Урок тлумачэння і засваення новых ведаў, уменняў і навыкаўДата канвертавання15.05.2016
Памер77.03 Kb.
Мэта ўрока: - забяспечыць засваенне асноўных характарыстык вагальнага

руху, паглыбіць веды вучняў па пераўтварэнню і захаванню

энэргіі пры механічных ваганнях, засвоіць формулы для

разліку патэнцыяльнай і кінетычнай энергіі пры механічных

ваганнях;

- развіваць уменні аналізаваць пераўтварэнне энэргіі, выдзяляць галоўнае, параўноўваць, развіваць матэматычныя веды вучняў пры пераўтварэнні формул

-выхоўваць у вучнях сродкамі ўрока ўпэўненнасць у сваіх сілах, самастойнаць, актыўнасць

Тып урока: урок тлумачэння і засваення новых ведаў, уменняў і навыкаў

Прылады і матэрыялы для дэманстрацыйнага эксперыменту:

Фізіка: вучэб. дапам. для 10 –га кл. ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай мовай навучання/ І. І. Жаўняровіч, І. М. Мядзведзь - 2 –е выд. – Мінск: Нар. асвета, 2007. – 263 с.: іл.

Набор розных цел, спружына, дынамометр, цела на нітцы, вагі, лінейка, гадзіннік, камп’ютар, тэлевізар, дэманстрацыйныя матэрыялы, тэставыя заданні, дыдактычны матэрыял.

Ход урока

І. Арганізацыйны пачатак урока

Псіхолага- педагагічная падрыхтоўка да ўрока.

Прывітанне, пажаданне поспехаў, добрага настрою.

ІІ. Актуалізацыя апорных ведаў


  1. 1. Гульня “Рэшата”

  2. . Садзіцца за парту той вучань, які прасейваецца праз рэшата, калі адказвае на пытанне.

Пытанні для гульні:

1) Што называецца ваганнем?

2) Што называецца перыядам ваганняў?

3) Што называецца амплітудай ваганняў?

4) Якія ваганні называюцца гарманічнымі?

5) Што называецца матэматычным маятнікам?

6) Чаму роўны перыяд ваганняў матэматычнага маятніка?

7) Чаму роўны перыяд ваганняў спружыннага маятніка?

8) Што называецца частатой ваганняў?

2. Тэст па тэме: “Гарманічныя ваганні. Спружынны маятнік. Матэматычны маятнік”.

Вынікі тэста вучні заносяць у тэхналагічныя карткі і самі выстаўляюць сабе адзнаку. (Тэсты рознаўзроўневыя. Ацэнка вынікаў тэста праводзіцца наступным чынам. Выбраўшы першы варыянт тэста, вучань можа атрымаць адзнаку 9(1-5 заданне -1 бал, 6,7 заданне- па 2 балы), выбраўшы другі варыянт, вучань можа атрымаць 7 балаў (1-7 заданне 1 бал).ІІІ. Вывучэнне новага матэрыялу

1. Дэманстрацыйныя матэрыялы

А) Работа дэфармуючай сілы пры расцяжэнні спружыны была затрачана на патэнцыяльную энергію пругкай дэфармацыі: П=.Пры руху да становішча раўнавагі дэфармацыя спружыны памяншаецца і, пры некаторай дэфармацыі х, патэнцыяльная энергія пругкай дэфармацыі роўна П=.

Рухаючыся паскорана пад дзеяннем сілы пругкасці, цела набыло скорасць і адпаведна кінетычную энергію К=, дзе m- маса цела, - скорасць целаў у момант, калі яго каардыната х.

А) Паўтарэнне формул . Выкарыстоўваючы ўраўненні для каардынаты і праекцыі скорасці хt= хсоs ωt,

υх= -ω хsіп ωt і формулу цыклічнай частаты:, знойдзем суму кінетычнай энергіі грузу і патэнцыяльнай энергіі ў любы момант часу


П + К=+=+=

+=.

Значыць, у любы момант часу механічная энергія сістэмы, роўная суме кінетычнай энергіі цела і патэнцыяльнай энергіі спружыны, застаецца пастаяннай і роўна пачатковай максімальнай патэнцыяльнай энергіі
Поўная энергія ваганняў можа быць выражана і праз максімальную кінетычную энергію:
=+==+==const.

Б) Вывад формулы для матэматычнага маятніка

Пры адхіленні маятніка ад становішча раўнавагі работа знешняй сілы ідзе на павелічэнне патэнцыяльнай энэргіі грузу маятніка

Пры пад’ёме

П=mgH


W=mgh+.


Пры праходжанні становішча раўнавагі патэнцыяльная энергія грузу роўна нулю, кінетычная максімальная

К=.

Закон захавання энергіі для матэматычнага маятніка:

mgH= mgh+=== const.Фізкультхвілінка: гімнастыка для вачэй, твару і шыі (1-2 хв)

В) Расказ вучняў па прынцыпе аперажальнага навучання

1) Затухаючыя ваганні

Затухаючымі называюцца ваганні, амплітуда якіх з цягам часу памяншаецца.2) Вымушанымі называюцца ваганні, якія адбываюцца пад дзеяннем знешняй сілы,

якая перыядычна змяняецца.
3)Рэзананс
А) Рэзанансныя

з’явы ў прыродзе


Б) Механічным рэзанансам называецца рэзкае ўзрастанне амплітуды вымушаных ваганняў, калі частата вымушанай сілы роўная ці блізкая да частаты ўласных ваганняў сістэмы. На малюнку паказаны крывыя, якія атрыманы пры розных сілах супраціўлення руху. Рэзанансная крывая 1 атрымана пры малых сілах трэння, а рэзанансная крывая 2 - пры наяўнасці вялікіх сіл супраціўлення руху.

В) Аўтавагальнымі называюцца незатухаючыя ваганні ў сістэме, якія падтрымліваюцца ўнутранымі крыніцамі энергіі пры адсутнасці ўздзеяння знешняй пераменнай сілы.

Аўтавагальнымі сістэмамі з’яўляюцца электрычныя званкі, рухавікі ўнутраннага згарання, адбойныя малаткі і г.д

Гадзіннік

Гюйгенса


ІV. Замацаванне новых ведаў, уменняў і навыкаў:

1. Растлумачыць змяненне энергіі па наступных схемах

а)

б)

2. Рашыць практычную задачу:

Дадзена цела на тонкай нітцы, лінейка, трохвугольнік. Вызначыць пры адхіленні цела на 30º.3. Адказы на пытанні

1.Якая з пералічаных формул выражае патэнцыяльную энергію матэрыяльнага пункта, які вагаецца, зрушанага на х ад становішча раўнавагі?

А) хt= Асоs ωt; Б) хt= Аsіn ωt; В) Е= Г) Е=

4. Кінетычную энергію матэрыяльнага пункта, які робіць гарманічныя ваганні, вызначаюць па формуле:

А) хt= Асоs ωt; Б) хt= Аsіn ωt; В) Е= Г) Е=V. Падвядзенне вынікаў урока

Адказаць на наступныя пытанні:

1. Якія з пералічаных ваганняў з’яўляюцца вымушанымі?

А) Ваганні на нітцы грузу, адзін раз адведзенага ад становішча раўнавагі і адпушчанага.

Б) Ваганні арэляў, якія разгойдвае чалавек, што стаіць на зямлі.

VІ. Выстаўленне адзнак

VІІ. Дамашняе заданне. § 3, пр.3, зад №1[4,5]

Рэфлексія. Асноўная задача школы - навучаць, выхоўваць, развіваць усебаковаразвітую асобу, захоўваць здароўе.

А зараз паспрабуйце выказаць свой настрой, перадаць свае эмоцыі, і ўражанні на ўроку на кожную літару вельмі важнага слова -здароўе.


Тэст па тэме “Пераўтварэнне энергіі пры механічных ваганнях”
Варыянт 1

1. Па якой формуле вызначаюць перыяд ваганняў матэматычнага маятніка?

А. Т= 2π; В. Т=2π;

Б. Т=2π; Г. Т=.
2. Частату ваганняў можна вызначыць па формуле:

А. Т=; В. υ= ;

Б. Т=; Г. υ=
3. Перыяд ваганняў гэта

А. Працягласць часу да максімальнага зрушэння;

Б. Працягласць аднаго поўнага вагання;

В. Лік поўных ваганняў за адзінку часу;

Г. Працягласць усіх ваганняў да поўнага спынення.
4. Залежнасць каардынаты (зрушэння) цела ад часу апісваецца формулай

А. х(t)= хсоs (ωt+φ); Б. х(t)= соs (ωt+φ);

В. х(t)= υсоs (ωt+φ); Г. υ(t)= υсоs (ωt+φ).
5. Цыклічная частата ω гэта

А. Лік поўных ваганняў за прамежак часу роўны π секунд;

Б. Лік поўных ваганняў за адзінку часу;

В. Лік поўных ваганняў за прамежак часу роўны 2π секунд;

Г. Лік поўных ваганняў за адзінку часу.
6.Знайдзіце масу грузу m, які на спружыне жорсткасцю k=250 вагаецца з частатой υ= 0,16Гц.
А) 246 кг; Б) 248 кг; В) 250 кг; Г) 252 кг.
7. Матэматычны і спружынны маятнікі вагаюцца з аднолькавымі перыядамі. Вызначце масу грузу m спружыннага маятніка, калі жорсткасць спружыны k=20 . Даўжыня ніткі матэматычнага маятніка

l= 40см.
А) 1.1 кг; Б) 1 кг; В) 0.9 кг; Г) 0.8 кг.Тэст па тэме “Пераўтварэнне энергіі пры механічных ваганнях”
Варыянт ІІ
1.Па якой формуле вызначаюць перыяд ваганняў грузу на спружыне?

А. Т= 2π; В. Т= 2π;

Б. Т=2π; Г. Т=.

2. Што называюць матэматычным маятнікам?

А. Фізічнае цела, якое робіць ваганні;

Б. Цела, у якога пункт падвесу знаходзіцца вышэй цэнтра цяжару;.

В. Матэрыяльны пункт, падвешаны на бязважкай нерасцяжнай нітцы;

Г. Груз, падвешаны на спружыне.
3. Што такое амплітуда?

А. Колькасць поўных ваганняў за адзінку часу;

Б. Найбольшае адхіленне пункта, які вагаецца ад становішча раўнавагі;

В. Зрушэнне пункта, які вагаецца, ад становішча раўнавагі;

Г. Шлях, пройдзены за адно поўнае ваганне пунктам, які вагаецца.
4. Перыяд ваганняў можна вызначыць па формуле:

А. Т=; В. υ= ;

Б. Т=; Г. υ=.

5. Частата ваганняў - гэта

А. Працягласць часу да максімальнага зрушэння;

Б. Працягласць аднаго поўнага вагання;

В. Лік поўных ваганняў за адзіку часу;

Г. Працягласць усіх ваганняў да поўнага спынення.
6. Залежнасць каардынаты (зрушэння) цела ад часу апісваецца формулай

А). х(t)= хсоs (ωt+φ); Б.) х(t)= соs (ωt+φ);

В.) х(t)= υсоs (ωt+φ); Г)υ(t)= υсоs (ωt+φ).
7. Цыклічную частату ваганняў можна знайсці па формуле:

А. ω=; В. ω=;Б. ω=; Г. ω=.
Каталог: 2012
2012 -> Конкурс для маладых журналістаў 4 Майстэрня грамадзянскай актыўнасці для моладзі 5
2012 -> Кроніка грамадскага жыцця Гарадзеншчыны ад грамадскага аб’яднання
2012 -> Індывідуальныя ўдзельнікі вочнага тура Беларускай юрыдычнай студэнцкай алімпіяды-2012
2012 -> Кроніка грамадскага жыцця Гарадзеншчыны ад грамадскага аб’яднання
2012 -> 1. Засяленне беларускіх зямель. Характарыстыка даіндаеўрапейскага перыяду этнічнай гісторыі Беларусі
2012 -> Зводны скарочаны пратакол Беларуская студэнцкая юрыдычная Алімпіяда 2012 Індывідуальны залік
2012 -> Аб выкладанні вучэбнага прадмета (дысцыпліны) «Беларуская мова» ва ўстановах прафесіянальна-тэхнічнай і сэрэдняй спецыяльнай адукацыі
2012 -> Інфармацыйна бібліяграфічны аддзел
2012 -> Стыпендыя Лейна Кіркланда 7 конкурс
2012 -> Індывідуальныя ўдзельнікі вочнага тура Беларускай юрыдычнай студэнцкай алімпіяды-2012


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал