Структурныя кампаненты ўрока беларускай мовы структура ўрока тлумачэння новага матэрыялу па беларускай мовеДата канвертавання27.07.2016
Памер68.79 Kb.


СТРУКТУРНЫЯ КАМПАНЕНТЫ ЎРОКА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

Структура ўрока тлумачэння новага матэрыялу

па беларускай мове


Этапы ўрока

Характарыстыка этапа ўрока

1. Арганізацыйны момант.
2. Актуалізацыя апорных ведаў.
3. Псіхалагічная падрыхтоўка да вывучэння новай тэмы.
4. Тлумачэнне новага матэрыялу.

5. Замацаванне ведаў:

а) першаснае (вербальнае) замацаванне;

б) трэніровачнае замацаванне;


в) творчае замацаванне.
6. Падвядзенне вынікаў урока.

7. Дамашняе заданне.Мабілізацыя ўвагі школьнікаў, стварэнне матывацыі да працы на ўроку.
Узнаўленне ведаў, неабходных для вывучэння і разумення новага матэрыялу.
Стварэнне праблемнай сітуацыі, пастаноўка даследчых задач, выкарыстанне элементаў займальнай граматыкі.

Назіранні над моўным матэрыялам (назіранні праводзяцца на матэрыяле звязных тэкстаў). Выводзяцца моўныя заканамернасці, якія ляжаць у аснове паняцця ці правіла. Аналіз фармулёўкі правіла (паняцця), дадзенага ў падручніку.


Адказы на пытанні для асэнсавання і засваення ведаў. Выкананнне аналітычных практыкаванняў. Вусны каментарый.

Выпрацоўка ўменняў карыстацца правілам, алгарытмам разважання. Выкананне аналітыка-сінтэтычных практыкаванняў, праца са слоўнікам.

Выкананне творчых заданняў.

Афармленне ведаў, атрыманых на ўроку у выглядзе вусных ці пісьмовых заданняў, паўтарэнне алгарытмаў па распазнаванні паняцця, па прымяненні правіла.
Фармулёўка задач выканання практыкавання, інструктаж.


Структура ўрока замацавання ведаў, уменняў і навыкаў

па беларускай мовеЭтапы ўрока

Характарыстыка этапа ўрока

1. Арганізацыйны момант

2. Праверка дамашняга задання.


3.Замацаванне вывучанага паняцця.

4. Творчае замацаванне, трэніроўка алгарытма прымянення вывучанага паняцця ў маўленні.


5. Падвядзенне вынікаў урока.
6. Дамашняе заданне.

Мабілізацыя ўвагі школьнікаў; стварэнне матывацыі да дзеянняў на ўроку; стварэнне сітуацыі, пры якой школьнікі самастойна фармулююць мэту ўрока.
Правядзенне вуснага і пісьмовага апытвання. Праверка засваення алгарытма, спосабу дзеяння.

Выкананне аналітыка-сінтэтычных практыкаванняў, напісанне дыктантаў розных відаў. Вызначэнне ролі вывучаных паняццяў ў маўленні. Арганізацыя бягучага паўтарэння.


Арганізацыя маўленчай практыкі на ўроку, фарміраванне камунікатыўных уменняў і навыкаў вучняў. Паглыбленне разумення функцыі вывучаных паняццяў у вусным і пісьмовым маўленні. Самастойнае выкананне практыкаванняў. Арганізацыя дыферэнцыраванай працы.

Самастойная фармулёўка вучнямі вывадаў па тэме.

Фармулёўка задач выканання дыферэнцыраваных практыкаванняў. Заданне на канструяванне ўласнага тэксту ў вуснай ці пісьмовай форме з уключэннем вывучанай моўнай з’явы (граматычнага факта).
Структура ўрока паўтарэння і абагульнення вывучанага

па беларускай мове


Этапы ўрока

Характарыстыка этапа ўрока

1. Арганізацыйны момант

2. Праверка

дамашняга задання.
3. Падрыхтоўка

да абагульнення паняццяў, правіл.


4. Абагульненне паняццяў і правіл па тэме, вызначэнне іх ролі ў маўленні.

5. Самастойная (дыферэнцыраваная) праца.
6. Падвядзенне вынікаў урока.

7.Дамашняе заданнеМабілізацыя ўвагі школьнікаў. Стварэнне сітуацыі, пры якой вучні вызначаюць месца моўнай з’явы ў сістэме вывучанага. Вызначэнне мэты і задач урока.
Выкарыстанне разнастайных формаў апытвання (вуснае, пісьмовае, камбінаванае апытванне).
Дыферэнцыраваная праца. Узнаўленне ўсіх вывучаных паняццяў па тэме, вызначэнне агульных рыс і характэрных прымет кожнага паняцця; удакладненне іх ролі ў мове.Супастаўленне вывучаных моўных з’яў.
Праца на абагульненне з выкарыстаннем класіфікацыйных і абагульняльных табліц. Выяўленне сувязей паміж паняццямі тэмы, вызначэнне месца вывучанай тэмы ў сістэме беларускай мовы.
Праверка ўменняў знаходзіць вывучаныя з’явы ў тэксце.

Фармулёўка асноўных класіфікацыйных прымет з’явы.

Падрыхтоўка да выканання кантрольнай работы, да дыктанта, да ўрока развіцця мовыСтруктура камбінаванага ўрока

беларускай мовы


Этапы ўрока

Характарыстыка этапа ўрока

1. Арганізацыйны момант.
2. Праверка

дамашняга задання.


3. Тлумачэнне новага матэрыялу. Назіранне над моўным матэрыялам.
4. Замацаванне вывучанага паняцця і трэніроўка яго прымянення ў маўленні.
5. Падвядзенне вынікаў урока.
6. Дамашняе заданне

Мабілізацыя ўвагі школьнікаў. Вызначэнне мэты і задач урока.
Разнастайныя формы апытвання (вуснае, пісьмовае, камбінаванае апытванне).
Успрыманне з’явы. Супастаўленне моўных з’яў. Усведамленне характэрных прымет з’явы. Знаёмства з тэрмінам. Фарміраванне азначэння паняццю. (Назіранні праводзяцца на матэрыяле звязных тэкстаў).
Пастаноўка пытанняў на ўсведамленне і асэнсаванне вывучанага (вербальнае замацаванне). Фарміраванне ўменняў прымяняць атрыманыя веды (выкананне практыкаванняў аналітыка-сінтэтычнага характару).

Арганізацыя самастойнай працы (праверка ўменняў знаходзіць з’яву ў тэксце, даваць ёй характарыстыку, вызначаць ролю ў тэксце), самастойнай творчай працы.


Самастойная фармулёўка вучнямі вывадаў па тэме.

Фармулёўка задач выканання дыферэнцыраваных практыкаванняў, інструктаж.
Структура ўрока аналізу пісьмовых (творчых) работ вучняў


Этапы ўрока

Характарыстыка этапа ўрока

1. Арганізацыйны момант.
2. Слова настаўніка.

3. Аналіз тыповых памылак.

4.Дыферэнцыраваная праца.

5. Дамашняе заданне.Мабілізацыя ўвагі школьнікаў. Аб’яўленне тэмы, пастаноўка задач урока аналізу пісьмовай работы.
Агульная характарыстыка работ вучняў. Якасны аналіз выкананай працы.

Аналіз і ацэнка зместу пісьмовай работы (паўната раскрытай тэмы і асноўнай думкі, правільнасць выдзялення мікратэм, як адбывалася сувязь паміж мікратэмамі), кампазіцыйнай стройнасці выказвання (ці ёсць парушэнні ў паслядоўнасці пераказу і лагічнай сувязі думак), моўнага афармлення тэксту (моўныя памылкі і недахопы).


Калектыўная праца па выпраўленні тыповых недахопаў (граматычныя памылкі ва ўтварэнні слова ці яго формы, паўторы, парушэнне стылістычных нормаў; аналіз арфаграфічных і пунктуацыйных памылак, падбор і запіс аналагічных прыкладаў з выкарыстаннем графічных абазначэнняў).
Аналіз вучнямі індывідуальных памылак. Выкананне дыферэнцыраваных заданняў (праца па картках). Самарэцэнзаванне (узаемарэцэнзаванне) пісьмовай работы па прапанаванай памятцы ў вуснай ці пісьмовай форме.
Інструктаж да выканання дыферэнцыраванага дамашняга задання творчай самастойнай работы.


Структура ўрока аналізу навучальных і кантрольных дыктантаў


Этапы ўрока

Характарыстыка этапа ўрока

1. Арганізацыйны момант.

2. Агульная характарыстыка выкананай работы.


3. Паўтарэнне, абагульненне, сістэматызацыя ведаў і ўменняў па вывучанай тэме.
4. Арганізацыя індывідуальнай працы вучняў.

5. Дамашняе заданне.


6. Вынікі ўрока.

Мабілізацыя ўвагі школьнікаў. Аб’яўленне тэмы і пастаноўка задач урока аналізу памылак у дыктанце.
Колькасны і якасны аналіз арфаграфічных і пунктуацыйных памылак.

Разбор тыповых граматычных памылак (тры-чатыры тыпы памылак), тлумачэнне арфаграфічных і пунктуацыйных правіл, запіс прыкладаў з графічнымі абазначэннямі.

Самастойны падбор аналагічных прыкладаў з арфаграмамі і пунктаграмамі, па якіх былі дапушчаны памылкі. Праца са слоўнікамі, падручнікамі, даведнікамі. Рашэнне граматычных задач.

Выкананне самастойнай работы з моўным разборам.Інструктаж па выкананні індывідуальнага дамашняга задання.
Вызначэнне агульнай выніковасці ўрока.
Мартынкевіч С.В. УРОК БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ. Метадычныя рэкамендацыіПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал