Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны»старонка23/23
Дата канвертавання15.05.2016
Памер2.93 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Дадатковая

 1. Агапкина, Т.А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл / Т.А. Агапкина. – М., 2002.

 2. Адоньева, С.Б. Сказочный текст и традиционная культура / С.Б. Адоньева. – СПб., 2000.

 3. Адраджэнне традыцыйнай мастацкай культуры Палесся. Канцэптуальныя асновы і праграмныя накірункі. – Мінск, 1994.

 4. Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору: працы членаў кафедры тэорыі літаратуры БДУ. – Мінск, 2004.

 5. Алексеев, Э. Фольклор в контексте современной культуры / Э. Алексеев. – М., 1988.

 6. Аникин, В.П. Русское устное народное творчество: метод, указания / В.П. Аникин. – М., 1981.

 7. Аникин, В.П. Теория фольклора / В.П. Аникин. – М., 1996.

 8. Аникин, В.П. Теория фольклора: курс лекций / В.П. Аникин. – М., 2004.

 9. Апытальнік для збору матэрыялаў па беларускаму танцавальнаму фальклору / распрац. М.А. Козенка. – Мінск, 1998.

 10. Апытальнік для збору матэрыялаў па каляндарнай абраднасці беларусаў / распрац. В.I. Басько. – Мінск, 1998.

 11. Афанасьев, А. Поэтические воззрения славян на природу: в 3 т. / А. Афанасьев. – М., 1994–1995.

 12. Балашов, Д.М. Как собирать фольклор (руководство по сбору произведений устного народного творчества) / Д.М. Балашов. – М., 1971.

 13. Бараг, Л.Г. Беларуская казка / Л.Г. Бараг. – Мінск, 1969.

 14. Барташэвіч, Г.А. Беларуская народная паэзія веснавога цыкла і славянская фальклорная традыцыя / Г.А. Барташэвіч. – Мінск, 1985.

 15. Барташэвіч, Г.А. Вершаваныя жанры дзіцячага фальклору / Г.А. Барташэвіч. – Мінск, 1976.

 16. Барташэвіч, Г.А. Магічнае слова: вопыт даследавання светапогляднай і мастацкай асновы замоў / Г.А. Барташэвіч. – Мінск, 1990.

 17. Богатырев, П.Г. Народная культура славян / П.Г. Богатырев. – М., 2007.

 18. Богданович, А.Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов / А.Е. Богданович. – Минск, 1996.

 19. Буслаев, Ф.И. Народный эпос и мифология / Ф.И. Буслаев. – М., 2003.

 20. Валодзіна, Т. Семантыка рэчаў у духоўнай спадчыне беларусаў / Т. Валодзіна. – Мінск, 1999.

 21. Варфоломеева, Т.Б. Северо-белорусская свадьба: обряд, песенно-мелодические типы / Т.Б. Варфоломеева. – Минск, 1988.

 22. Васілевіч, У.А. Беларускі народны каляндар / У.А. Васілевіч. – Мінск, 1993.

 23. Велецкая, К Языческая символика славянских архаических ритуалов / Н. Велецкая. – М, 1978.

 24. Веселовский, А.Н. Историческая поэтика / А.Н. Веселовский. – М., 1989.

 25. Вількін, Я.Р. Народныя гульні / Я.Р. Вількін. – Мінск, 1969.

 26. Восточно-славянский фольклор. Словарь научной и народной терминологии / Редкол.: К.П. Кабашников (отв. ред.) и др. – Мн.: Навука і тэхніка, 1993. – 478 с.

 27. Гілевіч, Н.С. Мой белы дзень: кніга пра фальклор і мову нашай бацькаўшчыны / Н.С. Гілевіч. – Мінск, 1992.

 28. Гілевіч, Н.С. Паэтыка беларускай народнай лірыкі. Слова і вобраз. Паэтычны сінтаксіс. Гукапіс і рыфма / Н.С. Плевіч. – Мінск, 1975.

 29. Грынчык, М.М. Фальклорныя традыцыі ў беларускай дакастрычніцкай паэзіі / М.М. Грынчык. – Мінск, 1969.

 30. Грэймас, А.Ю. Пра багоў і людзей. У пошуках этнічнай памяці / А.Ю. Грэймас. – Мінск, 2003.

 31. Гура, А.В. Символика животных в славянской народной традиции / А.В. Гура. – М., 1997.

 32. Гурскі, А.I. Беларускія загадкі: даследаванне жанру / А.І. Гурскі. – Мінск, 2000.

 33. Гурскі, А.I. Святкаванне Каляд на Беларусі / А.I. Гурскі. – Мінск, 1998.

 34. Гурскі, А.I. Семантыка і паэтыка сямейнай лірыкі / А.I. Гурскі. – Мінск, 2001.

 35. Гурскі, А.I Тайны народнай песні / А.I. Гурскі. – Мінск, 1994.

 36. Гурскі, А.І. Чаму вучыць народная песня / А.I. Гурскі. – Мінск, 2007.

 37. Гусев, В.Е. Методика полевых исследований русского фольклора / В.Е. Гусев // Русский фольклор. – М.; Л., 1964. – Вып. 9.

 38. Еремина, В.И. Ритуал и фольклор / В.И. Еремина. – Л., 1991.

 39. Жирмунский, В.М. Фольклор Запада и Востока: сравнительно-исторические очерки / В.М. Жирмунский. – М., 2004.

 40. Івахненка, Т.А. Паэтыка беларускіх абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў / Т.А. Івахненка. – Мінск, 2002.

 41. Інструкцыя па збіранню беларускай народнай вусна-паэтычнай творчасці. – Мінск, 1959.

 42. Зеленин, Д.К. Восточнославянская этнография / Д.К. Зеленин. – М., 1991.

 43. Исследования в области балто-славянской духовной культуры: загадка как текст. / под ред. Т.М. Николаевой. – М., 1994.

 44. Историческая поэтика: литературные эпохи и типы художественного сознания: сб. ст. – М., 1994.

 45. Историко-этнографические исследования по фольклору: сб. ст. памяти С.А. Токарева. – М., 1994.

 46. Кабашнікаў, К.П. Беларускі фальклор у параўнальным асвятленні: гістарыяграфічны нарыс / К.П. Кабашнікаў. – Мінск, 1981.

 47. Кабашнікаў, К.П. Малыя жанры беларускага фальклору ў славянскім кантэксце / К.П. Кабашнікаў. – Мінск, 1998.

 48. Кабашнікаў, К.П. Сустрэчы з казкай / К.П. Кабашнікаў, Г.А. Барташэвіч. – Мінск, 1984.

 49. Кавалёва, P.М. Абрысы рытуальна-магічнай сферы беларускага фальклору: зб. арт. / Р.М. Кавалёва. – Мінск, 2005.

 50. Кавалёва, Р.М. Метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял да правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў філалагічнага факультэта / Р.М. Кавалёва, В.В. Прыемка, Л.Т. Сямашка. – Мінск, 1997. - Вып. 1: Каляндарная абраднасць Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці. - (Сер. «Беларускі фальклор у запісах выкладчыкаў і студэнтаў»).

 51. Кавалёва, Р.М. Метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял да правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў філалагічнага факультэта / Р.М. Кавалёва [і інш.]. – Мінск, 1998. – Вып. 3: Беларуская вясельная абраднасць. - (Сер. «Беларускі фальклор у запісах выкладчыкаў і студэнтаў»).

 52. Кавалёва, Р.М Метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял да правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў філалагічнага факультэта / Р.М. Кавалёва [і інш.]. – Мінск, 1998. – Вып. 4: Валачобныя песні. - (Сер. «Беларускі фальклор у запісах выкладчыкаў і студэнтаў»).

 53. Кавалёва, Р.М. Метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял да правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў філалагічнага факультэта / Р.М. Кавалёва [і інш.]. – Мінск, 1999. – Вып. 5: Купальская абраднасць. - (Сер. «Беларуси фальклор у запісах выкладчыкаў і студэнтаў»).

 54. Кавалёва, P.M. Метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял да правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў філалагічнага факультэта / Р.М. Кавалёва, Т.А. Марозава, В.В. Прыемка. – Мінск, 2007. – Вып. 6: Масленічныя песні. – (Сер. «Беларускі фальклор у запісах выкладчыкаў і студэнтаў»).

 55. Кавалёва, Р.М. Метадычныя ўказанні і праграма-апытальнік для правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў / Р.М. Кавалёва, В.В. Прыемка. – Мінск, 1995.

 56. Кавалёва, Р.М. Свет славянскага фальклору / Р.М. Кавалёва. – Мінск, 2001.

 57. Кавалёва, P.M. Фальклорная практика: метад. дапам. / Р.М. Кавалёва, Т.А. Марозава, В.В. Прыемка. – Мінск, 2007.

 58. Казакова, I.В. Этнічныя традыцыі ў духоўнай культуры беларусаў / І.В. Казакова. – Мінск, 1995.

 59. Казакова, I.В. Сімволіка і семантыка славянскіх міфалагем (на матэрыяле беларускага фальклору) / І.В. Казакова. – Мінск, 1999.

 60. Каладзінскі, В.В. Метадычныя ўказанні па правядзенню фатьклорнай практыкі студэнтаў першага курса філалагічнага факультэта / В.В. Каладзінскі. – Мінск, 1978.

 61. Калеснік, У. Тварэнне легенды / У. Калеснік. – Мінск, 1987.

 62. Каляндарна-абрадавая паэзія / А.С. Ліс [і інш.]; навук. рзд. А.С. Фядосік. – Мінск, 2001. – Кн. 1: Беларуси фальклор: жанры, віды, паэтыка.

 63. Кампанелли, П. Возвращение языческих традиций / П. Кампанелли. – М., 2000.

 64. Карский, Е.Ф. Белорусы: в 3 т. / Е.Ф. Карский. – Минск, 2006. – Т. 1.

 65. Коваль, У.I. Беларускія народныя святы і звычаі / У.I. Коваль, В.С. Новак. – Гомель, 1993.

 66. Конан, У. Ля вытокаў самапазнання: станаўленне духоўных каштоўнасцей у святле фальклору / У. Конан. – Мінск, 1989.

 67. Костюковец, Л.Ф. Кантовая культура в Белоруссии / Л.Ф. Костюковец. – Минск, 1989.

 68. Криницкая, Н.А. О методике собирания преданий / Н.А. Криницкая // Русский фольклор. – Л., 1985.

 69. Круглое, Ю.Г. Фольклорная практика / Ю.Г. Круглое. – 2-е изд. – М., 1986.

 70. Крук, И.И. Восточнославянские сказки о животных / И.И. Крук. – Минск, 1989.

 71. Кудрашова, М.В. Паэтыка беларускіх замоў у аспекце літаратуразнаўства. Вобразны свет. Гукавая арганізацыя тэксту / М.В. Кудрашова. – Мінск, 2005.

 72. Кухаронак, Т.I. Радзінныя звычаі і абрады беларусаў: канец ХІХ–ХХ ст. / Т.I. Кухаронак. – Мінск, 1993.

 73. Лазутин, С.Г. Программа и методические рекомендации по проведению учебной практики по фольклору / С.Г. Лазутин. – Воронеж, 1979.

 74. Ліс, А.С. Каляндарна-абрадавая творчасць беларусаў: сістэма жанраў. Эстэтычны аспект / А.С. Ліс. – Мінск, 1998.

 75. Леви-Брюль, Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении / Л. Леви-Брюль. – М., 1999.

 76. Леви-Строс, К. Первобытное мышление / К. Леви-Стросс. – М., 1994.

 77. Лозка, А.Ю. Беларуси народны каляндар / А.Ю. Лозка. – Мінск, 1993.

 78. Ляўкоў, Э.А. Маўклівыя сведкі мінуўшчыны / Э.А. Ляўкоў – Мінск, 1992.

 79. Майхровіч, С.К. Прыказкі і прымаўкі / С.К. Майхровіч. – Мінск, 1976.

 80. Малиновский, Б. Избранное: динамика культуры / Б. Малиновский. – М., 2004.

 81. Мальдзіс, А.У. На скрыжаванні славянскіх традыцый / А.У Мальдзіс. – Мінск, 1980.

 82. Малыя жанры. Дзіцячы фачьклор / Т.В. Валодзіна [і інш.]; навук. рэд. А.С. Фядосік. – Мінск, 2004. – Кн. 6: Беларуси фальклор: жанры, віды, паэтыка.

 83. Мелетинский, Е.М. Поэтика мифа / Е.М. Мелетинский. – М., 1976.

 84. Міфалогія. Духоўныя вершы / А.М. Ненадавец [і інш.]; навук. рэд. А.С. Фядосік. – Мінск, 2003. – Кн. 5: Беларуси фальклор: жанры, віды, паэтыка.

 85. Міфаіогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: навук. зб. – Мінск, 2002. – Вып. 1; Мінск, 2003. – Вып. 2; Мінск, 2004. – Вып. 3; Мінск, 2006. – Вып. 4.

 86. Можейко, 3.Я. Календарно-песенная культура Белоруссии: опыт системно-типологического исследования / 3.Я. Можейко. – Минск, 1985.

 87. Морахин, В.Н. Методика собирания фольклора / В.Н. Морохин. – М., 1990.

 88. «Народная Библия»: восточнославянские этиологические легенды / сост. О.В. Белова. – М., 2004.

 89. На хвалях філалогіі: даследаванні па тэорыі літаратуры і славянскай фалькларыстыцы / пад навук. рэд. P.М. Кавалёвай. – Мінск, 2000.

 90. Ненадавец, А.М. За смугою міфа / А.М. Ненадавец. – Мінск, 1999.

 91. Ненадавец, А.М. Каму пакланяліся продкі / А.М. Ненадавец. – Мінск, 1996.

 92. Ненадавец, А.М. Сілаю слова. Чорная і белая магія / А.М. Ненадавец. – Мінск, 2002.

 93. Никитина, С.Е. Устная народная культура и языковое сознание / С.Е. Никитина. – М., 1993.

 94. Нікольскі, М. Міталёгія і абрадавасць валачобных песень / М. Нікольскі. – Мінск, 1931.

 95. Никольский, Н.М. Происхождение и история белорусской свадебной обрядности / Н.М. Никольский. – Минск, 1956.

 96. Новак, В.С. Абраднасць і паэзія «Пахавання страды» / В.С. Новак. – Гомель, 2002.

 97. Новак, В.С. Каляндарна-абрадавая паэзія Гомельшчыны (да праблемы лакальнага, рэгіянальнага, агульнанацыянальнага ў фальклоры) / В.С. Новак. – Гомель, 2005.

 98. Новак, В.С. Міфалогія беларусаў / В.С. Новак. – Гомель, 2005.

 99. Новикова, А.М. Как записывать фольклор / А.М. Новикова // Русское народное поэтическое творчество: хрестоматия / под ред. А.Л. Новиковой. – М., 1971.

 100. Новичкова, Т.А. Эпос и миф / Т.А. Новичкова. – СПб., 2001.

 101. Образ мира в слове и ритуале. Балканские чтения – 1 / ред. Н.В. Злыднева [и др.]. – М., 1992.

 102. Обряды и обрядовый фольклор. – М., 1997.

 103. Очерки истории культуры славян. – М., 1996.

 104. Пазаабрадавая паэзія / А.I. Гурскі, Г.А. Пятроўская, Л.М. Салавей. – Мінск, 2002. – Кн. 3: Беларуси фальклор: жанры, віды, паэтыка.

 105. Первый Всероссийский конгресс фольклористов: сб. докладов. – М. 2005–2007. – Т. 1–3.

 106. Петровская, Г.А. Белорусские социально-бытовые песни / Г.А. Петровская. – Минск, 1981.

 107. Полесские заговоры (в записях 1970–1990 гг.) / сост.: Т.А. Агапкина, Е.Е. Левкиевская, А.Л. Топорикова. – М., 2003.

 108. Потебня, А.А. Символ и миф в народной культуре / А.А. Потебня. – М., 2000.

 109. Признаковое пространство культуры: сб. ст. – М., 2002.

 110. Программа полесского этнолингвистического атласа / сост.: А.3. Гура, О.А. Терновская, С.М. Толстая // Полесский этнолингвистический сборник. – М., 1983.

 111. Пропп, В.Я. Исторические корни волшебной сказки / В.Я. Пропп. – М., 2000.

 112. Пропп, В.Я. Морфология волшебной сказки / В.Я. Пропп. – М., 2001.

 113. Пропп, В.Я Поэтика фольклора. – М., 1998.

 114. Путилов, Б.Н. Фольклор и народная культура; In memoriam / Б.Н. Путилов. – СПб., 2003.

 115. Ранние формы искусства. – М., 1972.

 116. Савушкина, Н.И. О собирании фольклора: учеб. пособие / Н.И. Савушкина. – М., 1974.

 117. Салавей, Л.М. Беларуская народная балада / Л.М. Салавей. – Мінск, 1978.

 118. Санько, С. Штудыі з кагнітыўнай і кантрастыўнай культуралёгіі / С. Санько. – Мінск, 1998.

 119. Седакова, О.А. Поэтика, обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян / О.А. Седакова. – М., 2004.

 120. Селиванов, Ф.М. Студенческая фольклорная практика: учеб.-метод. пособие / Ф.М. Селиванов. – М., 1982.

 121. Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древнейшей славянской духовной культуры: источники и методы: сб. науч. ст. – М., 1989.

 122. Славянский и бачканский фольклор. Верования. Текст. Ритуал: сб. ст. – М., 1994.

 123. Славянская традиционная культура и современный мир: сб. материалов науч. конф. – М., 2005. – Вып. 8.

 124. Славянские этюды: сборник к юбилею С.М. Толстой. – М., 1999.

 125. Слово и культура: сб. ст.: в 2 т. – М., 1998.

 126. Сысоў, У.М. Беларуская пахавальная абраднасць: структура абраду, галашэнні, функцыі слова і дзеяння / У.М. Сысоў. – Мінск, 1995.

 127. Сысоў, У.М. 3 крыніц спрадвечных / У.М. Сысоў. – Мінск, 1997.

 128. Сямейна-абрадавая паэзія. Народны тэатр / А.С. Фядосік [і інш.]; навук. рэд. К.П. Кабашнікаў. – Мінск, 2001. – Кн. 2: Беларускі фальклор: жанры, віды, паэтыка.

 129. Тавлай, Г.В. Белорусское купалье: обряд, песня / Г.В. Тавлай. – Минск, 1986.

 130. Тищенко, И.К. Белорусская частушка: вопросы генезиса жанра / И.К. Тищенко. – Минск, 1969.

 131. Толстой, Н.И. Избранные труды / Н.И. Толстой. – М., 1997. – Т. 1: Славянская лексикология и семасиология.

 132. Толстой, Н.И. Очерки славянского язычества / Н.И. Толстой. – М., 2003.

 133. Топорков, А.Л. Теория мифа в русской филологической науке XIX века / А.Л. Топорков. – М., 1997.

 134. Топоров, В.Н. Предыстория литературы у славян. Опыт реконструкции / В.Н. Топоров. – М., 1998.

 135. Тычына, М.А. Карані і крона: фальклор і літаратура / М.А. Тычына. – Мінск, 2002.

 136. Тэрнер, В. Символ и ритуал / В. Тэрнер. – М., 1983.

 137. Узроўні агульнасці фальклору ўсходніх славян. – Мінск, 1993.

 138. Успенский, БА. Избранные труды: в 3 т. / Б.А. Успенский. – М., 1996. –Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры.

 139. Французская семиотика. От структурализма к постструктурализму / сост. Г.К. Косикова. – М., 2000.

 140. Фрейденберг, О.М. Миф и литература древности / О.М. Фрейденберг. – М., 1978.

 141. Фрейденберг, О.М. Поэтика сюжета и жанра / О.М. Фрейденберг. – М., 1997.

 142. Фрэзер, Д. Золотая ветвь: исследование магии и религии / Д. Фрэзер. – М., 1998.

 143. Фядосік, А.С. Беларускі абрадавы фальклор у агульнаславянскім кантэксце / А.С. Фядосік. – Мінск, 1998.

 144. Фядосік, А.С. Беларуская сацыяльна-бытавая казка / А.С. Фядосік. – Мінск, 1995.

 145. Фядосік, А.С. Беларуская сямейна-абрадавая паэзія / А.С. Фядосік. – Мінск, 1997.

 146. Фядосік, А.С. Праблемы беларускай народнай сатыры / А.С. Фядосік. – Мінск, 1978.

 147. Цітоў, В.С. Народная спадчына. Пстарычныя шляхі і этнакультурныя стасункі / В.С. Цітоў. – Miнск, 1994.

 148. Цивьян, Т.В. Модель мира и ее лингвистические основы / Т.В. Цивьян. – М., 2006.

 149. Цішчанка, I.К. Да народных вытокаў: збіранне і вывучэнне беларускага фальклору ў 50–60-я гады XIX ст. / І.К. Цішчанка. – Мінск, 1986.

 150. Чарота, І.А. Пошук спрадвечнай існасці: беларуская літаратура XX стагоддзя ў працэсах нацыянальнага самавызначэння / І.А. Чарота. – Мінск, 1995.

 151. Шабан, Т.К. Сучасная паэзія і фальклор / Т.К. Шабан, Я.А. Гарадніцкі. – Мінск, 1988.

 152. Шамякіна, Т.I. Міфалогія Беларусі / Т.I. Шамякіна. – Мінск, 2000.

 153. Шамякіна, Т.I. Беларуская класічная літаратурная традыцыя і міфалогія / Т.I. Шамякіна – Мінск, 2001.

 154. Швед, І.A. Дэндралагічны код беларускага традыцыйнага фальклору / І.А. Швед. – Брэст, 2004.

 155. Швед, I.А. Космас і чалавек у дэндралапчным кодзе беларускага фальклору / I.А. Швед. – Брэст, 2006.

 156. Швед, I.А. Раслінныя сімвалы беларускага фальклору / І.А. Швед. – Брэст, 2000.

 157. Штэйнер, I.Ф. Беларуская балада. Вытокі жанру і паэтычная структура / I.Ф. Штэйнер. – Мінск, 1989.

 158. Элиаде, М. Космос и история. Избранные работы / М. Элиаде. – М., 1987.

 159. Элиаде, М. Миф о вечном возвращении: архетипы и повторяемость / М. Элиаде. – СПб., 1998.

 160. Этнографическое изучение знаковых средств культуры: сб. ст. – Л., 1989.

 161. Юдин, А.В. Ономастикой восточнославянских загадок / А.В. Юдин. – М., 2007.

 162. Янкоўскі, М.А. Паэтыка беларускай народнай прозы / М.А. Янкоўскі. – Мінск, 1983.

 163. Янкоўскі, М.А. Паэтыка беларускіх прыказак / М.А. Янкоўскі. – Мінск, 1971.

 164. Яскевич, А.С. Становление белорусской художественной традиции / А.С. Яскевич. – Минск, 1987.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал