Тема дипломной работыДата канвертавання14.07.2016
Памер34.08 Kb.
РЕФЕРАТ:

Свирко Ольга Леонидовна


Тема дипломной работы Взаимодействие архива организации с государственными и территориальными архивами (на примере архива Докшицкого коммунального унитарного предприятия мелиоративных систем).

Целью дипломной работы является, выявить особенности взаимодействия архива организации с государственными и территориальными архивами по личному составу (на примере архива коммунального унитарного предприятия мелиоративных систем г. Докшицы, учреждения «Докшицкий районный архив по личному составу»).

Для этого нужно решить следующие задачи:

1) охарактеризовать степень разработки вопроса в литературе, а также оценить современное состояние нормативной правовой базы взаимодействия архивов организации с государственными и территориальными архивами;

2) охарактеризовать историю развития Докшицкого коммунального унитарного предприятия мелиоративных систем, его структуру и основные направления деятельности;

3) раскрыть особенности организации работы и состава документов архива УП «Докшицкое ПМС»;

4) изучить пути взаимодействия организации и территориального архива (Докшицкого районного архива по личному составу); определить значение Зонального государственного архива в г. Глубокое в сохранении документов организации.

Объектом данной дипломной работы архив Докшицкого коммунального унитарного предприятия мелиоративных систем, предметом - особенности взаимодействия архива организации с государственными и территориальными архивами (на примере архива Докшицкого коммунального унитарного предприятия мелиоративных систем, Докшицкого районного архива по личному составу, Зонального государственного архива в г. Глубокое).

Структура работы: Дипломная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка источников и литературы, приложений.

Взаимоотношение между госархивом в г. Глубокое и районными архивами определено как организационно-методическое. Докшицкое районное унитарное предприятие мелиоративных систем находится в зоне комплектования Зонального государственного архива в г. Глубокое, однако источником комплектования архива организация не является.


РЭФЕРАТ:


Свірко Вольга Леанідаўна
Тэма дыпломнай працы - Узаемадзеянне архіва арганізацыі з дзяржаўнымі і тэрытарыяльнымі архівамі (на прыкладзе архіва Докшыцкага камунальнага ўнітарнага прадпрыемства меліярацыйных сістэм).

Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца, выявіць асаблівасці ўзаемадзеяння архіва арганізацыі з дзяржаўнымі і тэрытарыяльнымі архівамі па асабістаму складу (на прыкладзе архіва камунальнага ўнітарнага прадпрыемства меліярацыйных сістэм г. Докшыцы, установы «Докшыцкі раённы архіў па асабоваму складу»).

Для гэтага трэба вырашыць наступныя задачы:

1) ахарактарызаваць ступень распрацоўкі пытання ў літаратуры, а таксама ацаніць сучасны стан нарматыўнай прававой базы ўзаемадзеяння архіваў арганізацыі з дзяржаўнымі і тэрытарыяльнымі архівамі;

2) ахарактарызаваць гісторыю развіцця Докшыцкага камунальнага ўнітарнага прадпрыемства меліярацыйных сістэм, яго структуру і асноўныя напрамкі дзейнасці;

3) раскрыць асаблівасці арганізацыі працы і зместу дакументаў архіва УП «Докшыцкае ПМС»;

4) вывучыць шляхі ўзаемадзеяння арганізацыі і тэрытарыяльнага архіва (Докшыцкага раённага архіва па асабістаму складу); вызначыць значэнне занальнага дзяржаўнага архіва ў г. Глыбокае ў захаванні дакументаў арганізацыі.

Аб'ектам дадзенай дыпломнай працы архіў Докшыцкага камунальнага ўнітарнага прадпрыемства меліярацыйных сістэм, прадметам - асаблівасці ўзаемадзеяння архіва арганізацыі з дзяржаўнымі і тэрытарыяльнымі архівамі (на прыкладзе архіва Докшыцкага камунальнага ўнітарнага прадпрыемства меліярацыйных сістэм, Докшыцкага раённага архіва па асабістаму складу, занальнага дзяржаўнага архіва ў г. Глыбокае).

Структура працы: Дыпломная праца складаецца з ўвядзення, пяці кіраўнікоў, заключэння, спісу крыніц і літаратуры, прыкладанняў.

Узаемаадносіны паміж дзяржархівах ў г. Глыбокае і раённымі архівамі вызначана як арганізацыйна-метадычнае. Докшыцкае раённае ўнітарнае прадпрыемства меліярацыйных сістэм знаходзіцца ў зоне камплектавання занальнага дзяржаўнага архіва ў г. Глыбокае, аднак крыніцай камплектавання архіва арганізацыя не з'яўляецца.


ABSTRACT:

Svirko Olga Leonidovna.
Thesis - Interaction archive organization with state and territorial archives (for example, archive Dokshitsky municipal unitary enterprise reclamation systems).

The aim of the thesis is to identify features of interaction archive organization with state and territorial archives on staff (for example, municipal unitary enterprise archive reclamation systems Dokshitsy institutions "Dokšycy district archive on staff").

You need to solve the following problems:

1) characterize the degree of development of the issue in the literature, as well as to evaluate the current state of the legal and regulatory framework for interaction with public archives organization and territorial archives;

2) Describe the history of the municipal unitary enterprise Dokshitsky reclamation systems, structure and main activities;

3) reveal the peculiarities of organization and structure of documents archive UE "Dokshitsky PMS";

4) to explore ways of interaction and spatial organization of the archive (archive Dokshitsky district on staff); determine the value of the Zonal State Archives in Deep in the preservation of documents of the organization.

The object of this thesis archive Dokshitsky municipal unitary enterprise reclamation systems, the subject - especially interaction archive organization with state and territorial archives (for example, archive Dokshitsky municipal unitary enterprise drainage systems Dokshitsky district archive on staff, Zonal State Archives in Deep).

Structure: Thesis consists of an introduction, five chapters, conclusion, list of sources and references, applications.

The relationship between the State Archives in Deep and library area is defined as the organizational and methodical. Dokshitsky district unitary enterprise reclamation systems is in the area of ​​acquisition of the Zonal State Archives in-depth, but the source of the archives is not an organization.
: bitstream -> 123456789
123456789 -> Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине для специальности: 1-21 05 01 Беларуская філалогія
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка