Тэма 1 Летапісны перыяд гістарыяграфіі гісторыі БеларусіДата канвертавання15.05.2016
Памер152.21 Kb.
Тэмы рэфератаў і літаратура
Тэма 1

Летапісны перыяд гістарыяграфіі гісторыі Беларусі
Пытанні (тэмы рэфератаў)

1. Гісторыя Беларусі ў старажытнарускіх летапісах.

2. Агульная характарыстыка беларуска-літоўскіх летапісаў і хронік: час, умовы ўзнікнення, крыніцы.

3. Гістарычная канцэпцыя 3-х агульнадзяржаўных (ВКЛ) летапісных зводаў. Іх легендарная частка. 4. Усеагульная (сусветная) і мясцовая гісторыя ў мясцовым летапісанні:

-- Магілёўская хроніка

-- Віцебскі летапіс

-- Баркулабаўскі летапіс

Лаврентьевская летопись //ПСРЛ. Т.1. М.,1962.

Ипатьевская летопись //ПСРЛ. Т.2. М.,1962.

Полное собрание русских летописей. Том 32. М.,1975.

Полное собрание русских летописей. Том 35. М.,1980.

Беларускія летапісы і хронікі. Мн.,1997.

Хроника Быховца. М.,1966.

--------“-------------- //Полымя. 1993. №10-12.

Магілёўская хроніка Т.Сурты і Ю.Трубніцкага //Полымя. 1992. №7-8.

Летапісец вялікіх князёў літоўскіх //Спадчына. 1991. №1-5.

Летапісная аповесць пра Міндоўга і Войшалка /Галіцка-Валынскі летапіс //Спадчына. 1990. №3.

Летапісная аповесць пра князя Тройдзеня /Галіцка-Валынскі летапіс //Спадчына. 1990. №4.


Улащик Н.Н. Введение в изучение белорусско-литовского летописания. М.,1985 (Главы: “Историографический обзор”, “Находки и публикации летописей”, “Легендарная часть летописей и хроник”, “Городские хроники и летописи”).

Улащик Н.Н. “Литовская и жмойтская кроника” и ее отношение к хроникам Быховца и Стрыйковского //Славяне и Русь. М.,1966.

Карский Е.Ф. О языке так называемых литовских летописей //Карский Е.Ф. Труды по белорусскому и другим славянским языкам. М.,1962.

Семянчук А.А. Беларуска-літоўскія летапісы і польскія хронікі. Гродна,2000.

Чамярыцкі В.А. Беларускія летапісы як помнікі літаратуры (Узнікненне і літаратурная гісторыя першых зводаў). Мн.,1969.

Флоря Б.Н. О “Летописце Быховца” //Источники и историография Славянского Средневековья. М.,1966.

Ючас М.А. Хроника Быховца //Летописи и хроники. 1973. М.,1974.

Ходзін С. Летапісанне на Беларусі //БГЧ. 1997. №2.Тэма 2

Мацей Стрыйкоўскі – першы гісторык ВКЛ.
Михайловская Л.Л. Жизнь и творчество Мацея Стрыйковского //Вопросы истории. Т.5. Мн.,1972.

Рогов А.И. Русско-польские культурные связи в эпоху Возрождения (Стрыйковский и его Хроника). М.,1966.

Семянчук А. Творы Мацея Стрыйкоўскага як крыніцы па гісторыі рэлігіі у Вялікім княстве Літоўскім //Гістарычна-археалагічны зборнік. Частка 2. Мн., 1972.

Семянчук А. Мацей Стрыйкоўскі ў Вялікім княстве Літоўскім //Спадчына. 1995. №1.

Семянчук А. Стрыйкоўскі Мацей //Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Том 6. Мн., 2001.

Семянчук А.А. Беларуска-літоўскія летапісы і польскія хронікі. Гродна, 2000.

Улащик Н.Н. “Литовская и жмойтская кройника” и ее отношение к хроникам Быховца и Стрыйковского //Славяне и Русь. М., 1968.

Улащик Н.Н. Введение в изучение белорусско-литовского летописания. М.,1985.


Тэма 3

Гісторыя Беларусі ў польскай гістарыяграфіі XVI-XVIII cтст.
Пытанні (тэмы рэфератаў)

1. Гісторыя ВКЛ ў польскіх хроніках: параўнальна-канцэптуалны аналіз.

2. Польскія храністы ў агульнаеўрапейскім гістарыяграфічным кантэксце.

3. Мацей Стрыйкоўскі – першы гісторык ВКЛ.

4. “Хроніка” Мацея Стрыйкоўскага у кантэксце летапіснай традыцыі і прац польскіх гісторыкаў.

5. Сарматызм у гістарыяграфіі.


Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в. /Под ред. акад. Б.А.Рыбакова. М.,1976.

Лимонов Ю.А. Культурные связи России с европейскими странами в XV-XVII вв. Л.,1978.

Михайловская Л.Л. Жизнь и творчество Мацея Стрыйковского //Вопросы истории. Т.5. Мн.,1972.

Рогов А.И. Русско-польские культурные связи в эпоху Возрождения (Стрыйковский и его “Хроника”). М.,1966.

Семянчук А.А. Творы Мацея Стрыйкоўскага як крыніца па гісторыі рэлігіі у Вялікім княстве Літоўскім //Гістарычна-археалагічны зборнік. Частка 2. Мн.,1993.

Семянчук А. Мацей Стрыйкоўскі ў Вялікім Княстве Літоўскім //Спадчына. 1995. №1.

Семянчук А.А. Беларуска-літоўскія летапісы і польскія хронікі. Гродна,2000.

Улащик Н.Н. Введение в изучение белорусско-литовского летописания. М.,1985. С.82-129.


Семянчук А. Cтрыйкоўскі Мацей //Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.6. Кніга І. Мн.,2001. С.432-433.

Чамярыцкі В. “Хроніка польская, літоўская, жамойцкая і ўсяе Русі” //Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.6. Кніга ІІ. Мн.,2003. С.83-84.

Чамярыцкі В. “Хроніка ўсяго свету” //Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.6. Кніга ІІ. Мн.,2003. С.84.

Чамярыцкі В. “Хроніка Еўрапейскай Сарматыі” //Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.6. Кніга ІІ. Мн.,2003. С.83.

Семянчук А. Длугаш Ян //Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.3. Мн.,1996. С.258.

Грыцкевіч А.П. Гваньіні Аляксандр //Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.2. Мн.,1994. С.500.

Чамярыцкі В. Бельскі Марцін //Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.2. Мн.,1994. С.10.

Семянчук А. Кромер Марцін //Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.4. Мн.,1997. С.260.

Ткачоў М.А. Вапоўскі Бярнард //Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.2. Мн.,1994. С.219.

Семянчук А. Мацей з Мехава //Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.5. Мн.,1999. С.99.

Пазднякоў В. Сарматызм //Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.6. Кніга І. Мн.,2001. С.230-231.
Тэма 4

Гістарызм мемуарнай літаратуры
Альбрыхт Станіслаў Радзівіл. Дыярыюш аб падзеях у Польшы //Спадчына. 1995. №6.

Дыярыюш князя Міхала Казімера Радзівіла ваяводы Віленскага, Гетмана В.К.Літ. //Спадчына. 1994. №4-5; 1995. №1-6.

“Диариуш, албо список деев правдивых” //Коршунов А.Ф. Афанасий Филиппович. Жизнь и творчество. Мн.,1965.

Лісты Ф.С.Кміты-Чарнабыльскага //Помнікі старажытнай беларускай пісьменнасці. Мн.,1975.

Еўлашоўскі Ф. Успаміны. Цадроўскі Я. Успаміны //Помнікі мемуарнай літаратуры Беларусі XVII ст. Мн.,1983.

Свяжынскі У.М. “Гістарычныя запіскі” Ф.Еўлашоўскага. Мн.,1990.

Арэшка В. М.К.Радзівіл і ягоны Дыярыюш //Спадчына. 1994. №4.

Коршунаў А.Ф. “Дыярыюш” Багуслава Казіміра Маскевіча //Беларуская літаратура і літаратуразнаўства. Вып. 3. Мн.,1975.

Мальдзіс А. Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры XVIII стагоддзя. Мн.,1982. Другое выданне гэтай кнігі – Мальдзіс А. Як жылі нашы продкі ў XVIII стагоддзі. Мн.,2001.

Сьвяжынскі У. Паслядоўнік Льва Сапегі. Жыццё і мемуары Альбрыхта Станіслава Радзівіла //Спадчына. 1995. №6.


Тэма 5

Адзнака гістарычных падзей у палемічнай літатаратуры. Рэфарматарская палеміка. Палеміка па уніяцкаму пытанню.
Прадмовы і пасляслоўі паслядоўнікаў Францыска Скарыны. Мн.,1991.

Старажытная беларуская літаратура. Зборнік. Мн.,1990.

Уния в документах. Мн.,1997.

Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии: Избранные произведения XVI-нач. XIX века. Мн.,1962.

Памятники философской мысли Белоруссии XVII-первой полов. XVIII в. Мн.,1991.
Голенченко Г.Я. Идейные и культурные связи восточнославянских народов в XVI-сер. XVII в. Мн.,1989 (Глава ІІ. Параграф 5. Религиозная полемика).

Падокшын С.А. Унія. Дзяржаўнасць. Культура. Філасофска-гістарычны аналіз. Мн.,1998.

Саверчанка І.В. Сымон Будны – гуманіст і рэфарматар. Мн.,1993.
Тэма 6

Асвятленне гісторыі Беларусі ў сучаснай навучальна-дапаможнай і абагульняючай літаратуры: параўнальна-канцэптуальны аналіз


  • сацыяльна-эканамічная гісторыя

  • грамадска-палітычная гісторыя

  • гісторыя культуры і канфесійная гісторыя

Нарысы гісторыі Беларусі. У 2-х частках. Мн.,1994-1995.

Гісторыя Беларусі: У 2-х частках: Вучэбны дапаможнік /Пад. рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. Мн.,1998.

Ковкель И.И., Ярмусик Э.С. История Беларуси с древнейших времен до нашего времени. Изд. 3-е. Мн., 2003.

Чигринов П.Г. История Беларуси с древности до наших дней: Учеб. пособие. Мн., 2004.

Гісторыя Беларусі. У шасці тамах. Першы том /В.Вяргей, І.Ганецкая і інш. Мн., 2000.

Гісторыя Беларусі. У шасці тамах. Том трэці /Ю.Бохан, В.Голубеў і інш. Мн., 2004.

Гісторыя Беларусі. У шасці тамах. Том чацвёрты /М.Біч, В.Яноўская і інш. Мн., 2005.

Гісторыя Беларусі. У шасці тамах. Том пяты /А.Вабішчэвіч і інш. Мн.,2006.

Сагановіч Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII стагоддзя. Мн.,2001.

Трещенок Я.И. История Беларуси. В 2 ч. Ч.1. Досоветский период. Могилев, 2004.

Трещенок Я.И. История Беларуси. В 2 ч. Ч.2. Могилев, 2005.

Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). Мн.,2003.
Тэма 7

Гісторыя Беларусі ў даследваннях гісторыкаў эміграцыі
Беларусіка. Кн.2. Мн., 1992 (тут артыкулы пра беларускую эміграцыю).

Сяргеева Г. Гісторыя Беларусі ў даследваннях беларускай эміграцыі //Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.3. Мн.,1996. – С.28-31.

З гісторыяй на “Вы”: Артыкулы, дакументы, успаміны. Выпуск трэці. Мн., 1994.

Калубовіч Аўген. Крокі гісторыі. Даследванні, артыкулы, успаміны. Беласток-Вільня-Менск, 1993.

Кіпель В. Беларусы ў ЗША. Мн.,1993.

Культура беларускага замежжа. Кн.2. Мн., 1993.

Найдзюк Я., Касяк І. Беларусь учора і сяньня. Папулярны нарыс з гісторыі Беларусі. Мн., 1993.

Пануцэвіч В. З гісторыі Беларусі або Крывіччыны-Літвы //Беларуская мінуўшчына. 1995. №2.

Сакалоў М.Б. Беларускае замежжа ў 20-30-я гг. //Настаўніцкая газета. 1996. №14.

Сачанка Б. Беларуская эміграцыя. Мн., 1991.

Снапкоўскі У. Эмігранты //Беларуская мінуўшчына. 1995. №6.

Снапкоўскі У. Эміграцыя: Фарміраванне і дзейнасць арганізацый беларускай эміграцыі //Полымя. 1995. №11.

Спадчына. 2001. №4 (Частка матэрыялаў прысвечана 50-годдзю БІНіМА – (Беларускі інстытут навукі і мастацтва. Нью-Ёрк).
Тэма 8

Гістарыяграфія гісторыі Беларусі ў 40-80-я гады ХХ ст.: грамадска-палітычныя ўмовы развіцця, метадалогія, канцэпцыі
Достижения исторической науки в БССР за 50 лет (1919-1969 гг.). Краткий очерк. Мн., 1970.

Достижения исторической науки в БССР за 60 лет. Мн., 1979.

Игнатенко А.П. Введение в историю БССР: Периодизация, источники, историография. Мн., 1965.

Храпко Л.П. Уплыў грамадска-палітычнай сітуацыі другой паловы 40-х – першай паловы 50-х гг. на развіццё гістарычнай навукі ў БССР //Старонкі гісторыі Беларусі. Мн., 1992.

Шаўчук І.І. Аб некатарых аспектах партыйнага кіраўніцтва гістарычнай навукай у БССР (70-80-я гады) //Старонкі гісторыі Беларусі. Мн., 1992.
Гл. таксама літаратуру да тэмы “Абецедарщина” як з’ява ...
Тэма 9

Абецедарщина” як з’ява беларускай гістарыяграфіі 60-80-х гадоў ХХ ст.


Абецедарскі Л.С. У святле неабвержаных фактаў. Мн., 1969.

Таксама гл. у перакладзе на рускую мову: Абецедарский Л.С. В свете неопровержимых фактов //Дары данайцев. Мн., 1987.

Арлоў У. “Совершенно секретно”, або Адзін у трох іпастасях //З гісторыяй на “Вы”. Публіцыстычныя артыкулы. Мн., 1991.

Трусаў А. Дзе ж ён, момант ісціны? //Там жа.

Грыцкевіч А., Грыцкевіч В., Мальдзіс А. Няўжо “забароненая зона”? //Там жа.

Грыцкевіч А. Карані і кветкі дагматызму //Там жа.

Мальдзіс А. Чалавек – стварэнне гістарычнае //Там жа.

Біч М. Нацыянальны нігілізм і беларуская гістарыяграфія //Там жа.

Грыцкевіч В. Пад знакам дня учарашняга //Там жа.

Улащик Н.Н. О фактах истории “плохих” и “хороших” (Замечания на учебное пособие) //Народная газета. 1996. 23 лютага. [Артыкул быў напісаны 31.V.1966].

Улащик Н.Н. История с “историей” //Нёман. 1983. №3. [Рэцэнзія на: История БССР Часть 1. Под ред. В.В.Чепко и А.П.Игнатенко. Мн., 1981.]
Тэма 10

Уклад У.І.Пічэты ў вывучэнне гісторыі Беларусі

Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве. М., 1958.

Пичета В.И. Белоруссия и Литва в XV-XVI вв. М., 1961.

Пичета В.И. История белорусского народа. Мн., 2003.

Славяне в эпоху феодализма. К столетию академика В.И.Пичеты. М., 1978.

Академик В.И.Пичета. Страницы жизни /Авторы: Э.Г.Иоффе, А.П.Грицкевич и др. Мн., 1981.

Пічэта У. Чарговыя пытанні беларускай гістарыяграфіі //Спадчына. 1990. №3.

Капыскі З.Ю., Спірідонаў М.Ф. У.І.Пічэта аб феадальным грамадстве ў Беларусі XV-XVI cтст. //Весці АН БССР. Сер. Грам. Навук. 1978. №5.


Тэма 11

Гістарызм публіцыстыкі беларускіх народнікаў 80-х гг. ХІХ ст.
Публицистика белорусских народников. Мн., 1983.

Самбук С.М. Общественно-политическая мысль Белоруссии во второй половине ХІХ в. Мн., 1976.


Тэма 12

Гістарычная канцэпцыя А.Кіркора (па “Жывапіснай Расіі”)
Киркор А. Исторические судьбы Литовского Полесья //Живописная Россия. Том ІІІ. Мн., 1993 (Рэпрынт выдання 1882 г.). С.73-96.

Киркор А. Исторические судьбы Белорусского Полесья //Живописная Россия. Том ІІІ. Мн., 1993. С.289-316.


Тэма 13

Грамадска-палітычныя і сацыяльна-культурныя ўмовы развіцця гістарычнай навукі ў 20-я гг. ХХ ст. Беларуская нацыянальная гістарычная школа 20-х гг. ХХ ст.
Агульныя пытанні (Прыкладныя тэмы для рэфератаў)
1. Грамадска-палітычныя ўмовы развіцця гістарыяграфіі.

2. Навуковае, інфармацыйнае забеспячэнне гістарыяграфічнага працэсу.

3. Персаналіі (па выбару) (Пічэта У.І., Доўнар-Запольскі М.В., Цвікевіч У.І., Ігнатоўскі У.М., Ластоўскі В.Ю. і г.д.).

4. Вывучэнне ВКЛ.

5. Вывучэнне грамадска-палітычнай гісторыі і гісторыі развіцця культуры (па выбару).

6. Асвятленне сацыяльна-эканамічнай гісторыі.


Варонко Я. Беларускі рух ад 1917 да 1920 году. Кароткі агляд. Коўна,1920.

Вацлаў Ластоўскі. Выбраныя творы /Беларускі кнігазбор. Мн., 1997.

Доўнар-Запольскі М.В. Асновы Дзяржаўнасьці Беларусі. Городно,1919 (перавыданне – Мн.,1994).

Доўнар-Запольскі М.В. Гісторыя Беларусі. Мн.,1994.

Ігнатоўскі У.М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. Мн.,1991.

Карскі Е. Беларускі народ і яго мова. Мн.,1920.

Луцкевіч А. За двадцать пяць гадоў (1903-1928). Вільня,1928 (перавыданне – Мн.,1991).

Пічэта У. Пытанне аб вышэйшай школе на Беларусі ў мінулым. Мн.,1991.

Пічэта У. Чарговыя пытанні беларускай гістарыяграфіі //Спадчына. 1990. №3.

Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве. М., 1958.

Пичета В.И. Белоруссия и Литва в XV-XVI вв. М., 1961.

Пичета В.И. История белорусского народа. Мн., 2003.

Турук Ф. Белорусское движение. Очерк истории национального и революционного движения белорусов. М.,1921 (перавыданне – Мн.,1994).

Цвикевич А. Краткий очерк возникновения Белорусской Народной Республики. Киев,1918 (перавыданне – Мн.,1991).

Цвикевич А. Беларусь. Берлин,1919 (перавыданне – Мн.,1990).

Цьвікевіч А. “Западно-руссизм”. Нарысы з гісторыі грамадзкай мысьлі на Беларусі ў ХІХ і пачатку ХХ в. Мн..1993.

А.Галынец (А.Цьвікевіч). Чатыры гады (1918-25.ІІІ.1922) //Спадчына. 1996. №3.
Біч М. Аб нацыянальнай канцэпцыі гісторыі і гістарычнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь //БГЧ. 1993. №1.

Михнюк В.Н. Становление и развитие исторической науки Советской Белоруссии (1919-1941 гг.). Мн., 1985.


Академик В.И.Пичета. Страницы жизни /Авторы: Э.Г.Иоффе, А.П.Грицкевич и др. Мн., 1981.

Славяне в эпоху феодализма. К столетию академика В.И.Пичеты. М.,1978.

Капыскі З.Ю., Спірідонаў М.Ф. У.І.Пічэта аб феадальным грамадстве ў Беларусі XV-XVI стст. //Весці АН БССР. Серыя грамадскіх навук. 1978. №5.
Акадэмік У.М.Ігнатоўскі: Матэрыялы навуковых чытанняў, прысвечаных 110-годдзю з дня нараджэння. Мн.,1993.

Брыгадзін П.І., Мацяс І.Д. Усевалад Ігнатоўскі. Палітычны дзеяч, вучоны. Мн.,1998.

Грыцкевіч А. Погляды Усевалада Ігнатоўскага на гісторыю Беларусі феадальнага перыяду //Беларусіка. Кніга 1. Мн.,1993.
Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Вацлаў Ластоўскі – выдатны дзеяч беларускага Адраджэння” //Беларусіка. Кніга 4. Мн.,1995. С.236-356.
Даследчык гісторыі трох народаў: М.В.Доўнар-Запольскі (Зборнік навуковых артыкулаў і дакументаў). Гомель-Рэчыца,2000.

[Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі “Жыццё і дзейнасць М.В.Доўнар-Запольскага”. Рэчыца, 1997] //Палессе. Літаратурна-гістарычны і грамадска-культурны часопіс (Гомель). 1997. №3. С.93-139.

Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі. Бібліяграфічны паказальнік. Мн., 2001.
Достижения исторической науки в БССР за 50 лет (1919-1969 гг.). Краткий очерк. Мн., 1970.

Достижения исторической науки в БССР за 60 лет. Мн., 1979.

Игнатенко А.П. Введение в историю БССР: Периодизация, источники, историография. Мн., 1965.
Тэма 14

А.І.Цвікевіч як прадстаўнік беларускай нацыянальнай гістарычнай школы
А.Галынец (А.Цьвікевіч). Чатыры гады (1918-25.ІІІ.1922) //Спадчына. 1996. №3.

Цьвікевіч А. “Западноруссизм”. Нарысы з гісторыі грамадзкай мысьлі на Беларусі ў ХІХ і пачатку ХХ в. Мн., 1993.


Тэма 15

Беларускі нацыянальны гісторык В.Ластоўскі
Ластоўскі В.Ю. Кароткая гісторыя Беларусі. Мн., 1992 (Рэпрынт выдання 1910 г.).

Вацлаў Ластоўскі. Выбраныя творы /Беларускі кнігазбор. Мн., 1997.

Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі “Вацлаў Ластоўскі – выдатны дзеяч беларускага Адраджэння”. (Наваполацк, 1993) //Беларусіка. Кн. 4. Мн., 1995. С.236-356.
Тэма 16

Гісторыя Беларусі ў працах М.В.Доўнар-Запольскага

Доўнар-Запольскі М.В. Гісторыя Беларусі. Мн., 1994. Акрамя самога тэксту гл. Прадмову, якую напісаў Д.У.Караў.

[Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі “Жыццё і дзенасць М.В.Доўнар-Запольскага”. Рэчыца, 1997 г.] //Палессе. Літаратурна-гістарычны і грамадска-культурны часопіс (Гомель). 1997. №3. С.93-139.

Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі. Бібліяграфічны паказальнік. Мн., 2001.

Даследчык гісторыі трох народаў: М.В.Доўнар-Запольскі.- Гомель-Рэчыца, 2000.
Тэма 17

Вывучэнне гісторыі Беларусі У.М.Ігнатоўскім
Ігнатоўскі В.М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі.- Мн., 1991.

Грыцкевіч А. Погляды Усевалада Ігнатоўскага на гісторыю Беларусі феадальнага перыяду //Беларусіка. Кн. 1. Мн., 1993.

Акадэмік У.М.Ігнатоўскі: Матэрыялы навуковых чытанняў, прысвечаных 110-годдзю з дня нараджэння. Мн., 1993.

Брыгадзін П.І., Мацяс І.Д. Усевалад Ігнатоўскі. Палітычны дзеяч, вучоны.-Мн., 1998.Тэма 18

Значэнне Я.Карскага для беларускай гістарыяграфіі
Яўхім Карскі. Беларусы /Беларускі кнігазбор. Мн.,2001. (Уступны артыкул Я.Янушкевіча і К.Цвіркі “Яўхім карскі і яго “Беларусы”).

Карский Е.Ф. О языке так называемых литовских летописей //Карский Е.Ф. Труды по белорусскому и другим славянским языкам. М.,1962.

Булахов М.Г. Е.Ф.Карский. Мн.,1981.

Кісялёў Г., Скалабан В. Карскі Яўхім Фёдаравіч //Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т.4. Мн.,1997. С.127-128.Тэма 19

Рэалізацыя нацыянальнай канцэпцыі гісторыі Беларусі ў пачатку 90-х гг. ХХ ст.

Біч М. Аб нацыянальнай канцэпцыі гісторыі і гістарычнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь //БГЧ. 1993. №1.

Біч М. Дзяржаўнасць Беларусі: станаўленне, страта, барацьба за аднаўленне (ІХ ст. – 1918 год) //Беларуская мінуўшчына. 1993. №5-6. С.3-7,21.
Тэма 20

Вывучэнне гісторыі Беларусі ў 2 палове 50-х - 1 палове 80-х гг.: сацыяльна-палітычная і культурна-рэлігійная праблематыка
Пытанні (тэмы рэфератаў)

1. Асноўныя аспекты грамадска-палітычнай праблематыкі. Вывучэнне гісторыі ВКЛ (Пашуто В.Т. і інш.).

2. Гісторыя Беларусі ў асвятленні Л.С.Абецадарскага.

3. Гістарыяграфія Вялікай Айчыннай вайны.

4. Культурна-рэлігійная праблематыка. Скарыніяна.
Літаратура
Достижения исторической науки в БССР за 50 лет (1919-1969 гг.). Краткий очерк. Мн., 1970.

Достижения исторической науки в БССР за 60 лет. Мн., 1979.

Игнатенко А.П. Введение в историю БССР: Периодизация, источники, историография. Мн., 1965.

Михнюк В.Н., Петриков П.Т. Историческая наука Белорусской ССР, 80-е годы. Мн., 1987.


Гістарыяграфія гісторыі Беларусі //Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Том 3. Мн.. 1996. С.16-31.

Гістарыяграфія гісторыі Беларусі першабытнага перыяду. Гістарыяграфія гісторыі Беларусі ранняга сярэднявечча //Гісторыя Беларусі: У шасці тамах. Том першы. Старажытная Беларусь. Мн., 2000. С.12-17.

Гістарыяграфія гісторыі Беларусі перыяду знаходжання беларускіх зямель у складзе Рэчы Паспалітай //Гісторыя Беларусі: У шасці тамах. Том трэці. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII-XVIII стст.). Мн., 2004. С.7-20.

Гістарыяграфія //Гісторыя Беларусі: У шасці тамах. Том чацвёрты. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII-пачатак ХХ ст.). Мн., 2005. С.6-29.

Гістарыяграфія //Гісторыя Беларусі: У шасці тамах. Том пяты. Беларусь у 1917-1945 гг. Мн., 2006. С.8-27.
Абецедарскі Л.С. У святле неабвержаных фактаў. Мн., 1969.

Таксама гл. у перакладзе на рускую мову: Абецедарский Л.С. В свете неопровержимых фактов //Дары данайцев. Мн., 1987.


Пашуто В.Т. Образование Литовского государства. М., 1959.

Мальцев Л.Н. Россия и Белоруссия в середине XVII века. М., 1974.
Тэма 21

Асвятленне грамадска-палітычнай і этнакультурнай праблематыкі ў гістарыяграфіі ІІ паловы 80-х гг. ХХ – пачатку ХХІ ст.
Пытанні (тэмы рэфератаў)

1. Вывучэнне дзяржаўна-палітычнай гісторыі беларускага народа (М.Ермаловіч. Гісторыя ВКЛ. Палітычныя партыі і рухі. Палітычная трансфармацыя грамадства ў І чвэрці ХХ ст. Палітычныя рэпресіі. Вялікая Айчынная вайна. Беларусь у геапалітыцы ХХ ст.).

2. Культурна-канфесіянальная праблематыка (Гісторыя культуры. Канфесіі на Беларусі. Этнічныя супольнасці: гісторыя і культура).

3. Гісторыя Заходняй Беларусі.


З гісторыяй на “Вы”.- Вып. 1-3.- Мн.,1991-1994.

Гістарыяграфія гісторыі Беларусі: стан і перспектывы развіцця. Матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 70-годдзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, 6-7 кастрычніка 1999 г.). Мн., 2000.

Беларусь у ХХ стагоддзі. Выпуск 1. Зборнік навуковых прац. Мн., 2002.

Беларусь у ХХ стагоддзі. Выпуск 2. Зборнік навуковых прац. Мн., 2003.Ермаловіч М.І. Па слядах аднаго міфа. Мн., 1989.

Ермаловіч М. Старажытная Беларусь. Полацкі і Новагародскі перыяды. Мн., 1990.

Краўцэвіч А.К. Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага. Мн., 1998 (2-е выданне – Rzeszow, 2000).

Пилипенко М.Ф. Возникновение Белоруссии. Новая концепция. Мн., 1991.

Голенченко Г.Я. Идейные и культурные связи восточно-славянских народов в XVI-середине XVII в. Мн., 1989.

Смалянчук А. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях 1864-люты 1917 г. Выд. 2-е, дапрацав. Спб., 2004.Игнатенко И.М. Февральская буржуазно-демократическая революция в Белоруссии. Мн., 1986.

Рудовіч С. Час выбару. Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 годзе. Мн., 2001.

Игнатенко И.М. Октябрьская революция и самоопределение Белоруссии. Мн., 1992.

Круталевич В.А. История Беларуси: становление национальной державности (1917-1922 гг.). Мн., 1999.

Сташкевич Н.С. Приговор революции: Крушение антисоветского движения в Белоруссии (1917-1925). Мн., 1985.

Протько Т.С. Становление советской тоталитарной системы в Беларуси (1917-1941 гг.). Мн., 2002.

Адамушка У. Палітычныя рэпрэсіі 20-50-ых гадоў на Беларусі. Мн., 1994.

Беларусь в годы Великой Отечественной войны: уроки истории и современность. Мн., 2004.Лазько Р.Р., Кротаў А.М., Мязга М.М. Беларусь у еўрапейскай палітыцы. 1918-1925 гг. Нарысы. Гомель, 2003.

Праблемы ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР: гісторыя і сучаснасць. Матэрыялы навукова-тэарэтычнай канферэнцыі. 17-18 верасня 1999 г., Мінск. Мн., 2000.Этнічныя супольнасці у Беларусі: гісторыя і сучаснасць. Матэрыялы навуковай канферэнцыі. (Мінск, 6-7 снежня 2001 г.). Мн., 2001.

Пичуков В.П., Старовойтов М.И. Гомельщина многонациональная (20-30-е годы ХХ века). Выпуск І. Гомель, 1999.

Канфесіі на Беларусі (канец XVIII-ХХ ст.) /В.В.Грыгор’ева, У.М.Завальнюк, У.І.Навіцкі, А.М.Філатава. Мн., 1998.
Тэма 22

Уклад М.М.Улашчыка ў беларускую гістарыяграфію
Улащик Н.Н. О фактах истории “плохих” и “хороших” (Замечания на учебное пособие) //Народная газета. 1996. 23 лютага. [Артыкул быў напісаны 31.V.1966].

Улащик Н.Н. Очерки по археографии и источниковедению истории Белоруссии феодального периода. М.,1973.

Улащик Н.Н. Введение в изучение белорусско-литовского летописания. М.,1985.

Улащик Н.Н. “Литовская и жмойтская кроника” и ее отношение к хроникам Быховца и Стрыйковского //Славяне и Русь. М.,1966.Мікалай Улашчык. Выбранае /Беларускі кнігазбор. Мн.,2001 (Уступны артыкул А.Каўкі “Церні і лаўры беларускага гісторыка”).
: DocLib3 -> %D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AB -> 1-21%2003%2004-01 %D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20(%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F) -> %D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> %D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86.%201-21%2003%2001%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20(%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F) -> %D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> 11. Методологические вопросы истории. Мн., 1996. 103 с
%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86.%201-21%2003%2001%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20(%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F) -> Установа адукацыі
%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86.%201-21%2003%2001%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20(%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F) -> 2 Археалогія і нумізматыка Беларусі. Энцыклапедыя. Мн., 1993
%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86.%201-21%2003%2001%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20(%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F) -> Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры
%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86.%201-21%2003%2001%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20(%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F) -> Установа адукацыі
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка