Вопросы ккр для студентов 2–го курса специальностей «Белорусская филология»Дата канвертавання30.06.2016
Памер52.17 Kb.
Вопросы ККР для студентов 2–го курса

специальностей «Белорусская филология»,

«Романо-германская филология» («Введение в литературоведение»).


 1. Літаратуразнаўства як навука.

 2. Галоўныя галіны літаратуразнаўства.

 3. Тэорыя літаратуры.

 4. Гісторыя літаратуры.

 5. Літаратурная крытыка. Дапаможныя галіны літаратуразнаўства

 6. Літаратура і грамадскае жыццё. Грамадзянскасць пісьменніка.

 7. Тэма, ідэя, пафас літаратурнага твора.

 8. Нацыянальны характар літаратуры. Суадносіны нацыянальнага і ўніверсальнага (інтэрнацыянальнага, агульначалавечага) у літаратуры.

 9. Літаратурнае ўзаемадзеянне. Віды літаратурных сувязей (кантактныя, генетычныя, тыпалагічныя).

 10. Літаратура як від мастацтва

 11. Вобразная спецыфіка літаратуры

 12. Функцыі мастацкай літаратуры (эстэтычная, выхаваўчая, пазнавальная, камунікатыўная, геданістычная, этнагенетычная).

 13. Паняцце тыповага ў жыцці і літаратуры.

 14. Вобраз-персанаж і, асноўныя сродкі і спосабы яго стварэння (учынкі, выяўленне ўнутранага свету, прамая аўтарская характарыстыка, мова, партрэт, характарыстыка вуснамі іншых дзейных асоб, пейзаж, апісанне інтэр'ера, вымоўнае прозвішча і інш.).

 15. Творчая індывідуальнасць (стыль) пісьменніка.

 16. Стылёвыя плыні ў літаратуры (рамантычны і сентыментальны рэалізм, прымітывізм, маладнякізм, узвышэнства і інш.).

 17. Асноўныя літаратурныя напрамкі (крытычны рэалізм,сімвалізм, імажынізм, футурызм, сацыялістычны рэалізм, постмадэрнізм і інш.). Літаратурныя метады.

 18. Метад класіцызму.

 19. Метад рамантызму.

 20. Метад рэалізму.

 21. Метад мадэрнізму.

 22. Роды, віды і жанры літаратуры.

 23. Эпас як літаратурны род, яго асноўныя віды і жанры.

 24. Лірыка як літаратурны род, яе асноўныя віды і жанры.

 25. Драма як літаратурны род, яе асноўныя віды і жанры.

 26. Віды і жанры «малой прозы» (апавяданне, навела, нарыс, абразок, казка, легенда, гумарэска, фельетон, эсэ і інш.).

 27. Асноўныя вершавыя жанры (ода, пасланне, элегія, гімн, раманс, быліна, дума, гутарка, эпіграма, эпітафія, эпіталама і інш.).

 28. Гумарыстычныя і сатырычныя жанры (гумарэска, фельетон, памфлет, эпіграма, пародыя, камедыя, інвектыва і інш.).

 29. Змест і форма літаратурнага твора, іх арганічнае адзінства.

 30. Паэтыка літаратурнага твора.

 31. Мастацкі свет твора і яго кампаненты (аповед, апісанне, падзеі, персанажы, пейзаж, бытавая абстаноўка, дыялогі, фабула).

 32. Мова як першаэлемент літаратуры.Сістэма прамых значэнняў слоў.

 33. Тропіка. Віды тропаў і іх выяўленчыя мажлівасці.

 34. Рыфміка. Віды рыфмы і рыфмоўкі.

 35. Строфіка. Традыцыйныя віды строфаў.

 36. Цвёрдыя формы верша (санет, вянок санетаў, актава, трыялет, тэрцына, акраверш, александрыйскі верш, рандо і інш.).

 37. Сюжэт літаратурнага твора і яго кампаненты.

 38. Сістэмы вершаскладання (метрычная, сілабічная, танічная, сілаба-танічная, верлібрыстычная).

 39. Прынцыпы аналізу літаратурнага твора (эстэтычны, цэласнасці, гістарызму, усебаковасці разгляду, сістэмнасці, паяднання аналізу з сінтэзам).

Утверждено на заседании кафедры теории литературы, протокол №7 от 14.03.08.

Зав. кафедрой теории литературы

Д.ф.н., проф. Рагойша В.П.

 1. Літаратуразнаўства як навука.

 1. Галоўныя галіны літаратуразнаўства.

 1. Тэорыя літаратуры.

 1. Гісторыя літаратуры.

 1. Літаратурная крытыка. Дапаможныя галіны літаратуразнаўства

 1. Літаратура і грамадскае жыццё. Грамадзянскасць пісьменніка.

 1. Тэма, ідэя, пафас літаратурнага твора.

 1. Нацыянальны характар літаратуры. Суадносіны нацыянальнага і

ўніверсальнага (інтэрнацыянальнага, агульначалавечага) у літаратуры.

 1. Літаратурнае ўзаемадзеянне. Віды літаратурных сувязей (кантактныя, генетычныя, тыпалагічныя).

 1. Літаратура як від мастацтва

 1. Вобразная спецыфіка літаратуры

 1. Функцыі мастацкай літаратуры (эстэтычная, выхаваўчая, пазнавальная, камунікатыўная, геданістычная, этнагенетычная).

 1. Паняцце тыповага ў жыцці і літаратуры.

 1. Вобраз-персанаж і, асноўныя сродкі і спосабы яго стварэння (учынкі, выяўленне ўнутранага свету, прамая аўтарская характарыстыка, мова, партрэт, характарыстыка вуснамі іншых дзейных асоб, пейзаж, апісанне інтэр'ера, вымоўнае прозвішча і інш.).

 1. Творчая індывідуальнасць (стыль) пісьменніка.

 1. Стылёвыя плыні ў літаратуры (рамантычны і сентыментальны рэалізм, прымітывізм, маладнякізм, узвышэнства і інш.).

 1. Асноўныя літаратурныя напрамкі (крытычны рэалізм,сімвалізм, імажынізм, футурызм, сацыялістычны рэалізм, постмадэрнізм і інш.). Літаратурныя метады.

 1. Метад класіцызму.

 1. Метад рамантызму.

 1. Метад рэалізму.

 1. Метад мадэрнізму.

 1. Роды, віды і жанры літаратуры.

 1. Эпас як літаратурны род, яго асноўныя віды і жанры.

 1. Лірыка як літаратурны род, яе асноўныя віды і жанры.

 1. Драма як літаратурны род, яе асноўныя віды і жанры.

 1. Віды і жанры «малой прозы» (апавяданне, навела, нарыс, абразок, казка, легенда, гумарэска, фельетон, эсэ і інш.).

 1. Асноўныя вершавыя жанры (ода, пасланне, элегія, гімн, раманс, быліна, дума, гутарка, эпіграма, эпітафія, эпіталама і інш.).

 1. Гумарыстычныя і сатырычныя жанры (гумарэска, фельетон, памфлет, эпіграма, пародыя, камедыя, інвектыва і інш.).

 1. Змест і форма літаратурнага твора, іх арганічнае адзінства.

 1. Паэтыка літаратурнага твора.

 1. Мастацкі свет твора і яго кампаненты (аповед, апісанне, падзеі, персанажы, пейзаж, бытавая абстаноўка, дыялогі, фабула).

 1. Мова як першаэлемент літаратуры.Сістэма прамых значэнняў слоў.

 1. Тропіка. Віды тропаў і іх выяўленчыя мажлівасці.

 1. Рыфміка. Віды рыфмы і рыфмоўкі.

 1. Строфіка. Традыцыйныя віды строфаў.

 1. Цвёрдыя формы верша (санет, вянок санетаў, актава, трыялет,

тэрцына, акраверш, александрыйскі верш, рандо і інш.).

 1. Сюжэт літаратурнага твора і яго кампаненты.

 1. Сістэмы вершаскладання (метрычная, сілабічная, танічная, сілаба-танічная, верлібрыстычная).

 1. Прынцыпы аналізу літаратурнага твора (эстэтычны, цэласнасці, гістарызму, усебаковасці разгляду, сістэмнасці, паяднання аналізу з сінтэзам).

Каталог: documents -> %D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%8D%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> %D0%94%D1%8B%D1%81%D1%86%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8B -> %D0%A3%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%8B%20%D1%9E%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%9E%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
%D0%A3%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%8B%20%D1%9E%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%9E%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> 1. літаратуразнаўства як навука сістэма ведаў пра літаратуру
%D0%A3%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%8B%20%D1%9E%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%9E%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> Тлумачальная запіска
%D0%A3%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%8B%20%D1%9E%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%9E%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> 2. эстэтыка літаратуры агульнае І рознае
%D0%A3%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%8B%20%D1%9E%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%9E%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> Уводзіны ў літаратуразнаўства
%D0%A3%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%8B%20%D1%9E%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%9E%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> Уводзіны ў лitаратуразнаўства вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях: 1-21 05 01 «Беларуская філалогія»
%D0%A3%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%8B%20%D1%9E%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%9E%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> Стылістычныя зрэзы твора
%D0%A3%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%8B%20%D1%9E%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%9E%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> Своеадметнасць літаратурных родаў
%D0%A3%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%8B%20%D1%9E%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%9E%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> Слова і вобраз
%D0%A3%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%8B%20%D1%9E%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%9E%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> Уводзіны у літаратуразнаўства
%D0%A3%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%8B%20%D1%9E%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%9E%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> 3 Вобразны свет твора


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал