Тэма: рэакцыі злучэння, раскладання, замяшчэння (шыфр Цэзара)Дата канвертавання20.05.2016
Памер119.2 Kb.
______________ ХІМІЯ ___7____ КЛАС
ТЭМА: РЭАКЦЫІ ЗЛУЧЭННЯ, РАСКЛАДАННЯ, ЗАМЯШЧЭННЯ

(шыфр Цэзара)

МЕСЦА ЎРОКА:___5____ урок па дадзенай тэме


ПРЫМЯНЯЕМЫЯ ФОРМЫ НАВУЧАННЯ: франтальная, індывідуальная, парная.
МЕТАДЫ І ПРЫЕМЫ НАВУЧАННЯ: інфармацыйна- рэцэптыў-

ныя, самастойная работа, самакантроль, узаемакантроль, самаацэнка.


ВУЧНІ САМІ СТАВЯЦЬ ТЭМУ ЎРОКА.

ШЫФР ЦЭЗАРА


У

А

Г

НЮ

Л


К

О

Х

Ы

А

Р

Р

ВУ

Г

Ў

Н

О

Г

Ж

Г

Р

Р

В


К

Г

П

В

Ь

Ы

А

Р

Р

В


МЭТА ЎРОКА: Стварыць умовы для вывучэння

класіфікацыі хімічных рэакцый на прыкладзе рэакцый злучэння, раскладання, замяшчэння. Фарміраваць уменні вызначаць тыпы рэакцый, развіваць уменні састаўляць ураўненні хімічных рэакцый.


ЗАДАЧЫ АСАБІСТАГА РАЗВІЦЦЯ І ВЫХАВАННЯ:

Стварыць умовы для развіцця навыкаў і ўменняў праводзіць аналіз, супастаўляць, рабіць вынікі, працаваць самастойна, параўноўваць;

Развіцця рэфлексіўных здольнасцей, ацэначнай самастойнасці вучняў.

Стварыць ўмовы для выхавання ў вучняў экалагічнай культуры праз успрыманне ідэі адзінства прыроды і чалавека, пачуцце ўзаемадапамогі, добразычлівых адносін адзін да аднаго.
ХОД УРОКА
1.АРГАНІЗАЦЫЙННЫ ЭТАП ( хвіл)
ЗАДАЧЫ: стварыць працоўны настрой, павысіць матывацыю да пазнавальнай дзейнасці вучняў.
ЗМЕСТ:

1.Арганізацыйнны момант (узаемнае прывітанне , запісванне атсутнічаючых, арганізацыйныя заўвагі.

2.Аб' яўленне мэты ўрока.

3.Разледзіць пытанні, якія ўзніклі пры выкананні дамашней работы.


У сшытку запісаць дату і класная работа !!!!!
2. ПРАВЕРКА ВЕДАЎ: ( хвіл)

1.ВМШ(1 бал за адказ, мах.5 балаў, выстаўляюць вучні ў ацэначны ліст)
1.У чым сутнасць усякай хімічнай рэакцыі?(у ператварэнні рэчываў, г.зн.змяненні іх саставу, а таксама агульнага ліку рэчываў).

2.Якія тыпы хімічных рэакцый вы ведаеце? (рэакцыі злучэння, раскладання, замяшчэння).

3.Якія рэакцыі называюцца рэакцыямі злучэння? (пры якіх з некалькіх рэчываў утвараецца толькі адно рэчыва).

4.Якія рэакцыі называюцца рэакцыямі раскладання? (пры якіх з аднаго складанага рэчыва ўтвараецца некалькі новых рэчываў)

5.Якія рэакцыі называюцца рэакцыямі замяшчэння? (у якіх атамы простага рэчыва замяшчаюць атамы аднаго з элементаў у складаным рэчыве).
2.НА КАРТАЧКАХ ЎРАЎНЕННІ ХІМІЧНЫХ РЭАКЦЫЙ РОЗНЫХ ТЫПАЎ. ПАТРЭБНА ВЫЗНАЧЫЦЬ ТЫП РЭАКЦЫІ І РАЗЫСЦІСЯ Ў РОЗНАКАЛЯРОВЫЯ КУТКІ. (Растлумачыць чаму вы прыйшлі ў гэты куток. Даць азначэнні тыпам рэакцыі).

УРАЎНЕННІ ЎРАЎНЯЦЬ (за партай у сшытку, праверыць па ключу).

У АЦЭНАЧНЫ ЛІСТ ВЫСТАЎЛЯЕЦЦА КОЛЬКАСЦЬ БАЛАЎ (мах.3 бала) ( хвіл)
РЭАКЦЫІ ЗЛУЧЭННЯ-ЧЫРВОНЫ КУТОК

РЭАКЦЫІ РАСКЛАДАННЯ –СІНІ КУТОК

РЭАКЦЫІ ЗАМЯШЧЭННЯ-ЗЯЛЕНЫ КУТОК

КАЛІ НЕ ВЕДАЕЦЕ КУДЫ АДНЕСЦІ -ЖОЎТЫ КУТОК
4CrO3=2Cr2O3+3O2- раскладання

2NO +O2=2NO2 –злучэння

2N2O=2N2+O2-раскладання

2SO2+O2=2SO3-злучэння

CuSO4+Fe=FeSO4+Cu-замяшчэння

2HCl+Mg=MgCl2+H2-замяшчэння

3H2+N2=2NH3-злучэння

2KNO3=2KNO2+O2-раскладання


4.АБАГУЛЬНЕННЕ І СІСТЭМАТЫЗАЦЫЯ ВЕДАЎ ( хвіл)

Скласці схему-канспект (мах.5 балаў) ( хвіл)5.КАНТРОЛЬНА- АЦЭНАЧНЫ ЭТАП ( хвіл)
ЗАДАЧЫ: вызначыць узровень засваення вывучаемай тэмы.
ЗМЕСТ:

1.Праверка засвоеннага матэрыялу пры выкананніПраверачнай работы тэставага тыпу па тэме “Хімічныя рэакцыі”.Правільны адказ толькі адзін.

( праверыць па ключу і паставіць колькасць балаў у ацэначны ліст, мах.10 балаў(2 балы за заданне).
Варыянт 1
1.Да хімічных з’яў адносіцца:

а)кіпячэнне вады;

б)растварэнне цукру ў вадзе;

в)гарэнне прыроднага газу;

г)высыханне асфальту пасля даджу.
2.Прызнакі па якіх гарэнне вугалю можна аднесці да хімічных рэакцый:

а)змяненне колеру;

б)выдзяленне цеплаты і свету;

в)з’яўленне паху;

г)выпадзенне асадку.
3.Правільнымі з’яўляюцца падцверджанні:

а)маса зыходных рэчываў роўна масе прадуктаў рэакцыі;

б)пры хімічных рэакцыях адні атамы ператвараюцца ў другія;

в)лік атамаў кожнага хімічнага элементу да рэакцыі не заўседы роўна іх ліку пасля рэакцыі;


4.У хімічнай рэакцыі,ураўненне якой 2Fe+3Cl2=2FeCl3, малекулярны хлор з’яўляецца:

а)прадуктам рэакцыі;

б)зыходным рэчывам;

в)складаным рэчывам;

г)прадуктам рэакцыі і зыходным рэчывам.
5.Да рэакцый злучэння адносяцца:

а)2H2O=2H2+O2;

б) H2+Cl2=2HCl;

в)Fe+CuCl2=FeCl2+Cu;

г)CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2+H2O.

Варыянт 2
1.Да фізічных з’яў адносіцца:

а)гарэнне дроў;

б)кіпячэнне вады;

в)ржаўленне жалеза;

г)гніенне лісця.
2.Прызнак, па якому скісанне малака можна аднесці да хімічных рэакцый:

а)выпадзенне асадку;

б)змяненне колеру;

в)выдзяленне газу;

г)з’яўленне паху.
3.Неправільнымі з’яўляюцца падцверджанні:

а)пры хімічных рэакцыях захоўваецца закон закон захавання масы:маса зыходных рэчываў роўна масе прадуктаў рэакцый;

б)пры хімічных рэакцыях атамы не знікаюць і не ўнікаюць,сутнасць хімічнай рэакцыі заключаецца ў іх перагрупоўцы;

в)лік атамаў кожнага хімічнага элемента да рэакцыі павінен быць роўны іх ліку пасля рэакцыі;

г)хімічнае ўраўненне –адлюстраванне складу рэчыва.
4. У хімічнай рэакцыі,ураўненне якой 2Fe+3Cl2=2FeCl3, хларыд жалеза(ІІІ) FeCl3 з’яўляецца:

а)простым рэчывам;

б) прадуктам рэакцыі;

в)прадуктам рэакцыі і зыходным рэчывам;

г)зыходным рэчывам.
5.Да рэакцый замяшчэння адносяцца:

а)2H2O=2H2+O2;

б) H2+Cl2=2HCl;

в)Fe+CuCl2=FeCl2+Cu;

г)CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2+H2O.

КЛЮЧ ДЛЯ САМАПРАВЕРКІ ПРАВЕРАЧНАЙ

РАБОТЫ ТЭСТАВАГА ТЫПУ

ПА ТЭМЕ “ХІМІЧНЫЯ РЭАКЦЫІ”
1 ВАРЫЯНТ: 1в,2б,3а,4б,5б.

2 ВАРЫЯНТ: 1б,2а,3г,4б,5в.
6.ДАМАШНЯЕ ЗАДАННЕ ( хвіл)

ЗАДАЧЫ: забяспечыць разуменне вучнямі домашней работы.


ЗМЕСТ:
& 17, №№ 5, 6, стар. 80, падручнік.
7.РЕФЛЕКСІЯ. ПОДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ УРОКА ( хвіл)
ЗАДАЧЫ: рефлексія індывідуальнай і сумеснай дзейнасці, подведзенне вынікаў урока.
ЗМЕСТ:

1.Адказаць на пытанне: «Я сення на ўроку думаў» і паставіць знак прыпынку «кропку», «пытальнік»,обо «клічнік».

2.Аналіз урока настаўнікам?
КЛЮЧ ДЛЯ САМАПРАВЕРКІ

ЎРАЎНЕННЯЎ РЭАКЦЫЙ
1.4CrO3=2Cr2O3+3O2- раскладання

2.2NO +O2=2NO2 –злучэння

3.2N2O=2N2+O2-раскладання

4.2SO2+O2=2SO3-злучэння

5.CuSO4+Fe=FeSO4+Cu-замяшчэння

6.2HCl+Mg=MgCl2+H2-замяшчэння

7.3H2+N2=2NH3-злучэння

8.2KNO3=2KNO2+O2-раскладання


КЛЮЧ ДЛЯ САМАПРАВЕРКІ ПРАВЕРАЧНАЙ

РАБОТЫ ТЭСТАВАГА ТЫПУ

ПА ТЭМЕ “ХІМІЧНЫЯ РЭАКЦЫІ”
1 ВАРЫЯНТ: 1в,2б,3а,4б,5б.

2 ВАРЫЯНТ: 1б,2а,3г,4б,5в.

ШЫФР ЦЭЗАРА


У

А

Г

НЮ

Л


К

О

Х

Ы

А

Р

Р

ВУ

Г

Ў

Н

О

Г

Ж

Г

Р

Р

В


К

Г

П

В

Ь

Ы

А

Р

Р

В

АЦЭНАЧНЫ ЛІСТ

Прозвішча і імя вучня _____________


ЭТАП УРОКА

МАКСІМАЛЬНАЯ

КОЛЬКАСЦЬ

БАЛАЎ

АТРЫМАНАЯ КОЛЬКАСЦЬ БАЛАЎ

1.ВМШ

5
2. “Каляровыя куты”-1

3
3. “Каляровыя куты”- 2

3
4.Схема-канспект

5
5.Праверачная

работа

10
Усяго балаў

29
АДЗНАКА28-29б.- “10”

26-27б.-“9”

24-25б.-“8”

15-23б.-“7”

11-14б.-“6”

8-10б.-“5”

6-7б.-“4”

4-5б.-“3”

менш 3б.-“2”
: lapenica -> library
library -> Тэма: непалярная І палярная кавалентная сувязь (шыфр Цэзара)
library -> Артыкул Тэарэтычныя асновы грамадзянска- патрыятычнага выхавання
library -> Справаздача аб дзейнасці музея ўстановы адукацыі
library -> Урок беларускай мовы ў 8 класе
library -> Расклад факультатыўных заняткаў на І паўгоддзе 2014/2015 н г
library -> Цыклаграма работы дуа “м-лапеніцкі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – базавая школа”
library -> Гульня- віктарына "Наша Беларусь"
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка