Унутранная палітыка Вялікага Княства Літоўскага ў перыяд панавання дынастыі Ягелонаў Ключавыя словыДата канвертавання19.07.2016
Памер37.93 Kb.
РЭФЕРАТ

Сугака Цімафей КанстанцінавічУнутранная палітыка Вялікага Княства Літоўскага ў перыяд панавання дынастыі Ягелонаў

Ключавыя словы: Ягелоны, прывілей, Статут, адміністрацыйна–тэррытарыяльны падзел, Вялікі кязь, Сойм, мясцовае кіраванне і самакіраванне, магдэбургскае права.

Структура і аб'ём дыпломнай работы. Дыпломная работа складаецца з уводзін, чатырох глаў, заключэння, спіса выкарыстанайлітаратуры. У першай главе праводзіцца агляд гістарыяграфічных матэрыялаў і крыніц; у другой ― разглядаецца пытанне абставін прыходу да ўлады Ягелонаў; у трэцяй частцы працы характарызуецца дзейнасць ва ўнутраннай палітыце Вялікіх князеў Казіміра і Аляксандра; у чацвертай главе разглядаецца ўнутранная палітыка у часы панавання Жыгімонта Старога і Жыгімонта Аўгуста; Спіс выкарыстанай літаратуры змяшчае 59 пунктаў. Аб’ём працы ― 75 старонак.

Мэтай работы з'яўляецца вывучэнне і аналіз унутраннай палітыкі вялікіх князеў дынастыі Ягелонаў, яе асаблівасцяў на розных гістарычных этапах, вывучэнне і аналіз гістарычных прававых актаў, а таксама раскрыццё зместу усіх галін дзяржаўнай улады, мясцовага кіравання і самакіравання, з улікам дзейснага гістарычнага заканадаўства Беларусі.

Аб’ект даследвання: становішча, заканамернасці і тэндэнцыі эвалюцыі унутраннай палітыкі ў Беларусі, у перыяд панавання дынастыі Ягелонаў у ВКЛ.

Метады даследвання: агульнанавуковыя, структурна–функцыянальны, метад сістэмнага аналізу, гісторыка–генетычны, гісторыка–тыпалагічны, гісторыка–сістэмны, а таксама метады рэтраспекцыі і рэканструкцыі, гістарычнай рэканструкцыі і інш.

Прадмет даследвання: унутранная палітыка, тэарэтычныя палажэнні заканадаўства і практыка, айчынныя і замежныя навуковыя працы і іншыя крыніцы, якія раскрываюць сутнасць утнутраннага працэса ў Беларусі.

Вобласць магчымага практычнага выкарыстання: вучэбны працэсс – у якасці навучальнага дапаможніка па курсам: «Гісторыя Беларусі», «Гісторыя дзяржавы і права Беларусі».
Аўтар працы пацвярджае, что прыведзены ў ёй матэрыял слушна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследуемага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.
THE SUMMARY

Suhaka TsimafeyDomestic policy of the Grand Duchy of Lithuania during the rule of the Jagiellonian dynasty

Keywords: The jagiellonia the privilege, the statute, the administrative–territorial division, the grand duke, the diet, the local government, the magdeburg law

The structure and volume of the thesis. Thesis consists of an introduction, four chapters, conclusions, list of literature. The first chapter is conducted inspection of materials and historiographical sources; second – examines the circumstances coming to power of the Jagiellonian; in the third part of the work is characterized by the activity in the domestic politics of the Great princes Casimir and Alexander; The fourth chapter examines the internal politics during the reign of Sigismund the Old and Sigismund Augustus References is 59 points. Scope of work – 75 pages.

The aim is to study and analyze the domestic policy of the Grand Duke of the Jagiellonian dynasty, its characteristics at different historical stages, the study and analysis of the historical law of octaves, as well as disclosure of all branches of government, local government and self–government, taking into account of the historic legislation in force in Belarus.

The object of research: Genesis, regulations, laws and trends in the evolution of the domestic politics in Belarus, during the rule of the Jagiellonian dynasty in GPL.

Subject of research: internal policies, the theoretical provisions of the law and practice, domestic and foreign scientists work and other sources that reveal the essence of the internal process in Belarus.

Methods: general scientific, structural–functional method for systems analysis, historical and genetic, historical and typological, historical and systematic, as well as methods of retrospection and reconstruction of historical reconstruction, and others.

The area of the possible practical use: the educational process – as a textbook pas courses: "History of Belarus", "History of State and Law of Belarus".

The author of the work confirms that the material contained in it fully and objectively shows the status of the process, all borrowed from literature and other sources of theoretical and methodological terms and concepts accompanied by references to their authors.


РЕФЕРАТ

Сугако Тимофей КонстантиновичВнутренняя политика Великого Княжества Литовского в период господства династии Ягеллонов

Ключевые слова: Ягеллоны, привилей, Статут, административно–территориальное деление, Великий князь, Сейм, местное управление и самоуправление, магдебургское право.

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы. В первой главе проводится осмотр историографических материалов и источников; во второй – рассматривается вопрос обстоятельств прихода к власти Ягеллонов; в третьей части работы характеризуется деятельность во внутренней политике Великих князей Казимира и Александра; в четвертой главе рассматривается внутренняя политика во времена господства Жигимонта Старого и Жигимонта Августа; Список использованной литературы составляет 59 пунктов. Объем работы – 75 страниц.

Целью работы является изучение и анализ внутренней политики великих князев династии Ягеллонов, ее особенностей на разных исторических этапах, изучение и анализ исторических правовых октав, а также раскрытие содержания всех ветвей государственной власти, местного управления и самоуправления, из учетом действовавшего исторического законодательства Беларуси.

Объект исследования: состояние, закономерности и тенденции эволюции внутренней политики в Беларуси, в период господства династии Ягеллонов в ВКЛ.

Методы исследования: общенаучные, структурно–функциональный, метод системного анализа, историко–генетический, историко–типологический, историко–системный, а также методы ретроспекции и реконструкции, исторической реконструкции и др.

Предмет исследования: внутренняя политика, теоретические положения законодательства и практика, отечественные и заграничные ученые работы и другие источники, которые раскрывают суть внутреннего процесса в Беларуси.

Область возможного практичного использования: учебный процесс – в качестве учебного пособия па курсам: «История Беларуси», «История государства и права Беларуси».

Автор работы подтверждает, что приведенный в ей материал правельно и объективно отображает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные с литературных и других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
: bitstream -> 123456789 -> 117532
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка