Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны” зацвярджаюстаронка22/23
Дата канвертавання15.05.2016
Памер3.21 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Тэмы СКРС


 1. Творчасць Ц.Гартнага

 2. Творчасць А. Мрыя

 3. Беларуская паэзія 50-80-х гг

 4. Творчасць І. Навуменкі

 5. Беларуская паэзія з сярэдзіны 80-х

 6. Творчасць Я. Сіпакова

 7. Творчасць Р. Баравіковай

 8. Творчасць Я. ЯнішчыцРэкамендаваная літаратура
Асноўная


 1. Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / навук. рэд. В.А. Чамярыцкі. – Мн. : Беларуская навука, 2003. – 1015 с.

 2. Баршчэўскі, Л.П. Беларуская літаратура і свет : ад эпохі рамантызму да нашых дзён : папулярныя нарысы / Л. П. Баршчэўскі, П. В. Васючэнка, М. А. Тычына – Мн. : “Радыёла-плюс”, 2006. – 596 с.

 3. Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры: у 2 т. Т. 2 : Літаратура ХІХ – пачатку 20 ст. / пад. рэд. В. В. Барысенка – Мн., 1969. – 618 с.

 4. Гісторыя беларускай літаратуры ХІ – ХІХ стагоддзяў : у 2 т. Т. 1. : Даўняя літаратура : ХІ – ХVІІІ стст. / С.Л. Гаранін [і інш.]; навук. рэд. тома В.А. Чамярыцкі. – Мн. : Беларуская навука, 2006. – 910 с.

 5. Гісторыя беларускай літаратуры ХІ – ХІХ стагоддзяў : у 2 т. Т. 2. : Новая літаратура : другая палова ХVІІІ – ХІХ стагоддзе / навук. рэд. тома У. І. Мархель, В. А. Чамярыцкі. – Мн. : Беларуская навука, 2007. – 582 с.

 6. Беларуская літаратура ХІХ стагоддзя: Хрэстаматыя / склад. і аўт. камент. А.А.Лойка, В.П. Рагойша. – Мн. : Вышэйшая школа, 1988. – 487 с.

 7. Гiсторыя беларускай лiтаратуры: 19 – пачатак XX ст. : падруч. для філал. фак. пед ВНУ / пад агул. рэд. М. А.Лазарука, А. А.Семяновiча. – Мн. : Вышэйшая школа, 1998. – 560 с.

 8. Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя : у 4 т. Т. 1. (1901 – 1920) / НАН Беларусі, аддз-не гуманітар. навук і мастацтваў, Ін-т літ. імя Я. Купалы; Навук.рэд. У. В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук. – 2-е выд. – Мн. : Беларуская навука, 1999. – 583 с.

 9. Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя : у 4 т. Т. 2. (1921 – 1941) / НАН Беларусі, аддз-не гуманітар. навук і мастацтваў, Ін-т літ. імя Я. Купалы; Навук.рэд. У. В. Гніламёдаў, В. А. Каваленка. –Мн. : Беларуская навука, 1999. – 903 с.

 10. Гісторыя беларускай літаратуры 20 стагоддзя : у 4 т. Т. 3 : 1941 – 1965 / Нац. акад. навук Беларусі. – Мн. : Беларуская навука, 2001. – 952 c.

 11. Гісторыя беларускай літаратуры 20 стагоддзя : у 4 т. Т. 4. Кн. 1 : 1966-1985 / НАН Беларусі, Аддз-не гуманітар. Навук і мастацтваў, Ін- т літ. Імя Я.Купалы; Навук.рэд. У.В.Гніламёдаў, С.С.Лаўшук. – 2-е выд. – Мн. : Беларуская навука, 2004. – 928 с.

 12. Гісторыя беларускай літаратуры 20 стагоддзя : у 4 т. Т. 4. Кн. 2 : 1985–2000 / НАН Беларусі, Аддз-не гуманітар. Навук і мастацтваў, Ін-т літ. імя Я.Купалы; Навук. рэд. У. В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук. – Мн. : Беларуская навука, 2003. – 975 с.

 13. Гісторыя беларускай літаратуры : старажытны перыяд : вучэб. дапам. для філал. фак. пед. вну / М. М. Грынчык [і інш.]; пад рэд. М. А. Лазарука, А. А. Семяновіча. – Мн. : Вышэйшая школа, 1998. – 336 с.

 14. Лойка, А. А. Старабеларуская літаратура : падручнік / А. А. Лойка. – Мн. : Вышэйшая школа, 2001. – 320 с.

 15. Мiшчанчук, М. I. Беларуская лiтаратура 20 ст. / М. І. Мішчанчук, І. С. Шпакоўскі. – Мн : Вышэйшая школа, 2001. – 352 с.

 16. Нарысы беларуска-ўкраінскіх літаратурных сувязей : культур.-гіст. і літ. аспекты прабл. / Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мн. : Беларуская навука, 2002. – 363 с.

 17. Нарысы па гісторыі беларуска-рускіх літаратурных сувязей : у 4 кн. Кн. 2. Пач. 20 ст. 1900 – 1917 / АН Беларусі. Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мн. : Навука i тэхнiка, 1994. – 444 с.

 18. Нарысы па гісторыі беларуска-рускіх літаратурных сувязей : у 4 кн. Кн. 3. 1917 – 1941 / АН Беларусі. Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мн. : Навука i тэхнiка, 1994. – 399 с.

 19. Нарысы па гісторыі беларуска-рускіх літаратурных сувязей : у 4 кн. Кн. 4. Перыяд Вялікай Айчыннай вайны і пасля ваенны час. 1941-1992 / АН Беларусі. Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мн. : Навука i тэхнiка, 1995. – 390 с.


Дадатковая

 1. Абдзіраловіч, І. Адвечным шляхам / І.Абдзіраловіч // Вобраз – 90: літ. – крытыч. арт. / Уклад. С. Дубавец; рэдкал.: Н. Пашкевіч (рэд.) і інш. – Мн. : Мастацкая літаратура, 1990. – С. 43–86.

 2. Адамовiч, А. Беларускi раман : станаўленне жанра / А. Адамовіч. – Мн. : Выд-ва АН БССР, 1961. – 292 с.

 3. Адамовiч, А. Маштабнасць прозы : урокі творчасці Кузьмы Чорнага / А. Адамовiч. – Мн. : Мастацкая літаратура, 1972. – 198 с.

 4. Адамовіч, Алесь. “Браму скарбаў сваіх адчыняю” / А. Адамовіч. – Мн. : Навука і тэхніка, 1980. – 224 с.

 5. Акудовіч, В. Разбурыць Парыж / В. Акудовіч – Мн. : “Логвінаў”, 2004. – 298 с.

 6. Андраюк, С. Пісьменнікі. Кнігі : літ.-крытыч. арт. / С. Андраюк — Мн. : Маст. літ., 1997. – 346 c.

 7. Арабей, Л. Стала песняй у народзе : жыццё і творчасць Цёткі. — 2-е выд., дап. і дапрац. — Мн. : Маст. літ., 1998. – 270 с.

 8. Арлоў, У. Таямніцы полацкай гісторыі / У. Арлоў. – Мн. : Полымя, 1994. – 464 с.

 9. Афанасьев, И. Кто восходит на Голгофу? Антивоенная идея в творчестве Василя Быкава / М. Афанасьев. – Мн. : Мастацкая літаратура, 1993. – 160 с.

 10. Афанасьеў І. Будзем садзіць сад... : літ.-крытыч. арт. / І. Афанасьеў — Мн. : Бібліятэка часопіса “Маладосць”, 1991. – 96 с.

 11. Афанасьеў, I. Чарнобыльскае светаадчуванне ў сучаснай беларускай лiтаратуры / І. Афанасьеў. – Вып. 1: Бягучы лiт. працэс у крыт. аглядзе. – Мн., Беларуская навука, 2001. – 212 с.

 12. Багдановiч, I. Авангард i традыцыя : беларуская паэзiя на хвалi нацыянальнага адраджэння / І. Багдановіч. – Мн. : Беларуская навука, 2001. – 387 с.

 13. Багдановіч, І. Э. Янка Купала і рамантызм / І. Багдановіч. — Мн. : Навука і тэхніка, 1989. – 220 с.

 14. Бас, І. Літаратурныя пошукі, знаходкі, даследаванні / І. Бас. – Мн. : Выд-ва БДУ імя У.І. Леніна, 1969 – 155 с.

 15. Беларускія пісьменнікі і літаратурны працэс 20—30-х гадоў. — Мн. : Навука і тэхніка, 1985. – 328 с.

 16. Бельскі, А. І. Класікі і сучаснікі ў школе / А Бельскі. — Мн. : Народная асвета, 2005. – 246 с.

 17. Бельскі, А.І. Станаўленне беларускай пейзажнай паэзіі: Ад Яна Чачота да Францішка Багушэвіча / А.І. Бельскі // Беларуская літаратура. Вып. 18. – Мн. : Універсітэцкае, 1990 – 166 с.

 18. Бельскі, А. Сучасная літаратура Беларусі : дапам. для настаўнікаў / А Бельскі. — Мн. : Аверсэв, 2000. – 127 с.

 19. Бечык, В. Шлях да акіяна : кніга пра паэзію А. Куляшова / В. Бечык. — Мн. : Мастацкая літаратура, 1981. – 270 с.

 20. Брадзіхіна, А. Зместава-фармальныя пошукі сучаснай беларускай лірыкі: курс лекцый па спецкурсе / А. Брадзіхіна. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2006. – 140 с.

 21. Брадзіхіна, А. Сучасная беларуская інтымная лірыка : тэндэнцыі і перспектывы развіцця / А. Брадзіхіна. – Гомель, ГДУ Імя Ф. Скарыны, 2009. – 203 с.

 22. Бугаёў, Д. Васіль Быкаў : нарыс жыцця і творчасці / Д. Бугаёў. — Мн. : Нароная асвета, 1987. – 207 с.

 23. Бугаёў, Д. Вернасць прызванню : творчая індывідуальнасць I. Мележа / Д. Бугаёў. — Мн. : Навука і тэхніка, 1977. – 346 с.

 24. Бугаёў, Д. Зброяй сатыры, зброяй праўды / Д. Бугаёў. — 2-е выд., выпр. і дап. — Мн. : Беларуская навука, 2004. – 240 с.

 25. Бугаёў, Д. Максім Гарэцкі / Д. Бугаёў. — 2-е выд., выпр. і дап. — Мн. : Беларуская навука, 2003. – 239 с.

 26. Бугаёў, Д. Паэзія Максіма Танка / Д. Бугаёў. — 2-е выд., выпр. і дап. — Мн. : Беларуская навука, 2003. – 311 с.

 27. Бугаёў, Д. Уладзімір Дубоўка : кн. пра паэта / Д. Бугаёў. — Мн. : Навука і тэхніка, 2005. – 348 с.

 28. Булахаў, М. Г. "Слова пра паход Ігаравы" і Беларусь: у 2 ч. Ч.1 / М. Г. Булахаў – Мн. : БДПУ, 2000. – 268 с.

 29. Булахаў, М. Г. "Слова пра паход Ігаравы" і Беларусь: у 2 ч. Ч.2 / М. Г. Булахаў – Мн. : БДПУ, 2000. – 213 с.

 30. Булгакаў, В. У. Творчасць Ф. Багушэвіча ў ацэнках беларускай і замежнай крытыкі ХІХ – 20 стст. / В. У. Булгакаў // Веснік БДУ. Серыя 4. – 1998. – № 2.

 31. Булгакаў, В. Францішак Багушэвіч: чытаем спачатку / В. Булгакаў // Літаратура і мастацтва. – 1998. – № 31.

 32. Бусько М. Згадка пра Андрэя Рымшу / М. Бусько // Полымя. – 1998. – № 2. – С. 191–195.

 33. Бяляцкі, А. Антон Луцкевіч – літаратурны крытык / А.Бяляцкі // Вобраз-90. – Мн. : Мастацкая літаратура, 1990. – С. 125–154.

 34. Бярозкін, Р. Аркадзь Куляшоў : нарыс жыцця і творчасці / Р. Бярозкін. — Мн. : Народная асвета, 1978. – 192 с.

 35. Бярозкін, Р. Пімен Панчанка : крытыч.-біягр. нарыс / Р. Бярозкін. — Мн. : Навука і тэхніка, 1968. – 286 с.

 36. Васючэнка, П. В. Ад тэксту да хранатопа : артыкулы, эсэ, пятрогліфы / П. Васючэнка. – Мн. : Галіяфы, 2009. – 200 с.

 37. Васючэнка, П. В. Беларуская літаратура 20 стагоддзя і сімвалізм / П. Васючэнка. — Мн. : Беларуская навука, 2004. – 346 с.

 38. Васючэнка, П. Драматургія і час / П. Васючэнка. — Мн. : Навука і тэхніка, 1991. – 198 с.

 39. Васючэнка, П. Драматургічная спадчына Янкі Купалы / П. Васючэнка. – Мн. : Навука i тэхнiка, 1994. – 173 с.

 40. Васючэнка П. Пошукі страчанага дзяцінства : бел. празаікі “сярэд. пакалення” аб Вялікай Айчыннай вайне / П. Васючэнка. — Мн. : Навука i тэхнiка, 1995. – 80 с.

 41. Васючэнка, П. Сучасная беларуская драматургія / П. Васючэнка. — Мн. : Маст. літ., 2000. – 158 с.

 42. Васючэнка, П. Трансцэндэнтальнае падарожжа Мацея Бурачка: “Быў у чысцы!” Францішка Багушэвіча / П. Васючэнка // Першацвет. – 1999. – №7 – С. 8.

 43. Верабей, А. Уладзімір Караткевіч : жыццё і творчасць / А. Верабей. — 2-е выд., дапрац. і выпраўл. — Мн. : Беларуская навука, 2005. – 382 с.

 44. Гарадніцкі, Я. А. Мастацкі свет беларускай літаратуры 20 стагоддзя / Я. А. Гарадніцкі. — Мн. : Беларуская навука, 2005. – 234 с.

 45. Гаранін, С. Л. Шляхамі даўніх вандраванняў : гістарычна-тэарэтычны нарыс развіцця беларускай паломніцкай літаратуры XII—XVI стст / С. Л. Гаранін. – Мн. : Маст. літ., 1999. – 203 с.

 46. Гаранін, Л.Я. Нацыянальная ідэя ў беларускай літаратуры пач. 20 ст. / Л. Я. Гаранін. – Мн. : Беларуская навука, 1996. – 176 с.

 47. Гарэлік, Л. Зямля дала мне права : Станаўленне творчай індывідуальнасці Р. Барадуліна. — Мн. : Навука і тэхніка, 1983. – 214 с.

 48. Гарэцкі М. Гісторыя беларускае літаратуры / М. Гарэцкі; уклад. і падрыхт. тэксту Т. С. Голуб.– Мн. : Мастацкая літаратура, 1992. – 479 с.

 49. Гарэцкі, Р. “Ахвярую сваім “Я”... (Максім і Гаўрыла Гарэцкія). — Мн. : Беларуская навука, 1998. – 287 с.

 50. Гарэцкі, Р. Браты Гарэцкія / Р. Гарэцкі. – Мн. : Медысонт, 2008. – 344 с.

 51. Гніламёдаў, У. Ад даўніны да сучаснасці : нарыс пра беларус. паэзію / У. Гніламёдаў. — Мн. : Мастацкая літаратура, 2001. – 246 с.

 52. Гніламёдаў, У. В. Сучасная беларуская паэзія : творчая індывідуальнасць і літаратурны працэс / У. Гніламёдаў.  — Мн. : Навука і тэхніка, 1983. – 228 с.

 53. Гніламёдаў, У. В. Янка Купала : жыццё і творчасць / У. Гніламёдаў.  — Мн. : Беларуская навука, 2002. – 238 с.

 54. Гніламёдаў, У. Іван Мележ : нарыс жыцця і творчасці / У. Гніламёдаў.  — Мн. : Навука і тэхніка, 1984. – 208 с.

 55. Гніламёдаў, У. Янка Купала. Новы погляд / У. Гніламёдаў. – Мн. : Навука і тэхніка, 1995. – 232 с.

 56. Грамадчанка, Т. К. Жывая памяць народа : нарыс творчасці І. Чыгрынава / Т. Грамадчанка. — Мн. : Навука і тэхніка, 1984. – 252 с.

 57. Грынчык, М. М. Некаторыя асаблівасці жанравага развіцця беларускай літаратуры ХІХ – пач. 20 стагоддзяў / М. М. Грынчык // Беларуская літаратура. : рэспубліканскі міжведамасны зборнік. Вып. 3. – Мн. : Універсітэцкае, 1975. – 182 с.

 58. Гурэвіч, Э. С. Янка Маўр : нарыс жыцця і творчасці / Э. С. Гурэвіч. — 2-е выд., дапрац. — Мн. : Беларуска навука, 2004. – 218 с.

 59. Дасаева, Т. М. Летапіс жыцця і творчасці Максіма Гарэцкага / Т. М. Дасаева. — Мн. : Навука i тэхнiка, 1993. – 85 с.

 60. Дасаева, Т. М. Максім Гарэцкі і Янка Брыль : тыпалогія малых жанраў / Т. М. Дасаева. — Мн. : Беларуская навука, 2004. – 115 с.

 61. Дедков, И. Василь Быков / И. Дедков. — М. : Советский писатель, 1980. – 312 с.

 62. Дорошкевич, В. И. Новолатинская поэзия Белоруссии и Литвы : первая половина ХVI в / В. И. Дорошкевич. – Мн. : Наука и техника, 1979. – 207 с.

 63. Драздова, З. У. Майстэрства слова : моўна-стылявыя асаблівасці “Палескай хронікі” І. Мележа / З. Драздова. — Мн. : Навука і тэхніка, 1993. – 136 с.

 64. Драздова, З. У. Моўна-стылёвыя праблемы жанру 20-х гадоў. Партрэт. Пейзаж / З. Драздова. — Мн. : Беларуская навука, 2001. – 237 с.

 65. Драздова, З. У. Творчасць А. Мрыя і А. Калюгі : стылявыя асаблівасці / З. У. Драздова. — Мн. : Беларуская навука, 1997. – 141 с.

 66. Друк, Г. М. У храме Слова : міфатворчасць В. Казько / Г. М. Друк. — Мн. : Беларуская навука, 2005. – 172 с.

 67. Жураўлёў, В. П. Актуальнасць традыцый : Якуб Колас у пісьменніцкім асяродку / В. П. Жураўлёў. — Мн. : Беларуская навука, 2002. – 184 с.

 68. Жураўлёў, В. П. У пошуку духоўных ідэалаў : на матэрыяле беларускай літаратуры ХІХ — пачатку 20 ст. / В. П. Жураўлёў — Мн. : Беларуская навука, 2002. – 191 с.

 69. Жураўлёў, В. П. Якуб Колас і паэтыка беларускага рамана / В. П. Жураўлёў. — 2-е выд., выпр. і дап. — Мн. : Беларуская навука, 2004. – 208 с.

 70. Жураўлёў, В. П. На шляху духоўнага самасцвярджэння / В. П. Жураўлёў. – Мн. : Навука і тэхніка, 1995. – 160 с.

 71. Залоска, Ю. Дыялогi з Васілём Быкавым / Ю. Залоска // Версii. – Мн. : Мастацкая літаратура, 1992. – С. 28–46.

 72. Кабаковіч, А. К. Беларускі свабодны верш / А. Кабаковіч. — Мн. : Навука і тэхніка, 1984. – 175 с.

 73. Кабржыцкая Т. Слядамі знічкі : пра С. Палуяна. / Т. Кабржыцкая, В. Рагойша. — Мн. : Бібліятэка часопіса “Маладосць”, 1990. – 80 с.

 74. Каваленка, В. Іван Шамякін : нарыс жыцця і творчасці / В. Каваленка. — Мн. : Народная асвета, 1980. – 207 с.

 75. Каваленка, В. Міфапаэтычныя матывы ў беларускай літаратуры / В. Каваленка. — Мн. : Навука i тэхнiка, 1981. – 320 с.

 76. Каваленка В. Шляхі развіцця беларускай савецкай прозы : агульны рух і галоўныя тэндэнцыі / В. Каваленка, М. Мушынскі, А. Яскевіч. – Мн. : Навука і тэхніка, 1972. – 348 с.

 77. Каваленка, В. Самаразбурэнне ці Скамечаны лёс / В. Каваленка // Маладосць. – 1992. – № 12. – С. 112–126.

 78. Кавалёў, С. В. Героіка-эпічная паэзія Беларусі і Літвы канца ХVI ст. / С. В. Кавалёў. – Мн. : Універсітэцкае, 1993. – 102 с.

 79. Кавалёў, С. В. Літаратура Беларусі позняга Рэнесансу / С. В. Кавалёў. – Мн. : ВТАА “Права і эканоміка”, 2005. – 203 с.

 80. Кавалёў, С. Партрэт шкла : літ.-крытыч. арт. / С. Кавалёў. — Мн. : Мастацкая літаратура, 1991. – 189 с.

 81. Кавалёў, С. Як пакахаць ружу... : літ.-крытыч. арт. / С. Кавалёў — Мн. : Мастацкая літаратура, 1989. – 178 с.

 82. Казбярук, У. Літаратурныя клопаты Янкі Лучыны / У. Казбярук // Полымя. – 1981. – №8.

 83. Казбярук, У. На хвалі беларускага адраджэння. Беларуская літаратура пачатку 20 ст. / У. Казбярук // Роднае слова. – 1993. – №№ 5, 7.

 84. Казбярук, У. Прарок беларускага адраджэння / У. Казбярук // Полымя. – 1993. – № 10. – С. 189–196.

 85. Казбярук, У. М. Светлай волі зычны звон : А. Гарун / У. М. Казбярук. — Мн. : Навука і тэхніка, 1991. – 63 с.

 86. Калеснік, У. Ветразі Адысея : У. Жылка і рамантычная традыцыя ў бел. паэзіі / У. Калеснік. — Мн. : Мастацкая літаратура, 1977. – 416 с.

 87. Калеснік, У. Максім Танк : нарыс жыцця і творчасці / У. Калеснік.  — Мн. : Народная асвета, 1981. – 202 с.

 88. Калеснік, У. Усё чалавечае : літ.-крытыч. арт. / У. Калеснік.  — Мн. : Мастацкая літаратура, 1993. – 381 с.

 89. Калеснік, У. Янка Брыль : нарыс жыцця і творчасці / У. Калеснік. — Мн.: Народная асвета, 1990. – 256 с .

 90. Каліна, Я. Адам Плуг / Я. Каліна // Роднае слова. – 1998. – №10.

 91. Канэ, Ю. Як паветра і хлеб : жыццёвы і творчы шлях Я. Брыля / Ю. Канэ. — Мн. : Мастацкая літаратура, 1988. – 320 с.

 92. Кісліцына, Г. Алесь Разанаў : праблема мастацкай свядомасці / Г. Кісліцына. – Мн.: Беларуская навука, 1997. – 143 с.

 93. Кісліцына, Г. М. Лірычная мініяцюра як жанр беларускай літаратуры / Г. Кісліцына. – Мн. : Беларуская навука, 2000. – 118 с.

 94. Кісліцына, Г. blond attack / Г. Кісліцына. – Мн. : Логвінаў, 2003. – 144 с.

 95. Кісліцына, Г. Новая літаратурная сітуацыя : змена культурнай парадыгмы / Г. Кісліцына. – Мн. : Логвінаў, 2006. – 206 с.

 96. Кісялёў, Г. Ад Чачота да Багушэвіча / Г. Кісялёў. – Мн. : Беларуская навука, 1993. – 239 с.

 97. Кiсялеў, Г. Радаводнае дрэва: Калiноўскi – эпоха – наступнiкi / Г. Кісялёў. – Мн. : Беларуская навука, 1995. – 231 с.

 98. Коваленко, В. Трагическая мечта о буйном колошении… Философия национальной жизни в творчестве М.Горецкого // Нёман. – 1995. – № 3. – С. 198–204.

 99. Ковель, У. Тэма інтэлігенцыі ў творчасці Францішка Аляхновіча / У. Ковель // Роднае слова. – 1999. – № 2. – С. 56–62.

 100. Колас, Г. Карані міфаў : жыццё і творчасць Янкі Купалы / Г. Колас. — Мн. : Бел. гуманіт. адукац.-культ. цэнтр, 1998. – 348 с.

 101. Конан, Ул. Адам Бабарэка : крытыка-біягр. нарыс / Ул. Конан. — Мн. : Народная асвета, 1976. – 198 с.

 102. Конон, В. М. От ренессанса к классицизму / В. М. Конон. – Мн. : Наука и техника, 1978. – 158 с.

 103. Конан, Ул. Святло паэзіі і цені жыцця : лірыка Максіма Багдановіча / Ул. Конан. – Мн.: Маст. літ., 1991. – 208 с.

 104. Корань, Л. Цукровы пеўнік : літ.-крыт. арт. / Л. Корань – Мн. : Маст.літ.,1996. – 286 с.

 105. Короткий, В. Г. Творческий путь Мелеция Смотрицкого / В. Г. Короткий. – Мн. : Наука и техника, 1987. – 230 с.

 106. Коршунов, А. Ф. Афанасий Филиппович : жизнь и творчество / А. Ф. Коршунов. – Мн. : Наука и техника, 1965. – 280 с.

 107. Коўтун, В. Стала песняй у народзе : нарыс жыцця і творчасці Цёткі / В. Коўтун. — Мн. : Народная асвета, 1998. – 143 с.

 108. Крычко, В. “Слово о раслабленемъ”: Мастацкая прырода ўрачыстага красамоўства Кірылы Тураўскага / В. Крычко // Роднае слова. – 2004. – № 8. – С. 12–18.

 109. Кульбянкова, І. Ад сусветнай тугі да веры ў беларускі шлях. Паэзія Зм.Бядулі 1914 – 1919 гг. / І. Кульбянкова // Роднае слова. – 2000. – № 11. – С. 54–62.

 110. Куляшова, В. Лясному рэху праўду раскажу... : літаратуразн. эсэ В. Куляшова. — Мн. : Мастацкая літ., 1989. – 264 с.

 111. Куляшоў, Ф. І. Міхась Лынькоў : нарыс жыцця і творчасці. — Мн. : Народная асвета, 1979. – 198 с.

 112. Лаўшук, С. Кандрат Крапіва і беларуская драматургія / С. Лаўшук. — 2-е выд. — Мн. : Беларуская навука, 2002. – 212 с.

 113. Лецка, К. Бунтарскі дух рамантызму: Беларуская літаратура ХІХ стагоддзя / К. Лецка // Полымя. – 1996. – №8.

 114. Лецка, Я. Хараство і боль жыцця: нарыс творчасці В. Адамчыка. — Мн. : Народная асвета, 1985. – 212 с.

 115. Літаратура пераходнага перыяду : тэарэтычныя асновы гісторыка-літаратурнага працэсу / М. А. Тычына [і інш.]; навук. рэд. М. А. Тычына. – Мн.: Беларуская навука, 2007. – 363 с.

 116. Лойка А. Беларускі сярэднявечны панегірык / А. Лойка // Роднае слова. – 2006. – №5. – С. 13–14.

 117. Лойка, А. Францыск Скарына, або Сонца Маладзіковае. – Мн. : Мастацкая літаратура, 1990. – 382 с.

 118. Локун, В. І. Маральна-філасофскія пошукі беларускай ваеннай і гістарычнай прозы, 1950—1960-я гг. / В. Локун — Мн. : Навука і тэхніка, 1995. – 109 с.

 119. Лявонава, Е. А. Агульнае і адметнае : творы беларус. пісьменнікаў 20 ст. у кантэксце сусветнай літаратуры / Е. А. Лявонава. — Мн.: Мастацкая літаратура, 2004. – 198 с.

 120. Лявонава, Е. А. Беларуская літаратура 20 стагоддзя і еўрапейскі літаратурны вопыт : дапам. для студэнтаў філал. фак. / Е. А. Лявонава — Мн. : Бел. дзярж. ун-т, 2002. – 128 с.

 121. Лявонава, Е. А. Плыні і постаці / Е. А. Лявонава. – Мн. : Рэд. часопіса “Крыніца”, 1998. – 336 с.

 122. Майхровіч, С. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч / С. Майхровіч. – Мн. : Беларуская навука, 1995. – 296 с.

 123. Макмілін, А. Беларуская літаратура ў 50 – 60-я гады 20 стагоддзя / А. Макмілін. — Мн. : Беларуская навука, 2001. – 218 с.

 124. Максімовіч, В. Шыпшынавы край : старонкі беларускай літаратуры 20–30–х гг. 20 ст. : дапаможнік для настаўнікаў / В. Максімовіч. – Мн. : “ІВЦ Мінфіна”, 2002. – 160 с.

 125. Максімовіч, В. Эстэтычныя пошукі ў беларускай літаратуры пачатку 20 стагоддзя : дапам. для студэнтаў філалаг. фак. ВНУ / В. Максімовіч. – Мн. : Аракул, 2000. – 351 с.

 126.  Мальдзіс, А. Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры XVIII ст. / А. Мальдзіс. – Мн. : Мастацкая літаратура, 1982. – 256 с.

 127. Мальдзіс, А. Жыцце і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча : партр. пісьменніка і чалавека / А. Мальдзіс. — Мн. : Мастацкая літаратура, 1990. – 230 с.

 128. Мальдзіс, А. І. На скрыжаванні славянскіх традыцый : літаратура Беларусі пераходнага перыяду / А. І. Мальдзіс. – Мн. : Навука і тэхніка, 1980. – 354 с.

 129. Мальдзіс, А. Падарожжа ў ХІХ стагоддзе / А. Мальдзіс. – Мн. : Народная асвета, 1969. – 206 с.

 130. Мальдзіс, А. Таямніцы старажытных сховішчаў / А. Мальдзіс. – Мн. : Мастацкая літаратура, 1974. – 306 с.

 131. Марціновіч, А. Іван Чыгрынаў : нарыс жыцця і творчасці. — Мн. : Народная асвета, 1998. – 189 с.

 132. Мархель, У. І. Прадвесце: Беларуска-польскае літаратурнае ўзаемадзеянне ў першай палавіне ХІХ ст. / У. І. Мархель. – Мн. : Навука і тэхніка, 1991. – 112 с.

 133. Мархель, У. І. “Ты як здароўе...” Адам Міцкевіч і тэндэнцыі адраджэння беларускае літаратуры / У. І. Мархель. – Мн. : Беларуская навука, 1998. – 125 с.

 134. Мархель, У. І. Як свечка перад згасаннем: Ян, Ігнат, Аляксандр, Міхаіл Ходзькі / У. І. Мархель // Роднае слова. – 1995. – № 12.

 135. Марціновіч, А. У часе прасветленыя твары / А. Марціновіч. – Мн. : Полымя, 1999. – 447 с.

 136. Матрунёнак, А. П. Псіхалагічны аналіз і станаўленне беларускага рамана / А. П. Матрунёнак. – Мн. : Навука і тэхніка, 1975. – 304 с.

 137. Мельнікава, А. Беларуская літаратура 20 ст. ў еўрапейскім кантэксце: курс лекцый / А. Мельнікава. – Гомель : УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2007. – 126 с.

 138. Мельнікава, А. Паэтыка твораў Кузьмы Чорнага / А. Мельнікава. – Манаграфія. – Гомель : УО “Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины”, 2008. – 186 с.

 139. Мельнікаў, А. А. Кірыл, епіскап Тураўскі: жыццё, спадчына, светапогляд / А. А. Мельнікаў. – Мн. : Беларуская думка, 1997. – 462 с.

 140. Мікуліч, М. На скразняках стагоддзя / М. Мікуліч. — Мн. : Мастацкая літаратура, 1999. – 254 с.

 141. Міско, С. М. Школьны тэатр Беларусі ХVI – ХVIIІ в. / С. М. Міско. – Мн. : Беларуская навука, 2000. – 113 с.

 142. Мішчанчук, М. І. Ёсць у паэта свой аблог цалінны : жанрава-стылявая разнастайнасць сучас. беларус. лірыкі / М. Мішчанчук. — Мн. : Навука і тэхніка, 1992. – 189 с.

 143. Мушынскі, М. Нескароны талент : праўдзівая гісторыя жыцця і творчасці М. Зарэцкага / М. Мушынскі. . — 2-е выд. — Мн. : Маст. літ., 2005. – 294 с.

 144. Навуменка, І. Я. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч / І.Я. Навуменка. – Мн. : Навука і тэхніка, 1992. – 192 с.

 145. Навуменка, I. Змітрок Бядуля / І. Навуменка. – Мн. : Навука і тэхніка, 1995. – 144 с.

 146. Навуменка, І. Я. Максім Багдановіч / І. Я. Навуменка. — Мн. : Навука і тэхніка, 1997. – 126 с.

 147. Навуменка, I. Я.  Раннi Кузьма Чорны (1923–1929) / І. Я. Навуменка. – Мн. : Беларуская навука, 2000. – 95 с.

 148. Навуменка, І. Я. Якуб Колас : духоўны воблік героя. – 2-е выд., дап. і перапрац. / І. Я. Навуменка. – Мн. : Выд-ва БДУ, 1981. – 238 с.

 149. Навуменка, І. Я. Янка Купала / І. Я. Навуменка. — 2-е выд., дап. — Мн. : Народная асвета, 1980. – 198 с.

 150. Некрашэвіч-Кароткая, Ж. В. Беларуская лацінамоўная паэзія : ранні Рэнесанс / Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая. – Мн. : БДУ, 2009. – 271 с.

 151. Немировский, Е. По следам Франциска Скорины / Е. Немировский. – Мн. : Беларусь, 1990. – 271 с.

 152. Няфёд, У. Францішак Аляхновіч / У. Няфёд. — Мн. : Навука і тэхніка, 1996. – 144 с.

 153. Павільч, А. Паэтыка малітваў Кірылы Тураўскага / А. Павільч // Роднае слова. – 1998. – № 12. – С. 22–31.

 154. Парэцкі Я.І. Міхаіл Карыцкі. Мн. : Навука і тэхніка, 1991. – 107 с.

 155. Парэцкі, Я. І. Ян Вісліцкі / Я. І. Парэцкі. – Мн. : Універсітэцкае, 1991. – 112 с.

 156. Пачынальнікі: З гісторыка-літаратурных матэрыялаў ХІХ стагоддзя / уклад. Г. Кісялёў. – Мн. : Беларуская навука, 2003. – 549 с.

 157. Паўлюк Багрым / пад рэд. А. Сабалеўскага. – Мн. : Навука і тэхніка, 1994. – 256 с.

 158. Порецкий, Я. И. Николай Гусовский / Я. И. Порецкий. – Мн. : Наука и техника, 1984. – 142 с.

 159. Прыгодзiч, М.
  Каталог: DocLib10 -> %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
  %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
  %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
  %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Заданні да кантрольных работ па гістарычнай граматыцы для студэнтаў завочнага факультэта
  %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Беларуская філалогія
  %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Тлумачальная запіска
  %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
  %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Навукова-даследчы інстытут гісторыі І культуры ўсходнеславянскіх народаў пры гду імя Ф. Скарыны
  %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Кантрольная работа па польскай мове для студэнтаў завочнага факультэта спец. “Беларуская філалогія”
  %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны” зацвярджаю


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал