Тэма 1 Тэрыторыя і насельніцтва Занятак 1Дата канвертавання15.05.2016
Памер65.98 Kb.
Тэма 1 Тэрыторыя і насельніцтва

Занятак 1

 1. Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае уладкаванне беларускіх зямель.

 2. Сацыяльны склад насельніцтва.

Занятак 2

 1. Сацыяльная палiтыка расiйскага ўрада на беларускiх землях.

 2. Нацыянальна-рэлігійная структура насельніцтва.

Хрестоматия по истории Белоруссии: С древнейших времен до 1917 г. Мн., 1977 г.

«Хрестоматия по истории БССР (1917—1983). Мн., 1984 г.

Матэрыялы па гісторыі Беларусi Мн., 2000 г.

Куль-Сяльвёрстава С. Я. Беларусь на мяжы стагоддзяў (другая палова XVIII - 1820 г.). Мн., 2000 г.

Луговцова С.А. Политика российского самодержавия по отношению к дворянству Белоруссии в конце XVIII — первой половние XIX в. Мн., 1997 г.

Люты А.М., Туміловіч Т.М. Дваранства Беларусі ў перыяд разлажэння і крызісу феадалізму (канец XVIII – першая палова XIX ст.); вучэб-метад. дапам. Мн.: БДПУ, 1991 г.Тэма 2 (4 гадзіны) Сацыяльна-эканамічнае развіцце Беларусі на зыходзе прыгонніцтва

Занятак 3

 1. Разлажэнне феадальна-прыгонніцкага ладу, фарміраванне капіталістычных адносін.

 2. Крызіс паншчыннай гаспадаркі і спробы яе рацыяналізацыі.

 3. Сялянскі рух у Беларусі у першай палове XIX ст.

Белоруссия в эпоху феодализма: сб. док. и материалов»: В 4 т. М., 1959— 1979 гг.

Эканамічная гісторыя Беларусі. Мн., 1999 г.

Гiсторыя сялянства Беларусі: У З т. Т. 1. Мн., 1997; Т. 2. Мн., 2002 г.

Сосна У А. Фарміраванйе саслоўна-групавога складу сялянства Беларусі ў канцы XVIII — 1-й палове XIX ст. Мн., 2000.

Кернажыцкi К.І. Гаспадарка прыгоннікаў на Беларусі у канцы XVIII і першай палове XIX ст.(Да праблем разлажэння феадалізму ў Беларусі). Мн.: БАН, 1935 г.

Чепко В.В. Классовая борьба в белорусской деревне в первой половине XIX в. Мн.: Наука і тэхніка, 1972 г.

Чепко В.В. Сельское хозяйство Белоруссии в первой половине XIX в. Мн.: Наука і тэхніка, 1966 г.

Сосна У. Дзяржаўныя сяляне на Беларусі ў канцы XVIII – першай трэці XIX ст.// Бел. Гіст. Часопіс. 1996. № 2. С. 58-71.

Романовскиій Н.Т. Развитие мануфактурной промышленности в Беларуси (вторая половина XVIII – первая половина XIX вв.) Мн., 1966 г.

Тэма 2 Сацыяльна-эканамічнае развіцце Беларусі на зыходзе прыгонніцтва (другая частка)

Занятак 4


 1. Структура і формы арганізацыі прамысловай вытворчасці.

 2. Пачатак прамысловага перавароту.

 3. Шляхі зносін і гандль ў Беларусі.

 4. Узрастанне ролі гарадоў і мястэчак.

Белоруссия в эпоху феодализма: Сб. док. и материалов» В 4 т. М., 1959— 1979 г.

Эканамічная гісторыя Беларусі. Мн., 1999 г.

Лютый А.М. Социально-экономическое развитие городов Белоруссии в конце XVIII – первой половине XIX в. / Под ред. В.В.Чепко. Мн.: Наука і тэхніка, 1987 г.

Чепко В.В. Города Беларуси в первой половинеXIX века (Экономическое развитие) Мн.: Изд-во БГУ, 1981 г.

Болбас М.Ф. Развитие промышленности Белоруссии (1795-1861 гг.) Мн., 1966 г.

Тэма 3 Вайна 1812 года і Беларусь

Занятак 5


 1. Расійска-французкія адносіны і палітычная сітуацыя ў заходніх губерніях напярэдадні вайны.

 2. Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі летам 1812: палітыка французкіх улад.

 3. Адносіны насельніцтва да вайны і яго ўдзел ў баявых дзеяннях.

 4. Ваенныя дзеянні восенню 1812 г. і выгнанне французаў. Вынікі вайны для Беларусi.

Хрестоматия по истории Белоруссии: С древнейших времен до 1917 г. Мн., 1977 гг.

«Хрестоматия по истории БССР (1917—1983). Мн., 1984 г.

Матэрыялы па гісторыі Беларусi Мн., 2000 г.

Троицкий Н.А. 1812. Великий год для России. М.: Мысль, 1988 г.

Ліс Я. Палітыка Напалеона на Беларусі // Спадчына 1996 № 5. С. 117-122.

Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Россию. М., 1992 г.
Тэма 4 Урадавая палітыка ў Беларусі

Занятак 6

1. «Польскае» пытанне ва ўрадавай палітыцы і курс на русіфікацыю Беларусі. «Разбор шляхты».


 1. Канфесіянальная палітыка ў Беларусі. Полацкі царкоўны сабор.

Занятак 7

 1. Русіфікацыя і змяненне ўрадавай палітыкі у галіне асветы.

 2. Увядзенне расіййскага заканадаўства і дзейнасць камітэта па справах заходніх губерняў.

Гісторыі уніяцтва ў Беларусі (да 400-годдзя Брэсцкай уніі) / Пад рэд. М. В. Біча, П. А. Лойкі. Мн., 1996 г.

Канфесіі на Беларусі (канец XVTII—XX ст.). Мн., 1998 г.

Морозова С. Унiяцкая царква ў культурна-гiстарычным развiццi Бeлapyci (1596-1839 гг.). Гродна, 1996 г.

Луговцова С.А. Политика российского самодержавия по отношению к дворянству Белоруссии в конце XVIII — первой половние XIX в. Мн., 1997 г.Тэма 5 Святапогляд рамантызму і грамадска-палітычнае жыцце

Занятак 8

 1. Ажыццяўленне грамадска-палітычнага руху ў перш. трэці XIX ст.

 2. Тайныя таварыствы Беларусі і іх дзейнасць.

 3. Дзекабрысцкі рух і Беларусь.

Занятак 9

1. Паўстанне 1830-1831 гг.

2. Грамадска-палітычны рух у 30-50-ыя гады. «Дэмакратычнае таварыства». Ф. Савіч.

Таляронак С Грамадска-палітычны pyx на Беларусі (канец XVIII — 30-я гг. XIX ст.). Мн., 1998 г.

Філаматы і філарэты. Мн., 1998 г.

Швед В.В. Беларускія старонкі дзекабрыстаў. Мн., 1998 г.

Швед В.В. Паміж Полыпчай і Расіяй: Грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772—1863). Гродна, 2001 г.

Талеронок С.В. Общественно-политическое движение в Белоруссии (конец XVIII – 30 – е годы XIX в.). – Мн., 1998 г.

Очерки революционных связей народов России и Польши 1815 – 1917 гг. М., 1976 г.

Черепица В.Н. Истоки (Очерки из истории русско - белорусско – польских революционных и культурных связей XIX – нач. XX вв.). Гродно, 1991 г.

Швед В.В. Паміж Польшчай і Расіяй: Грамадска-палітычнае жыцце на землях Беларусі. (1772 – 1863). Гродна, 2001 г.

Швед В.В. Беларускія старонкі гісторыі дзекабрыстау. – Мінск, 1998 г.

Таляронак С. Грамадска-палітычны рух на Беларусі (канеў XVIII – першая трэць XIXст.). Зб. Навук. Арт. Мн.: ІСПД, 1998 г.

Тэма 6 Культура Беларусіў першай палове XIX ст. Ад Асветніцтва да рамантызму

Занятак 10


 1. Сiстэма адукацыi.

 2. Развiццё навукi i навуковага беларусазнаўства.

 3. Станаўленне новай беларускай мовы і літаратуры.


Занятак 11


 1. Тэатр.

 2. Музычнае мастацтва.

Занятак 12

 1. Выяўленчае мастацтва.

 2. Архітэктура і горадабудаўніцтва.

Архітэктура Беларусі: Энцыкл. давед. / Рэдкал.: A. А. Воінаў і інш. Мн. 1993 г.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Мн., 1993—2001 гг.

Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5 т. Мн., 1982—1987 гг.

Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. – Мн.: Навука і тэхніка, 1987 – 1994 гг.

Гісторыя беларускага тэатра : У 3 т. – Мн.: Навука і тэхніка, 1983 – 1987 гг.

Гісторыя беларускай літаратуры ХІХ – пач. ХХ ст.: Падручнік / пад агул. рэд. М.А. Лазарука, А.А. Семяновіча. – Мн.: Вышэйшая школа, 1998. – 559 с.

Мальдзіс А.М. Падарожжа ў XIX стагоддзе. З гісторыі беларускай літаратуры, мастацтва і культуры. Навук.-папуляр. Нарысы. Мн., 1969 г.

Дробов Л.Н. Живопись Белоруссии XIX– начала XX в. /Под ред. А.И. Мальдиса. Мн.: Вышэйшая школа, 1974 г.Мальдзіс А.М. Падарожжа ў XIX стагоддзе. З гісторыі беларускай літаратуры, мастацтва і культуры. Навук.-папуляр. Нарысы. Мн., 1969 г.
Т Э М А Т Ы К А
практычных заняткаў па дысцыпліне
«ГІCТОРЫЯ БЕЛАРУСІ»

для студэнтаў 2 курса
спецыяльнасці «Гiсторыя айчынная i ўсеагульная»
1 семестр

2015 г.
Каталог: DocLib5 -> %D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20(%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F) -> %D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> %D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> Тематика семинарских заданий по Истории Беларуси для спец «История отечественная и всеобщая». 3 курс. 2 семестр
%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> Т э м а т ы к а практычных заняткаў па дысцыпліне «гіcторыя беларусі» для студэнтаў 2 курса
%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> Лекцыя Культура Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX стст.: архітэктура, мастацтва
%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> Тэма Першапачатковае засяленне тэрыторыі Беларусі
%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> Тэма Рассяленне славян на тэрыторыі Беларусі Генезіс усходнеславянскіх плямён і шляхі іх рассялення па тэрыторыі Беларусі. Праблема паходжання беларусаў
%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> Тэма 2 Асноўныя этапы развіцця гістарыяграфіі гісторыі Беларусі Канцэпцыі польскіх і расійскіх гісторыкаў
%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> Тэма Насельніцтва Беларусі ў эпоху бронзы і жалезным веку
%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> Тэма Уводзіны ў гісторыю Беларусі. Гісторыя як навучальная дысцыпліна
%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> Тэма Беларуская гістарыяграфія ў савецкі час
%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 -> Пытанні да заліку па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал