Установа адукацыі Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэтДата канвертавання17.05.2016
Памер164.95 Kb.
Установа адукацыі

«Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт

імя Францыска Скарыны»

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Прарэктар па вучэбнай рабоце

УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”

________________ І.В. Семчанка

«____»____________ 2014 г.

Рэгістрацыйны № УД __ /р.

КОРПУСНАЯ ЛІНГВІСТЫКА
Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці

1-21 05-01 Беларуская філалогія (па напрамках)

1-21 05 01-02 Беларуская філалогія (камп’ютарнае забеспячэнне)

Факультэт філалагічны


Кафедра беларускай мовы
Курс 5

Семестр 9

Экзамен 9 семестр

Лекцыі 24 гадзіны

Практычныя заняткі Залік -

14 гадзін


Усяго аўдыторных Курсавая работа няма

гадзін па дысцыпліне

38 гадзін
Усяго гадзін Форма атрымання

па дысцыпліне вышэйшай адукацыі дзённая

80 гадзін

Склала Л.В. Паплаўная к.ф. н., дацэнт

2014
Вучэбная праграма складзена на аснове тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” (па накірунках), накірунак спецыяльнасці 1-21 05 01-02 “Беларуская філалогія”

Рэгістрацыйны № ТД-Д.- 284/ тып.


Разгледжана і рэкамендавана да зацвярджэння кафедрай

беларускай мовы УА “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны”
23.05.2014 г., пратакол № 10
Загадчык кафедры

________________ А.М.Ермакова

Адобрана і рэкамендавана да зацвярджэння Метадычным саветам

філалагічнага факультэтаУА “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны”


28.05.2014 г., пратакол №9
Старшыня

___________ А.М. ПалуянТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Сучасны перыяд развіцця грамадства характарызуецца моцным уплывам на яго камп’ютарных тэхналогій, якія пранікаюць ва ўсе сферы чалавечай дзейнасці, забяспечваюць распаўсюджванне інфармацыйных патокаў у грамадстве, утвараючы глабальную інфармацыйную прастору. Неад’емнай і важнай часткай гэтых працэсаў з’яўляецца камп’ютарызацыя адукацыі. Сёння спецыяліст з вышэйшай адукацыяй павінен свабодна арыентавацца ў сусветнай інфармацыйнай прасторы, мець неабходныя веды і навыкі пошуку інфармацыі.

Дысцыпліна “Корпусная лінгвістыка” ўваходзіць у склад абавязковых дысцыплін, прадугледжаных адукацыйнымі стандартамі філалагічных спецыяльнасцей у рамках накірунку “Камп’ютарнае забеспячэнне”.

Зместавае ядро дысцыпліны складае праблематыка такой новай і перспектыўнай галіны прыкладных лінгвістычных ведаў, як корпусная лінгвістыка. Да моманту вывучэння дадзенай дысцыпліны студэнты павінны засвоіць праграму курсаў “Асновы інфармацыйных тэхналогій” і “Уводзіны ў камп’ютарную філалогію”, ведаць агульныя прынцыпы прымянення сучасных камп’ютарных тэхналогій як у філалагічных даследаваннях, так і ў практычнай дзейнасці філолага і ўмець прымяняць гэтыя веды для рашэння тыповых прафесійна-арыентаваных прыкладных задач.

Авалоданне дысцыплінай неабходна для непасрэднай падтрымкі прафесійнай дзейнасці спецыяліста па камп’ютарнай філалогіі.Мэта дысцыпліны – сфарміраваць у студэнтаў сістэмнае ўяўленне аб метадах і тэхналогіях корпуснай лінгвістыкі, а таксама аб накірунках прымянення метадаў і інструментарыя корпуснай лінгвістыкі для вырашэння прафесійных задач у галіне філалогіі.

Асноўныя задачы дысцыпліны ўключаюць:

 • выпрацоўку ўяўленняў аб тыпалогіі лінгвістычных корпусаў, тэхналогіях іх стварэння і галінах прымянення розных відаў корпусаў;

 • выпрацоўку практычных навыкаў рашэння задач па раздзелах курса

У выніку вывучэння дадзенай дысцыпліны студэнт павінен

ведаць:

 • тэрміналагічны апарат вывучаемай прадметнай галіны;

 • класы лінгвістычных задач, якія вырашаюцца з прымяненнем корпусных тэхналогій;

 • асноўныя этапы стварэння лінгвістычных корпусаў;

 • характэрныя асаблівасці даступных on-line корпусаў мовы спецыяльнасці;

умець:

 • рашаць прафесійныя задачы шляхам звяртання да метадаў і інструментаў корпуснай лінгвістыкі;

 • працаваць з вывучаемымі ў межах курса інструментамі корпуснай лінгвістыкі;

 • працаваць з даступнымі on-line корпусамі розных моў;

 • прымяняць лінгвістычныя корпусы як даследчы і дыдактычны інструмент.

Дысцыпліна “Корпусная лінгвістыка” прызначана для студэнтаў 5 курса дзённай формы навучання спецыяльнасці 1 – 21 05 01-02 “Беларуская філалогія”(камп’ютарнае забеспячэнне).

На вывучэнне дысцыпліны “Корпусная лінгвістыка” ў адпаведнасці з адукацыйным стандартам адведзена 80 гадзін, з іх аўдыторных – 38. Лекцыі – 24 гадзіны, практычныя заняткі – 14 гадзін. Форма справаздачнасці:экзамен – 9 семестр.ЗМЕСТ ДЫСЦЫПЛІНЫ
Раздзел 1. Асновы корпуснай лінгвістыкі
Тэма 1.1. Корпус як своеасаблівы лінгвістычны рэсурс.

Паняцце лінгвістычнага корпуса. Паняцце размечанага корпуса і корпуса першага парадку (“сырога” корпуса). Праблема рэпрэзентатыўнасці і паўнаты корпуса. Структура корпуса: корпус дадзеных, корпус-менеджар. Асаблівасці тэрмінасістэмы сучаснай корпуснай лінгвістыкі.


Тэма 1.2. Корпусная лінгвістыка ў дынамічным аспекце.

Корпусы “першага пакалення”: Браўнаўскі корпус (The Brown Corpus), Ланкастарскі корпус (Lancaster-Oslo-Bergen Corpus). Мегакорпусы, іх асаблівасці: Брытанскі нацыянальны корпус (British National Corpus, BNC), Чэшскі нацыянальны корпус, Нацыянальны корпус рускай мовы (НКРМ). Стан і перспектывы развіцця корпуснай лінгвістыкі ў Беларусі.


Тэма 1.3. Тыпалогія корпусаў і асноўныя накірункі іх выкарыстання.

Тыпы лінгвістычных корпусаў і прыкметы іх выдзялення. Спецыяльныя віды корпусаў. Паралельны корпус: асаблівасці распрацоўкі (метады выраўнівання), галіны прымянення. Супастаўляльныя корпусы, іх адрозненне ад паралельных. Корпус тэкстаў, прызначаны для навучання (Learner corpus, L-корпус): асаблівасці распрацоўкі, галіны прымянення. Гістарычныя, дыялектныя і іншыя віды корпусаў, якія адлюстроўваюць асаблівасці зыходнага матэрыялу. Мультымедыйныя і мульцімадальныя корпусы.


Тэма 1.4. Web як корпус.

Сервісы тыпу Web vs Інтэрнэт-ІПС. Сервісы тыпу Web as Corp, даступныя on-line: сервіс Web Corp, сервіс Querying Internet corpora C.А. Шарова, Sketch Engine (SkE).


Тэма 1.5. Лінгвістычныя задачы, якія вырашаюцца з прымяненнем корпусных тэхналогій.

Корпусы як сродак атрымання статыстычных дадзеных, словаўказальнікаў, канкардансаў. Корпусныя тэхналогіі ў камп’ютарнай лексікаграфіі. Корпусныя тэхналогіі ў навучанні мовам. Выкарыстанне корпусаў у сістэмах аўтаматычнай апрацоўкі тэкстаў.


Тэма 1.6. Корпусы мовы спецыяльнасці, даступныя on-line.

Аналіз наяўных корпусаў беларускай і рускай мовы. Віды разметкі, выходныя інтэрфейсы і магчымасці корпус-менеджараў.

Адкрытыя корпусныя праекты: на прыкладзе праектаў OpenCorpora і Корпус англійскіх тэкстаў пецярбургскіх школьнікаў (SPb EFL Learner Corpus).

Раздзел 2. Тэхналогіі корпуснай лінгвістыкі
Тэма 2.1. Этапы стварэння корпуса. Разметка. Сродкі разметкі.

Разметка як навуковая дзейнасць. Віды разметкі: экстралінгвістычная (метаразметка), структурная разметка, лінгвістычная разметка. Віды лінгвістычнай разметкі: марфалагічная, сінтаксічная, семантычная, анафарычная, прасадычная. Разметка ручная і аўтаматычная, іх перавагі і недахопы. Моўныя сродкі разметкі: SGML, XML. Інструментальныя сродкі разметкі: SGML- і XML-рэдактары, канструктары схем (на прыкладзе TEI Roma), сродкі аўтаматычнай марфалагічнай і сінтаксічнай разметкі.


Тэма 2.2. Корпус-менеджар як інструментальны сродак вядзення корпуса.

Асноўныя функцыі корпус-менеджара. Прымяняльнасць корпус-менеджараў для апрацоўкі корпусаў першага парадку і размечаных корпусаў (на прыкладах AntConc, SARA (XAIRA), DDS).


Тэма 2.3. Міжнародныя стандарты, якія прымяняюцца ў корпуснай лінгвістыцы.

Аб’екты стандартызацыі. Міжнародныя стандарты для прадстаўлення корпусаў тэкстаў: праект TEI (Text Encoding Initiative); рэкамендацыі EAGLES (Expert Advisory Group on Language Engineering Standards); накірункі распрацоўкі профільных стандартаў ИСО (ISO) у рамках тэхнічнага камітэта № 37 (TC ISO 37).

TEI LIGHT як падмножаства сістэмы кадзіравання тэкстаў TEI: прызначэнне, прынцыпы адбору элементаў падмножаства. Падмножаства TEI, даступныя праз інтэрфейс канструктара TEI ROMA (на прыкладзе TEI for Linguistic Corpora).

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ДЫСЦЫПЛІНЫ


Нумар раздзела, тэмы, заняткаў

Назва раздзела, тэмы, заняткаў;

пералік вывучаемых пытанняў

Колькасць аўдыторных гадзін

Літаратура

Формы кантролю ведаў

Лекцыі

Практычныя заняткі

Лабараторныя заняткі

Кантралюемая самастойная работа студэнтаў

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Раздзел 1 Асновы корпуснай лінгвістыкі

16

12

2


1.1

Корпус як своеасаблівы лінгвістычны рэсурс

1 Паняцце лінгвістычнага корпуса. Размечаны корпус і корпус першага парадку (“сыры” корпус)

2 Праблема рэпрэзентатыўнасці і паўнаты корпуса

3 Структура корпуса: корпус дадзеных, корпус-менеджар

4 Асаблівасці тэрмінасістэмы сучаснай корпуснай лінгвістыкі


2

2[1]

[3]


[4]

[6]

1.2

Корпусная лінгвістыка ў дынамічным аспекце

1 Корпусы “першага пакалення”: Браўнаўскі корпус, Ланкастарскі корпус

2 Мегакорпусы, іх асаблівасці

3 Стан і перспектывы развіцця корпуснай лінгвістыкі ў Беларусі4

2[1]

[4]


[3]

[6]

1.3

Тыпалогія корпусаў і накірункі іх выкарыстання

Заняткі 1

1 Тыпы лінгвістычных корпусаў і прыкметы іх выдзялення

2 Спецыяльныя віды корпусаў

3 Паралельны корпус: асаблівасці распрацоўкі, галіны прымяненняЗаняткі 2

1 Корпус тэкстаў, прызначаны для навучання (Learner corpus, L-корпус): асаблівасці распрацоўкі, галіны прымянення

2 Гістарычныя і дыялектныя віды корпусаў

3 Мультымедыйныя і мульцімадальныя корпусы
4

4[1]

[4]


[6]

[10]

1.4

Web як корпус

1 Паняцце вэб-прасторы як моўнага корпуса

2 Сервісы тыпу Web vs Інтэрнэт-ІПС

3 Сервісы тыпу Web as Corp, даступныя on-line2

2[1]

[4]


[5]

[6]

1.5

Лінгвістычныя задачы, якія вырашаюцца з прымяненнем корпусных тэхналогій

1 Корпусы як сродак атрымання статыстычных дадзеных, словаўказальнікаў, канкардансаў

2 Корпусныя тэхналогіі ў камп’ютарнай лексікаграфіі

3 Корпусныя тэхналогіі ў навучанні мовам

4 Выкарыстанне корпусаў у сістэмах аўтаматычнай апрацоўкі тэкстаў2

[1]

[3]


[7]


самастойная работа

1.6

Корпусы мовы спецыяльнасці, даступныя on-line

1 Аналіз наяўных корпусаў беларускай і рускай мовы. Віды разметкі, выходныя інтэрфейсы і магчымасці корпус-менеджараў.

2 Адкрытыя корпусныя праекты: на прыкладзе праектаў OpenCorpora і Корпус англійскіх тэкстаў пецярбургскіх школьнікаў (SPb EFL Learner Corpus).


4

2[2]

[4]


[12]

[14]

2

Тэхналогіі корпуснай лінгвістыкі


4

4
22.1

Этапы стварэння корпуса. Разметка. Сродкі разметкі

1 Разметка як навуковая дзейнасць

2 Віды разметкі: экстралінгвістычная (метаразметка), структурная разметка, лінгвістычная разметка

3 Віды лінгвістычнай разметкі: марфалагічная, сінтаксічная, семантычная, анафарычная, прасадычная

4 Разметка ручная і аўтаматычная, іх перавагі і недахопы


2

2[1]

[4]


[6]

[10]

2.2

Корпус-менеджар як інструментальны сродак вядзення корпуса

1 Асноўныя функцыі корпус-менеджара

2 Прымяняльнасць корпус-менеджараў для апрацоўкі корпусаў першага парадку і размечаных корпусаў (на прыкладах AntConc, SARA (XAIRA), DDS)


2

2[1]

[3]


[7]

[10]

2.3

Міжнародныя стандарты, якія прымяняюцца ў корпуснай лінгвістыцы

1 Аб’екты стандартызацыі

2 Міжнародныя стандарты для прадстаўлення корпусаў тэкстаў

3 Накірункі распрацоўкі профільных стандартаў ИСО (ISO) у рамках тэхнічнага камітэта № 37 (TC ISO 37)

4 TEI LIGHT як падмножаства сістэмы кадзіравання тэкстаў TEI: прызначэнне, прынцыпы адбору элементаў падмножаства2

[1]

[3]


[6]

[10]


самастойная работа
Усяго гадзін:

20

14
4
экзамен


ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА

Рэкамендуемая літаратура


 1. Баранов, А.Н. Введение в прикладную лингвистику / А.Н. Баранов. – М., 2001. – 360 с.

 2. Барковіч, А.А. Беларускі корпус тэкстаў: інтэрнэт-дыскурс / А.А. Барковіч // Веснік БДУ. -- Серыя 4. 2013.-- №2. -- С.26 -- 29.

 3. Беляева, Л.Н. Лексикографический потенциал параллельного корпуса текстов /Л.Н. Беляева // Труды международной конференции «Корпусная лингвистика – 2004». – СПб., 2004. – С. 55 – 64.

 4. Грудева, Е.В. Корпусная лингвистика [электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В.Грудева. – 2-е изд., стер. -- М.: ФЛИНТА, 2012. – 165 с.

 5. Добрушина, Е.Н. Использование НКРЯ в преподавании филологических дисциплин: Методические разработки в помощь преподавателям высшей и средней школы. – М., 2008.

 6. Захаров, В.П. Корпусная лингвистика: учебно-методическое пособие / В.П. Захаров. – СПб., 2005. – 48 с.

 7. Захаров, В.П. Корпусная лингвистика: учебник для студентов гуманитарных вузов / В.П. Захаров, С.Ю. Богданова. – Иркутск: ИГЛУ, 2011. – 161 с.

 8. Захаров, В.П. Веб-пространство как языковой корпус / В.П. Захаров // Труды международной конференции «Диалог-2005». – М., 2005. – С. 166–171 [http://www.dialog-21.ru/Archive/2005/Zakharov%20V/ZakharovV.pdf].

 9. Зубов, А.В. Информационные технологии в лингвистике: учеб. пособие /А.В. Зубов, И.И. Зубова.– М. : Академия, 2004. – 208 с.

 10. Камшилова, О.Н. Исследовательский потенциал корпуса английских текстов петербургских школьников: анализ интерязыка / О.Н. Камшилова // Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена [Текст]. – СПб., 2009. – N 104. – С.114 – 123 [ftp://lib.herzen.spb.ru/text/kamshilova_114_123.pdf].

 11. Копотев, М.В. Современная корпусная русистика /М.В. Копотев, А. Мустайоки // Инструментарий русистики: корпусные подходы. – Хельсинки, 2008. – С. 7 – 24.

 12. Национальный корпус русского языка: 2003–2005: результаты и перспективы: сб. ст. / Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова Рос. Акад. наук. – М.: Индрик, 2005. – 343 с.

 13. Национальный корпус русского языка: 2006–2008. Новые результаты и перспективы / Отв. ред. В.А. Плунгян. – СПб.: Нестор-История, 2009.– 502 с.

 14. НТИ. – Сер.2. Информационные процессы и системы.– 2003.– № 10. Корпусная лингвистика в России [http://www.viniti.ru/cgi-bin/nti/nti.pl?action=show&year=2_2003&issue=10&%20%20%20page=2].

 15. НТИ. – Сер.2. Информационные процессы и системы.– 2003.– № 6. Корпусная лингвистика в России [http://www.viniti.ru/cgi-bin/nti/nti.pl?action=show&year=2_2003&issue=6&%20%20%20page=2].

 16. Резникова, Т.И. Лингвистически аннотированные корпуса русского языка (обзор общедоступных ресурсов) / Т.И. Резникова, М.В. Копотев // Национальный корпус русского языка: 2003–2005. Результаты и перспективы. — М., 2005. – С. 31–61 [http://ruscorpora.ru/sbornik2005/04reznikova.pdf].

 17. Biber, D. Corpus Linguistics. Investigating Language Structure and Use / D. Biber, S. Conrad, R. Reppen – Cambridge University Press, 1998.– 300 p.

 18. Kennedy, G. An Introduction to Corpus Linguistics. – Longman, 1998.– 316 р.


on-line ресурсы

 1. Список корпусов на сайте Национального корпуса русского языка. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/corpora-other.html.– Дата доступа: 25.03.2012.

 2. Learner corpora around the world [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.uclouvain.be/en-cecl-lcworld.html.– Date of access: 27.11.2011.

 3. Querying Internet corpora [Electronic resource] / S. Sharoff. – University of Leeds. – Mode of access: http://corpus1.leeds.ac.uk/internet.html.– Date of access: 25.03.2012.

 4. WebCorp [Electronic resource] / Research and Development Unit for English Studies, Birmingham City University.– Mode of access: http://www.webcorp.org.uk/.– Date of access: 25.03.2012.

 5. Корпус текстов петербургских школьников. SPb EFL Learner Corpus / Кафедра прикладной лингвистики РГПУ им. А. И. Герцена. – Режим доступа: http://www.spbeflcorp.ru/. – Дата доступа: 25.03.2012.

 6. Проект «Открытый корпус» (OpenCorpora). – Режим доступа: http://opencorpora.org/.– Дата доступа: 25.03.2012.

 7. AntConc [Electronic resource] / L. Antony. – Mode of access: http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/antconc_index.html.– Date of access: 25.03.2012.

 8. DDC-concordance: a search engine for linguists [Electronic resource].– Mode of access: http://www.ddc-concordance.org/. – Date of access: 25.03.2012.

 9. Manatee / Bonito [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.textforge.cz/download.– Date of access: 25.03.2012.

 10. XAIRA: XML Aware Indexing and Retrieval Architecture [Electronic resource] / University of Oxford.– Mode of access: http://www.oucs.ox.ac.uk/rts/xaira/. – Date of access: 25.03.2012.

 11. Поиск биграмм [Электронный ресурс] / А.Н. Аверин; АОТ.ru.– Режим доступа: http://www.aot.ru/demo/bigrams.html.– Дата доступа: 25.03.2012.

 12. Mystem: парсер [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://company.yandex.ru/technologies/mystem/.– Дата доступа: 25.03.2012.

 13. CES: Corpus Encoding Standard [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.cs.vassar.edu/CES/. – Date of access: 25.03.2012.

 14. EAGLES: Expert Advisory Group on Language Engineering Standards [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/browse.html. – Date of access: 25.03.2012.

 15. TEI P4: Text Encoding Initiative: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange. 2001 [Electronic resource] / Sperberg-McQueen C. M., Burnard L. (eds.). – Mode of access: http://www.hcu.ox.ac.uk/TEI/P4X/index.html. – Date of access: 25.03.2012.

 16. TEI ROMA [Electronic resource] /Arno Mittelbach; Sebastian Rahtz; Ioan Bernevig; TEI.– Mode of access: http://www.tei-c.org/Roma/.– Date of access: 25.03.2012.

 17. XML Corpus Encoding Standard Document XCES 0.2 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.xces.org/. – Date of access: 25.03.2012.

 18. Бернард, Л. Введение в TEI Lite [Электронный ресурс] / Л. Бернард, С.М. Шперберг–Мак-Куин. – Режим доступа: http://www.tei-c.org/Guidelines/Customization/Lite/teiu5_ru.rtf. – Дата доступа: 25.03.2012.

 19. ДИАЛОГ: Международная конференция по компьютерной лингвистике [Электронный ресурс] / Диалог 2000–2010.– Режим доступа: http://www.dialog-21.ru.– Дата доступа: 25.03.2012.

Национальный корпус русского языка и преподавание [Электронный ресурс] / Информационный ресурс по использованию корпусов в образовании.– Режим доступа: http://studiorum.ruscorpora.ru/. – Дата доступа:

ПЕРАЛІК ПРАКТЫЧНЫХ ЗАНЯТКАЎ
1. Корпус як своеасаблівы лінгвістычны рэсурс.

2. Корпусная лінгвістыка ў дынамічным аспекце.

3. Тыпалогія корпусаў і накірункі іх выкарыстання.

4. Web як корпус.

5. Корпусы мовы спецыяльнасці, даступныя on-line.

6. Этапы стварэння корпуса. Разметка. Сродкі разметкі.

7. Корпус-менеджар як інструментальны сродак вядзення корпуса.

Формы кантролю ведаў

1. Самастойныя работы2. Экзамен
Каталог: DocLib10 -> %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80 -> %D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 -> %D0%9B.%D0%92.%20%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%9E%D0%BD%D0%B0%D1%8F
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 -> Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 -> Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 -> Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі “гомельскі дзяржаўны універсітэт імя францыска скарыны”
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 -> Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны”
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 -> Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт
%D0%9B.%D0%92.%20%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%9E%D0%BD%D0%B0%D1%8F -> Лексікалогія варыянт 1 а што з’яўляецца прадметам вывучэння лексікалогіі?
%D0%9B.%D0%92.%20%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%9E%D0%BD%D0%B0%D1%8F -> Адзначце канструкцыі з амонімамі


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал