TIcf ImÀjnI kÀÆIemime \¼À: Pn. F/F v 3/24085/09 sabn³ Im¼kv, shÅm\n¡c Xn¿Xn 24. 07. 2014 ]cn-]{XwДата канвертавання18.05.2016
Памер7.66 Kb.
tIcf ImÀjnI kÀÆIemime
\¼À: Pn.F/F^v 3/24085/09 sabn³ Im¼kv, shÅm\n¡c

Xn¿Xn 24.07.2014


]cn-]{Xw
hnjbw: tIcf ImÀjnI kÀh-I-em-im-e-þ-sXm-gnÂ-þ-sXm-gn-em-fn-IÄ¡v IÀ¡n-S-I-hm-hn\v s]mXp-A-h[n \ÂIÂ-þ-
kw-_-Ôn¨v

kqN\: 1. 07þ10þ2009 se PnF/F^v2/33650/94 \¼-dn-ep-ff


kÀh-I-em-ime kÀ¡p-eÀ

  1. 23þ03-þ2010 se A{Kn-IĨ-d (^mwkv) sk{I-«-dn-bpsS

7841/F.-F-^v2/10/FUn \¼À I¯v

  1. 30-þ07-þ2010se CtX \¼-dn-ep-ff kÀÆ-I-em-ime

kÀ¡p-eÀ

*******


kqN\ (1) se kÀh-I-em-ime kÀ¡p-e-dn kÀ¡mÀ {]Jym-]n-¡p¶ {]mtZ-inI Ah-[n-Ifpw {]tXyI Ah-[n-Ifpw Øncw sXmgn-em-fn-IÄ¡pw Sn Ah[n Znh-k-¯n\v sXm«v ap³]p-ff 90 XpSÀ Zn\-§-fn 30 Znhkw tPmen sNbvXn-«p-ff Xm¡m-enI sXmgn-em-fn-IÄ¡pw _m[-I-am-bn-cn-bv¡p-sa¶v hyà-am-¡n-bn-cp-¶p.

kqN\ (3) se kÀÆ-I-em-ime kÀ¡p-e-dn Ct¸m-gp-ff s]mXp


Ah-[nIÄ¡p ]pdsa IÀ¡n-SIhmhn\pw kÀÆ-I-em-im-e-bnse FÃm Øncw sXmgn-em-fnIÄ¡pw Imjz sXmgn-em-fn-IÄ¡pw s]mXpAh-[n-bm-bn-cn-¡p-sa¶v Adn-bn-¨n-cp-¶p.

F¶m kÀÆ-I-em-im-e-bnse hnhn[ tI{µ-§-fn \n¶pw IÀ¡n-S-I-hm-hn\v Imjz sXmgn-em-fn-IÄ¡v s]mXp-A-h[n {]Jym-]n-bv¡p-¶Xv kw_-Ôn¨v IqSp-X hyIvXX hcp-¯m-\mbn A`yÀ°n-¨-Xnsâ ASn-Øm-\-¯n Xmsg ]dbpw {]Imcw \nÀt±iw ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶p.

Ct¸m-gp-ff s]mXpAh-[n-IÄ¡v ]pdsa IÀ¡n-S-I-hm-hn\pw FÃm Øncw sXmgn-em-fn-IÄ¡pw IÀ¡n-S-I-hm-hn\v sXm«v ap³]p-ff 90 XpSÀZn-\-§-fn 30 Znhkw tPmen sNbvXn-«p-ff FÃm XmÂIm-enI sXmgn-em-fn-IÄ¡pw s]mXp Ah-[n-bm-bn-cn-¡pw.

D¯-c-hn³ {]Imcw

(H¸v)

te_À Hm^o-kÀ

kzoIÀ¯mhv

FÃm tÌj³/^mw/tImtfPv/ta[m-hn-IÄ¡pw

]IÀ¸p-IÄ


sshkv Nm³k-e-dpsS ]n.-Fkv/cPn-kv{SmÀ/Iw]vt{Sm-fÀ F¶n-h-cpsS ]n.-F-amÀ/te_À Hm^o-kÀ/sk£³ Hm^o-kÀ PnF/F^v/Icp-XÂ tiJcw/an¨w


]n.sI.]n: .7.14*5
Каталог: groups -> 19427046 -> 957297964 -> name


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал