Вучэбна-метадычная карта дысцыпліны (завочная форма навучання)Дата канвертавання01.07.2016
Памер275.93 Kb.ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ДЫСЦЫПЛІНЫ (завочная форма навучання)
Нумар раздзела, тэмы, заняткаў

Назва раздзела, тэмы, заняткаў, пералік вывучаемых пытанняў

Колькасць аўдыторных гадзін

Матэрыяльнае забеспячэнне заняткаў (наглядныя, метадычныя дапаможнікі і інш.)

Літаратура

Форма кантролю заняткаў

Практычн. заняткі

Самаст. работа

1

2

3

4

5

6

7

1.

Беларуская мова і яе месца ў сістэме агульначалавечых і нацыянальных каштоўнасцей

2
Спец. тэкст

1, 4, 6, 10, 30, 35, 37,40

Праца над спецыяльным тэкстам

1.1.

Гістарычныя этапы фарміравання і развіцця беларускай мовы. Функцыі мовы ў грамадстве.
1.2.

Беларуская мова сярод іншых славянскіх моў.
1.3.

Беларуская мова на лінгвістычнай карце свету.
2.

Функцыянальныя стылі маўлення
2
1, 4, 6, 7, 10, 12, 20, 37, 38

Рэферат

2.1.

Паняцце функцыянальнага стылю. Класіфікацыя функцыянальных стыляў (навуковы, афіцыйна-справавы, публіцыстычны, мастацкі, размоўны).
2.2.

Узаемапранікненне стыляў.
3.

Фанетычныя і арфаэпічныя асаблівасці беларускай літаратурнай мовы
2
1, 4, 6, 10, 12. 20, 25, 37
3.1.

Фанетычная сістэма беларускай мовы, яе спецыфіка.
3.2.

Асаблівасці беларускага літаратурнага вымаўлення ў параўнанні з рускім
4.

Прынцыпы і нормы беларускага арфаграфіі
4
1, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 23, 25, 28, 37
4.1.

Фанетычны, марфалагічны прынцып, традыцыйнае (гістарычнае), дыферэнцыраванае напісанне.
4.2.

Правапіс у, ў; правапіс падоўжаных зычных, прыстаўныя і ўстаўныя галосныя, спалучэнне галосных у запазычаннях і інш.
5.

Лексіка беларускай мовы паводле паходжання
2
1, 4, 6, 10, 12, 13, 20, 27
5.1.

Спрадвечна-беларуская і запазычаная лексіка.
5.2.

Змены ў лексічнай сістэме беларускай мовы: актыўная і пасіўная лексіка.
6.

Асаблівасці лексікі беларускай мовы паводле сістэмнай арганізацыі і значэння (сінонімы, антонімы, амонімы, паронімы)
2
1, 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 20
7.

Лексіка беларускай мовы паводле сферы ўжывання

2
Спец. тэкст

1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 20

Пераклад тэксту па спецыяльнасці

7.1.

Агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага выкарыстання
7.2.

Спецыяльная лексіка як частка лексічнай сістэмы сучаснай беларускай літаратурнай мовы
7.3.

Адрозненне тэрміналагічнай і прафесійнай лексікі
8.

Беларуская навуковая тэрміналогія

2
Спец. тэкст

1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 29

Пераклад спецыяльнай лексікі і тэрміналогіі.

Складанне слоўніка спартыўных тэрмінаў8.1.

Слова і словазлучэнне ў ролі тэрміна. Тэрміналогія. Галіновыя тэрміналагічныя сістэмы.
8.2.

Спосабы ўтварэння тэрмінаў. Тэрміны, запазычаныя з іншых моў, іх асваенне беларускай мовай.
8.3.

З гісторыі беларускай тэрміналогіі. Тэрміналагічныя слоўнікі і даведнікі
9.

Марфалагічныя нормы беларускай літаратурнай мовы. Назоўнік

2

2

Спец. тэкст

1, 4, 6, 10, 12, 14, 15, 20, 23, 24

Пісьмовая праца на аснове тэкстаў па спецыяльнасці

9.1.

Несупадзенне ў родзе ліку і склоне ў параўнанні з рускай мовай.
9.2.

Асаблівасці скланення прозвішчаў, імёнаў і геаграфічных назваў
10.

Марфалагічныя нормы беларускай літаратурнай мовы. Прыметнік
2
1, 4, 6, 10, 12, 14, 15, 20, 23
10.1.

Ступені параўнання якасных прыметнікаў. Утварэнне прыналежных прыметнікаў.
10.2.

Правапіс складаных прыметнікаў.
11.

Марфалагічныя нормы беларускай літаратурнай мовы. Лічэбнік
2
1, 4, 6, 10, 12, 14, 15, 20, 23
11.1.

Скланенне лічэбнікаў і асаблівасці іх ужывання з назоўнікамі.
12.

Марфалагічныя нормы беларускай літаратурнай мовы. Дзеяслоў і яго формы (дзеепрыметнік, дзеепрыслоўе)
4
1, 4, 6, 10, 12, 14, 15, 20, 23
12.1.

Спецыфіка спражэння. Ужыванне суфіксаў дзеясловаў.
12.2.

Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе як формы дзеяслова. Асаблівасці іх утварэння і ўжывання у беларускай мове.
12.3.

Спосабы перадачы дзеепрыметнікаў у складзе тэрміналагічных словазлучэнняў пры перакладзе на беларускую мову.
13.

Марфалагічныя нормы беларускай літаратурнай мовы. Прыслоўе
2
1, 4, 6, 10,12, 14, 15, 20, 23
13.1.

Правапіс прыслоўяў і спалучэнняў слоў, блізкіх да іх.
14.

Сінтаксічныя асаблівасці беларускай літаратурнай мовы
2
1, 4, 6, 10, 12, 14, 15, 20, 23
14.1.

Спецыфіка словазлучэння.
14.2.

Адрозненні ў будове некаторых словазлучэнняў у беларускай і рускай мовах.УСЯГО

8

26

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ДЫСЦЫПЛІНЫ (вочная форма навучання)
Нумар раздзела, тэмы, заняткаў

Назва раздзела, тэмы, заняткаў, пералік вывучаемых пытанняў

Колькасць аўдыторных гадзін

Матэрыяльнае забеспячэнне заняткаў (наглядныя, метадычныя дапаможнікі і інш.)

Літаратура

Форма кантролю заняткаў

Практычн. заняткі

Самаст. работа

1

2

3

4

5

6

7

1.

Беларуская мова і яе месца ў сістэме агульначалавечых і нацыянальных каштоўнасцей

2
Спец. тэкст

1, 4, 6, 10, 30, 35, 37,40

Стартавы кантроль ведаў студэнтаў (дыктоўка, тэст і інш.)

1.1.

1. Гістарычныя этапы фарміравання і развіцця беларускай мовы. Функцыі мовы ў грамадстве.
1.2.

2. Беларуская мова сярод іншых славянскіх моў.
1.3.

3. Беларуская мова на лінгвістычнай карце свету.
2.

Функцыянальныя стылі маўлення

2
Спец. тэкст

1, 4, 6, 7, 10, 12, 20, 37, 38

Літаратурнае рэдагаванне спецыяльнага тэксту

2.1.

1.Паняцце функцыянальнага стылю. Класіфікацыя функцыянальных стыляў (навуковы, афіцыйна-справавы, публіцыстычны, мастацкі, размоўны).

Рэферат

2.2.

2. Узаемапранікненне стыляў.
3.

Фанетычныя і арфаэпічныя асаблівасці беларускай літаратурнай мовы

2
Спец. тэкст

1, 4, 6, 10, 12. 20, 25, 37

Пераклад тэксту па спецыяльнасці

3.1.

1. Фанетычная сістэма беларускай мовы, яе спецыфіка
3.2.

Асаблівасці беларускага літаратурнага вымаўлення ў параўнанні з рускім
4.

Прынцыпы і нормы беларускага арфаграфіі
4.1.

1.Фанетычны, марфалагічны прынцып, традыцыйнае (гістарычнае), дыферэнцыраванае напісанне

2
Спец. тэкст

1, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 23, 25, 28, 37

Тэставыя заданні

4.2.

2.Правапіс у, ў; правапіс падоўжаных зычных, прыстаўныя і ўстаўныя галосныя, спалучэнне галосных у запазычаннях і інш.

2
Спец. тэкст

1, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 23, 25, 28, 37

Тэставыя заданні

5.

Лексіка беларускай мовы паводле паходжання

21, 4, 6, 10, 12, 13, 20, 27

Пераклад тэксту па спецыяльнасці

5.1.

Спрадвечна-беларуская і запазычаная лексіка
5.2.

Змены ў лексічнай сістэме беларускай мовы: актыўная і пасіўная лексіка
6.

Асаблівасці лексікі беларускай мовы паводле сістэмнай арганізацыі і значэння (сінонімы, антонімы, амонімы, паронімы)

21, 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 20

Пісьмовая праца на аснове тэкстаў па спецыяльн.

7.

Лексіка беларускай мовы паводле сферы ўжывання

2
Спец. тэкст

1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 20

Пераклад тэксту па спецыяльнасці

7.1.

Агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага выкарыстання.
7.2.

Спецыяльная лексіка як частка лексічнай сістэмы сучаснай беларускай літаратурнай мовы.
7.3.

Адрозненне тэрміналагічнай і прафесійнай лексікі
8.

Беларуская навуковая тэрміналогія

2
Спец. тэкст

1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 29

Пераклад спецыяльнай лексікі і тэрміналогіі.

Складанне слоўніка спартыўных тэрмінаў8.1.

Слова і словазлучэнне ў ролі тэрміна. Тэрміналогія. Галіновыя тэрміналагічныя сістэмы.
8.2.

Спосабы ўтварэння тэрмінаў. Тэрміны, запазычаныя з іншых моў, іх асваенне беларускай мовай.
8.3.

З гісторыі беларускай тэрміналогіі. Тэрміналагічныя слоўнікі і даведнікі.
9.

Марфалагічныя нормы беларускай літаратурнай мовы. Назоўнік
9.1.

Несупадзенне ў родзе ліку і склоне ў параўнанні з рускай мовай.

2
Спец. тэкст


1, 4, 6, 10, 12, 14, 15, 20, 23, 24

Пісьмовая праца на аснове тэкстаў па спецыяльнасці

9.2.

Асаблівасці скланення прозвішчаў, імёнаў і геаграфічных назваў

2
Спец. тэкст


1, 4, 6, 10, 12, 14, 15, 20, 23, 24

Пісьмовая праца на аснове тэкстаў па спецыяльнасці

10.

Марфалагічныя нормы беларускай літаратурнай мовы. Прыметнік

2
Спец. тэкст

1, 4, 6, 10, 12, 14, 15, 20, 23

Пісьмовая праца на аснове тэкстаў па спецыяльнасці

10.1.

Ступені параўнання якасных прыметнікаў. Утварэнне прыналежных прыметнікаў.
10.2.

Правапіс складаных прыметнікаў
11.

Марфалагічныя нормы беларускай літаратурнай мовы. Лічэбнік

2
Спец. тэкст

1, 4, 6, 10, 12, 14, 15, 20, 23

Тэставыя заданні

11.1.

Скланенне лічэбнікаў і асаблівасці іх ужывання з назоўнікамі
12.

Марфалагічныя нормы беларускай літаратурнай мовы. Дзеяслоў і яго формы
12.1.

Спецыфіка спражэння. Ужыванне суфіксаў дзеясловаў.

Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе як формы дзеяслова. Асаблівасці іх утварэння і ўжывання у беларускай мове.2
Спец. тэкст

1, 4, 6, 10, 12, 14, 15, 20, 23

Пісьмовая праца на аснове тэкстаў па спецыяльнасці

12.2.

Спосабы перадачы дзеепрыметнікаў у складзе тэрміналагічных словазлучэнняў пры перакладзе на беларускую мову

2
Спец. тэкст

1, 4, 6, 10, 12, 14, 15, 20, 23

Пісьмовая праца на аснове тэкстаў па спецыяльнасці

13.

Марфалагічныя нормы беларускай літаратурнай мовы. Прыслоўе

2
Спец.

тэкст


1, 4, 6, 10,12, 14, 15, 20, 23

Пісьмовая праца на аснове тэкстаў па спецыяльнасці

13.1.

Правапіс прыслоўяў і спалучэнняў слоў, блізкіх да іх
14.

Сінтаксічныя асаблівасці беларускай літаратурнай мовы

2
Спец.

тэкст


1, 4, 6, 10, 12, 14, 15, 20, 23

Пісьмовая праца на аснове тэкстаў па спецыяльнасці

14.1.

Спецыфіка словазлучэння
14.2.

Адрозненні ў будове некаторых словазлучэнняў у беларускай і рускай мовахУСЯГО

34
Пытанні да заліку па дысцыпліне


“Беларуская мова (прафесійная лексіка)”
для студэнтаў дзённай і завочнай формы навучання


 1. Паняцце “мова”. Функцыі мовы ў грамадстве.

 2. Паняцці “родная мова” і “нацыянальная мова”. Формы нацыянальнай мовы.

 3. Вусная і пісьмовая формы мовы. Паняцце “літаратурная мова”. Прыметы літаратурнай мовы.

 4. Беларуская мова на лінгвістычнай карце свету. Генеалагічная класіфікацыя моў.

 5. Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы. Старажытнабеларуская мова.

 6. Фарміраванне новай беларускай літаратурнай мовы ў 19 ст.

 7. Беларуская мова ў 20 ст. «Беларуская граматыка для школ» Б.Тарашкевіча. Беларуская мова ў БССР. Рэформы правапісу 1933, 1959, 2008 гг.

 8. Беларуская мова на сучасным этапе. Закон аб мовах у РБ. Асноўныя сферы функцыянавання беларускай мовы.

 9. Білінгвізму. Аспекты беларуска-рускага білінгвізму.

 10. Графічныя сістэмы беларускай мовы (кірыліца, лацінка).

 11. Сістэма функцыянальных стыляў беларускай мовы.

 12. Навуковы стыль і яго падстылі.

 13. Асаблівасці фанетычнай сістэмы беларускай мовы.

 14. Арфаэпічныя нормы беларускай мовы.

 15. Арфаграфічныя нормы беларускай мовы. Марфалагічны і фанетычны прынцыпы арфаграфіі.

 16. З гісторыі беларускай арфаграфіі. Рэформы правапісу 1933, 1959 гг. Змены ў беларускай арфаграфіі 2008 г.

 17. Лексічная сістэма беларускай мовы. Класіфікацыя лексікі паводле паходжання (спрадвечна беларуская і запазычаная).

 18. Актыўная і пасіўная лексіка беларускай мовы.

 19. Асаблівасці лексікі беларускай мовы паводле сістэмнай арганізацыі і значэння (сінонімы, антонімы, амонімы, паронімы).

 20. Класіфікацыя лексікі паводле сферы ўжывання (агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага ўжытку).

 21. Спецыяльная лексіка беларускай мовы. Тэрміны, прафесіяналізмы, наменклатура.

 22. Паняцце тэрміна. Тэрміналогія і тэрмінасістэма. Прыметы і асаблівасці тэрмінаў.

 23. Спосабы ўтварэння тэрмінаў, іх паходжанне.
 1. З гісторыі беларускай тэрміналогіі. Тэрміналагічныя слоўнікі і даведнікі.

 2. Назоўнік. Несупадзенне назоўнікаў у родзе і ліку ў беларускай і рускай мовах.

 3. Асаблівасці скланення прозвішчаў, імёнаў і геаграфічных назваў.

 4. Канчаткі а(-я) / -у(-ю) назоўнікаў ІІ скланення ў Р. скл. адз. ліку.

 5. Прыметнік. Ступені параўнання якасных прыметнікаў

 6. Утварэнне прыналежных прыметнікаў.

 7. Правапіс складаных прыметнікаў.

 8. Лічэбнік. Скланенне лічэбнікаў.

 9. Асаблівасці ўжывання лічэбнікаў з назоўнікамі.

 10. Дзеяслоў. Граматычныя катэгорыі дзеяслова.

 11. Асаблівасці спражэння дзеясловаў.

 12. Ужыванне дзеяслоўных суфіксаў -ава- (-ява-), -ірава- (-ырава-).

 13. Асаблівасці ўтварэння і ўжывання дзеепрыметнікаў у беларускай мове.

 14. Асаблівасці ўтварэнне і ўжыванне дзеепрыслоўяў у беларускай мове.

 15. Спосабы перадачы дзеепрыметнікаў у складзе тэрміналагічных словазлучэнняў пры перакладзе на беларускую мову.

 16. Правапіс прыслоўяў і спалучэнняў слоў, блізкіх да іх.

 17. Сінтаксічныя нормы беларускай літаратурнай мовы. Адрозненні ў будове некаторых словазлучэнняў у беларускай і рускай мовах.

Тэматыка рэфератаў


па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”


 1. Беларуская мова – дзяржаўная мова Вялікага княства Літоўскага.

 2. Ментальнасць і нацыянальны характар. Самасвядомасць беларусаў.

 3. Мова ў жыцці народа, яе праблемы на Беларусі. Паняцце білінгвізму.

 4. Гісторыя беларускай графікі: кірыліца, лацініца, арабскі алфавіт.

 5. Стваральнікі славянскай азбукі Кірыла і Мяфодзій.

 6. Леў Сапега – палітычны дзеяч і аўтар Статута Вялікага княства Літоўскага.

 7. Лексікалогія. Слова – асноўная адзінка мовы. Значэнне слова, мнагазначнасць, прамое і пераноснае значэнне слова.

 8. Фразеалагізм як адзінка мовы. Крыніцы беларускай фразеалогіі. Прыказкі, крылатыя выразы, перыфразы.

 9. “Граматыкі” І.Ужэвіча, Л.Зізанія, М.Сматрыцкага.

 10. Ф.М.Янкоўскі – вядомы беларускі мовавед.

 11. Ф.Скарына – беларускі асветнік і гуманіст.

 12. Б.А.Тарашкевіч – аўтар першай “Беларускай граматыкі”.

 13. Я.Ф.Карскі – даследчык, заснавальнік беларускай філалогіі.

 14. Наш славуты зямляк З.А.Даленга-Хадакоўскі.

 15. Фразеалагізмы – устойлівыя спалучэнні слоў. Фразеалагічныя слоўнікі беларускай мовы.

 16. Сымон Будны – паслядоўнік Скарыны.

 17. Жыццё і творчасць Васіля Цяпінскага.

 18. Сімяон Полацкі: светапогляд, грамадска-палітычная і літаратурная дзейнасць.

 19. Лексікаграфія. Слоўнікі беларускай мовы.

 20. “Слоўнік беларускай мовы” І.І.Насовіча – здабытак нацыянальнай культуры беларускага народа.

ЛІТАРАТУРА
Асноўная

1. Азарка, В.У. Беларуская мова: спецыяльная лексіка /В.У. Азарка,


А.С. Васілеўская, М.М. Круталевіч. — Мн., 2004.

2. Антанюк, Л.А. Беларуская мова: спецыяльная лексіка /


Л.А. Антанюк, Б.А. Плотнікаў. –– Мн., 2004.

 1. Арашонкава, Г.У Тэорыя і практыка беларускай тэрміналогіі /

 2. Г.У. Арашонкава, А.М. Булыка, У.В. Люшцік, А.І. Падлужны. –– Мн., 1999.

5. Беларуская мова: вучэб. дапам. / пад. рэд. Л.М. Грыгор’евай –– Мн., 2007.

6. Буракова, М.У. Беларуская мова: прафесійная лексіка. Практыкум. –– Гомель, 2006.

7. Зуева, І.М. Беларуская мова: прафесійная лексіка. –– Віцебск, 2006.

8. Каўрус, А. Стылістыка беларускай мовы. — Мн., 1990.

9. Ляшчынская, В. А. Беларуская мова. Тэрміналагічная лексіка. –– Мн., 2001.

10. Саўчанка, В.М. Беларуская мова: прафесійная лексіка. –– Магілёў, 2005.

11. Сямешка, Л.І. і інш. Курс беларуская мовы. –– Мн., 1996.

Слоўнікі, энцыклапедыі, даведнікі


12. Арфаграфічны слоўнік беларускай мовы / М.П. Лобан, М.Р. Суднік. –– Мн., 1990.

13. Беларуская мова: энцыклапедыя. — Мн., 1994.

14. Булыка, А.М. Слоўнік іншамоўных слоў: У 2 т. –– Мн., 1994.

15. Грабчиков, С.М. Белорусско-русский словарь. –– Мн., 1975.

16. Грабчыкаў, С. М. Беларуска-рускі слоўнік. –– Мн., 1991.

17. Грабчыкаў, С. М. Слоўнік паронімаў беларускай мовы. –– Мн., 1994.

18. Клышка, М. Слоўнік сінонімаў і блізказначных слоў беларускай мовы. –– Мн., 2005.

19. Лазоўскі, У. М. Слоўнік антонімаў беларускай мовы. –– Мн., 1992.

20. Павловец, Д.Д., Старченко В.Н. Русско-белорусский словарь спортивных терминов. –– Мн., 1995.

21. Плотнікаў, Б. А. Беларуская мова. Лінгвістычны кампедыум /


Б.А. Плотнікаў, Л.А. Антанюк. –– Мн., 2003.

22. Русско-белорусский словарь спортивной терминологии. Гомель, 1993.

23. Русско-белорусский словарь терминов теории и методики физической культуры. Беларуска-рускі слоўнік тэрмінаў і методыкі фізічнай культуры / А.Л. Смотрицкий, Г.Е. Смотрицкая, О.А. Мясникова. –– Мн., 2007.

24. Русско-белорусскнй словарь: в 3 т./ Под ред. Я. Коласа, К. Крапівы, П. Глебкі. –– Мн., 1998.

25. Слоўнік асабовых уласных імён / уклад. М.Р. Суднік. –– Мн., 2005.6.Слоўнік беларускай мовы. Арфаграфія. Арфаэпія. Акцэнтуацыя. Словазмяненне. / пад. Рэд. М.В. Бірылы. –– Мн., 1987.

26. Старычонак, В. Дз. Слоўнік амонімаў беларускай мовы. –– Мн., 1991.

27. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы –– Мн., 2005.

28. Цыбульская, С.І. Даведнік па арфаграфіі і пунктуацыі беларускай мовы / С.І. Цыбульская, І.У. Каліценя. –– Мн., 2006.


Дадатковая
29. Антанюк Л.А. Беларуская навуковая тэрміналогія. –– Мн., 1989.

30. Боган І. Пуцявінамі роднага слова // ЛІМ. 1960. 25 лістапада.

31. Бордович А.М., Гируцкий А.А., Чернышова Л.В. Сопоставительный курс русского и белорусского языков. –– Мн., 1999.

32. Кривицкий А.А., Подлужный А.И. Учебник белорусского языка для самообразования. –– Мн., 1994.

33. Ляшчынская В. А. Студэнту аб мове: прафесійная лексіка. — Мн., 2003.

34. Мысліцелі і асветнікі Беларусі: энцыклапедычны даведнік /


Б.І. Сачанка (гал.рэд.) [і інш.]. –– Мн., 1995.

35. Падлужны А.І. Мова і грамадства. –– Мн., 1997.

36. Руденко, Е.Н. Белорусский язык. Профессиональная лексика. /
Е.Н. Руденко, А.А. Кожинова, Е.Г. Задворная. –– Мн., 2005.

37. Смольская, Т.М. Беларуская мова: юрыдычная лексіка /


Т.М. Смольская, Л.У. Хрышчановіч. –– Мн., 2006.

38. Цікоцкі М. Я. Стылістыка беларускай мовы. –– Мн., 1995.

39. Шавыркін М. Мова –– душа народа // Роднае слова. 1993. № 11.

40. Шакун Л.М. Аб перыядызацыі гісторыі беларускай літаратурнай мовы //Карані роднай мовы. –– Мн., 2001.41. Юрэвіч У. Слова жывое, роднае, гаваркое. –– Мн., 1992.
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говор
2014 -> І. І. Паўлоўскі беларускае красамоўства
2014 -> Намеснік Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь
2014 -> Каб стварыць новы артыкул, можна пайсці па чырвонай спасылцы
2014 -> Міхал Амельянчук
2014 -> Касацыйная скарга
2014 -> Хадайніцтва №1 Просім суд далучыць да справы: апошняе Рашэньне кпч аан «Палякоў супраць Беларусі»
2014 -> Информация о контактных телефонах (в рабочие и выходные дни) некоторых загранучреждений Республики Беларусь для оперативного решения вопросов
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка