Спіс публікацый 2010 Караткевіч, В.ІДата канвертавання15.05.2016
Памер34.66 Kb.
Спіс публікацый

2010

 1. Караткевіч, В.І. Сістэма вобразаў у інтэртэксце (на матэрыяле драматургічных твораў Сяргея Кавалёва) / В.І. Караткевіч // Українське мовознавство: міжвідомчий науковий збірник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2009. – Вип. 39/1. – С. 168-173.

 2. Короткевич, В.И. Автор как медиатор интертекста / В.И. Короткевич // Питання літературознавства.: науковий збірник / гол. Ред. О.В.Червінськаю – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2010. Вип. 80. – С. 191-198.

 3. Караткевіч, В.І. Жанравыя асаблівасці аповесцяў “Paradies auf Erden” і “Вернісаж” І.Шамякіна / В.І. Караткевіч // Куляшоўскія чытанні: мат-лы Міжнар. навук.-практ. канф.: у 2 ч. Ч.1. (29–30 красавіка 2010 г.). – Магілёў: МДУ імя А.А.Куляшова, 2010. – С. 339 – 344.

2011

 1. Караткевіч, В.І. Асаблівасці адлюстравання праяў грамадскага жыцця ў Беларусі канца ХХ ст. у творчасці Івана Шамякіна на прыкладзе аповесцяў “Paradies auf Erden” і “Вернісаж”) / В.І. Караткевіч // У ракурсе сучаснага асэнсавання (Творчая спадчына Івана Шамякіна): міжкаф. зб. навук. прац: Філалогія. Вып. 4 / пад рэд. А.М. Макарэвіча. – Магілёў: УА “МДУ імя А.А. Куляшова”, 2011. – С. 200 – 208.

 2. Короткевич, В.И. Специфика отражения смерти в белорусской драматургии конца ХХ века // Наука. Культура. Образование. Междунар. науч.-практ. конф. (2011; Комрат). Международная науно-практическая конференция, посвящённая 20-летию Комратского Государственного Университета «Наука. Культура. Образование», 11 февраля 2011 год. – Комрат: Комрат. гос. ун-т, 2011. – С. 242 – 244.

 3. Караткевіч, В.І. Мастацкі погляд на праявы і вынікі сацыяльнага бязладдзя / А.М. Макарэвіч, В.І. Караткевіч // Шамякін, І. Збор твораў: У 23 т. Т. 5 / Рэдкал. Т.С. Голуб, А.М. Макарэвіч. – Мінск, 2011. – С. 529 – 559.


2012

 1. Короткевич, В.И. Особенности организации системы прогнозирования в сфере высшего образования / Е.В. Кравец, В.И. Короткевич // Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран: сб. науч. статей Второй Международной научно-практической конференции, 27-29 марта 2012 г., МГУ имени А.А. Кулешова, г. Могилев: в 2 ч. / под ред. И.Н. Шарухо, И.И. Пирожника, И.И. Бариновой. – Могилев: УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 2012. – Ч. 2. – С. 382 – 384.

 2. Караткевіч, В.І. Ці будуць плённымі пошукі прытулку? / В. Караткевіч // Шамякін, І.П. Збор твораў. У 23 т. Т. 8. Аповесці, 1999-2000; п'есы / І.П. Шамякін; падрыхт. тэкстаў і камент. В. Карачун; паслясл. В. Караткевіча; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы. – Мінск: Маст. літ., 2012. – С. 567 – 585.

 3. Караткевіч, В.І. Асаблівасці выкарыстання твораў Максіма Багдановіча ў кантэксце рэалізацыі псіхолага-педагагічных задач дашкольнай адукацыі / В.І. Караткевіч, А.В. Шарапава // Мастацкі свет Максіма Багдановіча: адметнасць, шматграннасць, універсальнасць: зб. навук. арт. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка., рэдкал.: В.Д. Старычонак, В.А. Вараб’ёва, І.М. Гоўзіч і інш.; адк. рэд. В.Д. Старычонак. – Мінск : БДПУ, 2012. – С. 141 – 144.

 4. Караткевіч, В.І. Фэнтэзі ў дзіцячым чытанні (некалькі заўваг да п’есы С. Кавалёва “Драўляны рыцар”) / В.І. Караткевіч // Беларусь на скрыжаванні стагоддзяў: ад класікі да сучаснасці: матэрыялы Міжнар. навук. канф., г. Мінск, 1-2 лістап. 2012 г. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка.; рэдкал.: В.Д. Старычонак, Т.У. Балуш, І.М. Гоўзіч і інш.; адк. рэд. В.Д. Старычонак. – Мінск : БДПУ, 2012. – С. 120 – 123.

 5. Караткевіч, В.І. Методыка выкладання беларускай літаратуры: вучэб.-метад. мат-лы / А.М. Макарэвіч, Н.П. Дзеравяга, В.І. Караткевіч. – Магілёў: УА “МДУ імя А.А. Куляшова”, 2012. – 120 с.

 6. Караткевіч, В.І. “Вывучэнне творчасці Якуба Коласа ў кантэксце вучэбнай дысцыпліны “Сусветная і айчынная дзіцячая літаратура”: тэарэтычна-жанравы аспект” / В.І. Караткевіч, А.В.Шарапава // Творчая спадчына Янкі Купалы і Якуба Коласа ў сістэме дзяржаўна-культурных і духоўна-эстэтычных прыярытэтаў ХХІ стагоддзя: Матэрыялы Міжнар. навук. канферэнцыі (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа), Мінск, 25-26 верас. 2012 г. / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нац. акадэміі навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. – Мінск : Права і эканоміка, 2012. – С. 228 – 232.


2013


 1. Караткевіч, В.І. Падрыхтоўка да Рэспубліканскай алімпіяды: узровень патрабаванняў, аналіз памылак, парады / В.І. Караткевіч [ і інш.] // Беларуская мова і літаратура. – 2013. – № 7. – С. 48 – 51.

 2. Караткевіч, В.І. Канцэпт “горад” у сучаснай беларускай літаратуры для дзяцей (на прыкладзе казкі А. Масла “Пацучок Фэлік падарожнічае”) / В.І. Караткевіч // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 12 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск : РІВШ, 2013. – 104 – С. 52 – 55.

 3. Караткевіч, В.І. Спецыфіка вобразнай сістэмы драматургічных твораў Пятра Васючэнкі для дзяцей (на матэрыяле зборніка “Маленькі збраяносец”) / В.І. Караткевіч // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірылы Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі : матэрыялы ХІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 24-26 кастр. 2013 г. У 2 ч. Ч. 2 / пад рэд. Т.П. Казаковай. – Мінск : РІВШ, 2013. – С. 264 – 269.


2014


 1. Беларуская дзіцячая літаратура ў тэрмінах і паняццях : дапаможнік / А.М. Макарэвіч, В.І. Караткевіч ; пад агул. рэд. А.М. Макарэвіча. – Магілёў : МДУ імя А.А. Куляшова, 2014. – 140 с.

Каталог: info -> faculty -> philolog -> kaf bl -> publikacii
publikacii -> Спіс публікацый 2010 Чмарава, М.І
publikacii -> Спіс публікацый 2010 Борбат, Т.І
philolog -> Публікацыі Віталь Іванавіч Еўмянькоў
publikacii -> Спіс публікацый 2010 Шарапава, А. В
publikacii -> Манаграфіі: Макаревич, А. Н. В разных стилевых течениях: Проблема жанра и стиля в рассказах 20-х годов М. Горецкого и Т. Гартного / А. Н. Макаревич. — Екатеринбург: Урал Плюс, 1995. — 177 с. Макарэвіч, А
kaf bl -> Анатацыя вучэбнай дысцыпліны па выбары
kaf bl -> Анатацыя вучэбнай дысцыпліны па выбары


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал