Тэст варыянт 1Дата канвертавання22.05.2016
Памер55.95 Kb.

 • ТЭСТ
 • Варыянт 1
 • Е цi Я? Устауце патрэбную лiтару.
 • Б..зрыб’е, дз..вяты, з..мляроб, кал..ктыу, кал..ндарны, л..снiчоука, мес..ц, Смал..- вiчы, ц..гавiты, ..зыкаты.
 • О цi А? Устауце патрэбную лiтару.
 • В..дамерны, выс..канадзейны, г..рнарудны, д..браякасны, д..макiраунiцтва, н..вабра -нец, п..лiтэхнiчны, п..лiклiнiка, св..еасаблiвы, ч..рнавокi.
 • Запiшыце словы па беларуску.
 • Бiологiя, авiатор, океан, реалiзм, чемпiон, бастiон, бiблiотека, орiентацiя, теорема, чемпiонат.
 • Мяккi знак цi апостраф? Устауце патрэбны знак.
 • Ад..езд, Аляб..еу, бар..ер, восен..скi, з..езд, л..ецца, пяц..дзесят, раз..юшаны, рэл..еф, уз..яднанне.
 • Напiшыце разам цi праз злучок.
 • Авiя..носец, Бялынiцкi..Бядуля, мiкра..клiмат, пау..сяла, пау..яблыка, радыё..камi- тэт, сон..трава, тона..кiламетр, фота..здымак, школа..iнтэрнат. • Часам на ц..лыя кiл..метры ра..цiлалася дарога роуным, нiбы выб..леным, ..льняным палатном. Аднойчы да нас прыехау iнж..нер удасканальваць новую д..таль. Ад пры-п..чка б’е дух гарачы капус..ны. ..острых кос восем штук лес..нiкова хавае застрэ..а. Усевалад Iгнатавiч лiчыу, што тавары..кiя скла..чыны найлепш за усе згуртоуваюць, цэм..нтуюць кал..ктыу.
 • Спiшыце сказы. Устауце тыя словы якiя падыходзяць па сэнсу.
 • Максiм странна (аглядау, азiрау) сляды нядаунай пакражы. Зiмой з цемнага лесу выходзiлi (адважныя, асмялелыя, храбрыя) ваукi. Трахiм Грыняк – пануры, мауклiвы мужчына з (крутым, суровым) позiркам чорных вачэй. Хата за доугую ноч добра (адубела, змерзла, астыла, прастыла). • Высокая якасць-- , здольны да бою -- , радуецца жыццю -- , сiнiя вочы--. • ТЭСТ 1


 • Утварыце i запiшыце формы назоунiкау адзiночнага лiку.
 • А) давальнага склону : вулiца, груша, лейка, тундра, чаромха.

 • Б) меснага склону : дарога, зямля, рука, сястра, фабрыка. • Раман дзянiсавiч перш за усе паведамiу (Паходнi,Паходню), што на трактарным уступiу у строй галоуны канвеер. “Я (новы, новая) аграном i (прыйшоу, прыйшла) у ваш калгас, бо ен уваходзiць у мой участак”,-- тлумачыла Васiлiна. Заранiк шырока адкрытымi светлымi (вачамi, вачмi, вачыма) пранiклiва заглянуу у (Марынчыны, марынчыны) вочы. Як (пражывеце, пражывяце) пак i (праслывеце, праслывяце.
 • Запiшыце лiчэбнiкi словамi.
 • Памiж 2 лау пад абразамi пулiуся стол з 2 кастрамi аладак грэцкiх, як пампушак. Да 2 алешын была прыбiта доугая бярозавая жардзiна. Тым дубкам па 15 гадкоу ужо, а мне пад 60.
 • Упiшыце замест кропак суфiксы –ва, -iва цi –ыва.
 • Абнадзей..ць, адмарож..ваць, вырошч..ць, загад..ць, зачэрн..ць. папярэдж..ць, перачыт..ць, разыгр..ць,стрымл..ць.
 • Напiшыце прыслоуе асобна цi праз злучок.
 • (На)жаль, (на)радасць, (на)шчасце, (па)братэрску, (па)парадку, (па)старому, (па)сур’езнаму, (па)суседску, (па)трое, (пад)ранiцу.
 • Устауце прапушчаныя лiтары.
 • Бывалв ж, мы па дзес..ць разоу да вас заходзiлi, каб параiцца, а ц..пер дык i часу не выб..р..м. Здол..ць захаваць усе старое, што мае гiстарычную i ахiтэктурную каштоунасць, i спалуч..ць яго з новым – задача складаная, цiкавая, такую яму яшчэ не даводзiлася выраш..ць. Мацi палепш..ла, можна i у дарогу збiрацца. Летась свуой чарговы адпачынак я здол..у выкарастаць толькi у лiстападзе. Нешта яна (Вера) занядуж..ла апошнiм часам. • ТЭСТ 1 • Спiшыце. Устауце дзе патрэбна Б цi БЫ.
 • А я хацела (б,бы) яшчэ павучыцца, прабiцца у вышэйшую школу. Што (б,бы) ты сказала, адумайся !...— з дакорам прамовiла услед Алена. Хоць (б,бы) мне па жменьцы сонца, я (б,бы) сыпнуу туды, дзе цемна. “Хаця (б,бы) не палез купацца Мiканор”,--занеспакоiлася мацi. Над кнiжкай Петрык прасядзеу (б,бы) усю ноч, калi (б,бы) бацька строка не загадау выключыць святло i класцiся спаць. • Напiшыце НЕ разам цi асобно.
 • (Не)былiца, (ня)ветлiвы, (не)дарэчна, (не)пакора, (не)пахiсны, нiчуць (не)горш, (не)хта, (не)шчаслiвы, (не)шчасце, а бяда, (не)шырокi, а вузкi.
 • Дапасуйце дзейнiк да выказнiка i змест кропак напiшыце патрэбныя лiтары, надаючы выказнiку адпаведную граматычную форму.
 • Пяць чалавек сядзел.. каля агню. Стаял.. пяць асядланых коней, прывязалi да плота. Ужо вечарэла, калi Мiколка з дзедам натрапiл.. на незвычайную стаянку у лесе. Наталля Маркауна пераехала у суседнi раен, i райана на яе месца прзначы.. новага настаунiка. Улозах шчэбет не сцiхае, шум ста.. i свiст. • Беларускiя бярозы абапал гасцмнца калыхалi думкi шумам хлапчуку украiнцу. Прайшоу я шмат па сушы i вадзе дапытлiвы шукальнiк i геолаг. Ураннi Туравец са сваей групай быу ужо у атрадзе За Радзiму. Мы ведалi, што рака гэта злучаецца з ракой Лотай. Лота праз азеры злучаецца з Туломнай ракой. Косця Раднiк загадчык новага клуба сустракау гасцей i быу надзвычай ветлiвы. • ТЭСТ 2 • Э, Ы ци А? Устауце патрэбную литару.
 • Адр..сат, гл..таць, гр..мучы, инж..нер, канц..лярыя, лат..рэя, р..форма, ц..нтральны, Ч..рнышэуски, ш..ракавоки.
 • Е цi Я? Устауце патрэбную лiтару.
 • Ален..вод, вогн..тушыцель, вугл..воз, жыцц..радасны, земл..мер, зерн..драбiлка, кон..гадоуля, насенн..водства, сiн..вокi, хвал..падобны.
 • Запiшыце словы па-беларуску.
 • Техника, карантин, плотина, этюд, авторитет, твердый, авантюра, тираж, латинский, в Литве.
 • Ц, С цi ДС? Устауце патрэбную лiтару.
 • Баранавi..кi, гара..кi, грама..ства, пале..кi, пла..тва, студэн..кi, тавары..кi, тка..кi.
 • Напiшыце разам цi праз злучок.
 • Беларуска..украiнскi, горка..салены, залацiста..жоуты, пауднева..славянскi, пауночна..усходнi, рыба..лоуны, рэдка..зубы, фiзiка..матэматычны, цемна..сiнi, цiха..плынны.
 • Устауце патрэбныя лiтары.
 • Ма..р пр..нес два экз..мпляры газ..ты, дзе апiсвауся наш бой. I вось напралi-наткалi дз..учаты рознай ..льняной тканiны на пасаг. А пташкi голасна i здольна смяюцца мiлым шч..б..таннем, i поуняць луг сва..м сп..ваннем. Цераз лес в..ла н..шырокая заро..шая дарога. Мелi..рацiя толькi тады дасць пленЮ калi яна будзе праводзiцца якасна.
 • Устауце дзе трэба Н цi НН.
 • Алавя..ы, лiмо..ы, салауi..ы, ю..ы, драуля..ы, палымя..ы, сярэбра..ы, каме..ы, песе..ы, студзе..ы.
 • Устауце слова якое падыходзiць па сэнсу.
 • Зноу дыхнуу ( лядовы, ледзяны, леднiковы) вецер. Вельмi зручна было мець пад рукой (рухавага, рухомага) спрытнага памочнiка. Звiняць касiлкi, свiщуць косы у летняй (маладой,юнай) траве. (Глiняная, глiнiстая) вулiца паволi спаузла да ракi, дзе абрывалася (высокiм, вялiкiм) берагам.

Каталог: files -> portfolio -> evseenko -> podgot ct
podgot ct -> Магутны дуб стаяỳ на строме Сажа і Сож робячы вакол дрэва пятлю паважліва абыходзіỳ яго з трох бакоỳ ведаючы моц каранёỳ асілка іх трывалую повязь з зямлёй і даỳно адмовіỳшыся ад некалькі пэỳнай надзеі змыць строму з држвам разам
podgot ct -> Тэст варыянт 1
podgot ct -> Войцік услухоỳваỳся ỳ лесавы шум і ціхенькі лопат дажджу наỳкола стрэлаỳ ці голасу быццам нідзе не было чуваць
podgot ct -> Варыянт 2 Устаỳце прапушчаныя літары
podgot ct -> Гэта была яшчэ раніца ранняя раніца калі толькі пачынае брацца на дзень калі яшчэ сонца недзе далёка за лясамі
podgot ct -> Тэст 3 I шугнуỳ дождж налётам смелым павіс абрусам густа-белым над палямі І льецца коса ручаямі бы невад цягнецца грымотны І б’юцца кроплі ỳ пыл вільготны
podgot ct -> Тэст 5 Міхась быỳ цвёрда ỳпэỳнены калі горад прайшоỳ праз стагодзі не знік у іх не згарэỳ ỳ пажарах войнаỳ ён набывае асаблівую высакароднасць свайго аблічча


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал