Т э м а т ы к а практычных заняткаў па дысцыпліне «гіcторыя беларусі» для студэнтаў 2 курсаДата канвертавання15.05.2016
Памер81.22 Kb.
Т Э М А Т Ы К А
практычных заняткаў па дысцыпліне
«ГІCТОРЫЯ БЕЛАРУСІ»

для студэнтаў 2 курса
спецыяльнасці «Гiсторыя айчынная i ўсеагульная»
2 семестр

Тэма1 Адмена прыгоннага права ў Беларусі

 1. Перадўмовы і падрыхтоўка сялянскай рэформы

 2. Рэалізацыя «Палажэнняў» 19 лютага 1861 г.

 3. Асабліасці правядзення аграрнай рэформы ў Беларусі .

 4. Рэформа аграрных адносін дзяржаўных сялян

 5. Вынікі і значэнне аграрнай рэформы

Белоруссия в эпоху капитализма: Сб. док. и материалов: В 2 т. Мн., 1983; 1990 г.

Хрестоматия по истории Белоруссии: С древнейших времен до 1917 г. Мн.,. 1977 г.

«Хрестоматия по истории БССР (1917—1983). Мн., 1984

Матэрыялы па гісторыі Беларусь Мн., 2000.

Эканамічная гісторыя Беларусі. Мн., 1999.

Псторыя сялянства Беларусі: УЗ т. Т. 1. Мн., 1997; Т. 2. Мн., 2002.

Панютич В.П. Наемный труд в сельском хозяйстве Беларуси, 1861-1914 гг/ Под ред. П.Т.Петрикова. Мн.: Наука і тэхніка, 1996

Панютич В.П. Социально-экономическое развитие белорусской деревни в 1861-1900/ Науч. ред.П.Г.Козловский.. Мн.: Наука і тэхніка, 1990

Панюціч В. Рэформы дзяржаўных сялян Беларусі (канец 50 – 70-я гг. XIX ст) // Бел. Гіст. Часопіс. 1996. № 3. С. 23-32
Тэма 2 Буржуазныя рэформы 60-70-х гг. і ўрадавая палітыка ў Беларусі


 1. Рэформы дзяржаўных інстытутаў і мясцовага кіравання (ваенная, земская, гарадская, судовая, школьная, цэнзурная)

 2. Правядзенне контррэформ.

 3. Барацьба з «польскасцю» і пашырэнне рускага землеўладання.

 4. Змены ва шрадавай палітыцы ў Беларусі па нацыянальным і рэлігійным пытаннях.

 5. Пашырэнне ўплыву праваслаўнай царквы.

Белоруссия в эпоху капитализма: Сб. док. и материалов: В 2 т. Мн., 1983; 1990*

Хрестоматия по истории Белоруссии: С древнейших времен до 1917 г. Мн.,. 1977. Шт.

«Хрестоматия по истории БССР (1917—1983). Мн., 1984

Матэрыялы па гісторыі Беларусь Мн., 2000.

Эканамічная гісторыя Беларусі. Мн., 1999.

Самбук С.М. Политика царизма в Белоруссии во второй половине XIX в. /

под ред. В.П. Панютича. Мн.: Наука і тэхніка, 1980

Тэма 3 Сельская гаспадарка Беларусі ў 60-90-х гг. XIX ст.


 1. Памешчыцкае і сялянскае землеўладанне, рост бессаслоўнай зямельнай ўласнасці.

 2. Аграрны крызіс 1880-х гг. І змены ў спецыялізацыі сельскай гаспадаркі Беларусі.

 3. Сацыяльнае расслаенне сялянства і фарміраванне сялянскай буржуазіі

Белоруссия в эпоху капитализма: Сб. док. и материалов: В 2 т. Мн., 1983; 1990*

Хрестоматия по истории Белоруссии: С древнейших времен до 1917 г. Мн.,. 1977. Шт.

«Хрестоматия по истории БССР (1917—1983). Мн., 1984

Матэрыялы па гісторыі Беларусь Мн., 2000.

Крук У П. Сялянскі рух на Беларусь 1864—1900. Мн., 1993.

Эканамічная гісторыя Беларусі. Мн., 1999.

Псторыя сялянства Беларусі: УЗ т. Т. 1. Мн., 1997; Т. 2. Мн., 2002.

Доўнар-Запольскі М. В. Псторыя Беларусь Мн., 1994.

Липинский Л.П. Развитие капитализма в сельском хозяйстве Белоруссии (вторая половина 19 века) Мн.: Наука і техніка, 1971

Бейлькин Х.Ю. Аграрный кризис конца XIX века и структурная реконструкция сельского хозяйства Беларуси Мн.: Бел.наука, 2001

Бейлькин Х.Ю. Сельскохозяйственный рынок Белоруссии 1861-1914 гг./Науч.ред. М.О.Біч Мн.: Наука і техніка, 1989


Тэма 4 Прамысловасць і гарады Беларусі у другой палове XIX ст. Транстпарт, гандль и крэдыт. Гарады и мястэчки у другой палове 19 ст.

 1. Спецыялізацыя прамысловасці і яго галіновая структура ў перыяд прамысловай рэвалюцыі.

 2. Фарміраванне класа наемных рабочых і гандлева-прамысловай буржуазіі.

 3. Рост гарадоў і мястэчак

 4. Развiцце гандлю и шляхоу зносiн

5. Фарміраванне фінансава-крэдытнай сістэмы

Белоруссия в эпоху капитализма: Сб. док. и материалов: В 2 т. Мн., 1983; 1990*

Хрестоматия по истории Белоруссии: С древнейших времен до 1917 г. Мн.,. 1977. Шт.

«Хрестоматия по истории БССР (1917—1983). Мн., 1984

Матэрыялы па гісторыі Беларусь Мн., 2000.

Эканамічная гісторыя Беларусі. Мн., 1999.

Болбас М.Ф. Развитие промышленности Белоруссии (1761-1900 гг.)Мн., 1973

Тэма 5 Паўстанне 1863 г. ў Беларусі


 1. Актывізацыя грамадскага жыцця напярэдадні паўстання. К.Каліноўскі. «Мужыцкая праўда».

 2. Ход паўстання. Тактыка «белых».

 3. Падаўлене паўстання і прычыны яго падаўлення

Хрестоматия по истории Белоруссии: С древнейших времен до 1917 г. Мн.,. 1977.

«Хрестоматия по истории БССР (1917—1983). Мн., 1984

Матэрыялы па гісторыі Беларусь Мн., 2000.

Калиновский К. Из печатного и рукописного наследия. Мн., 1988.

Каліноўскі К. На нашу вольнасць: Творы, дакументы. Мн., 1999.

Шалькевич В. Ф. Кастусь Калиновский: Страницы биографии. Мн., 1988.

Восстание в Литве и Белоруссии 1863—1864. Док. и материалы. М., 1965.

Кісялёў Г В. На пераломе дзвюх эпох: Паўстанйе 1863 г. на Міншчыне.Мн., 1990.Тэма 6 Грамадска-палітычнае жыцце ў Беларусі ў 60-90-х гг.

 1. Грамадскія думкі і асноўныя плыні іх эвалюцыі.

 2. Народніцкія гурткі і арганізацыі 70-80-х гадоў.

 3. Группа «Гоман» і яе погляды на развіцце Беларусі.

 4. Эвалюцыя рабочага руху і распаўсюджанне марксізму.

Хрестоматия по истории Белоруссии: С древнейших времен до 1917 г. Мн.,. 1977.

«Хрестоматия по истории БССР (1917—1983). Мн., 1984

Матэрыялы па гісторыі Беларусь Мн., 2000.

Публицистика белорусских народников. Мн., 1993.

Бич М.О. Развитие социал-демократического движения в Белоруссии в 1883-1903 гг. Мн.: Наука і техніка, 1973

Самбук С.М. Революционные народники Белоруссии (70-е – начало 80-х гг. XIX в.) Мн.: Наука і тэхніка, 1972


Тэма 7 Фармiраванне беларускай нацыi

 1. Этнiчная тэрыторыя беларусаў, нацыянальны склад насельнiцтва

 2. Фармiраванне агульных нацыянальных прыкмет беларускай нацыi

 3. Беларускi нацыянальны рух, яго самавызначэнне.

Хрестоматия по истории Белоруссии: С древнейших времен до 1917 г. Мн.,. 1977.

Матэрыялы па гісторыі Беларусь Мн., 2000.

Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII–пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Мн., 1993—2001.

Культурна-нацыянальныя працэсы на Беларусі ў другой палове XIX—

XX ст.: 36. навук. прац / Пад агульн. рэд. М. Забаўскага, I. Канапацкага. Мн., 1998.

Цвікевіч А. «Западно-руссизм». Нарысы з гісторыі грамадскай мысьлі на Беларусі ўХІХ і пачатку ХХ стст. 2-е выд. Мн., 1993.Тэма 8 Сацыяльна-эканамiчнае развiцце Беларусi ў пачатку XX ст.

 1. Сацыяльны і нацыянальны склад насельніцтва.

 2. Развіцце капітализму ў сельскай гаспадарцы. Стан і развіцце прамысловасці.

 3. Грамадска-палітычнае развіцце Беларусі.

Хрестоматия по истории Белоруссии: С древнейших времен до 1917 г. Мн.,. 1977. Шт.

Матэрыялы па гісторыі Беларусь Мн., 2000.

Эканамічная гісторыя Беларусі. Мн., 1999.

Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII–пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Мн., 1993—2001.

Доўнар-Запольскі М. В. Гісторыя Беларусі. Мн., 1994.

Культурна-нацыянальныя працэсы на Беларусі ў другой палове XIX—XX ст.:

3б. навук. прац / Падагульн. рэд. М. Забаўскага, I. Канапацкага. Мн., 1998.


Тэма 9 Грамадска-палiтычнае жыцце Беларусi ў 1901-1914 гг.

 1. Сацыяльны і нацыянальны склад насельніцтва.

 2. Развіцце капітализму ў сельскай гаспадарцы. Стан і развіцце прамысловасці.

 3. Грамадска-палітычнае развіцце Беларусі.

Хрестоматия по истории Белоруссии: С древнейших времен до 1917 г. Мн.,. 1977. Шт.

Матэрыялы па гісторыі Беларусь Мн., 2000.

Эканамічная гісторыя Беларусі. Мн., 1999.

Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII–пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Мн., 1993—2001.

Доўнар-Запольскі М. В. Гісторыя Беларусі. Мн., 1994.

Культурна-нацыянальныя працэсы на Беларусі ў другой палове XIX—XX ст.:

3б. навук. прац / Падагульн. рэд. М. Забаўскага, I. Канапацкага. Мн., 1998.Тэма 10 Беларусь у Першай сусветнай вайне (1914-1917 гг.)

Тэма 11 Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. i актывiзацыя палiтычнага жыцця ў Беларусi

Тэма 12 Культура Беларусі ў пачатку 20 ст.

 1. Умовы і асаблівасці культурнага развіцця Беларусі. «Заходнерусізм».

 2. Асвета і адукацыя. Развіццце навуковага беларусазнаўства.

 3. Развіцце літаратуры і мастацтва.

 4. Архітэктура. Беларускі тэатр и музыка.

Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII–пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Мн., 1993—2001.

Цьвікевіч А. «Западно-руссизм». Нарысы з гісторыі грамадскай мысьлі на

Беларусі ў XIX і пачатку XX ст. 2-е выд. Мн., 1993.Культурна-нацыянальныя працэсы на Беларусі ў другой палове XIX—XX ст.:

3б. навук. прац / Пад агульн. рэд. М. Забаўскага, I. Канапацкага. Мн., 1998.
Каталог: DocLib5 -> %D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20(%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F) -> %D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> %D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> Тематика семинарских заданий по Истории Беларуси для спец «История отечественная и всеобщая». 3 курс. 2 семестр
%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> Лекцыя Культура Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX стст.: архітэктура, мастацтва
%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> Тэма 1 Тэрыторыя і насельніцтва Занятак 1
%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> Тэма Першапачатковае засяленне тэрыторыі Беларусі
%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> Тэма Рассяленне славян на тэрыторыі Беларусі Генезіс усходнеславянскіх плямён і шляхі іх рассялення па тэрыторыі Беларусі. Праблема паходжання беларусаў
%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> Тэма 2 Асноўныя этапы развіцця гістарыяграфіі гісторыі Беларусі Канцэпцыі польскіх і расійскіх гісторыкаў
%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> Тэма Насельніцтва Беларусі ў эпоху бронзы і жалезным веку
%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> Тэма Уводзіны ў гісторыю Беларусі. Гісторыя як навучальная дысцыпліна
%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> Тэма Беларуская гістарыяграфія ў савецкі час
%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> Пытанні да заліку па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал