Тэст варыянт 1Дата канвертавання22.05.2016
Памер116.64 Kb.

 • ТЭСТ
 • Варыянт 1
 • Е цi Я? Устауце патрэбную лiтару.
 • Б..зрыб’е, дз..вяты, з..мляроб, кал..ктыу, кал..ндарны, л..снiчоука, мес..ц, Смал..- вiчы, ц..гавiты, ..зыкаты.
 • О цi А? Устауце патрэбную лiтару.
 • В..дамерны, выс..канадзейны, г..рнарудны, д..браякасны, д..макiраунiцтва, н..вабра -нец, п..лiтэхнiчны, п..лiклiнiка, св..еасаблiвы, ч..рнавокi.
 • Запiшыце словы па беларуску.
 • Бiологiя, авiатор, океан, реалiзм, чемпiон, бастiон, бiблiотека, орiентацiя, теорема, чемпiонат.
 • Мяккi знак цi апостраф? Устауце патрэбны знак.
 • Ад..езд, Аляб..еу, бар..ер, восен..скi, з..езд, л..ецца, пяц..дзесят, раз..юшаны, рэл..еф, уз..яднанне.
 • Напiшыце разам цi праз злучок.
 • Авiя..носец, Бялынiцкi..Бядуля, мiкра..клiмат, пау..сяла, пау..яблыка, радыё..камi- тэт, сон..трава, тона..кiламетр, фота..здымак, школа..iнтэрнат. • Часам на ц..лыя кiл..метры ра..цiлалася дарога роуным, нiбы выб..леным, ..льняным палатном. Аднойчы да нас прыехау iнж..нер удасканальваць новую д..таль. Ад пры-п..чка б’е дух гарачы капус..ны. ..острых кос восем штук лес..нiкова хавае застрэ..а. Усевалад Iгнатавiч лiчыу, што тавары..кiя скла..чыны найлепш за усе згуртоуваюць, цэм..нтуюць кал..ктыу.
 • Спiшыце сказы. Устауце тыя словы якiя падыходзяць па сэнсу.
 • Максiм странна (аглядау, азiрау) сляды нядаунай пакражы. Зiмой з цемнага лесу выходзiлi (адважныя, асмялелыя, храбрыя) ваукi. Трахiм Грыняк – пануры, мауклiвы мужчына з (крутым, суровым) позiркам чорных вачэй. Хата за доугую ноч добра (адубела, змерзла, астыла, прастыла).
 • Ад прыведзеных спалучэнняу слоу утварыце i запiшыце складаныя прыметнiкi
 • Высокая якасць-- , здольны да бою -- , радуецца жыццю -- , сiнiя вочы--. • ТЭСТ 1


 • Утварыце i запiшыце формы назоунiкау адзiночнага лiку.
 • А) давальнага склону : вулiца, груша, лейка, тундра, чаромха.

 • Б) меснага склону : дарога, зямля, рука, сястра, фабрыка. • Раман дзянiсавiч перш за усе паведамiу (Паходнi,Паходню), што на трактарным уступiу у строй галоуны канвеер. “Я (новы, новая) аграном i (прыйшоу, прыйшла) у ваш калгас, бо ен уваходзiць у мой участак”,-- тлумачыла Васiлiна. Заранiк шырока адкрытымi светлымi (вачамi, вачмi, вачыма) пранiклiва заглянуу у (Марынчыны, марынчыны) вочы. Як (пражывеце, пражывяце) пак i (праслывеце, праслывяце.
 • Запiшыце лiчэбнiкi словамi.
 • Памiж 2 лау пад абразамi пулiуся стол з 2 кастрамi аладак грэцкiх, як пампушак. Да 2 алешын была прыбiта доугая бярозавая жардзiна. Тым дубкам па 15 гадкоу ужо, а мне пад 60.
 • Упiшыце замест кропак суфiксы –ва, -iва цi –ыва.
 • Абнадзей..ць, адмарож..ваць, вырошч..ць, загад..ць, зачэрн..ць. папярэдж..ць, перачыт..ць, разыгр..ць,стрымл..ць.
 • Напiшыце прыслоуе асобна цi праз злучок.
 • (На)жаль, (на)радасць, (на)шчасце, (па)братэрску, (па)парадку, (па)старому, (па)сур’езнаму, (па)суседску, (па)трое, (пад)ранiцу.
 • Устауце прапушчаныя лiтары.
 • Бывалв ж, мы па дзес..ць разоу да вас заходзiлi, каб параiцца, а ц..пер дык i часу не выб..р..м. Здол..ць захаваць усе старое, што мае гiстарычную i ахiтэктурную каштоунасць, i спалуч..ць яго з новым – задача складаная, цiкавая, такую яму яшчэ не даводзiлася выраш..ць. Мацi палепш..ла, можна i у дарогу збiрацца. Летась свуой чарговы адпачынак я здол..у выкарастаць толькi у лiстападзе. Нешта яна (Вера) занядуж..ла апошнiм часам. • ТЭСТ 1 • Спiшыце. Устауце дзе патрэбна Б цi БЫ.
 • А я хацела (б,бы) яшчэ павучыцца, прабiцца у вышэйшую школу. Што (б,бы) ты сказала, адумайся !...— з дакорам прамовiла услед Алена. Хоць (б,бы) мне па жменьцы сонца, я (б,бы) сыпнуу туды, дзе цемна. “Хаця (б,бы) не палез купацца Мiканор”,--занеспакоiлася мацi. Над кнiжкай Петрык прасядзеу (б,бы) усю ноч, калi (б,бы) бацька строка не загадау выключыць святло i класцiся спаць. • Напiшыце НЕ разам цi асобно.
 • (Не)былiца, (ня)ветлiвы, (не)дарэчна, (не)пакора, (не)пахiсны, нiчуць (не)горш, (не)хта, (не)шчаслiвы, (не)шчасце, а бяда, (не)шырокi, а вузкi.
 • Дапасуйце дзейнiк да выказнiка i змест кропак напiшыце патрэбныя лiтары, надаючы выказнiку адпаведную граматычную форму.
 • Пяць чалавек сядзел.. каля агню. Стаял.. пяць асядланых коней, прывязалi да плота. Ужо вечарэла, калi Мiколка з дзедам натрапiл.. на незвычайную стаянку у лесе. Наталля Маркауна пераехала у суседнi раен, i райана на яе месца прзначы.. новага настаунiка. Улозах шчэбет не сцiхае, шум ста.. i свiст.
 • Падкрэслiце прыдатак i, дзе трэба, вазьмiце прыдатак у двукоссе, пастауце злучок цi выдзелiце коскамi або працяжкам.
 • Беларускiя бярозы абапал гасцмнца калыхалi думкi шумам хлапчуку украiнцу. Прайшоу я шмат па сушы i вадзе дапытлiвы шукальнiк i геолаг. Ураннi Туравец са сваей групай быу ужо у атрадзе За Радзiму. Мы ведалi, што рака гэта злучаецца з ракой Лотай. Лота праз азеры злучаецца з Туломнай ракой. Косця Раднiк загадчык новага клуба сустракау гасцей i быу надзвычай ветлiвы. • ТЭСТ 2 • Э, Ы цi А? Устауце патрэбную лiтару.
 • Адр..сат, гл..таць, гр..мучы, iнж..нер, канц..лярыя, лат..рэя, р..форма, ц..нтральны, Ч..рнышэускi, ш..ракавокi.
 • Е цi Я? Устауце патрэбную лiтару.
 • Ален..вод, вогн..тушыцель, вугл..воз, жыцц..радасны, земл..мер, зерн..драбiлка, кон..гадоуля, насенн..водства, сiн..вокi, хвал..падобны.
 • Запiшыце словы па-беларуску.
 • Техника, карантин, плотина, этюд, авторитет, твердый, авантюра, тираж, латинский, в Литве.
 • Ц, С цi ДС? Устауце патрэбную лiтару.
 • Баранавi..кi, гара..кi, грама..ства, пале..кi, пла..тва, студэн..кi, тавары..кi, тка..кi.
 • Напiшыце разам цi праз злучок.
 • Беларуска..украiнскi, горка..салены, залацiста..жоуты, пауднева..славянскi, пауночна..усходнi, рыба..лоуны, рэдка..зубы, фiзiка..матэматычны, цемна..сiнi, цiха..плынны.
 • Устауце патрэбныя лiтары.
 • Ма..р пр..нес два экз..мпляры газ..ты, дзе апiсвауся наш бой. I вось напралi-наткалi дз..учаты рознай ..льняной тканiны на пасаг. А пташкi голасна i здольна смяюцца мiлым шч..б..таннем, i поуняць луг сва..м сп..ваннем. Цераз лес в..ла н..шырокая заро..шая дарога. Мелi..рацiя толькi тады дасць пленЮ калi яна будзе праводзiцца якасна.
 • Устауце дзе трэба Н цi НН.
 • Алавя..ы, лiмо..ы, салауi..ы, ю..ы, драуля..ы, палымя..ы, сярэбра..ы, каме..ы, песе..ы, студзе..ы. • ТЭСТ 2


 • Устауце слова якое падыходзiць па сэнсу.
 • Зноу дыхнуу ( лядовы, ледзяны, леднiковы) вецер. Вельмi зручна было мець пад рукой (рухавага, рухомага) спрытнага памочнiка. Звiняць касiлкi, свiщуць косы у летняй (маладой,юнай) траве. (Глiняная, глiнiстая) вулiца паволi спаузла да ракi, дзе абрывалася (высокiм, вялiкiм) берагам.
 • Утварыце i запiшыце форму меснага склону адзiночнага лiку.
 • Шум, бераг, дождж, аграном, край, алень, пясок, шлях, Андрэй, Алег.
 • Устауце тую форму слова, якая адпавядае нормам граматыкi беларускай мовы.
 • Юрку здавалася, што у яго нiчога па-людску не выйдзе, i ен будзе выглядзець (недарэкай, недарэкам). Але гэты Пятрок—(вядомая, вядомы) педалэга, хiба ен зробiць, як трэба. Не, Мiколка,гэта не бусел, гэта ляцяць (дзiкiя, дзiкi) гусь. Дагаварыцца аб справе з (Саукай, Саукам) Мiгульном узяуся разважлiвы Бруй. Прыйшлi людзi з (леса, лесу): нi хаты, нi (хлеба, хлебу), нi жывелы, нi (iнвентара, iнвентару).
 • Напiшыце з мяккiм знакам цi без мяккага знака.
 • Асiн..ка, вагон..чык, вiшан..ка, загон..чык, камен..чык, кон..чык, песен..ка, прамен..чык, саломiн..ка, струмен..чык.
 • Д цi ДЗ? Устауце патрэбныя лiтары.
 • А..весцi, акар..эон, брыга..ыр, гвар..ыя, гвар..ейскi, ..веры, ..весце, ..ыктар, па каман..е, ты..ень.
 • Дапiшыце канчаткi назоунiкау i прыметнiкау.
 • Па дарог.. днем i ноччу у воблаках шэр.. пыл.. беглi машыны. У гэты час да стала падышоу малады рослы у вайсков.. шынял.. юнак. Моцна хлопчык занудзiуся па сям’.., па мам… Успамiн пра Веру Паулауну адгукнууся у сэрц.. пякуч..бол…
 • ТЭСТ 2 • Напiшыце наступныя займеннiкi разам, праз злучок цi асобна.
 • (Абы)хто, (абы)чый, (з)iм, (не)калькi, (не)хта, (нi)(аб)чым, (сей)той, (што)нiшто), (што)сьцi, (якi)небудзь.
 • Спiшыце. Запiшыце лiчэбнiкi у адпаведнай форме.
 • Мiця пачау гаварыць упэунена, але 3-4 слове яго голас задрыжау, змянiуся. Днем, калi Толя вучыуся з другiмi 11 вучнямi, гаспадар з сям’ею знаходзiуся у невялiкай прыбудове-кухнi. З восенню прыйшло яшчэ iх 70 i 5 . Таксама з Чынгарскай дывiзii сюды з’явiлася iх 8 наступнаю вясной. На адной з2 блiжэйшых лiп хаваецца у кроне буслянка.
 • У канчатках дзеясловау 2-й асобы множнага лiку цяперашняга часу абвеснага ладу прапушчаны лiтары А, Я цi Е? Устауце патрэбную лiтару.
 • Вы бер..це, вез..це, вяж..це, iдз..це, каж..це, нес..це, пiш..це, се..це, спыня..це, чыта..це.
 • Напiшыце разам цi асобна.
 • (Не)здаровiцца, (не)прачытаная мною кнiга, (не)скошана сенажаць, (не)узаранае поле, (нi)быта, (нi)кроку назад, (нi)кчэмны, (нi)рыба (нi)мяса, (нi)часу не шкада (нi)сiл, (нi)шчымны.
 • Спiшыце. Словы у дужках напiшыце разам, асобна цi праз злучок.
 • Я ступаю па белым двары, iду (да..хаты) дзе жылi суседзi. (У..вышынi ) замiгацелi далекiя зоркi. З прыгорка (у..нiз,у..бок) далiны збягае сцежка.
 • Выдзелiце пабочныя сказы коскамi або працяжнiкамi цi дужкамi. Пастауце, дзе трэба, iншыя знакi прыпынку.
 • Учора што вы думаеце надумауся дзед аладкi пячы. Шчырага прывiтання як чакау Кузьма не атрымалася. Дауно той бой мы ведаем зацiх i пераможцы удвух вярнулiся дадому. Глеба скажу табе як пух каб толькi дожджык у час дык збажына пойдзе угору. Няхай бы усе харошыя былi каб як вы кажаце весялей жылося • ТЭСТ 3 • О, Э або А? Устауце патрэбную лiтару.
 • Д..лiкатны, сальфеджы.., лiт..ратура, р..монт, р..форма, с..кратар, тры.., т..атр, Ч..лябiнск.
 • Устауце патрэбныя лiтары.
 • Аудоц..я, аблiч..а, бал..ада, ван..а, груп..а, збож..а, кал..ектыу, кал..екцыя, крыл..е, палес..кi, праграм..а, суд..я.
 • Запiшыце словы па беларуску.

Выездной, контрастный, поздний, радостный, счастливый, капустный, немилосердный, постный, сердце, честный.
 • З, С або Ш? Устауце патрэбную лiтару.
 • А..часлiвiць, бе..дапаможны, бе..казырка, бя..шумны, ..мена, на до..цы, но..ьбiт, пераво..чык, ра..чынiць (дзверы), ра..чынiць (цеста).
 • Устауце прапушчаныя лiтары.
 • Ма..чына мова—спрадвечная мова. Сц..пан Гаурылыч ра..казывау с..мейную л..генду пра сва..го прадзеда i яго сустрэчу з Лермантавым. Сп..кталь “Паулiнка” купалауцы паказалi гл..дачам больш за тыс..чу разоу. Поле было засе..на азiмай, сн..жок с..шоу амаль увесь, i жыта па-веснавому заз..л..нела.
 • Устауце дзе патрэбна мяккi знак цi апостраф.
 • Па-над белым пухам вiшняу, быццам сiнi аганек, б..ецца, у..ецца шпаркi, легкi сiнякрылы матылек. Вецер дз..муу шмат дзен. На ростанях помнiк. I макi да поз..няга лета ц..вiтуць. мiл..iарды аген.чыкау адс..вечывалiся у с..няжынках белага покрыва зямлi. Лiстоту жоутую вiхор раз..юшаны з..метае.
 • Да iншамоуных слоу падбярыце i запiшыце сiнанiмiчныя словы беларускай мовы.
 • Алегорыя, гiпербала, дэфект, рэбус, суверэнiтэт, аргумент, дыскусiя, пейзаж, рэстаураваць, экстранны.
 • Пастауце назоунiкi у патрэбнай склонавай форме i запiшыце.
 • Выйсцi з (лес), дзякаваць (брат), ляцець над (Жлобiн), пазнаемiцца з (Коля), прачытаць у (кнiга), выступiць на (мiтынг), ездзiць па (селы), многа (пясок), разам з (Максiм Лужанiн), стаяць на (бераг). • ТЭСТ 3 • Ад наступных назоунiкау пры дапамозе суфiкса –ск- утварыце i запiшыце прыметнiкi.
 • Асiповiчы, Добруш, Любань, студэнт, ткач, брат, казак, Нясвiж, узбек, чэрвень.
 • Дапiшыце канчаткi назоунiкау, прыметнiкау i займеннiкау.
 • Нейк.. неакрэслен.. цень цi то бол.., цi то радасцi прабег па твар.. хлопчыка. Ды не напiша нiколi купалаускiх паэм анiяк.. ЭВМ. Спынiуся Данiла перад адчыненымi дзвяр.. . Вельмi люблю хадзiць па паляв..ды лясн.. дарога.., плаваць па рэк.., азер.. .
 • Ад прыметнiкау, што у дужках, утварыце простую форму вышэйшай ступенi параунання.
 • Усе (добрае) у чалавека—ад сям’i. Ад пяшчотнай цеплынi мацярынскiх рук, ад яе урокау дабрынi i спагады да таго, (малы, слабы), ад суровай стрыманасцi бацькi, яго гатоунасцi узяць на сябе (вялiкi)цяжар. На свеце няма (дарагi) дарогi, як гэта дарога да роднага дому. З надыходам восенi ночы сталi (светлымi), (сухiмi) i ветранамi. Свет быу дзiвосна багаты i розны, з няуцiзнай песняй, (звонкай)—ранкам, (цiхай)—днем, думнай—увечары. Дарога дамоу (кароткая), чым з дому.
 • Напiшыце прыведзеныя словы разам цi праз злучок.
 • Беларуска..украiнскi, глуха..нямы, Нова..полацк, пау..лiмона, прэм’ер..мiнiстр, раз..пораз, рыба..лоуны, цемна..сiнi, экс..чэмпiен, як..нiяк.
 • Запiшыце лiчэбнiкi словамi i устауце патрэбныя лiтары.
 • Мiканор паказау на 2 вялiк.. вехi, пастаулен.. яшчэ зiмой. Лес пачынауся 5 вялiзн..дубамi. у гадзiн 11 Лабановiч выйшау з поезда са сваiмi 2 вялiзн.. чамаданамi. Яна жыла удавою—з хворай мацi i 4 дзецьмi, яшчэ малымi. Сабрау атрад у 200 чалавек.
 • Спiшыце. Раскройце дужкi.
 • Па плошчы за гэты час, як сядзiм, (той)сей праходзiу. Пытаю у Мiкiты, цi не сустрэу каго(небудзь) знаемага. (Нi)акуль i (нi)(ад)кога не чакау сабе Шэмет дапамогi. Ен (нi)кому не скардзiуся, (нi)(на)кога не наракау i (нi)(з)кiм не хацелася яму гаварыць. Мiхася цiкавiла (не)(што)iншае, як гаворка тутэйшых людзей. I не (абы)якi грыб, а чырвонагаловы крапак з добрую шапку. Прычынай гэтага няшчасця з’яуляецца (не)(што)iншае, як удар маланкiДапишыце асабовыя канчатки дзеясловау.
Ласка и гнеу, циша и бура! Я витаю вас, кали вы прыходз.. у сваим часе, кали выконва.. вы адвечную волю жыцця. Вясна, вясна жаданая! Ты прыйдз.. зноу, ты вернешся. Эх хмарынки! Вы усплыва.. з-за смутных далячынь и плыв.. у такую, дзе я пакинуу старую хатачку. Як гэта будзе слауна, сябры, кали мы усе збяр..ся и махне.. на Минскае мора.


Каталог: files -> portfolio -> evseenko -> podgot ct
podgot ct -> Магутны дуб стаяỳ на строме Сажа і Сож робячы вакол дрэва пятлю паважліва абыходзіỳ яго з трох бакоỳ ведаючы моц каранёỳ асілка іх трывалую повязь з зямлёй і даỳно адмовіỳшыся ад некалькі пэỳнай надзеі змыць строму з држвам разам
podgot ct -> Тэст варыянт 1
podgot ct -> Войцік услухоỳваỳся ỳ лесавы шум і ціхенькі лопат дажджу наỳкола стрэлаỳ ці голасу быццам нідзе не было чуваць
podgot ct -> Варыянт 2 Устаỳце прапушчаныя літары
podgot ct -> Гэта была яшчэ раніца ранняя раніца калі толькі пачынае брацца на дзень калі яшчэ сонца недзе далёка за лясамі
podgot ct -> Тэст 3 I шугнуỳ дождж налётам смелым павіс абрусам густа-белым над палямі І льецца коса ручаямі бы невад цягнецца грымотны І б’юцца кроплі ỳ пыл вільготны
podgot ct -> Тэст 5 Міхась быỳ цвёрда ỳпэỳнены калі горад прайшоỳ праз стагодзі не знік у іх не згарэỳ ỳ пажарах войнаỳ ён набывае асаблівую высакароднасць свайго аблічча


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал