С.87 – 91.

У іншых навуковых выданнях

6

Рэфлексія душы

артыкул

1 с.Творчество молодых' 2005 Сборник научных работ студентов и аспирантов учреждения образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»/ Под. Ред. Д.Г.Лина. – Гомель: ГГУ, 2005. – 372 с., С. 290 – 291.

7

Карагод жыцця і смерці (Паводле рамана Л.Рублеўскай “Скокі смерці”)

артыкул

3 с.Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час: зборнік навуковых артыкулаў. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2006. – 431 с., С. 200 – 203.

8

Крызісны ўзрост у творах А. Казлова і А. Федарэнкі

артыкул

3 с.Актуальные проблемы филологии: сб. науч. статей. Вып. 3/ редкол.: А.В. Бредихина (гл. ред.)[и др.]; М-во образования РБ, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2010. – 164 с., С. 56 – 58.

9

Міфалагічныя элементы ў сюжэтах аповесцей М. Адамчыка

артыкул

3 с.Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай.,В.В. Прыемка; уклад.: Т.А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – 407 с., С. 232 – 235.

10

Міфалагема вяртання ў творах В. Казько і А. Казлова

артыкул

3 с.Актуальные проблемы филологии: сб. науч. статей. Вып. 4/ редкол.: А.В. Бредихина (гл. ред.)[и др.]; М-во образования РБ, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины. – Гомель: УО “ГГУ им. Ф. Скорины”, 2011. – 198 с., С. 52 – 55.

11

Алена Брава: Доследы дыялектыкі душы

артыкул

4 с.Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сб. науч. трудов, Вып.5/ редкол. Т.Н. Усольцева (гл. ред) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины, – Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины, 2012. – 168 с., С. 62 – 66.

12

“Зубрэвіцкая сага” Я.Сіпакова: хранатоп твора

артыкул

4 сАктуальные проблемы филологии: сб. науч. статей. Вып. 5/ редкол.: А.В. Бредихина (гл. ред.)[и др.]; М-во образования РБ, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины. – Гомель: УО “ГГУ им. Ф. Скорины”, 2012. – 176 с., С. 36 – 40.

Артыкулы ў працах навуковых мерапрыемстваў:

13

Гісторыя і сучаснасць у прозе Л.Рублеўскай

артыкул

3 с.“VII навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу”: міжнар. навук. канф. (2005, Гомель). – Гомель: Гомельскі дзяржаўны ун-т імя Ф.Скарыны, 2005. – 349 с., С. 304 – 307.

14

Магдаліна Людмілы Рублеўскай

артыкул

2 с.Триада бытия: слово – время – личность. Вторые научные чтения, посвящённые памяти В.соболенко: сборник научных статей. – Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины, 2006. – 312 с., С.251 – 253.

15

Два вершы: “Магдаліна” М.Цвятаевай і “Магдаліна” Л.Рублеўскай

артыкул

4 с.“VIIІ Міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу”: міжнар. навук. канф. (2005, Гомель). – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2007. – 277 с., С. 201 – 205.

16

Жанравая спецыфіка прозы Л.Рублеўскай

артыкул

4 с.Міжнародныя Шамякінскія чытанні “Чалавек – Асоба – Час” : матэрыялы Міжнарожнай навукова-практычнай канферэнцыі / рэдкал.: А.У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. – Мазыр, 2009. – 240.

17

Формы часу ў рамане “Мяжа” А.Федарэнкі

артыкул

6 с.Куляшоўскія чытанні: матэрыялы міжнар. навук.- практ канф.: у 2 ч. Ч1. (29-30 красавіка). – Магілёў: МДУ імя А.А.Куляшова, 2010. – 392 с., С. 129 – 135.

18

Продкі ў перспектыве часу: творы У. Сцяпана “Бацька і Барселона”, “Дзед”

артыкул

3 с.“Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах”, міжнародныя навуковыя чытанні (2010, Гомель). Міжнародныя навуковыя чытанні “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах”, 7-8 кастрычніка 2010 г.: [да 85-годдзя з дня нараджэння І. Навуменкі: матэрыялы]/ Рэдкал. І.Ф. Штэйнер (адк. рэд.) [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – 372 с., С. 314 – 317.

19

Катэгорыя часу ў рамане Л. Рублеўскай “Сутарэнні Ромула”

артыкул

3 с.Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сб. науч. трудов, Вып.3/ редкол. Т.Н. Усольцева (гл. ред) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины, – Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины, 2011. – 250 с., С. 82 – 85.

20

Адметнасці хранатопу ў раманнай прозе Людмілы Рублеўскай

артыкул

3 с.“Скарына і наш час”, V Міжнародная навуковая канферэнцыя (2011, Гомель). Міжнародная навуковая канферэнцыя “Скарына і наш час”, 14 – 15 кастрычніка 2011 г.: [Матэрыялы]. – 302 с., С. 263 – 266.

21

Функцыі міфалагічнага часу ў мастацкім тэксце

артыкул

4 с.Спадчына І.Я.Навуменкі і актуальныя праблемы літаратуразнаўства: зборнік навуковых артыкулаў/ Рэдкал. І.Ф. Штэйнер (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2012. – 248 с., С. 83 – 87.

22

Час рэальны і час мастацкі ў прозе А.Казлова

артыкул

4 с.Творчасць І.Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст (Рэспубліканская навуковая канферэнцыя да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка І.Я.Навуменкі): матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, Мінск, 16 лютага 2010 года/ Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі/ рэдкал.: С.С.Лаўшук (нав. рэд. і інш. ). – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – 474 с., С. 265 – 269.

23

Роля часу ў арганізацыі мастацкага цэлага (на матэрыяле прозы Л. Рублеўскай

артыкул

4 с.Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання: матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. маладых вучоных, Мінск, 26 сак. 2010 г./ рэдкал.: П.І. Навойчык (адк. рэд.) [і інш]; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2010. – 469 с., С. 205 – 209.

Каталог: fdpois -> public


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал