Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны» зацвярджаюДата канвертавання01.07.2016
Памер208.16 Kb.


Установа адукацыі

«Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны»
ЗАЦВЯРДЖАЮ

Прарэктар па вучэбнай рабоце

УА «ГДУ ім. Ф. Скарыны»
________________ І.В. Семчанка

(подпіс)

____________________

(дата зацвярджэння)

Рэгістрацыйны № УД-2-0912-45/р.

ВЯЛІКАЯ АЙЧЫННАЯ ВАЙНА САВЕЦКАГА НАРОДА

(У КАНТЭКСЦЕ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ)
Вучэбная праграма спецыялізаванага модулю ўстановы вышэйшай адукацыі цыкла сацыяльна-гуманітарных дысцыплін для ўсiх спецыяльнасцей

Факультэт гістарычны
Кафедра гісторыі Беларусі
Курс (курсы) 1


Семестр (семестры) 1,2

Лекцыі 20 гадзін Экзамен -

Практычныя

заняткi 14 гадзін Залік 1,2

Усяго аудыторных


гадзін па дысцыпліне 34 гадзіны

Усяго гадзін Форма атрымання


па дысцыпліне 72 гадзіны вышэйшай адукацыі дзенная

Склалі : Т.і. Язэпава, к.г.н., дацэнт

Т.А. Шкрабава, асістэнт

2012


Вучэбная праграма складзена на аснове базавай вучэбнай праграмы,

зацверджанай 28.05.2010


рэгістрацыйны нумар УД-2-2010-261/баз.

Разгледжана і рэкамендавана к зацвярджэнню ў якасці рабочага варыянту в


на паседжанні кафедры гісторыі Беларусі
29.06.2012, пратакол № 13
Загадчык кафедрай

дацэнт ____________ А.Р. Яшчанка


Адобрана і рэкамендавана к зацверджанню
метадычным саветам гістарычнага факультэта
17.09.2012, пратакол № 1

Старшыня


дацэнт _________ С.Б. Жыхараў

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА


Вывучэнне гісторыі Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў у вышэйшых навучальных установах Рэспублікі Беларусь з'яўляецца адной з галоўных задач гуманітарнай падрыхтоўкі студэнцкай моладзі. Вызначальным у працэсе выхавання і арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці студэнтаў становіцца фарміраванне сістэмы каштоўнасцей, якія станоўча ўспрымаюцца прадстаўнікамі нашага грамадства, у тым ліку моладдзю. Найважнейшай сярод гэтых каштоўнасцей бачыцца патрыятызм як любоў да Радзімы.

Сотні вялікіх і малых войнаў апалілі шматпакутную беларускую зямлю. Патрыятычныя пачуцці сталі маральна-псіхалагічным фундаментам паводзін беларускага народа ва ўмовах ваенных выпрабаванняў, якія выпалі на яго долю ў гады самых кравапралітных за ўсю гісторыю чалавецтва Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў. Народы Беларусі ўнеслі значны уклад у разгром фашызму. Звыш 1,3 мільёна байцоў змагаліся ў радах Чырвонай Арміі, 374 тысячы чалавек удзельнічалі ў партызанскім руху, 70 тысяч чалавек вялі барацьбу ў падполлі, амаль 400 тысяч жыхароў Беларусі складалі партызанскія рэзервы, некалькі тысяч ураджэнцаў Беларусі змагаліся ў радах еўрапейскага руху Супраціўлення. У першых радах мужных патрыётаў ішла моладзь. Амаль 60 % беларускіх партызан былі да 30-гадовага ўзросту, звыш 20 тысяч юнакоў і дзяўчат удзельнічалі ў патрыятычным падполлі. Гэта быў магутны, невядомы раней у гісторыі патрятычны ўздым народа супраць захопнікаў. Шматнацыянальнае насельніцтва Беларусі праявіла бясконцую мужнасць, самаадданасць і самаахвярнасць у барацьбе за свабоду і незалежнасць Бацькаўшчыны.

Без грунтоўных ведаў гісторыі сваёй Айчыны, і асабліва яе складаных і супярэчлівых перыядаў, без уліку станоўчага і адмоўнага вопыту жыцця міжнароднай супольнасці, беларускага этнасу і нацыянальных меншасцей нельга паспяхова будаваць грамадскія ўзаемаадносіны і сёння.

Зыходзячы з актуальнасці і значнасці дадзенай праблемы, маючы на ўвазе яе складанасць і шматпланавасць, вызначаецца мэта выкладання дысцыпліны - авалоданне студэнтамі цэласным комплексам ведаў аб падзеях і праблемах вывучэння гісторыі Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў.

Задачы курса:


 • фарміраванне грамадзянскіх і патрыятычных якасцей асобы;

 • выхаванне ў студэнцкай моладзі пачуцця адказнасці за будучыню сваёй дзяржавы і сусветнага супольніцтва;

 • засваенне вучэбнай інфармацыі аб гераічных і трагічных старонках Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў, аб жыцці насельніцтва на акупіраваных тэрыторыях і ў савецкім тыле, аб укладзе прадстаўнікоў шматнацыянальнага народа Беларусі ў разгром нямецка-фашысцкіх захопнікаў, аб уплыве ваенных падзей на лесы народаў Савецкага Саюза і Еўропы.

Студэнт павінен ведаць:

 • асноўныя падзеі Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў;

 • асноўныя факты, звязаныя з жыццём беларускага насельніцтва на акупіраваных тэрыторыях і ў савецкім тыле;

 • мерапрыемствы дзяржавы па арганізацыі абароны;

 • аб уплыву падзей Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў на лёс народаў Савецкага Саюза і Еўропы;

 • аб укладзе прадстаўнікоў шматнацыянальнага народа Беларусі ў разгром нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Студэнт павінен умець:

 • аналізаваць складаныя і супярэчлівыя перыяды гісторыі Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў з улікам станоўчага і адмоўнага вопыта жыцця міжнароднай супольнасці, белорускага этносу і нацыянальных меньшасцей;

 • выкарыстоўваць гістарычныя веды для вырашэння прафесійных задач.

Судэнт павінен набыць навыкі:

 • выказвать і абгрунтоўваць сваю пазіцыю па пытанням курса;

 • весці дыялог па праблемам, якія закранаюць розныя погляды на падзеі Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў.

Выкладанне дысцыпліны засноўваецца на ведах студэнтаў па курсу «Гісторыя Беларусі».

Праграма курса "Вялікая Айчынная вайна савецкага народа" складзена на аснове навейшых дасягненняў айчыннай і замежнай гістарыяграфіі з улікам выяўленых невядомых раней архіўных дакументаў і матэрыялаў. Айчынная гісторыя падаецца ў праграме ў кантэксце сусветнай з выкарыстаннем сучасных метадалагічных падыходаў, звязаных з асвятленнем вайны як з'явы ў жыцці чалавецтва і накіраваных на рэалізацыю прыміраючай функцыі гісторыі.

Дысцыпліна “Вялікая Айчынная вайна савецкага народа” вывучаецца студэнтамі 1-3 курса негістарычных спецыяльнасцей у аб’ёме 34 гадзін; колькасць аудыторных гадзін – 34, з іх: лекцыі – 8. Форма кантролю – залік (1,2,3,4,5,6 семестры).

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ


Раздзел 1 Савецкі Саюз і краіны свету напярэдадні і ў пачатку Другой сусветнай вайны
Тэма 1.1 Пачатак Другой сусветнай вайны
Пачатак Другой сусветнай вайны і падзеі ў Беларусі. Напад Германіі на Польшчу. Аб'яўленне вайны Францыяй і Вялікабрытаніяй Германіі. Прычыны і характер вайны. Паход войск Чырвонай Арміі ў заходнія вобласці Беларусі і Украіны. Уз'яднанне Беларусі. Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя пераўтварэнні ў заходніх абласцях БССР. Становішча ў заходніх рэгіёнах Савецкага Саюза. СССР і краіны Балтыі. Савецка-фінская вайна. Удзел беларусаў у фінскай кампаніі.

Акупацыя Германіяй краін Еўропы. "Дзіўная вайна". Акупацыя Германіяй Даніі, Нарвегіі, Бельгіі, Галандыі і Люксембурга. Наступление германскіх войск у Францыі. Капітуляцыя Францыі. Берлінскі пакт. Аг-рэсія Германіі на Балканах. Дзейнасць СССР на міжнароднай арэне. Пакт аб нейтралітэце паміж СССР і Японіяй. Пачатак Руху Супраціўлення. Падрыхтоўка Германіі да вайны з СССР. Прыняцце плана "Барбароса".


Тэма 1.2 Савецкі Саюз напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны
СССР у перадваенныя гады. Мерапрыемствы па ўмацаванні абараназдольнасці краіны. Ваенна-патрыятычная і ваенна-абарончая работа сярод насельніцтва. Узброеныя сілы Савецкага Саюза. Заходняя Асобая ваенная акруга.
Раздзел 2 Барацьба супраць германскай агрэсіі (1941-1944)
Тэма 2.1 Ваенныя дзеянні СССР у пачатковы перыяд Вялікай Айчыннай вайны
Знішчальныя атрады і народнае апалчэнне. Абарончыя баі пад Мінскам, Бабруйскам, Оршай, Віцебскам, Магілёвам, Гомелем. Гераізм савецкіх воінаў. Дапамога насельніцтва Чырвонай Арміі. Дзейнасць першых партызанскіх атрадаў і дыверсійных груп і падпольных арганізацый. (М.Ф.Шмыроў, В.З.Корж, І.З.Ізох, І.А.Ярош, М.І.Жукоўскі і інш.). Першыя партызаны — Героі Савецкага Саюза (Ц.П.Бумажкоў, Ф.І.Паўлоўскі).

Прычыны няўдач Чырвонай Арміі летам-восенню 1941 г. Маскоўская бітва. "Віцебскія вароты".

Генеральны план "Ост". Ваенна-эканамічныя мэты захопнікаў. Ваенна-паліцэйскія органы кіравання. Тэрытарыяльны падзел акупіраваных заходніх рэгіёнаў СССР. Рэйхскамісарыяты "Остланад" і "Украіна".

Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел акупіраванай тэрыторыі: Генеральная акруга Беларусь, Генеральная акруга Жытомір, Генеральная акруга Валынь — Падолія, Генеральная акруга Беласток, вобласць армейскага тылу трупы армій "Цэнтр".

Акупацыйны апарат кіравання. Склад і структура. Генеральны камісарыят Беларусі, абласныя камісарыяты, раённыя і валасныя ўправы. Дапаможныя акупацыйныя органы кіравання.

Знішчэнне насельніцтва і ваеннапалонных. Злачынная дзейнасць СС, службы бяспекі (СД). Айнзацгрупы і зондэркаманды. Карныя экспедыцыі. Канцэнтрацыйныя лагеры. Турмы. Гета. Вываз насельніцтва на прымусовую працу ў Германію. "Остарбайтэры". Удзел венгерскіх, італьянскіх, французскіх, румынскіх, славацкіх, а таксама ўкраінскіх, рускіх, літоўскіх, латышскіх, эстонскіх, остмусульманскіх і іншых ваенна-паліцэйскіх фарміраванняў ва ўмацаванні гёрманскага акупацыйнага рэжыму. Ваенна-эканамічныя фарміраванні.


Тэма 2.2 Партызанскі і падпольны рух у гады Вялікай Айчыннай вайны
Дзейнасць партыйных і камсамольскіх органаў і арганізацый ва ўмовах акупацыі.

Стварэнне Цэнтралынага і Беларускага штабаў партызанскага руху. Партызанскія атрады і брыгады. Арганізацыйная структура.

Баявая дзейнасць партызан. Дыверсіі на чыгунцы і шасэйных дарогах. Рэйкавая вайна і яе мэты. Разгром варожых гарнізонаў. Партызанскія рэйды. Партызанская разведка. Барацьба супраць карных экспедыцый. Узаемадзеянне беларускіх, рускіх, украінскіх, літоўскіх і латышскіх партызан. Роля партызанскага руху ў барацьбе супраць германскіх захопнікаў.

Выратаванне насельніцтва ад знішчэння і прымусовага ўгону ў Германію. Партызанскія зоны. Арганізацыйнае ўмацаванне партызанскіх фарміраванняў і падпольных арганізацый. Узмацненне антыфашысцкага супраціўлення на акупіраванай тэрыторыі Беларусі. Усенародны характар барацьбы супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Пашырэнне партызанскіх зон. Партызанскія рэзервы. Быт партызан. Прапаганда і агітацыя сярод насельніцтва. Культурна-асветніцкая дзейнасць партызан.

Арганізацыйная структура і састаў савецкага падполля. Формы і метады барацьбы патрыётаў. Камсамольска-маладзёжнае падполле. Дзейнасць падпольшчыкаў Мінска, Магілёва, Гомеля, Брэста, Гродна і іншых гарадоў Беларусі. Дыверсійная рабста на чыгуначных вузлах Оршы, Асіповічаў, Калінкавічаў, Полацка і інш. Складанасці і цяжкасці падпольнай і дыверсійнай барацьбы. Узаемадзеянне падпольшчыкаў і партызан у ходзе барацьбы з нямецка-фашысцкімі захопнікамі.

Супраціўленне ў гета і канцэнтрацыйных лагерах.

Дапамога савецкага тыла. Дапамога мясцовага насельніцтва партызанам і падпольшчыкам.
Раздзел 3 Разгром фашысцкага блока, завяршэнне Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў
Тэма 3.1 Карэнны пералом у ходзе Вялікай Айчыннай вайны
Расшырэнне маштабаў Другой сусветнай вайны. Перамогі саюзных войск у Афрыцы, Міжземнамор'і і на Ціхім акіяне.

Сталінградская і Курская бітвы. Карэнны пералом у вайне. Пачатак распаду фашысцкага блока. Умацаванне антыгітлераўскай кааліцыі. Тэгеранская канферэнцыя. Пытанне аб Другім фронце.

Пачатак вызвалення Беларусі. Першы вызвалены раённы цэнтр — Камарын. Вызваленне Гомеля, Рэчыцы. Узаемадзеянне партызан, насельніцтва і войск Чырвонай Арміі. Першыя аднаўленчыя мерапрыемствы.

Становішча на савецка-германскім фронце. Беларуская наступальная аперацыя "Баграціён". Баявая дзейнасць партызан і падпольшчыкаў. "Рэйкавая вайна".

Акружэнне і разгром германскіх груповак пад Віцебскам, Бабруйскам, Мінскам і інш. Вызваленне Мінска. Партызанскі парад. Прыклады гераізму воінаў Чырвонай Арміі, партызан і падпольшчыкаў. Выгнанне германскіх захопнікаў з тэрыторыі Беларусі. Вызваленне Брэста. Значэнне разгрому германскіх войск у Беларусі. Аднаўленне народай гаспадаркі рэспублікі.

Тэма 3.2 Стварэнне антыгітлераўскай кааліцыі. Адкрыцце другога фронту


Адкрыццё другога фронту у Еуропе. Тэгеранская канферэнцыя. Пачатак вызвалення Беларусi.

Тэма 3.3 Савецкі тыл у гады вайны


Перавод эканомікі на ваенныя рэйкі развіцця. Дзейнасць Камітэта Абароны. Ваенна-прамысловае будаўніцтва на Урале, у Сібіры, Сярэдняй Азіі. Усход — асноўная ваенна-прамысловая база СССР. Працоўны подзвіг савецкага народа. "Усё для фронту!" Усё для перамогі!".

Сацыяльна-эканамічнае, культурнае і духоўнае жыццё савецкага народа. Палітычная агітацыя і прапаганда.

Дзейнасць беларускіх устаноў і арганізацый у тыле (Акадэмія Навук БССР, ВНУ, дзіцячыя дамы і т.д.). Ураджэнцы Беларусі — героі тылу.
Тэма 3.4 Вызваленне тэрыторыі СССР і краін Усходняй Еўропы ад нямецка-фашыскіх захопнікаў
Вызваленчы паход Чырвонай Арміі ў Еўропу. Падзеі ў Польшчы, Балгарыі, Чэхаславакіі, Румыніі, Венгрыі, Аўстрыі. Крымская канферэнцыя.

Удзел воінаў-беларусаў на франтах Вялікай Айчыннай вайны. Беларусы ў саставе саюзных армій і Еўрапейскага руху Супраціўлення.


Тэма 3.5 Канчатковы разгром фашыскай Германіі
Берлінская аперацыя. Сустрэча на Эльбе. Разгром германскай арміі. Заканчэнне вайны ў Еўропе. Капітуляцыя Германіі. Перамога! Патсдамская канферэнцыя.

Тэма 3.6 Разгром мілітарыскай Японіі і заканчэнне Другой Сусветнай вайны


Манчжурская аперацыя войск Чырвонай Арміі. Бамбардзіроўка ЗША Херасімы і Нагасакі. Капітуляцыя Японіі. Заканчэнне Другой сусветнай вайны. Вынікі і ўрокі.

Беларусь - адна з краін-заснавальніц ААН. Нюрнбергскі працэс. Уклад беларускага народа ў разгром нацысцкай Германіі. Людскія і матэрыяльныя страты беларускага народа.

Міжнароднае значэнне Перамогі над германскім агрэсарам і яго саюзнікамі.

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ДЫСЦЫПЛІНЫ

Нумар раздзелу, тэмы, занятка

Назва раздзела, тэмы, занятка; перачань вывучаемых пытанняўКолькасць аудыторных гадзін

Матэрыяльнае забеспячэнне заняткаў

Літаратура

Формы кантролю ведаўЛекцыі

Практычныя

(семінарскія )

заняткі


Лабараторныя заняткі

Кантраляваная самастойная работа студэнта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Савецкі Саюз і краіны свету напярэдадні і ў пачатку Другой сусветнай вайны


21.1

Пачатак Другой сусветнай вайны

1. Пачатак Другой сусветнай вайны і падзеі ў Беларусі .

2. Акупацыя Германіяй краін Еўропы.

3. Падрыхтоўка Германіі да вайны з СССР.
2

[!1]

[!2]


[!3]


Бяседа

1.2

Савецкі Саюз напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны

1. СССР у перадваенныя гады.

2. Мерапрыемствы па ўмацаванні абараназдольнасці краіны

3. Узброеныя сілы Савецкага СаюзаСАМАСТОЙНАЕ ВЫВУЧЭННЕ2

Барацьба супраць германскай агрэсіі (1941-1944)


22.1

Ваенныя дзеянні СССР у пачатковы перыяд Вялікай Айчыннай вайны

1. Знішчальныя атрады і народнае апалчэнне

2. Абарончыя баі

3. Прычыны няўдач Чырвонай Арміі летам-восенню 1941 г

4. Дзейнасць першых партызанскіх атрадаў і дыверсійных груп і падпольных арганізацый


САМАСТОЙНАЕ ВЫВУЧЭННЕ2.2

Партызанскі і падпольны рух у гады Вялікай Айчыннай вайны

1. Дзейнасць партыйных і камсамольскіх органаў і арганізацый ва ўмовах акупацыі

2. Баявая дзейнасць партызан

3. Арганізацыйная структура і састаў савецкага падполля

4. Дапамога савецкага тыла


2

[!5]

[!8]


[!12]

[!13]

3

Разгром фашысцкага блока, завяршэнне Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў


43.1

Карэнны пералом у ходзе Вялікай Айчыннай вайны

1. Сталінградская і Курская бітвы

2. Пачатак вызвалення Беларусі

3. Беларуская наступальная аперацыя "Баграціён"

4. Значэнне разгрому германскіх войск у БеларусіСАМАСТОЙНАЕ ВЫВУЧЭННЕ3.2

Стварэнне антыгітлераўскай кааліцыі. Адкрыцце другога фронту

1. Адкрыцце другога фронту у Еуропе.

2. Тэгеранская канферэнцыя.

3. Пачатак вызвалення Беларусi.САМАСТОЙНАЕ ВЫВУЧЭННЕ3.3

Савецкі тыл у гады вайны

1 Перавод эканомікі на ваенныя рэйкі развіцця

2 Сацыяльна-эканамічнае, культурнае і духоўнае жыццё савецкага народа

3 Дзейнасць беларускіх устаноў і арганізацый у тыле

4 Ураджэнцы Беларусі — героі тылу


САМАСТОЙНАЕ ВЫВУЧЭННЕ3.4

Вызваленне тэрыторыі СССР і краін Усходняй Еўропы ад нямецка-фашыскіх захопнікаў

1 Вызваленчы паход Чырвонай Арміі ў Еўропу

2 Удзел воінаў-беларусаў на франтах Вялікай Айчыннай вайны


2

[!5]

[!8]


[!12]

3.5

Канчатковы разгром фашыскай Германіі

1 Берлінская аперацыя

2 Капітуляцыя Германіі

3 Патсдамская канферэнцыя
САМАСТОЙНАЕ ВЫВУЧЭННЕ3.6

Разгром мілітарыскай Японіі і заканчэнне Другой Сусветнай вайны

1. Манчжурская аперацыя войск Чырвонай Арміі

2. Капітуляцыя Японіі

3. Беларусь - адна з краін-заснавальніц ААН

4. Міжнароднае значэнне Перамогі над германскім агрэсарам і яго саюзнікамі


2

[!5]

[!8]


[!12]

[!13]
Усяго

8
Залік

ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА


Прыкладны перачань практычных заняткаў

Тэма 1 Савецкі Саюз напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны

1. СССР у перадваенныя гады.

2. Мерапрыемствы па ўмацаванні абараназдольнасці краіны

3. Узброеныя сілы Савецкага Саюза
Тэма 2 Ваенныя дзеянні СССР у пачатковы перыяд Вялікай Айчыннай вайны

1. Знішчальныя атрады і народнае апалчэнне

2. Абарончыя баі

3. Прычыны няўдач Чырвонай Арміі летам-восенню 1941 г

4. Дзейнасць першых партызанскіх атрадаў і дыверсійных груп і падпольных арганізацый

Тэма 3 Партызанскі і падпольны рух у гады Вялікай Айчыннай вайны

1. Дзейнасць партыйных і камсамольскіх органаў і арганізацый ва ўмовах акупацыі

2. Баявая дзейнасць партызан

3. Арганізацыйная структура і састаў савецкага падполля

4. Дапамога савецкага тыла


Тэма 4 Карэнны пералом у ходзе Вялікай Айчыннай вайны

1. Сталінградская і Курская бітвы

2. Пачатак вызвалення Беларусі

3. Беларуская наступальная аперацыя "Баграціён"

4. Значэнне разгрому германскіх войск у Беларусі
Тэма 5 Савецкі тыл у гады вайны

1 Перавод эканомікі на ваенныя рэйкі развіцця

2 Сацыяльна-эканамічнае, культурнае і духоўнае жыццё савецкага народа

3 Дзейнасць беларускіх устаноў і арганізацый у тыле

4 Ураджэнцы Беларусі — героі тылу
Тэма 6 Вызваленне тэрыторыі СССР і краін Усходняй Еўропы ад нямецка-фашыскіх захопнікаў

1 Вызваленчы паход Чырвонай Арміі ў Еўропу

2 Удзел воінаў-беларусаў на франтах Вялікай Айчыннай вайны

Тэма 7 Канчатковы разгром фашыскай Германіі

1 Берлінская аперацыя

2 Капітуляцыя Германіі

3 Патсдамская канферэнцыя

Прыкладны перачань рэфератау

 1. Пачатак Другой сусветнай вайны і падзеі ў Беларусі.

2 Савецкі Саюз напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны

3 Ваенныя дзеянні СССР у пачатковы перыяд Вялікай Айчыннай вайны

4 Дзейнасць першых партызанскiх атрадау, дыверсiйных групп i падпольных арганiзацый


 1. Акупацыйны аппарат кiравання

 2. Дзейнасць партыйных і камсамольскіх органаў і арганізацый ва ўмовах акупацыі.

 3. Стварэнне Цэнтралынага і Беларускага штабаў партызанскага руху I iх дзейнасць.

 4. Арганізацыйная структура і састаў савецкага падполля, формы і метады барацьбы патрыётаў.

 5. Супраціўленне ў гета і канцэнтрацыйных лагерах.

10 Дапамога савецкага тыла, мясцовага насельніцтва партызанам і падпольшчыкам.

11 Сталінградская бітва.

12 Курская бiтва.

13 Пачатак вызвалення Беларусі.

14 Беларуская наступальная аперацыя "Баграціён".

15 Баявая дзейнасць партызан і падпольшчыкаў, “рэйкавая вайна”.

16 Значэнне разгрому германскіх войск у Беларусі, аднаўленне народай гаспадаркі рэспублікі.

17 Адкрыццё другога фронту у Еуропе i вызваленчы паход у Еуропу.

18 Перавод эканомікі на ваенныя рэйкі развіцця.

19 Дзейнасць беларускіх устаноў і арганізацый у тыле.

20 Вызваленчы паход Чырвонай Арміі ў Еўропу.

21 Удзел воінаў-беларусаў на франтах Вялікай Айчыннай вайны.

22 Берлінская аперацыя.

23 Заканчэнне вайны ў Еўропе.

24 Разгром мілітарыскай Японіі і заканчэнне Другой Сусветнай вайны.

25 Вынікі і ўрокі Другой сусветнай вайны.

26 Міжнароднае значэнне Перамогі над германскім агрэсарам і яго саюзнікамі.

.ПРАТАКОЛ САГЛАСАВАННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ ПА ВЫВУЧАЕМАЙ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ З ІНШЫМІ ДЫСЦЫПЛІНАМІ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ

Назва дысцыпліны, з якой патрабуецца сагласавання

Назва кафедры

Прапановы аб змяненні ў змесце вучэбнай праграмы па вывучаемай вучэбнай дысцыпліне

Рашэнне, прынятае кафедрай, распрацаваўшай вучэбную праграму (з указаннем даты і нумарам пратаколу)ДАПАЎНЕННІ І ЗМЯНЕННІ ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ ПА ВЫВУЧАЕМАЙ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ


на _____/_____ вучэбны год


№№

пп


Дапаўненні і змяненні

Аснаванні
Вучэбная праграма перагледжана і адобрана на паседжанні кафедры гісторыі Беларусі


(пратакол № ____ ад ________ 20_ г.)

Загадчык кафедрай

гісторыі Беларусі

к.г.н., дацэнт __________________ А.Р. Яшчанка

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Декан гістарычнага факультэта УА «ГДУ ім. Ф. Скарыны»к.г.н., доцент __________________ М.М. Мязга


Каталог: DocLib8 -> %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> 1-31%2004%2003%20(%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0) -> 1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%92%D0%9E%D0%92%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Зацвярджаю рэктар установы адукацыi «Гомельскiй дзяржауны унiверсiтэт iмя Ф. Скарыны» А. В. Рагачоў 2006 г. Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь
%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Рэктар установы адукацыi «Гомельскiй дзяржауны унiверсiтэт iмя Ф. Скарыны»
%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Установа адукацыі
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал