Тэматыка дыпломных работ для студэнтаў дзённай формы навучання спецыяльнасці “Беларуская філалогія”Дата канвертавання04.07.2016
Памер152.97 Kb.
ТЭМАТЫКА ДЫПЛОМНЫХ РАБОТ

для студэнтаў дзённай формы навучання

спецыяльнасці “Беларуская філалогія”

на 2014 – 2015 навучальны год

па кафедры сучаснай беларускай мовы
Зацверджана на пасяджэнні кафедры

Пратакол № 1 ад 4 верасня 2014 г.

Навуковы кіраўнік – дацэнт Бадзевіч Зінаіда Іванаўна

 1. Лексічная дээтымалагізацыя назоўнікаў у беларускай мове.

 2. Словаўтваральныя гнёзды з вяршыннымі прыметнікамі-каляронімамі ў сучаснай беларускай мове (на выбар у сучаснай беларускай і рускай мовах).

 3. Словаўтваральныя гнёзды з каранёвымі марфемамі са значэннем меры і аб’ёму ў сучаснай беларускай мове (на выбар у сучаснай беларускай і рускай мовах).

 4. Словаўтваральныя гнёзды з вяршыннымі прыметнікамі са значэннем знешніх якасцей чалавека ў сучаснай беларускай мове (на выбар унутраных якасцей чалавека).

 5. Словаўтваральныя гнёзды з адлічэбнікавымі каранёвымі марфемамі ў сучаснай беларускай мове (на выбар у сучаснай беларускай і рускай мовах).

 6. Множнаматываваныя назоўнікі ў сучаснай беларускай мове.

 7. Множнаматываваныя дзеясловы ў сучаснай беларускай мове.

 8. Складаныя назоўнікі ў сучаснай беларускай мове.

 9. Прыметнікі-кампозіты ў сучаснай беларускай мове (на выбар у сучаснай беларускай і рускай мовах).

 10. Абрэвіяцыя як спосаб утварэння назоўнікаў у сучаснай беларускай мове.

 11. Індывідуальна-аўтарская словатворчасць Р. Барадуліна (на выбар Н. Гілевіча, Я. Коласа, У. Караткевіча і інш.).

 12. Катэгорыя трывання дзеяслова ў сучаснай беларускай мове: спосабы і сродкі яе ўтварэння.

 13. Катэгорыя закончанага / незакончанага трывання дзеясловаў у сучаснай беларускай мове: структурна-семантычны і функцыянальны аспекты.

 14. Словаўтваральная катэгорыя са значэннем назвы асобы ў сучаснай беларускай мове.

 15. Словаўтваральная тыпалогія назоўнікаў са значэннем ‘назвы абстрактных паняццяў’ у сучаснай беларускай мове.

 16. Назоўнікі са значэннем ‘nominaloci’ у сучаснай беларускай мове: структурна-семантычны і функцыянальны аспекты.

 17. Словаўтваральная тыпалогія прыметнікаў з мадыфікацыйнымі значэннямі ў сучаснай беларускай мове.

 18. Прэфіксальныя дзеясловы ў сучаснай беларускай мове.

 19. Словаўтваральная тыпалогія назоўнікаў са значэннем зборнасці ў сучаснай беларускай мове.

 20. Суфіксоідныя іменныя ўтварэнні ў сучаснай беларускай мове.

 21. Прэфіксацыя як спосаб утварэння прыметнікаў у сучаснай беларускай мове.

 22. Прэфіксацыя як спосаб утварэння дзеясловаў у сучаснай беларускай мове.

 23. Назоўнікі з суфіксам –чык (-шчык) у беларускай і рускай мовах.

 24. Словаўтварэнне экспрэсіўных назоўнікаў (прыметнікаў) у беларускіх жніўных песнях (творы беларускага фальклору на выбар).

 25. Структурна-семантычная характарыстыка словаўтваральных гнёзд з агульным зыходным назоўнікам прадметнага значэння ў беларускай мове.

 26. Словаўтварэнне прыслоўяў ў сучаснай беларускай мове.

 27. Назоўнікі з эмацыянальна-ацэначным значэннем у мове твораў беларускага фальклору.

 28. Назоўнікі з апрошчанай марфемнай структурай у беларускай мове.


Навуковы кіраўнік – дацэнт Важнік Сяргей Аляксандравіч

1. Спалучальнасць беларускага прыметніка (структурна-семантычны і кагнітыўны аспекты).

2. Камунікемы ў беларускамоўных драматургічных творах.

3. Спартыўная тэрміналогія ў беларускай і ўкраінскай мовах.

4. Зваротныя дзеясловы ў беларускай і польскай мовах: семантыка і спалучальнасць.

5. Фразеалагізмы антычнага паходжання ў сучаснай беларускай мове.

6. Апісальныя дзеяслоўныя прэдыкаты ў сучаснай беларускай мове.

7. Моўны этыкет беларусаў: моўныя і лінгвапрагматычныя асаблівасці.

8. Выклічнікі ў інтэрнэт-маўленні па-беларуску.

9. Кулінарная тэрміналогія ў беларускай і іншых славянскіх мовах.

10. Тэрміны роднасці і сваяцтва ў беларускай і іншых славянскіх мовах.

11. Безэквівалентная лексіка сучаснай беларускай мовы ў рускамоўным (польскамоўным) дачыненні.Навуковы кіраўнік – дацэнт Любецкая Кацярына Пятроўна

 1. Асноўныя кірункі беларускага тэрміназнаўства ў ХХ-ХХІ стст.

 2. Міжнародная стандартызацыя і ўніфікацыя беларускай тэрміналогіі

 3. Сучасныя праблемы беларускай тэрмінаграфіі

 4. Запазычанні з нямецкай мовы ў сучаснай беларускай тэрміналогіі

 5. Інтэрнацыяналізацыя сучаснай беларускай тэрміналогіі.


Навуковы кіраўнік – дацэнт Рамза Таццяна Расціславаўна

 1. Функцыянальная нагрузка парцэляцыі (на матэрыяле мастацкіх тэкстаў).

 2. Дзіцячая калыханка як тэкст.

 3. Тыпалогія інтэр’ектыўных выказванняў беларускай мовы.

 4. Структурныя тыпы безасабовых сказаў у паэтычных тэкстах: функцыянальны аспект.

 5. Сінтаксічная інтэрферэнцыя ў вусным маўленні.

 6. Сродкі выражэння негатыўных эмоцый (на матэрыяле мастацкіх твораў В. Быкава).

 7. Псеўдапараўнальныя канструкцыі.


Навуковы кіраўнік – дацэнт Савіцкая Ірына Іванаўна

 1. Этналінгвістычны патэнцыял і асаблівасці перакладу ўстойлівых моўных адзінак (на матэрыяле беларускай і славянскай лексікаграфіі).

 2. Праблемы культуры мовы ў перыядычным друку.

 3. Моўна-стылістычныя асаблівасці беларускіх літаратурных казак (або тэкстаў іншых жанраў).

 4. Спецыяльная (або іншая стылістычна маркіраваная) лексіка ў беларускай мове (на матэрыяле беларускай лексікаграфіі).

 5. Семантычныя зрухі ў беларускай лексіцы на працягу ХХ – пач. ХХІ стст. (на матэрыяле беларускіх лексікаграфічных крыніц).

 6. Беларуская юрыдычная тэрміналогія: гісторыя станаўлення, фарміравання, функцыянавання (на матэрыяле “Русско-белорусского словаря юридических терминов”).

 7. Фразеалагізмы з кампанентам ‘з’явы прыроды’ ў беларускай і рускіх мовах.

 8. Лінгвастылістычныя асаблівасці беларускіх прыпевак.

 9. Моўна-стылістычны аналіз беларускамоўнай дзіцячай літаратуры.

 10. Лінгвістычныя асаблівасці беларускамоўнай публіцыстыкі: гендэрны аспект.Навуковы кіраўнік – дацэнт Садоўская Анжаліка Леанідаўна


 1. Фразеалагізмы з кампанентам-каларонімам у беларускай мове.

 2. Фразеалагізмы-міфалагізмы ў сучаснай беларускай мове.

 3. Канцэпт каханне / любовь у моўнай карціне свету беларусаў і рускіх: супастаўляльна-параўнальны аспект.

 4. Канцэпт дружба, сяброўства ў моўнай карціне свету беларусаў.

 5. Пераклад фразеалагізмаў у практычнай лексікаграфіі (на матэрыяле беларускай і рускай моў).

 6. Прасторава-часавая мадэль свету ў беларускай афарыстыцы.

 7. Нацыянальна-культурная спецыфіка беларускага ўстойлівага параўнання.

 8. Беларуская загадка як нацыянальна-культурны тэкст.

 9. Імёны ўласныя ў беларускіх замовах.

 10. Беларуская тапанімія ў этналінгвістычным аспекце.Навуковы кіраўнік – дацэнт Чахоўскі Георгій Канстанцінавіч


 1. Віншаванне як завершаны тэкст.

 2. Нарматыўныя і узуальныя з’явы ў інтэрнэт-маўленні.

 3. Спосабы маўленчага ўздзеяння на адрасата ў беларускім рэкламным тэксце.

 4. Імпліцытная і экспліцытная дыялагічнасць рэкламнага тэксту.

 5. Лексіка-семантычныя асаблівасці спецыялізаваных СМІ (на матэрыяле “Настаўніцкай газеты”).

 6. Загаловачны комплекс у газетным тэксце: структура і семантыка.

 7. Лінгвістычныя характарыстыкі асобы аўтара ў тэксце інтэрнэт-каментарыя.

 8. Беларускія ўласныя імёны ў камунікатыўным і наратыўным аспектах (на матэрыяле публіцыстычнага (навуковага / мастацкага) тэксту).

 9. Катэгорыя адрасатнасці і сродкі яе выражэння ў публіцыстычным (навуковым / мастацкім) тэксце.

 10. Маўленчы акт згоды / нязгоды ў сучаснай беларускай мове (на матэрыяле публіцыстычнага (навуковага / мастацкага) тэксту).

 11. Лексіка-граматычныя спосабы выражэння верагоднасці ў сучаснай беларускай мове (на матэрыяле публіцыстычнага (навуковага / мастацкага) тэксту).

 12. Выражэнне ацэнкі ў беларускім гендарным дыскурсе.

 13. Марфалагічныя выяўленчыя сродкі і прыёмы ў мастацкім тэксце (на матэрыяле беларускіх мастацкіх тэкстаў – на выбар).

 14. “Моўная гульня” ў беларускіх тэкстах СМІ.

 15. Лінгвістычныя тэхналогіі ў фарміраванні сучаснага беларускага рэкламнага дыскурсу.

 16. Выражэнне асуджэння ў беларускай маўленчай камунікацыі.

 17. Выражэнне спачування ў беларускай маўленчай камунікацыі.

 18. Выражэнне прычынна-выніковых адносін у сучаснай беларускай мове (на матэрыяле навуковых тэкстаў).


Навуковы кіраўнік – дацэнт Якуба Святлана Міхайлаўна

 1. Анамастычная прастора твораў У. Караткевіча.

 2. Субстантывы ў паэтычных творах З. Марозава.

 3. Беларускія і польскія фразеалагізмы з кампанентам-заонімам: этналінгвістычны аспект.

 4. Эмацыянальна-ацэначная лексіка ў творах беларускага фальклору (на матэрыяле прыказак і прымавак).

 5. Суфіксальныя прыметнікі ў мове беларускіх замоў.

 6. Канцэпт “шчасце” ў беларускай і рускай фразеалогіі.

 7. Дзеясловы маўлення ў беларускай і рускай мовах як частка моўнай карціны свету.

 8. Тэмпаральная лексіка ў сучаснай беларускай паэзіі (на матэрыяле твораў Р. Баравіковай).

 9. Назоўнікі-неалагізмы ў сучаснай беларускай мове (на матэрыяле “Слоўніка новых слоў” В.І. Уласевіч, Н.М. Даўгулевіч).

 10. Размоўная лексіка ў беларускім інтэрнэт-маўленні (на прыкладзе жанру блога).

 11. Антрапанімія Століншчыны (на матэрыяле прозвішчаў жыхароў Рамельскага сельскага савета).

Загадчык


кафедры сучаснай беларускай мовы

дацэнт З.І.Бадзевіч


ТЭМАТЫКА ДЫПЛОМНЫХ РАБОТ

для студэнтаў завочнай формы навучання

спецыяльнасці “Беларуская філалогія”

на 2014 – 2015 навучальны год

па кафедры сучаснай беларускай мовы
Зацверджана на пасяджэнні кафедры

Пратакол № 1 ад 4 верасня 2014 г.


Навуковы кіраўнік – дацэнт Чахоўская Таццяна Леанідаўна


 1. Параўнанне ў паэтычным кантэксце (на матэрыяле твораў Я.Коласа).

 2. Эпітэт як сродак мастацкай выразнасці ў паэмах Я.Купалы (на выбар лірычных паэтычных творах).

 3. Беларуска-руская інтэрферэнцыя ў тэкстах СМІ.

 4. Нацыянальна-культурны кампанент тэкстаў СМІ.

 5. Мова электронных сродкаў масавай камунікацыі ў аспекце літаратурных нормаў.

 6. Семантычнае поле ‘колер’ у паэме Якуба Коласа “Новая зямля”.

 7. Слова-вобраз‘Радзіма’ ў вершах Янкі Купалы.

 8. Безэквівалентная лексіка як праяўленне самабытнасці слоўнікавага саставу беларускай мовы (на матэрыяле слоўніка І.Р. Шкрабы “Самабытнае слова”).

 9. Структурна-семантычная характарыстыка сінонімаў у паэзіі Я. Янішчыц.

 10. Прыказкі і прымаўкі ў “Палескай хроніцы” І.Мележа.

 11. Моўныя сродкі гістарычнай стылізацыі ў раманах У. Арлова (У. Караткевіча, Л. Дайнекі).

 12. Безасабовыя сказы ў празаічным тэксце (на матэрыяле аповесці В. Быкава “Знак бяды”).

 13. Лексіка-семантычныя асаблівасці вершаў А.Разанава.

 14. Фаўністычныя назвы ў “Фразеалагічным слоўніку беларускай мовы”.

 15. Беларускія прыказкі і прымаўкі: лінгвакультуралагічны аспект.

 16. Метафара як канструктыўны элемент паэтычнага тэксту (аўтар на выбар).

 17. Моўныя сродкі стварэння камічнага эфекту ў сатырычных творах Н. Гілевіча.

 18. Дыялектызмы як сродак стварэння мясцовага каларыту ў творах В. Адамчыка і І. Мележа (параўнальны аспект).

 19. Вобразна-выяўленчыя магчымасці параўнанняў у паэтычным тэксце (аўтар на выбар).

 20. Сродкі мастацкай выразнасці тэксту (на матэрыяле паэзіі Л. Дранько-Майсюка).

 21. Кантэкстуальныя сінонімы ў паэтычным тэксце (на матэрыяле твораў Р. Барадуліна).

 22. Нацыянальная вобразнасць у паэзіі П. Панчанкі.

 23. Сінонімы ў “Палескай хроніцы” І. Мележа.

 24. Моўна-выяўленчыя сродкі паэзіі М. Багдановіча.

 25. Беларускія прыказкі і прымаўкі са значэннем свабоды: структурна-семантычны і лінгвакультуралагічны аспекты.

 26. Аказіянальная лексіка ў паэтычным тэксце (на матэрыяле твораў Рыгора Барадуліна).

 27. Метафара ў празаічным тэксце (на матэрыяле аповесці У. Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха”).

 28. Роля эпітэтаў у адлюстраванні ўнутранага свету персанажаў у рамане І. Мележа “Людзі на балоце”.

Загадчык


кафедры сучаснай беларускай мовы

дацэнт З.І.БадзевічТЭМАТЫКА КУРСАВЫХ РАБОТ

для студэнтаў дзённай формы навучання

спецыяльнасці “Беларуская філалогія”

на 2014 – 2015 навучальны год

па кафедры сучаснай беларускай мовы
Зацверджана на пасяджэнні кафедры

Пратакол № 1 ад 4 верасня 2014г.


Навуковы кіраўнік – дацэнт Бадзевіч Зінаіда Іванаўна

 1. Лексічныя асаблівасці перакладу паэмы Якуба Коласа “Новая зямля” на рускую мову.

 2. Эпітэт як сродак мастацкай выразнасці ў паэме Якуба Коласа “Новая зямля”.

 3. Метафара як сродак мастацкай выразнасці ў паэме Якуба Коласа “Новая зямля”.

 4. Граматычная катэгорыя роду іншамоўных назоўнікаў у сучаснай беларускай мове.

 5. Антрапонімы ў паэме Якуба Коласа “Новая зямля”.

 6. Назвы расліннага і жывёльнага свету ў паэме Якуба Коласа “Новая зямля” (творы на выбар).

 7. Зваротак з эмацыянальна-ацэначным значэннем у беларускім фальклоры (творы на выбар).

 8. Назоўнікі з апрошчанай марфемнай структурай у беларускай мове.

 9. Дзеяслоў у мове твораў Цёткі: структурна-семантычны и функцыянальны аспекты (творы на выбар).

 10. Назоўнікі са значэннем меры і аб’ёму ў мове твораў Янкі Купалы (творы на выбар).

 11. Параўнанне як сродак мастацкай выразнасці ў мове паэтычных (празаічных) твораў М. Багдановіча (творы на выбар).

 12. Вобразныя сродкі выразнасці ў мове празаічных (паэтычных) твораў У. Караткевіча (творы на выбар).

 13. Індывідуальная словатворчасць (на матэрыяле дзіцячага маўлення).

 14. Словаўтваральная структура назоўнікаў са значэннем назвы асобы па месцы жыхарства ў сучаснай беларускай мове.

 15. Кленічы і мянушкі ў мове празаічных твораў Я. Брыля (творы на выбар).


Навуковы кіраўнік –дацэнт Важнік Сяргей Аляксандравіч


 1. Асаблівасці перакладу Бібліі на беларускую мову.

 2. Эпісталярны этыкет: структурна-семантычны і прагматычны аспекты.

 3. Беларуска-польскія міжмоўныя амонімы.

 4. Беларусізмы ў польскамоўных творах Адама Міцкевіча (творы на выбар).

 5. Інтэрнэт-маўленне па-беларуску: моўныя асаблівасці форумаў (блогаў, сайтаў, старонак у сацыяльных сетках).

 6. Беларуская анамастычная (антрапанімічная / тапанімічная) метафара.

 7. Апісальныя дзеяслоўныя прэдыкаты ў сучаснай беларускай мове.

 8. Моўны этыкет беларусаў: моўныя і лінгвапрагматычныя асаблівасці.

 9. Выклічнікі ў інтэрнэт-маўленні па-беларуску.

 10. Кулінарная тэрміналогія ў беларускай і іншых славянскіх мовах.

 11. Тэрміны роднасці і сваяцтва ў беларускай і іншых славянскіх мовах.

 12. Безэквівалентная лексіка сучаснай беларускай мовы ў рускамоўным (польскамоўным) дачыненні.


Навуковы кіраўнік – дацэнт Любецкая Кацярына Пятроўна


 1. Беларускае тэрміназнаўства пачатку ХХІ ст.: набыткі і задачы.

 2. Беларуская тэрмінаграфія ў канцы ХХ – пачатку ХХІ стст.: кірункі развіцця.

 3. Беларускамоўныя стандарты: набыткі і перспектывы развіцця.

 4. Распрацоўкі пытанняў культуры беларускага маўлення ў канцы ХХ – пачатку ХХІ стст.

 5. Навуковае вывучэнне стылістыкі ў беларускай філалогіі ў канцы ХХ – пачатку ХХІ стст.

 6. Сучасныя тэндэнцыі моўнага нармавання.

 7. Напрамкі даследавання тэксту ў беларускім мовазнаўстве.

 8. Стылістычнае рэдагаванне публіцыстычнага тэксту.

 9. Пераклад тэкстаў рознай стылістычнай прыналежнасці.

 10. Стылістыка арыгінальнага і перакладного тэксту.


Навуковы кіраўнік –дацэнт Рамза Таццяна Расціславаўна


 1. Жанры беларускага гутарковага маўлення.

 2. Намінацыя ў беларускім гутарковым маўленні.

 3. Роля часціц і выклічнікаў у вусным маўленні.

 4. Функцыі эматыўнай лексікі ў дзіцячых тэкстах (на матэрыяле літаратурных твораў).

 5. Сінтаксічныя фразеалагізмы: змест паняцця і яго аб’ём.

 6. Ключавыя словы ў аповесці А. Федарэнкі “Ланцуг”.

 7. Спецыфіка сказаў з абагульненым значэннем.

 8. Вусная беларуская мова як тэрмін і паняцце.

 9. Сінтаксічныя канструкцыі з кампанентам як у сучаснай беларускай мове.

 10. Спецыфіка перакладу твораў У. Караткевіча на рускую мову.


Навуковы кіраўнік – дацэнт Савіцкая Ірына Іванаўна


 1. Спецыяльная лексіка ў беларускай мове (на матэрыяле лінгвістычнай лексікаграфіі).

 2. Стылістычнае ўжыванне дыялектнай лексікі ў творах беларускіх аўтараў (на выбар).

 3. Сучасная беларуская канфесійная лексіка (або іншая стылістычна маркіраваная лексіка).

 4. Спецыфіка выкарыстання сродкаў мастацкай выразнасці ў беларускіх СМІ (на матэрыяле тэкстаў розных жанраў).

 5. Семантычныя зрухі ў беларускай лексіцы на працягу ХХ – пач. ХХІ стст. (на матэрыяле беларускіх лексікаграфічных крыніц).

 6. Беларускі студэнцкі дыскурс (на матэрыяле часопіса “Студэнцкая думка”).

 7. Праблемы культуры мовы ў беларускай і армянскай публіцыстыцы.

 8. Моўна-стылістычны аналіз беларускамоўнай дзіцячай літаратуры.

 9. Лінгвастылістычны аналіз беларускіх замоў.

 10. Лінгвастылістычная характарыстыка беларускамоўнай публіцыстыкі спецыяльнага прызначэння.


Навуковы кіраўнік – дацэнт Садоўская Анжаліка Леанідаўна


 1. Фразеалагізмы як мінімальныя адзінкі перакладу.

 2. Канцэпт каханне / любовь у моўнай карціне свету беларусаў і рускіх: параўнальна-супастаўляльны аспект.

 3. Фанетычныя варыянты беларускіх фразеалагізмаў.

 4. Фразеалагiзмы бiблейскага паходжання ў сучаснай беларускай мове.

 5. Фразеалагізмы ў СМІ.

 6. Нацыянальна-культурны кампанент мовы ў беларускіх фразеалагізмах.

 7. Нацыянальная моўная карціна свету беларусаў (на матэрыяле замоў).

 8. Фразеалагізмы як сродак стварэння вобразнасці ў беларускай песеннай лірыцы.

 9. Фразеалагічныя адзінкі ў ролі загалоўкаў (на матэрыяле газетнага тэксту).

 10. Фразеалагічныя сродкі ў беларускіх народных казках.Навуковы кіраўнік – дацэнт Чахоўскі Георгій Канстанцінавіч

 1. Сродкі выражэння ветлівасці ў сучаснай беларускай мове.

 2. Газета як адзінка лінгвакультуралагічнага аналізу.

 3. Тэматычныя палі газетнага тэксту.

 4. Ключавыя словы як арыенціры разумення семантыкі тэксту (на матэрыяле тэкстаў СМІ).

 5. Беларускае літаратурнае вымаўленне: праблемы нормаў у мове электронных СМІ Беларусі.

 6. Размоўная лексіка ў публіцыстычным тэксце: лінгвакультуралагічны аналіз.

 7. Неалагізмы ў тэкстах сучасных СМІ.

 8. Размоўная лексіка ў рэкламным тэксце: лінгвакультуралагічны аналіз.

 9. Моўныя сродкі характарыстыкі чалавека праз з’явы прыроды (на матэрыяле твораў Васіля Быкава).

 10. Структурна-семантычныя асаблівасці тэкстаў беларускамоўнай тэлевізійнай рэкламы.

 11. Міжмоўныя амонімы ў беларускай і рускай мовах (на матэрыяле тэкстаў СМІ).

 12. Прасторава-часавы кантынуум як катэгорыя тэксту (на матэрыяле рамана У. Караткевіча “Хрыстос прызямліўся ў Гародні”).

 13. Фразеалогія ў медыятэксце (на матэрыяле тэкстаў электронных СМІ).

 14. Абрэвіятуры ў сучасных СМІ: нормы, функцыі, прыёмы выкарыстання.

 15. Эўфемізмы ў рэкламным тэксце.

 16. Спецыфіка камп’ютарнага дыскурсу.

 17. Перыфразы ў сучасным публіцыстычным тэксце.

 18. Фанетычныя сродкі вобразнасці ў паэтычным тэксце (аўтар на выбар).

 19. Акцэнталагічная норма і варыянтнасць у сучаснай беларускай літаратурнай мове (на матэрыяле паэтычных тэкстаў).

 20. Камунікатыўны патэнцыял слова і яго адлюстраванне ў паэтычным тэксце (аўтар на выбар).

Навуковы кіраўнік –дацэнт Якуба Святлана Міхайлаўна


  1. Метафара ў сістэме тропікі беларускіх абрадавых песень.

  2. Онімы ў творах Я. Купалы.

  3. Устойлівыя выразы ў творчай спадчыне М. Танка.

  4. Структурна-семантычная характарыстыка індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў у паэтычным маўленні Ніны Мацяш.

  5. Лексіка-стылістычныя асаблівасці мовы сучасных мультымедыйных выданняў (на матэрыяле беларускамоўных блогаў).

  6. Фразеасемантычнае поле прасторы ў беларускай мове.

  7. Структурна-семантычная характарыстыка беларускага рэкламнага тэксту.

  8. Вобразна-выяўленчыя сродкі ў арыгінале і перакладзе паэмы А.С. Пушкіна “Руслан і Людміла” на беларускую мову.

  9. Амонімы ў мове твораў Б. Пятровіча.

  10. Міжмоўныя амонімы ў беларускай і рускай мовах: семантыка-стылістычны аспект.

  11. Каляронімы ў паэтычных творах Максіма Багдановіча: лексіка-граматычны і словаўтваральны аспект.

Загадчык

кафедры сучаснай беларускай мовы

дацэнт З.І. БадзевічТЭМАТЫКА КУРСАВЫХ РАБОТ

для студэнтаў завочнай формы навучання

спецыяльнасці “Беларуская філалогія”

на 2014 – 2015 навучальны год

па кафедры сучаснай беларускай мовы
Зацверджана на пасяджэнні кафедры

Пратакол № 1 ад 4 верасня 2014 г.

Навуковы кіраўнік – дацэнт Чахоўская Таццяна Леанідаўна

 1. Параўнанне ў паэтычным кантэксце (на матэрыяле твораў Я.Коласа).

 2. Стылістычная роля эпітэтаў у паэмах Я.Купалы.

 3. Беларуска-руская інтэрферэнцыя ў тэкстах СМІ.

 4. Нацыянальна-культурны кампанент тэкстаў СМІ.

 5. Мова электронных сродкаў масавай камунікацыі ў аспекце літаратурных нормаў.

 6. Семантычнае поле ‘колер’ у паэме Якуба Коласа “Новая зямля”.

 7. Слова-вобраз‘Радзіма’ ў вершах Янкі Купалы.

 8. Безэквівалентная лексіка як праяўленне самабытнасці слоўнікавага саставу беларускай мовы (на матэрыяле слоўніка І.Р. Шкрабы “Самабытнае слова”).

 9. Структурна-семантычная характарыстыка сінонімаў у паэзіі Я. Янішчыц.

 10. Прыказкі і прымаўкі ў “Палескай хроніцы” І.Мележа.

 11. Моўныя сродкі гістарычнай стылізацыі ў раманах У. Арлова (У. Караткевіча, Л. Дайнекі).

 12. Безасабовыя сказы ў празаічным тэксце (на матэрыяле аповесці В. Быкава “Знак бяды”).

 13. Лексіка-семантычныя асаблівасці вершаў А.Разанава.

 14. Фаўністычныя назвы ў “Фразеалагічным слоўніку беларускай мовы”.

 15. Беларускія прыказкі і прымаўкі: лінгвакультуралагічны аспект.

 16. Метафара як канструктыўны элемент паэтычнага тэксту (аўтар на выбар).

 17. Моўныя сродкі стварэння камічнага эфекту ў сатырычных творах Н. Гілевіча.

 18. Дыялектызмы як сродак стварэння мясцовага каларыту ў творах В. Адамчыка і І. Мележа (параўнальны аспект).

 19. Вобразна-выяўленчыя магчымасці параўнанняў у паэтычным тэксце (аўтар на выбар).

 20. Праблемы мастацкай выразнасці тэксту (на матэрыяле паэзіі Л. Дранько-Майсюка).

 21. Кантэкстуальныя сінонімы ў паэтычным тэксце (на матэрыяле твораў Р. Барадуліна).

 22. Нацыянальная вобразнасць у паэзіі П. Панчанкі.

 23. Сінонімы ў “Палескай хроніцы” І. Мележа.

 24. Моўна-выяўленчыя сродкі паэзіі М. Багдановіча.

 25. Беларускія прыказкі і прымаўкі са значэннем свабоды: структурна-семантычны і лінгвакультуралагічны аспекты.

 26. Аказіянальная лексіка ў паэтычным тэксце (на матэрыяле зборніка Рыгора Барадуліна).

 27. Метафара ў празаічным кантэксце (на матэрыяле аповесці У. Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха”).

 28. Роля эпітэтаў у адлюстраванні ўнутранага свету персанажаў у рамане І. Мележа “Людзі на балоце”.

Загадчыккафедры сучаснай беларускай мовы

дацэнт З.І. Бадзевіч
: files -> tematica
files -> Штомесячны агляд эканомікі беларусі
files -> Пазакласны занятак па музыцы. Калейдаскоп дзіцячых фальклорных гульняў
files -> Паводле лірычных твораў А. С. Пушкіна мы іграем пушкіна
files -> 18 кастрычніка 2012 г. 1522 Аб узнагароджанні Ганаровай
files -> Клубы і аматарскія аб’яднанні Назва бібліятэкі
tematica -> Беларуская філалогія
tematica -> Кафедра беларускай літаратуры і культуры Тэматыка курсавых, дыпломных і магістарскіх работ на 2015/2016 навучальны год
tematica -> Тэматыка курсавых і дыпломных работ па гісторыі літаратуры вывучаемай мовы Польская літаратура
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка